Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje


Uchwała Nr  XIII  /  69   / 11
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia  15  grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2012 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d”. pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ; z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.  558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 220, poz.1688, Nr 214, poz. 1806;   z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;    z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1240;  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106. poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości  -             59.405.357 zł,
z tego:
1)    dochody bieżące        –    54.231.000 zł,
2)    dochody majątkowe   –      5.174.357 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - ¬          63.474.063 zł,  tego:                                                                                                                                                       1) wydatki bieżące        -   52.644.230 zł,                                                                                             2) wydatki majątkowe   -  10.829.833 zł.
§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości  -               4.068.706 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)    zaciąganych kredytów   -   w kwocie 5.000.000  zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:
1)    przychody                   -               5.390.704 zł,
2)    rozchody                     -               1.321.998 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości    -                                                                                          272.000 zł,
2)    celową w wysokości   -                                                                                           100.000 zł,
z przeznaczeniem na:
      - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1)    zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2)    zadań wykonywanych na mocy  porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem  Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień   między jednostkami samorządu    
    terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie planowanego deficytu budżetu jst, do kwoty  -                           4.068.706 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
    kredytów i pożyczek, do kwoty    -                                                                    931.294 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz
 emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.7,
do wysokości kwoty w nim ustalonej.
 
§ 9. Ustala się dotacje:
1)    dla jednostek sektora finansów publicznych:
a.    podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości                                  -    3.562.416 zł,             
b.    celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości             -         41.000 zł,         
2)    dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
na zadania własne (Załącznik Nr 9 ) w wysokości                               -       40.500 zł  
§ 10. Upoważnia się Zarząd do:
1)    dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    b. majątkowych,
    z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2)    przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
3)    zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4)    przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6)    udzielania zaliczek  do rozliczenia na realizację wydatków,
7)     przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do udzielania zaliczek do rozliczenia na realizację wydatków.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.Przewodniczący Rady Powiatu