Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


                                                  
Połczyn Zdrój, dnia 10 października 2011 r.


Zapytanie ofertowe


W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie Zdroju, ul. Koszalińska l2, 78 - 320 Połczyn Zdrój, prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn. „Impreza integracyjna - wycieczka do Krakowa i okolice”.
I. PRZEDMIOT OFERTY:
Przedmiotem oferty jest zorganizowanie wycieczki dla 55 osób(w tym 3 opiekunów)  do Krakowa i okolic.
Warunki zamówienia:
Liczba uczestników —55  osób
Okres realizacji zamówienia: 3-6 .11.2011r.
Cena obejmować musi:
1. Przewóz uczestników 1 autokarem, autokar powinien być wyposażony  w klimatyzację.
2. Zapewnienie 2 kierowców
3. Zapewnienie 1 pilota wycieczki.
4. Zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji związanych z przewozem osób, w tym pisemnych zaświadczeń o aktualnym stanie technicznym autokaru – z przekazaniem dla kierownika wycieczki.
5. W przypadku awarii autokaru zapewnienie autokaru zastępczego na koszt wykonawcy.
6. Zapewnienie bezpłatnego pobytu 3 opiekunom grupy
7. Proponowane miejsca zwiedzania: Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Częstochowa.
8. Koszty realizacji każdego punktu programu pokrywa wykonawca (tj. bilety wstępu, nagrody, koszty posiłków)
9. Zapewnienie opieki medycznej:
a. zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegającego na wezwaniu lekarza na miejsce zdarzenia lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika wycieczki do punktu opieki medycznej (przychodnia lub szpital) bezpłatnym transportem;


II. Ewentualne pytania należy kierować pisemnie na numer faks 094 366 48 48 z podaniem numeru faksu, na który na1ey udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi na zapytanie  będzie rozsyłane faksem uczestnikom postępowania.
III. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub e-mailem na adres pcpr_polczynzdroj@op.pl do dnia 17.10.2011r.
IV. Niniejsze postępowanie prowadzone jest wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759) na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy.
Osoba do kontaktu: Ewelina Kornelak
 tel./faks 0943664848 adres e-mail: pcpr_polczynzdroj @op .pl