Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXIV_05

PROTOKÓŁ Nr XXIV/05

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 16 sierpnia 2005 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

1. Otwarcie sesji

Przewodniczący rady Jan Michaliszyn dokonał otwarcia obrad 24 sesji Rady Powiatu w Świdwinie. Tradycyjnie powitał radną i radnych powiatu, członków zarządu powiatu, zaproszonych gości, kierowników jednostek powiatowych i przedstawicieli prasy.

2. Sprawy regulaminowe:

Przewodniczący obrad poinformował, że nieobecni radni Małgorzata Pasieczna- Żołądź i Jan Szołdra są usprawiedliwieni. W sesji bierze udział 15 radnych , obrady są prawomocne.

Następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie, bez zmian.

1. Otwarcie sesji

 1. Sprawy regulaminowe:

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Zaopiniowanie projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Połczynie Zdroju

- uchwała w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Połczynie Zdroju

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego na rzecz

Skarbu Państwa

- przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w 2005 r.

- zmiany uchwały Nr XIX/87/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2005 r.

- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na realizację zadania „Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju”

- udzielenia poręczenia

- zmian w regulaminie przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji.

Również radni jednogłośnie głosowaniu przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Kazimierz Szafrański -skierował zapytanie do Starosty. Dlaczego rocznica 15 sierpnia b.r. uratowania naszej ojczyzny od nawały bolszewickiej tzn. „Cudu nad Wisłą” i Dzień Wojska Polskiego nie została przez władze miasta i powiatu zauważona i godnie uczczona. Czy Starosta planuje błąd naprawić?

Drugi problem to od dawna oczekujemy informacji Starosty o wynikach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Wyraził nadzieję, że na następnej sesji otrzymamy pełną informację w tej sprawie.

4. Zaopiniowanie projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Połczynie Zdroju

- uchwała w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Połczynie Zdroju

Przewodniczący rady przypomniał, że temat programu restrukturyzacji szpitala powiatowego w Połczynie Zdroju był szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji zatrudnienia, spraw społecznych zdrowia
i lecznictwa uzdrowiskowego
z udziałem wszystkich radnych w dniu 10 sierpnia b.r.

Na tym posiedzeniu dyrektor szpitala p. Helena Kusewicz i przedstawiciele firmy colsuntingowej z Poznania omówili szczegółowo projekt programu restrukturyzacji ZOZ-u.

Wysłuchaliśmy informacji wraz z opinią Zarządu Powiatu w tym temacie.

Radni zgłosili szereg uwag i zapytań do programu, które miały być uwzględnione do dzisiejszej sesji.

Krystyna Wojnicka poinformowała, że przedkładany w dniu dzisiejszym Projekt Programu Restrukturyzacji ZOZ w Połczynie Zdroju został uzupełniony o wnioski Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia b.r. oraz o wnioski przedłożone przez Wysoką Radę na poszerzonym posiedzeniu Komisji Zatrudnienia, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 10 sierpnia b.r.

Po przeanalizowaniu całości przedstawionego materiału można stwierdzić, że:

1.Przedłożony projekt programu restrukturyzacji ZOZ w Połczynie - Zdroju nie wprowadza drastycznych zmian organizacyjnych, co pozwala na nieprzerwaną kontynuację wykonywania świadczeń zdrowotnych na bazie:

 • czterech podstawowych oddziałów szpitalnych

 • poradni specjalistycznej,

 • diagnostyki,

 • usług pogotowia,

2.Wyżej wymienione usługi medyczne, zgodnie z projektem programu

restrukturyzacji zostaną poszerzone o:

 • podstawową opiekę zdrowotną,

 • usługi mammograficzne,

 • drobną neurochirurgię i plastykę,

 • gabinet kosmetyczny.

3.Projekt programu restrukturyzacji zakłada przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie roku 2005, powiększone w kolejnych latach o w/w dodatkowe usługi.

Realizacja wielkości kontraktu na tym poziomie nie powinna stanowić zagrożenia, jednak wątpliwości budzi fakt, czy pozostałe przychody, które w roku 2005 wynoszą 714 tys.zł są realne do osiągnięcia w wielkościach 2-krotnie wyższych w latach kolejnych.

