Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rokowania na zbycie lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32 w Świdwinie

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 

STAROSTA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO OGŁASZA ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

 

Przedmiotem rokowań są:

1.      lokal użytkowy o pow. użytkowej 66,10 m2 położony na parterze budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32 w Świdwinie.
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 3996/10000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w działce gruntu nr 56/6 o pow.
0,0921 ha położonej w obrębie 007 miasta Świdwin. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą
Kw Nr  (33159)16484.

2.      lokal użytkowy o pow. użytkowej 18,70 m2 położony na parterze budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32 w Świdwinie.
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1046/10000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w działce gruntu nr 56/6 o pow.
0,0921 ha położonej w obrębie 007 miasta Świdwin. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą
Kw Nr  (33159)16484.

            W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwina teren, na którym znajdują się w/w nieruchomości oznaczony jest       symbolem      8 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością adaptacji budynków mieszkalnych na          funkcje administracyjno-     socjalne. Budynek ujęty w ewidencji konserwatorskiej

3.      Ceny ustalone do rokowań wynoszą:

·        55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 – zwolnione z podatku vat) – dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 ogłoszenia,

·        16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 – zwolnione z podatku vat) – dla nieruchomości opisanej w punkcie 2 ogłoszenia,

4.      Przetargi na zbycie w/w nieruchomości ze skutkiem negatywnym odbyły się:

·        I przetarg w dniu 25.003.2009r.,

·        II przetarg w dniu 07.10.2009r.

5.      Rokowania odbędą się w dniu 16.12.2009r. o godz. 1100 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.

6.      Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w terminie do 11.12.2009r. na konto:

Pekao S.A 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 zaliczki w kwotach:

·        5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku przystąpienia do rokowań na zbycie nieruchomości opisanej w punkcie 1 ogłoszenia,

·        2.000,00 zł (słownie:dwa tysiące złotych 00/100) w przypadku przystąpienia do rokowań na zbycie nieruchomości opisanej w punkcie 2 ogłoszenia,

oraz złożenie w sekretariacie Starostwa przy ul. Mieszka I 16 w Świdwinie pisemnej oferty w terminie do dnia 11.12.2009r.

Oferta złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać:

·        informacje o oferencie,

·        datę sporządzenia zgłoszenia,

·        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

·        oznaczenie nieruchomości i proponowaną cenę jej nabycia a także sposób jej zapłaty,

·        kopię dowodu wpłaty zaliczki.

7.      Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

8.      Zaliczkę zwraca się, z zastrzeżeniem pkt 9 i 10 niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

9.      Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.

11. Organizator rokowań zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek z ofert.

12. Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11) lub telefonicznie pod numerem
(094) 36-50-220.

 

 Sporz. K. Żak

Świdwin, dnia 12.10.2009r.