Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA Nr 114 / 351 / 22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 26 lipca 2022 r.


w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązańNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.               o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz § 8 ust. 4 Uchwały                Nr XXXIV/158/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2022 rok uchwala się, co następuje:

§1
Upoważnia się pana Krzysztofa Wasicionka – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                        w Świdwinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i do zawarcia w bieżącym 2022 roku umów na rok 2023                       w zakresie zimowego utrzymania dróg i zakupu paliw.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

Upoważnienie udzielone na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                w Świdwinie z dnia 11 lipca 2022 r.
Udzielenie upoważnienia jest podstawowym warunkiem zabezpieczenia sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz sukcesywnego zakupu paliw do bieżącej działalności PZD od 1 stycznia do końca 2023 roku. Wiąże się to                 z koniecznością przeprowadzenia stosownych procedur w obecnym roku budżetowym                      i zawarciem umów związanych z realizacją również po dniu 1 stycznia przyszłego roku.
    W istniejącym stanie prawnym uregulowanym ustawą prawo zamówień publicznych oraz regulaminem zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego umowy można zawierać jedynie w skali roku budżetowego, gdyż nie mając zatwierdzonego planu finansowego na 2023 rok nie można takich zamówień dokonać bez zgody Zarządu Powiatu.
    Wcześniejsze zawarcie umów przyczyni się do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym do racjonalnego wykorzystania środków finansowych                  i rzeczowych.