Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Świdwinie podjął Uchwałę Nr 55/127/12, dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.


W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostało złożonych sześć ofert :

- 1 na realizację zadania nr 1, z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

- 1 na realizację zadania nr 2, z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych

- 1 na realizację zadania nr 3, z zakresu pomocy społecznej

- 1 na realizację zadania nr 5, z zakresu edukacji publicznej

- 1 na realizację zadania nr 6, z zakresu promocji powiatu.

1 oferta zawierała błędny rodzaj zadania publicznego – nie był on podany w ogłoszeniu konkursowym.
Na zadanie nr 4, z zakresu kultury fizycznej i turystyki, nie wpłynęła żadna oferta.
Jedno Stowarzyszenie złożyło 2 oferty na realizację zadania nr 2 i nr 3.
Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, a Zarząd Powiatu podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.
Zgodnie z podjęta uchwałą dotacje zostały przyznane następującym podmiotom :

- Świdwińskiemu Stowarzyszeniu Amazonka w Świdwinie, w pełnej wysokości tj.            w kwocie 1.400,00 złotych, na realizację zadania nr 1 – zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
- Stowarzyszeniu na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda”, w pełnej wysokości tj.     w kwocie 1.960,00 złotych, na realizację zadania nr 3, z zakresu pomocy społecznej.
- Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnym „Carpe diem”, w pełnej wysokości tj.             w kwocie 1.317,00 złotych, na realizację zadania nr 5, z zakresu edukacji publicznej.