Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Przetarg na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 119/5 obręb Brzeżno

 
G-7011-2/1/2010
O G Ł O S Z E N I E    P R Z E T A R G U
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.
Nr 207, poz. 2108) Starosta Powiatu Świdwińskiego ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Lp.
Adres i oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza
Wadium
Postąpienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
 
działka nr 119/5 pow. 1,4000 ha obręb Brzeżno gmina Brzeżno
 
KW nowy nr (1274)1325
Działka stanowi nieruchomość gruntową w otoczeniu, której znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny zielone. Granice działki tworzą kształt nieregularny. Teren przedmiotowej działki jest zakrzewiony i zadrzewiony. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno działka stanowi użytki rolne.
 
 
 
16.200,00 zł
(w tym 22% podatku VAT)
 
 
 
 
1700,00 zł
 
 
 
nie mniej niż
170,00 zł
Adnotacje:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2010r. o godzinie 10ºº w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Starostwa przy ul. Mieszka I 16 lub na konto: Pekao S.A 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 wadium, w terminie nie później niż do dnia 17.09.2010r.
2. W związku z brakiem dostępu do drogi dla w/w nieruchomości przetarg ograniczony jest dla właścicieli i użytkowników wieczystych działek przyległych.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Niewykorzystane wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po przetargu.
4. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.
5. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny najpóźniej w dniu podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
7. Koszty notarialne i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi Nabywca.
8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, od dnia 20.08.2010 r. do dnia przetargu.
9. Starosta Powiatu Świdwińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
10. Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem:
(94) 36-50-220.
Sporz. A.Świętojańska.
Świdwin, dnia 19.08.2010r.