Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik, uchwała ZP z dnia 29.05.23 r.

7.0 KBPobierzPodgląd pliku

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego dnia 18 kwietnia 2023 r. II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 r. wpłynęły 3 oferty (2 oferty na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia i 1 oferta na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych). Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Świdwińskiego Nr 136/444/23 z dnia 16 maja 2023 r. w dniu 19 maja 2023 r. dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie pozytywnie zaopiniowała Zarządowi Powiatu jedną ofertę z zakresu ochrony i promocji zdrowia do udzielenia przedmiotowej dotacji.
Zarząd Powiatu Świdwińskiego postanowił udzielić dotacji Fundacji „Razem Q Sprawności” na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. ‘Dla każdego coś dobrego – czyli cykl zajęć profilaktycznych dla dzieci i seniorów” w wysokości 7.500 złotych. Z ww. podmiotem zostanie zawarta umowa, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.