Z uzyskanych informacji podczas posiedzenia Komisji wynika, że

alternatywą na ewentualne niepowodzenia w tym zakresie są wielkości wynikające z przychodów świadczonych usług w podstawowej opiece zdrowotnej lub dotacja organu założycielskiego

4.W pozycjach kosztowych zakłada się m.in.:

 • zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych,

 • niewielkie zwiększenie kosztów związane z uruchomieniem nowych działalności,

natomiast pozostałe koszty rodzajowe pozostawia się na poziomie

roku 2005. W związku z tym, że w przychodach z NFZ nie zakłada się

wzrostu chociażby o wskaźnik waloryzacji, można przyjąć realność

proponowanego poziomu kosztów.

5.Zakładany poziom zarówno przychodów jak i kosztów daje

możliwość osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego, a tym

samym możliwość ubiegania się o kredyty bankowe i aplikowanie o

środki pomocowe z dostępnych źródeł.

6.Prawidłowa realizacja przedłożonego projektu programu

restrukturyzacji stwarza możliwość osiągnięcia w roku 2009

dodatnich kapitałów własnych i utrzymanie płynności finansowej.

7.Po kompleksowej analizie przedłożonych materiałów

Zarząd Powiatu wnioskuje o przyjęcie„Projektu programu

restrukturyzacji ZOZ w Połczynie Zdroju” i przedkłada Wysokiej

Radzie celem podjęcia stosownej uchwały.

Końcowo poinformowała, że projekt programu restrukturyzacji ZOZ w Połczynie-Zdroju był omawiany przez Społeczną Radę przy ZOZ i uzyskał jej akceptację na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia b.r.

Następnie odczytała Uchwałę Nr XXIV/124/05 w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju, która została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady pogratulował publicznie i podziękował Pani Helenie Kłusewicz za ogromny wkład pracy w opracowanie programu i w obecności radnych przekazał uchwałę, która pozytywnie opiniuje projekt programu.

Helena Kłusewicz - serdecznie podziękowała, za jednogłośnie podjętą decyzję zaznaczając, że dzisiejsza uchwała stwarza szanse by nasz połczyński powiatowy szpital zaczął w miarę normalnie funkcjonować. W program włożyliśmy bardzo dużo pracy. Jest to pierwszy etap, a główne zadania to pełna realizacja programu. Liczy na pomoc i wsparcie. Rada Powiatu ma ogromną siłę sprawczą. Od niej oczekuje pomocy i wsparcia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie.

Krystyna Wojnicka i Lucyna Miętek - przedstawiły projekty uchwał wraz z uzasadnieniami:

- Uchwała Nr XXIV/125/05 w sprawie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego na rzecz Skarbu Państwa

- Uchwała Nr XXIV/126/05 w sprawie przeznaczenia środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r.

- Uchwała Nr XXIV/127/05 w sprawie zmiany uchwały
Nr XIX/87/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2005 r.

- Uchwała Nr XXIV/128/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja kotłowni
i termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Połczynie Zdroju”

Lucyna Miętek - przedstawiając projekt uchwały zaproponowała aby w paragrafie 1 kwotę pożyczki zwiększyć do 61 tys. z uwagi na zwiększony koszt dokumentacji.

- Uchwała Nr XXIV/129/05 w sprawie udzielenia poręczenia

-Uchwała Nr XXIV/130/05 w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

które zostały przyjęte jednogłośnie bez zmian.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W odpowiedzi na zapytanie radnego Kazimierza Szafrańskiego, Starosta - poinformował, że uzgodnił z przewodniczącym komisji rewizyjnej, iż informacja zbiorcza o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych zostanie przekazana do komisji rewizyjnej w terminie do końca sierpnia b.r. Przeprosił radnego Kazimierz Szafrańskiego i radnych za zaistniały fakt jaki miał miejsce z okazji 85 rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz zadeklarował uczczenie tej rocznicy w sposób godny i szczególny.

7. Wolne wnioski.

Danuta Malitowska - postulowała aby każde wolne środki finansowe, które pojawią się w budżecie powiatu przeznaczyć na cele oświatowe. Chodzi w szczególności ze sprzedaży mienia powiatowego.

8. Zakończenie obrad sesji.

Starosta - zauważył, że krążą różne plotki na temat likwidacji szpitala. Takich rozważań w historii Starostwa nigdy nie było. Wszelkie rozważania, rozmowy, nakierowane było co zrobić aby nasz szpital mógł pracować coraz lepiej ku zadowoleniu jego mieszkańców.

Dzisiejsza decyzja Rady Powiatu dała konkretny wyraz naszym działaniom.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący rady zamknął obrady 24 sesji Rady Powiatu.

Obrady sesji trwały w godzinach od 12:00 - 14:30

Na tym protokół zakończono.

Sporządził:

W. Płoszaj                   

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                     Jan Michaliszyn