Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Uchwała Nr  7 / 16 /11
Zarządu Powiatu w Świdwinie
z dnia 14 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok

Na podstawie art. 267    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240;   z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835,  Nr 152, poz.1020),
 uchwala się, co następuje:


§ 1


Zarząd Powiatu przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania:

1. budżetu powiatu, które zamyka się:
      DOCHODAMI w kwocie      53.096.423,60 zł,
w tym:
- dochody na zadnia zlecone  5.816.770,94  zł,
- dochody na zad. wynikające z porozumień               89.465,32  zł;

     WYDATKAMI w kwocie      52.325.997,49 zł,
w tym:
- wydatki na zadnia zlecone      5.816.770,94 zł,
- wydatki na zadnia wynikające z porozumień           190.142,74 zł;

      NADWYŻKĄ budżetową  w kwocie                        770.426,11 zł.

2. planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji  w Połczynie Zdroju, które zamyka się:
- kosztami  w wysokości     4.510.574,23   zł ,
- przychodami  w wysokości    3.536.551,47   zł ,
- stratą  w wysokości        974.022,76   zł .

3. Informację o stanie mienia  Powiatu Świdwińskiego.


 
§ 2


Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.