Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Informacje o protokołach z posiedzenia Zarządu Powiatu

Informacje o protokołach z posiedzeń Zarządu Powiatu

Informacje publiczne zawarte w protokołach z posiedzeń Zarządu Powiatu Świdwińskiego są dostępne w Biurze Rady Starostwa Powiatowego

( pokój nr 21  ).

Udostępnianie dokumentów odbywa się na podstawie ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej

( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm. ) i zgodnie z Rozdziałem

IV Statutu Powiatu Świdwińskiego.

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

§ 49. 1. Działalność organów Powiatu jest jawna z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustaw.

2. Jawność działania organów Powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informa­cji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Powiatu i komisji Rady.

§ 50. 1. W czasie sesji Rady na budynku lub przed budynkiem będącym miejscem obrad, podnosi się flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także do flagi powiatu.

§ 51. 1. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały organów Powiatu i komisji Rady gromadzi i udostępnia Biuro Rady, w tym zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.

2. Dokumenty udostępnia się w siedzibie i w godzinach pracy Starostwa Powiatowego na wniosek zainte­resowanego, złożony na piśmie lub ustnie.

3. Wyznaczony pracownik prowadzi wykaz wpływających wniosków o udostępnienie dokumentów, zawie­rający dane wnioskodawcy, datą złożenia wniosku, zakres żądanych materiałów oraz termin ich udostępnienia.

§ 52. 1. Uchwały organów Powiatu udostępniane są zainteresowanym po ich podjęciu.

2. Protokoły z posiedzeń organów Powiatu oraz komisji Rady udostępnia się zainteresowanym po ich osta­tecznym przyjęciu.

§ 53. 1. Jeżeli dokumenty, o udostępnienie, których złożono wniosek, zawierają informacje prawem chro­nione, Starosta w terminie 14 dni od wpływu takiego wniosku odmówi w formie decyzji udostępnienia wnio­skowanych dokumentów.

2. Jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, dokumenty udostępniane są do wglądu przez pracownika w jego obecności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpływu wniosku.


3. Z udostępnionych dokumentów można sporządzić notatki i odpisy pod nadzorem osoby. która udostęp­niła dokumenty.

4. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, udostępniający ma ponieść dodatkowe koszty, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia infor­macji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.