Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Zarząd Powiatu w Świdwinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

Zarząd Powiatu w Świdwinie

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.:

 

Nazwa zadania:

1.      Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 12 000 zł.

2.      Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 13 000 zł.

3.      W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę 2 000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji

1.      Dotacja zostanie przyznana na zasadzie wsparcia wykonania zadań, na podstawie złożonej oferty.

2.      Oferty należy składać:

Zadanie 1 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r.                       w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

Zadanie 2, 3 – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy                i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin i warunki realizacji zadań:

1.      Realizacja zadania do dnia 31.12.2010 r. zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

2.       realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2010 r., 

3.      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4.       szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świdwińskim a oferentem. 


Termin składania ofert: 
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym  mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert 2010”.


Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu  w Świdwinie.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są pod obrady Komisji która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Zarządowi Powiatu Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową. Zarząd podejmuje Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, w której wskazuje podmioty, z którymi zostanie podpisana umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów: 
1) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
2) zakresu programowego oferty, 
3) opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia efektów, 
4) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
5) terminowości, poprawności i rzetelności w rozliczeniach dotacji w latach poprzednich.

Oferty powinny zawierać w zakresie: 
1) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
2) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
3) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
4) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej. 


Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

W roku 2010 nie udzielono dotacji w w/w zakresie.

W roku 2009 udzielono dotacji:

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbrealizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących przemocy w rodzinie – 15 000 zł

Z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia – 8 000 zł

Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 2 000 zł

Nie udzielono dotacji w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu                  7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone. 

Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Wydziale Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej pok. 30, ul. Mieszka I 16, 78- 300 Świdwin, tel. 94 36 50 306
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Agata Kabulska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.powiatswidwinski.pl w zakładce Konkursy na realizację zadań publicznych.


Wzór umowy

116 KBPobierz

Wzór Formularza sprawozdania

100 KBPobierz

Wzór Formularz oferty na realizację zadania publicznego

76 KBPobierz

Wzór Formularz oferty

160 KBPobierz