Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rokowania na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 119/5 obręb Brzeżno.

GG-7011-2/1/2010
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
 
STAROSTA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
OGŁASZA ROKOWANIA
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
SKARBU PAŃSTWA
 
1.                  Przedmiotem rokowań jest działka gruntu oznaczona numerem 119/5 o pow. 1,4000 ha położona w obrębie Brzeżno, gmina Brzeżno.
W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny zielone. Granice działki tworzą kształt nieregularny. Teren przedmiotowej działki jest zakrzewiony i zadrzewiony. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno działka stanowi użytki rolne.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nowy nr 1325.
 
2.                  W związku z brakiem dostępu do drogi dla w/w nieruchomości rokowania ograniczone są dla właścicieli i użytkowników wieczystych działek przyległych.
 
3.                  Cena nieruchomości ustalona do rokowań wynosi 12.200,00 zł brutto (w tym 22% podatku VAT).
 
4.                  Przetargi na zbycie w/w nieruchomości ze skutkiem negatywnym odbyły się:
-          I przetarg w dniu 04.08.2010r.
-          II przetarg w dniu 22.09.2010r.
 
5.                  Rokowania odbędą się w dniu 29.12.2010r. o godz. 1000 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.
 
6.                  Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w kasie Starostwa lub na konto:
Pekao S.A 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 zaliczki w kwocie 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) oraz złożenie w sekretariacie Starostwa przy
ul. Mieszka I 16 w Świdwinie pisemnej oferty w terminie do dnia 24.12.2010r.
 
7.                  Oferta złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać:
-          informacje o oferencie,
-          datę sporządzenia zgłoszenia,
-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
-          proponowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,
-          kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
8.         Ogłoszenie o rokowaniach zostaje podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, od dnia 24.11.2010 r. do dnia rokowań.
 
9.         Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
 
10.       Zaliczkę zwraca się, z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12 niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
 
11.       Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
12.       Zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.
 
13.       Organizator rokowań zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 
14.       Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy
ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11) lub telefonicznie pod numerem
(094) 36-50-220.
 
 
 
Sporz. A. Świętojańska
Świdwin, dnia 23.11.2010r.