Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Świdwinie podjął Uchwałę Nr 77/161/13, dnia 19 marca 2013 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostało złożonych pięć ofert :
1 na realizację zadania nr 1, z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
1 na realizację zadania nr 2, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
2 na realizację zadania nr 3, z zakresu pomocy społecznej
1 na realizację zadania nr 4, z zakresu edukacji publicznej.

W toku prac Komisji Konkursowej, w dniu 13 marca 2013 r. odrzucono dwie oferty ze względów formalnych :
ofertę Fundacji „Mam Dom” w Szczecinie,
ofertę Świdwińskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Rekreacyjnego.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, nie są poddawane ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową.
Członkowie Komisji dokonali indywidualnej oceny ofert dopuszczonych do udziału w dalszej części konkursu, wypełniając formularz „karta oceny merytorycznej oferty” - stanowiący załącznik nr 3, do Uchwały Zarządu Powiatu w Świdwinie Nr 74/153/13, z dnia 12 lutego 2013 r.
Po zsumowaniu wszystkich punktów, okazało się, że żadna z ofert złożona przez :
a) Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka,
b) Stowarzyszenie Emerytów „Optymiści” w Sławoborzu,
c) Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda” w Sławoborzu.
nie uzyskała wymaganego minimum tj. 108 punktów (60%) potrzebnych do uzyskania dotacji.
Mając na uwadze powyższe Komisja zaopiniowała o unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.