Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem - lokal mieszkalny w miejscowości Przybysław gmina Świdwin.

GG-7014-144/2010
W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I
 
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Starosta Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości, iż zostaje przeznaczona do oddania w najem nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa.
 
Lp.
Adres i oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Cena najmu
Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
1.
działka nr 260/3
pow. 0,8200 ha
obręb Przybysław
gmina Świdwin
 
Kw nr 26441
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 76,04 m2 i budynek gospodarczy o pow. użytkowej 59,00 m2.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin część działki oznaczona jest symbole 1MR – teren zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym oraz zabudowy rolniczej. Przewidziana kontynuacja dotychczasowego sposobu użytkowania. Pozostała część działki do rolniczego użytkowania.
44,89 zł/miesiąc
Do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego lokatora
 
 
Adnotacje:
1.      Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 29.11.2010r. do 20.12.2010r.  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
2.      Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można zasięgnąć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem (094) 36-50-220.
 
Świdwin, dnia 25.11.2010r.