Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Protokól Nr 23 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 16 sierpnia 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

PROTOKÓŁ Nr XXIII/05

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 21 czerwca 2005 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie

1. Otwarcie sesji

Przewodniczący Rady o godz.12:00 otworzył obrady 23 sesji Rady Powiatu powitał radnych , członków Zarządu Powiatu ze Starostą Z. Chojnackim, komendantów policji i straży pożarnej, kierowników biur powiatowych ARiMR i ANR, kierowników jednostek powiatowych i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli prasy.

2. Sprawy regulaminowe:

Następnie poinformował, że obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 16 radnych radny Roman Gola wyjechał do Warszawy na posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji z dnia 14 czerwca 2005 r.

Radny Eugeniusz Worobiej proponował dodatkowo wprowadzić w pkt 6 podjęcie uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd dla PSS-E w Świdwinie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Świdwinie przy ul. Drawskiej 38.

Przewodniczący Rady proponował aby sprawę przekazania dla PSS-E dotychczas zajmowanych pomieszczeń przy ul. Drawskiej 38 w Świdwinie przygotować i wnieść stosowny projekt uchwały na najbliższej sesji, która odbędzie się pod koniec lipca br.

Starosta poinformował, że lokal o który wnioskuje dyrektor Sanepidu stanowi własność powiatu, natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna nie jest jednostką powiatową.

Przepisy o gospodarce nieruchomościami stanowią, że nieruchomości stanowiące przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w trwały jedynie dpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej.

Jedną możliwości jest uzyskanie zgody Rady Powiatu na dokonanie darowizny lub sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Wówczas gdy nieruchomość stanie się własnością Skarbu Państwa będzie mogła zostać oddana w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami nie normuje szczegółowo zasad zawierania umów pomiędzy samorządem terytorialnym a Skarbem Państwa których przedmiotem jest użytkowanie nieruchomości.

Kazimierz Szafrański - zauważył, że szpital i sanepid to jedna z najważniejszych jednostek powiatowych. Pytał, czy warunkując ewentualny zwrot nieruchomości po restrukturyzacji struktur sanitarnych. Wnioskował przygotować jeszcze na dzisiejszej sesji stosowny projekt uchwały.

Danuta Malitowska - apelowała o w miarę szybkie podjęcie decyzji w tej sprawie, gdyż większość radnych biorących udział na zaproszenie dyrektora w spotkaniu w siedzibie Sanepidu w dniu 13 czerwca br., opowiedziała się za nieodpłatnym przekazaniem dot. zajmowanych pomieszczeń.

Anna Kutyłowska - radca prawny Starostwa omówiła obowiązujące przepisy o gospodarce nieruchomościami regulujące tą sytuację.

W związku z deklaracją Przewodniczącego Rady i Starosty, że temat będzie przygotowany i przedłożony do rozpatrzenia na lipcowej sesji rady powiatu Eugeniusz Worobiej wycofał swój wniosek o zmianę porządku obrad sesji.

Przy 1 głosie wstrzymującym radni przyjęli porządek obrad.

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

đ stwierdzenie quorum

đ przyjęcie porządku obrad

đ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

w zakresie prowadzonych remontów dróg w powiecie świdwińskim.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr IX/39/03 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie

utworzenia spółki prawa handlowego

- zabezpieczenia środków finansowych dla inwestycji: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami

w Wardyniu Górnym Gmina Połczyn Zdrój

- poręczenia dla inwestycji w Wardyniu Górnym na zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przystąpienia do realizacji projektu -Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin

Dorzecza Parsęty na bazie Zintegrowanego Markowego Produktu Turystycznego „ Szlak Solny”

- zasad udzielania stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- zasad udzielania stypendium Starosty Świdwińskiego

- zmiany uchwały budżetowej

- wyboru banku obsługującego budżet powiatu

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

Protokół z 22 sesji Rady Powiatu został przyjęty bez zmian jednogłośnie.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Danuta Malitowska - zapytała kiedy to my radni podjęliśmy wstępną decyzję, poparcie dla utworzenia holdingu.

Prasa w tym temacie rozpisuje się od dłuższego czasu. Kurier Szczeciński z dnia 3 czerwca br. w artykule Szpitalny Holding za długi” informuje o utworzeniu holdingu wstępnie poparli już radni z powiatów białogardzkiego i świdwińskiego. Drawsko Pomorskie jeszcze się waha. Kto podaje takie wiadomości do prasy?

