Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 137/449/23
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym             (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”, uchwalonym Uchwałą      Nr XLII/208/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 27 października 2022 r. Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji Fundacji „Razem Q Sprawności” na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w kwocie 7.500 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
§ 2. Środki finansowe na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Świdwińskiego.

§ 3.  Z podmiotem, o którym mowa w §1, zostanie zawarta umowa, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Spraw Społeczno - Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego dnia 18 kwietnia 2023 r. II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 r. wpłynęły 3 oferty (2 oferty na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia i 1 oferta na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych). Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Świdwińskiego Nr 136/444/23 z dnia 16 maja 2023 r. w dniu 19 maja 2023 r. dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie pozytywnie zaopiniowała Zarządowi Powiatu jedną ofertę z zakresu ochrony i promocji zdrowia do udzielenia przedmiotowej dotacji. Zarząd Powiatu Świdwińskiego postanowił udzielić dotacji Fundacji „Razem Q Sprawności” w pełnej wysokości. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.