Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Nabór na wolne stanowisko pracy Audytor Wewnętrzny

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 24 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE

ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

OGŁASZA NABÓR NA

WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Audytora Wewnętrznego

 

 

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a.       obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia        o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c.       niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.      wykształcenie wyższe,

e.       kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

a)      certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Gouvernment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Cerfified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),  Certification in Control Self Assesment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b)      ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożenie egzaminu kontrolerskiego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

c)      złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko     inspektora kontroli skarbowej, lub

d)      uprawnienia biegłego rewidenta.

 

 

2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.        badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką,

b.      ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

c.       ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki,

d.      określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,

e.       przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień,

f.        ocena i badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

g.       sporządzanie planu audytu wewnętrznego,

h.       przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,

i.         sporządzanie sprawozdań z audytu.

 

3.      Wymagane dokumenty:

a.       życiorys (CV) z listem motywacyjnym z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

b.      kwestionariusz osobowy (do pobrania na BIP Starostwa Powiatowego                  w Świdwinie),

c.       kserokopia dokumentów:

·        potwierdzających wykształcenie,

·        potwierdzających kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu  wewnętrznego,

d.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

e.       potwierdzenie  dotychczasowego zatrudnienia ,

f.        oświadczenie kandydata o:

·        pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

·        braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·        wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

4.      Inne informacje:

a.       w przypadku, kiedy jest to pierwsza praca na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, obowiązuje odbycie służby przygotowawczej,

b.      wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego.

 

 

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym (w sekretariacie pok. 11) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego” (w zamkniętej kopercie), terminie do 7 sierpnia 2009r.

 

Wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert. W przypadku, kiedy dane podane w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną z kandydatami rozmowy, po uprzednim zawiadomieniu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatswidwinski.pl) oraz na tablicy informacyjnej                  w siedzibie Starostwa.

 

 


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY

31 KBPobierz