Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Informacja o wyniku na wolne stanowisko pracy

274 KBPobierz

Kwestionariusz osobowy

29 KBPobierz

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 1 lipca 2011 r.


ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie
(nazwa stanowiska)

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY – 1 WRZEŚNIA 2011r.1.    Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska:
1).    niezbędne:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego,
•    wykształcenie wyższe,
•    posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa drogowego,
•    doświadczenie: co najmniej 8-letni staż pracy, w tym co najmniej 4 lata w jednostkach zarządzających drogami (na kierowniczym stanowisku),
•    znajomość problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi,
•    znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
•    znajomość przepisów regulujących zagadnienia związane z zarządzaniem drogami, w tym ustaw: o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz o finansach publicznych,
•    posiadanie wiedzy ogólnej na temat sieci dróg w powiecie świdwińskim,
•    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
•    stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym.

2).    dodatkowe:
•    umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,
•    umiejętność dobrej organizacji pracy,
•    komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolność negocjowania,
•    umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
•    odporność na stres,
•    wysoka kultura osobista,


2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Kierowanie całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg.
2.    Realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg
powiatowych w ramach otrzymanych środków finansowych.
3.    Prowadzenie inwestycji drogowych, w tym finansowanych ze środków unijnych.
4.    Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w powiecie.
5.    Przygotowywanie planów finansowania budowy i modernizacji dróg powiatowych.
6.    Kontrolowanie stanu technicznego dróg, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych.
7.    Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu z zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg.
8.    Planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki.


3.    Wymagane dokumenty:
a.    uzasadnienie udziału w konkursie,
b.    życiorys zawodowy,
c.    list motywacyjny,
d.    kwestionariusz osobowy (do pobrania z BIP Starostwa Powiatowego                  w Świdwinie),
e.    kserokopia dokumentów:
•    dowodu osobistego (ewentualnie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie  umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej),
•    potwierdzających wykształcenie,
•    aktualnego zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
•    potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
•    referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat jest w ich posiadaniu),
f.    oświadczenie kandydata o:
•    pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•    braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

4.    Inne informacje:
a.    w przypadku, kiedy jest to pierwsza praca na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, obowiązuje odbycie służby przygotowawczej,
b.     praca w wymiarze pełnego etatu,
c.     miejsce wykonywania pracy: teren Powiatu Świdwińskiego.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, opatrzone adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie” w Starostwie Powiatowym (w sekretariacie pok. 11) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, w terminie do 20 lipca 2011 r.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych przez Zarząd Powiatu. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatswidwinski.pl) oraz na tablicy informacyjnej                  w siedzibie Starostwa.