Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Informacje

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18
                                                                                                   

Starosty Świdwińskiego

1.kwietnia 2016r.

            Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych§ 1. Biuro Rzeczy Znalezionych , zwane dalej „Biurem” prowadzi Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§ 2. Przedmiotem działalności Biura jest:
- odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Świdwińskiego ,
- przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
- poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
- udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym się do Biura,
- wydawanie rzeczy znalezionych.
§3. 1.Pracownik Biura sporządza protokół z odbierania zawiadomienia o przyjęciu rzeczy do depozytu, który stanowi podstawę do wydania poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy.
2. Protokół przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu i przyjęciu rzeczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 4 Do depozytu przyjmowane są rzeczy za wyjątkiem:
1)tych, których wartość szacunkowa nie przekracza 100 zł ( chyba , że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej),
2)broni, amunicji, materiałów wybuchowych, dowodów osobistych i paszportów,
3)rzeczy znalezionych w budynkach użyteczności publicznej, innym budynku lub pomieszczeniu
otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego.
§ 5 Rzecz która została znaleziona i przyjęta do Biura Rzeczy Znalezionych przechowywana jest do czasu:
1)odbioru przez właściciela,
2)odbioru przez znalazcę,
po spełnieniu przewidzianych w ustawie o rzeczach znalezionych warunków.
§6 Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych zawierających następujące dane:
1)liczbę porządkową,
2)datę przyjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok od dnia
3)imię , nazwisko i adres znalazcy lub nazwa i siedziba podmiotu,
4)opis rzeczy z uwzględnieniem rodzaju i ilości,
5)dane osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,
6)data wydania rzeczy,
7)data przejęcia rzeczy na własność znalazcy,
8)uwagi.
§ 7.1 W przypadku wydawania rzeczy znalezionych, termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru.
2. W przypadku gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana, wzywa się ją listem poleconym do odbioru rzeczy pouczając o skutkach nie odebrania rzeczy.
3. W przypadku niemożności wezwania, termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od dnia jej znalezienia.
4. Wykaz rzeczy znalezionych umieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przez okres 1 roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie wówczas gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, a jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu przekracza 5000 zł Biuro zamieszcza ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnokrajowym.
5. W przypadku upływu o których mowa w ust.1 i 2 Starosta wzywa znalazcę do odbioru rzeczy z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy przez znalazcę właścicielem stanie się Powiat.
6. Wzór zaświadczenia stwierdzający upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierający informację o wydaniu rzeczy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 8.1 Starosta występuje do Sądu z wnioskiem o sprzedaż rzeczy przyjętej do depozytu w przypadku, jeżeli nie jest możliwe ustalenie jej wartości rynkowej, gdy:
1)koszty przechowywania są wyższe od wartości szacunkowej rzeczy,
2)przechowywanie spowoduje obniżenie lub utratę jej wartości szacunkowej,
3)rzecz ze względu na swoje właściwości jest trudna do przechowywania.
2. Sprzedaż następuje na podstawie postanowienia Sądu w trybie określonymi przepisami kodeksu cywilnego o egzekucji z ruchomości.
§ 9.1W przypadku wydania rzeczy , pracownik biura jest obowiązany do:
1)ustalenia tożsamości osoby uprawnionej,
2)przyjęcia wniosku o wydanie rzeczy znalezionej,
3)sprawdzenia treści wniosku o wydanie rzeczy ze stanem faktycznym ,
4)pouczenia o przysługujących znalazcy uprawnieniach.
2. Wzór wniosku o wydanie rzeczy znalezionej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§10.1 opłata za przechowywanie rzeczy wynosi 1% wartości szacunkowej rzeczy w stosunku miesięcznym, nie mniej jednak  niż 1 zł.
2. Opłatę nalicza się za każdy miesiąc przechowywania.
3. Wartość szacunkową ustala się w oparciu w oparciu o ceny detaliczne na dzień przyjęcia rzeczy do depozytu.
§10. Znalazcę , który zastrzegł sobie wypłatę znaleźnego powiadamia się o wydaniu rzeczy uprawnionemu oraz o jego adresie.
§11. Znalezione środki pieniężne przechowuje się na rachunku depozytowym Starostwa. Wyroby z metali szlachetnych, biżuterię oraz zagraniczne środki płatnicze przechowuje się w bankach.
§12. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Biura Rzeczy Znalezionych stosuje się przepisy:
1)Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014r., poz. 121 i 827 oraz z 2015r. poz. 4)
2)Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. z 2015r., poz. 397)
3)Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2014r., poz.1697 z późn.zm)