Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Formularz ofert

35 KBPobierz

Umowa

41 KBPobierz

WO.2601.32.2011 

            
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

1.      Zamawiający:
Powiat Świdwiński
78-300 Świdwin, ul. Mieszka I 16, woj. zachodniopomorskie
ogłasza postępowanie w sprawie wyłonienia dostawcy na zakup:
 
– ESET NOD32 AV migracja z programu ESET Smart Security BE Client z
abonamentem rocznym 60 licencji + nośnik
Kaspersky BusinessSpace Security dla 10 stanowisk (w tym serwery) kontynuacja :+ nośnik
Składniki pakietu BusinessSpace Security:
_ Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstation
_ Kaspersky Anti-Virus for Linux Workstation
_ Kaspersky Anti-Virus for Windows Server
_ Kaspersky Anti-Virus for Windows Server Enterprise Edition
_ Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server
_ Kaspersky Anti-Virus for Novell Netware
_ Kaspersky Anti-Virus for Samba Server
_ Kaspersky Administration Kit (konsola do zdalnej administracji)
_ Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition
 
 
Termin wykonania zamówienia 13.07.2011r.
2.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: -
3.      Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów.
a)      Zaakceptowany wzór umowy (zał. nr 2)
4.      Oferty w postępowaniach składane mogą być w formie pisemnej, faxem ( 943650300 )lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość podpisana elektronicznie lub skan podpisanej oferty) adres:

andrzej-sokolowski@powiatswidwinski.pl
 
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
5.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
1)      cena             - 100%
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie ul. Mieszka I 16 (Sekretariat)
Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2011r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2011r. o godzinie 10.30
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Andrzej Sokołowski tel. 094 3650328, w godz. 7.15-15.15