Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Przetarg na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - lokale użytkowe w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32 w Świdwinie

O G Ł O S Z E N I E    P R Z E T A R G U

            Na podstawie art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 107, poz. 2108) Starosta Powiatu Świdwińskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Lp.

Adres i oznaczenia nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

               Świdwin

               ul. Kołobrzeska 32/1

działka nr 56/6

o pow. 0,0921 ha

obręb 007 miasta Świdwin

Kw nr (33159)16484

Lokal użytkowy o pow. 66,60 m2 położony na parterze budynku. Z własnością lokalu jest związany udział 3996/10000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w działce nr 56/6.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdwin działka jest oznaczona symbolem 8 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością adaptacji budynków mieszkalnych na funkcje administracyjno-socjalne. Budynek ujęty w ewidencji konserwatorskiej.

73.600,00 zł

(zwolnione z podatku vat)

5.000,00zł

Nie

 mniej niż

736,00 zł

2.

               Świdwin

               ul. Kołobrzeska 32/2

działka nr 56/6

o pow. 0,0921 ha

obręb 007 miasta Świdwin

Kw nr (33159)16484

Lokal użytkowy o pow. 18,70 m2 położony na parterze budynku. Z własnością lokalu jest związany udział 1046/10000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w działce nr 56/6.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdwin działka jest oznaczona symbolem 8 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością adaptacji budynków mieszkalnych na funkcje administracyjno-socjalne. Budynek ujęty w ewidencji konserwatorskiej.

21.600,00 zł

(zwolnione z podatku vat)

2.000,00 zł

Nie

 mniej niż

216,00 zł

Adnotacje:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2009r. o godzinie 1100 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Starostwa przy ul. Mieszka I 16 lub na konto
            Pekao S.A 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 wadium, w terminie nie później niż do dnia 02.10.2009 r.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Niewykorzystane wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po przetargu.
 2. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.
 3. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny najpóźniej w dniu podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 5. Koszty notarialne i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi Nabywca.
 6. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego i na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, od dnia 03.09.2009r. do dnia przetargu, oraz jednorazowo w gazecie „Kontakt”.
 7. Starosta Powiatu Świdwińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 8. Pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie w/w nieruchomości ze skutkiem negatywnym odbył się dnia 25.03.2009r.
 9. Szczegółowych informacji w sprawie można zasięgnąć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem:
  (094) 36-50-220.

Sporz. K. Żak

 

Świdwin, dnia 01.09.2009r.