Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis


                                                                    Połczyn Zdrój, dnia  23 listopada 2011 r.
Zapytanie ofertowe 9/2011
W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                           — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie Zdroju, ul. Koszalińska l2,                       78 - 320 Połczyn Zdrój, prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn. „Warsztaty inspiracji oraz gotowości do zmian”

I. PRZEDMIOT OFERTY:
 Przedmiotem oferty będzie zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla 50 osób niepełnosprawnych(brak osób na wózkach inwalidzkich). Warsztaty mają na celu wzbudzenie motywacji do działania, a także zainspirowanie uczestników do aktywnego poszukiwania swojego miejsca w życiu oraz aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty przeznaczone są dla osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Warunki zamówienia:
Liczba uczestników —50 osób
Liczba godzin szkoleniowych –16 godzin
Okres realizacji zamówienia: od 1 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. (w uzgodnieniu                        z PCPR)
Wykładowcy muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pracy indywidualnej z klientem, doskonalenia umiejętności w wspieraniu klienta objętego                         zakresem rozwoju osobistego, rozwoju kariery lub określonych kompetencji.

Cena obejmować musi:
-warsztaty wyjazdowe  2- dniowe
- zajęcia grupowe z uczestnikami,
- materiały szkoleniowe,
- wynajem sali wykładowej,
- catering(2 obiady, 2 śniadania, 1 kolacja + poczęstunek)
-1 nocleg
-dojazd uczestników
-nagrody dla każdego uczestnika warsztatów (50 osób) w cenie około 100,00 zł.
- ubezpieczenie uczestników na czas kursu.
- wartość podatku VAT. Przy zwolnieniu z podatku VAT proszę podać podstawę prawną.


Warsztaty muszą zakończyć się uzyskaniem zaświadczeniem o ukończeniu warsztatów.


1. Płatność za usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2. Ewentualne pytania należy kierować pisemnie na numer faks 094 366 48 48 z podaniem numeru faksu, na który na1eży udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi na zapytania będą rozsyłane faksem uczestnikom postępowania.
3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  lub e-mailem na adres pcpr_polczynzdroj@op.pl do dnia 30.11.2011 r. do godz. 13.00
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759) na podstawie           art. 4 ust. 8 w/w ustawy.
Osoba do kontaktu: Ewelina Kornelak
 tel./faks 0943664848 adres e-mail: pcpr_polczynzdroj@op.pl

                  
Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej  
           Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie