Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

 Połczyn Zdrój, dnia 23 listopada 2011 r.

Zapytanie ofertowe 8/2011

W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                           — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie Zdroju, ul. Koszalińska l2,                       78 - 320 Połczyn Zdrój, prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu                                                                    pn. „Dbam o siebie-pomagam innym ”.

I. PRZEDMIOT OFERTY:
          Przedmiotem oferty będzie zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów                                dla 10 osób. Celem warsztatów jest m.in. wdrażanie idei świadomego dbania                                    o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowania właściwej postawy wobec przejawów agresji, rozwój kompetencji   i umiejętności społecznych oraz zajęcia z treningu zachowań asertywnych, bilans umiejętności i predyspozycji w określeniu ścieżki zawodowej
Warunki zamówienia:
Liczba uczestników —10 osób
Liczba godzin szkoleniowych – od 20 godzin do 22 godzin
Okres realizacji zamówienia: od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011r. (w uzgodnieniu                 z PCPR)

Wykładowcy muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pracy indywidualnej z klientem, doskonalenia umiejętności w wspieraniu klienta objętego                        zakresem rozwoju osobistego, rozwoju kariery lub określonych kompetencji.
Cena obejmować musi:
-warsztaty wyjazdowe -3 dniowe
- zajęcia grupowe z uczestnikami,
- materiały szkoleniowe,
- wynajem sali wykładowej,
- catering(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje + poczęstunek)
-2 noclegi
-dojazd uczestników
--nagrody dla każdego uczestnika warsztatów (10 osób) w cenie około 400,00zł.
- ubezpieczenie uczestników na czas kursu.
- wartość podatku VAT. Przy zwolnieniu z podatku VAT proszę podać podstawę prawną.

Warsztaty muszą zakończyć się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.


1. P1atność za usługę nastąpi w terminie 14 od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2. Ewentualne pytania należy kierować pisemnie na numer faks 094 366 48 48 z podaniem numeru faksu, na który na1eży udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi na zapytania będą rozsyłane faksem uczestnikom postępowania.
3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  lub e-mailem na adres pcpr_polczynzdroj@op.pl do dnia 30.11.2011 r. do godz. 14.00
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759) na podstawie                       art. 4 ust. 8 w/w ustawy.

Osoba do kontaktu: Ewelina Kornelak
 tel./faks 0943664848 adres e-mail: pcpr_polczynzdroj@op.pl