Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie
Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
 
Starosta Świdwiński przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie projektu „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
 
Opinie i uwagi do projektu można przesyłać w terminie do dnia 22 października 2010 r.:
· pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I, 78 – 300 Świdwin, Wydział Promocji, pok. 30,  w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu.
· pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatswidwinski.pl
 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 października 2010 r. 
Termin zakończenia konsultacji: 22 listopada 2010 r. 
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Świdwińskiego. 
 
Zachęcamy do skorzystania z Formularza uwag do projektu, który jest dostępny w pok. 30 Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16 i na stronie www.powiatswidwinski.pl.
 

Program współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

147 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz uwag do projektu

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zarzadzenie

30 KBPobierzPodgląd pliku