Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własnosć Skarbu Państwa - działka nr 104 obręb Niemierzyno

GG-7011-2/6/2010/11
 
O G Ł O S Z E N I E    P R Z E T A R G U
 
         Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Starosta Powiatu Świdwińskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
 
 
Lp.
 
Adres i oznaczenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Cena wywoławcza
 
Wadium
 
Postąpienie
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
1.
 
 
 
obr. Niemierzyno
 
działka nr. 104
 
pow. 0,0500 ha
 
Gmina Świdwin
 
 
 
KW nr KO2B/00001509/7
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym oraz z dwoma budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny składa się z: kuchni, trzech pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni 80,20 m². Nieruchomość uzbrojona jest w podstawowe media t.j. instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa, ogrzewanie piecowe i zbiornik bezodpływowy. W otoczeniu nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Granice działki tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki drogą utwardzoną o nawierzchni szutrowej.
 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdwin działka nr 104 oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym oraz zabudowy rolniczej- do dalszego użytkowania bez możliwości wprowadzenia nowej zabudowy ze względu na strefę uciążliwości ośrodka produkcji zwierzęcej.
 
 
 
 
 
 
 
18.000,00 zł
 
(zwolnione podatku VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.000,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
nie mniej niż
 
180,00 zł
 
 
 
Adnotacje:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2011r. o godzinie 10ºº w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Starostwa przy ul. Mieszka I 16 lub na konto:
Pekao S.A   11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 wadium, w terminie nie później niż do dnia 25.03.2011r.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Niewykorzystane wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po przetargu.
3. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.
4. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny najpóźniej w dniu podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
6. Koszty notarialne i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi Nabywca.
7. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, od dnia 25.02.2011r. do dnia przetargu.
8. Starosta Powiatu Świdwińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
9. Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem:
(094) 36-50-220.
 
Sporz. A. Romanowska
Świdwin, dnia 23.02.2011 r.