Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik do uchwały Nr 71/149/13

Zarządu Powiatu w Świdwinie

z dnia 8 stycznia 2013 r.

 

 

 Zarząd Powiatu w Świdwinie

 

 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie konkursowe

 

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów             i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych                         na rok 2013. 

Na organizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych  00/100).

 

           

Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy                         i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

2.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin realizacji zadania

 

Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2013 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i kryteria  składania ofert

 

1.      Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia                                      31 stycznia 2013 r.

Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2013 – Sport”.

 

      Ofertę należy złożyć do Starostwa Powiatowego na adres:

 

Starostwo Powiatowe

ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin

 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

 

 

2.      Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z KRS-u lub z innego rejestru potwierdzającego osobowość prawną oraz aktualny statut potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji pozarządowej.

3.      Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów pozostają bez rozpatrzenia.

4.      Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie,  ul. Mieszka I 16, pok. 19 oraz na stronie internetowej:  www.powiatswidwinski.pl

 

5.      Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

6.      Oferty na realizację zadania będą zaopiniowane przez Komisję konkursową, a Zarząd Powiatu w Świdwinie podejmie decyzję o dofinansowaniu w terminie do dnia                             28 lutego 2013 r.

 

 

Warunki realizacji zadania:

   1.      Zadanie obejmuje organizację powiatowych eliminacji następujących zawodów szkolnych:

a)      Szkoły podstawowe: mini piłka ręczna dziewcząt, mini piłka ręczna chłopców, mini koszykówka dziewcząt, mini koszykówka chłopców, indywidualne biegi  przełajowe, drużynowy czwórbój LA, indywidualny trójbój LA,  indywidualne biegi przełajowe.

b)      Gimnazja: koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, indywidualna LA, szkolna Liga LA, sztafetowe biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe.

c)      Szkoły ponadgimnazjalne: tenis stołowy, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna dziewcząt, piłka nożna chłopców.

 

   2.      Termin zawodów musi być spójny z harmonogramem Wojewódzkiego Związku Sportowego w Szczecinie.

 

   3.      Środki przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach zadania nie mogą przekraczać 50% przyznanej dotacji.

 

   4.      W ramach przyznanej dotacji należy zakupić m.in. napój i dyplom dla każdego ucznia biorącego udział w zawodach.

 

Tryb i kryteria brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

   5.      Zgodność oferty z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji  pozarządowej.

 

   6.      Wartość merytoryczną zadania.

 

   7.      Koszt realizacji zadania w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji.

 

   8.      Staranne i terminowe wywiązanie się z umów zawartych z jednostkami zaliczanymi                       do sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

   9.      Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej ze Starostwem Powiatowym                    w Świdwinie.

 

 10.    Oferta zostaje oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową. Każdy członek komisji dokonuje indywidualnej punktowej oceny na karcie merytorycznej. Oferta zostanie odrzucona na etapie oceny merytorycznej w przypadku nieuzyskania co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia w danym konkursie ofert.

 

 11.    Przekazanie środków na realizację zadania odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a wykonawcą.

 

12.   Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu – www.powiatswidwinski.pl  i BIP-ie niezwłocznie  po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 

W roku 2012 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej Powiat Świdwiński przeznaczono kwotę w wysokości 71.620 zł, w tym w drodze konkursu ofert kwotę w wysokości 5.500 zł.