Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wzór sprawozdania

106 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

118 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza

123 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Świdwinie

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)


ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2012 r.


Zadania konkursowe:


Zadanie nr 1 – z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

          Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości : 5.000 zł. (pięć tysięcy 00/100 złotych ).

Zadanie nr 2 – z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.

         Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości : 5.000 zł. (pięć tysięcy 00/100 złotych ).

Zadanie nr 3 – z zakresu pomocy społecznej.

         Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości : 2.000 zł. (dwa tysiące 00/100 złotych ).

Zadanie nr 4 – z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
 
         Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości : 2.000 zł. (dwa tysiące 00/100 złotych ).


Zadanie nr 5 – z zakresu edukacji publicznej.
 
         Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości : 2.000 zł. (dwa tysiące 00/100 złotych ).

Zadanie nr 6 – z zakresu promocji powiatu.
 
         Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wysokości : 2.000 zł. (dwa tysiące 00/100 złotych


Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie powierzenia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.
2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego        i wzoru sprawozdania z tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25)
Formularze ofert można pobierać w Starostwie Powiatowym w  Świdwinie, ul. Mieszka I 16, pok. 23 oraz na stronie internetowej : www.powiatswidwinski.pl
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Termin realizacji zadań
1.Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców powiatu świdwińskiego.
2. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określone w umowie.
Realizacja zadania może odbywać się maksymalnie do 20 grudnia 2012 r.  zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. Zadanie nie może rozpocząć się wcześniej niż 10 września 2012 r.

Termin i kryteria składania ofert
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2012 r. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „II otwarty konkurs ofert 2012 „.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie na adres :
Starostwo Powiatowe
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.
      2.   Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez upoważnione osoby            do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :
1) kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.
2) kopię aktualnego statutu organizacji,
3) wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby.
3. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
4. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję konkursową w terminie do dnia 10 września 2012 r.

Kryteria, termin oraz warunki brane pod uwagę przy wyborze ofert
1. Zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej.
2. Wartość merytoryczną projektu. Oferty spełniające wymagania formalne ale nie uzyskujące 65% punktów oceny merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową, nie otrzymają dotacji.
3. Adekwatność wnioskowanych kwot do proponowanych do realizacji działań.
4. Nie będą rozpatrywane oferty :
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2) niekompletne,
3) nieczytelne,
4) niepodpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
5) złożone po terminie,
6) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
7) złożonej przez podmiot nieuprawniony do składania ofert, zgodnie z ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
8) niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych w ogłoszeniu,
9) których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe podane w ogłoszeniu konkursowym,


Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu – www.powiatswidwinski.pl w terminie do 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni na pisemnie o przyznaniu dotacji. Od uchwały Zarządu Powiatu Świdwińskiego w sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Osoby uprawnione do kontaktów : Katarzyna Piskorz, tel. 94 36 50 322


W roku 2011 na realizację zadań z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia w drodze konkursu przeznaczono kwotę 13.886,80 złotych.
W roku 2011 na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotację w wysokości 1.950 zł.