Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Kwestionariusz

32 KBPobierz

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 9 listopada 2011 r.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

OGŁASZA NABÓR NA
WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
(nazwa stanowiska)


1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska:
1). niezbędne:
• wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub architektury,
• doświadczenie: minimum 3 letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełniane umyślne, ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

2). dodatkowe:
• znajomość przepisów ustaw:
 o samorządzie powiatowym,
 Prawo budowlane,
 Kodeks postępowania administracyjnego,
• dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność i odpowiedzialność,
• komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,
• bezstronność, sumienność i obowiązkowość.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Ogólny zakres obowiązków pracowniczych określonych w ustawie z dnia                       21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
3. Prowadzenie postępowań w szczególności w sprawach:
• zgłoszenia robót budowlanych,
• wydawania pozwoleń na budowę,
• wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu,
• wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową oraz  wyposażenie techniczne  lokalu mieszkalnego (budynku jednorodzinnego),
• wejścia w teren sąsiedniej  nieruchomości  w celu wykonania  niezbędnych  robót budowlanych.

4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania z strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Świdwinie),
d. kserokopie dokumentów potwierdzających:
• wykształcenie,
• umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
• dotychczasowe zatrudnienie,
e. oświadczenie kandydata o:
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Inne informacje:
a. w przypadku, kiedy jest to pierwsza praca na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, obowiązuje odbycie służby przygotowawczej,
b. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego.


Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym (w sekretariacie pok. 11) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa” (w zamkniętej kopercie), terminie do 25 listopada 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatswidwinski.pl) oraz na tablicy informacyjnej                  w siedzibie Starostwa.