Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wykaz nieruchomości Powiatu Świdwińskiego przeznaczonych do zbycia - działka nr 57/7 obr, 005 Połczyn Zdrój

GG-7001-2/1/2011
 
W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I
 
                Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 351 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości, iż zostaje przeznaczona do zbycia nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Świdwińskiego.
 
Lp.
Adres i oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Cena nieruchomości
Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Połczyn-Zdrój
ul. Gwardii Ludowej
 
działka nr 57/7
o pow. 0,0602 ha
obręb
005 m. Połczyn-Zdrój
 
Kw nr KO2B/00018218/2
Działka zabudowana jest budynkiem garażowym o pow. użytkowej 39,90 m2. Sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowo – handlowa, mieszkaniowa oraz tereny zielone. Brak bezpośredniego dojazdu do działki.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój działka przeznaczona jest w części symbolem „*F1b UZ” pod „Szpital; pow. 2,38 ha. Modernizacja istniejącej zabytkowej zabudowy. Likwidacja zaplecza gospodarczego nie związanego bezpośrednio z obsługą szpitala. Uporządkować zabudowę towarzyszącą”; w części oznaczonej symbolem „F3 ZP” pod „Park. Zieleń ozdobna, rekreacja kultura, drobny handel, sport, regulacja rzeki, zagospodarować stawy, utworzyć ciągi piesze, tarasy widokowe. Zagospodarowanie parku powiązać z projektowanym zalewem F21 RW. Północna część parku adaptowana na cele obsługi uzdrowiska i mieszkańców. Południowa część parku (nieuporządkowana dotychczas) winna być parkiem z odtworzonymi starymi założeniami (zarządzanym przez Nadleśnictwo Połczyn-Zdrój) powiązanym z C54 ZK. Alternatywą jest użytkowanie i zarządzanie całością parku przez władze miasta i uzdrowisko. Wszelkie prace na obszarze parku muszą być poprzedzone pracami projektowymi, uzgodnionymi z odpowiednimi instytucjami.” Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej i strefa „K” ochrony konserwatorskiej.
41.412,00 zł
(zwolnione z podatku VAT)
Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
 
 
 
Adnotacje:
1.       Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 07.01.2011r. do 28.01.2011r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
 
2.       Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa z dniem 18.02.2011r.
 
3.       Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można zasięgnąć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem
(094) 36-50-220.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz. K. Żak
Świdwin, dnia 04.01.2011r.