Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Kwestionariusz osobowy

45 KBPobierz

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Krzecku
z siedzibą Krzecko 5, 78 – 314  Sławoborze
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
4) wykształcenie wyższe
5) nieposzlakowana opinia
6) 5 – letni staż pracy, w tym: co najmniej rok na stanowisku kierowania zespołem pracowników,
7) dobra znajomość ustawy z dnia 12 marca 2010 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837),
8) umiejętność gromadzenia i wykorzystywania informacji na temat funkcjonowania domu pomocy społecznej i potrzeb jego mieszkańców,
9) bardzo dobra znajomości procedur sprawowania nadzoru,

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
2 ) wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) bezpośrednia praca z pracownikami Zespołu opiekuńczego – terapeutycznego,
2) nadzorowanie pracy Działu opiekuńczego – terapeutycznego,
3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy Domu w celu prawidłowej realizacji zadań.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy,
2) list motywacyjny,
3) adresy i kontakty do byłych pracodawców,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe,
5) dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (zaświadczenie, kserokopie świadectw pracy),
6) oświadczenie o niekaralności, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a po nawiązaniu stosunku pracy dostarczenie w terminie 7 dni zapytania o niekaralności.
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)
8) kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia

5. Składanie dokumentów:
 Powyższe dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krzecku; Krzecko 5, 78 – 314 Sławoborze lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. 700 - 1500 . w terminie do dnia 07 lipca 2011 do godziny 1400 (zaliczamy datę wpływu do sekretariatu DPS). Koperta powinna zawierać adnotację „Nabór – kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego” Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej bip.powiatswidwinski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku;


Krzecko, dnia 22 czerwca 2011r.
Informację przygotował: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krzecku
Krzecko 5; 78- 314 Sławoborze


mgr inż. Bogumił Zmitrowicz
Dyrektor Domu Pomocy Społeczne