Kazimierz Szafrański - dodał, że na spotkaniu z dyr. Makowskim wyjaśniliśmy sobie, że ewentualną opinię podejmiemy po konfrontacji programu restrukturyzacji. Nikt z nas nie złożył akceptacji koncepcji holdingu. Silna grupa bliżej nie określona doprowadzić może , że stracimy szpital w powiecie.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta nawiązując do wypowiedzi radnych Danuty Malitowskiej i Kazimierza Szafrańskiego- podkreśl, że ewentualna decyzja o przyszłość szpitala i jego formie organizacyjnej będzie przedmiotem rozważań Zarządu Powiatu po przedłożeniu przez panią Dyrektor programu restrukturyzacji szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym temacie.

Zarząd Powiatu wstępnie zapoznał się z programem restrukturyzacji szpitala zalecił go uzupełnić o pozostałe elementy, które są wypunktowane w przepisach ustawy. Wynik finansowy szpitala za ubiegły rok zamknął się 45 tys. zł. na plus.

Jednak gdyby nie odpisy a zatem umorzenia niektórych środków ten wynik byłby zupełnie inny. Niemniej jednak jest to prognoza, która daje nieduży optymizm, że dochody w przyszłej działalności pokryją koszty. Zarząd pozytywnie zaopiniował sprawozdanie i bilans za rok ubiegły.

Natomiast sytuacja z 4 m-ce br. jest bardzo niepokojąca ponieważ wydatki są większe niż przychody.

Następnie przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie miedzysesyjnym.

- w załączeniu.

Danuta Malitowska - pytała jak Zarząd Powiatu wspiera panią dyrektor szpitala w trudnych tematach w pracy szpitala.

Eugeniusz Worobiej - prosił o wyjaśnienie nieobecności Pani dyrektor na posiedzeniu komisji z udziałem pozostałych radnych kiedy rozmawialiśmy o przyszłości połczyńskiego szpitala.

Pytał jakimi wnioskami zakończyła się kontrola w szpitalu przeprowadzona na polecenie Zarządu Powiatu?

Docierają do na informacje że płace lekarzy są bardzo wysokie w tej trudnej sytuacji finansowej szpitala.

Jaka różnica w płacach jest między lekarzem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę a kontraktem.

Starosta odpowiadając na podniesione w dyskusji problemy i pytania podkreślił, że Zarząd Powiatu realizuje uchwały Rady Powiatu w tym również w sprawie przyznania dotacji dla szpitala powiatowego. Aktualnie spłacany jest kredyt zaciągnięty między innymi na spłatę zobowiązań szpitala.

Nieobecność pani dyrektor na posiedzeniu komisji nastąpiła z jej winy i zapewne udzieli odpowiedzi dlaczego tak się stało.

Faktem jest kontrola w szpitalu, która jeszcze trwa i jeśli będzie taka wola to jej wyniki przedstawimy na sesji Rady Powiatu wraz z wypracowanymi wnioskami. Również wysokość kontraktów ogłosimy po zakończeniu kontroli, gdyż środki NFZ to pieniądze podatników.

Wyraził przekonanie, że Pani Dyrektor udzieli satysfakcjonującej radnych odpowiedzi.

Małgorzata Pasieczna- Żołądź - prosiła o podanie treści świadectwa pracy pana Marka Makowskiego z jakim dniem nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

Starosta zadeklarował się, że udzieli odpowiedzi pod koniec obrad dzisiejszej sesji.

Eugeniusz Worobiej - nawiązując do pytania radnej Małgorzaty - Pasiecznej- Żołądź zauważył, że dyr. Marka Makowskiego „młóciliśmy” przez 2 lata a pobory obecnego dyrektora są objęte wielką tajemnicą.

Edward Sak - zaapelował do przewodniczącego Rady o przestrzeganie przyjętego porządku obrad sesji. Zgodnie z pkt 7 powinny być udzielone odpowiedzi na zapytania radnych.

5. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

w zakresie prowadzonych remontów dróg w powiecie świdwińskim.

Bogdan Wojnicki - omawiając przygotowany materipoinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg został powołany w styczniu 1999 r. Prowadzi działalność w zakresie utrzymania dróg powiatowych na długości 388 km. na terenie sześciu gmin w powiecie. W ciągach dróg powiatowych znajduje się 14 mostów i 203 przepusty oraz chodniki dla pieszych o długości 19,937 km.

Następnie wyliczył prace wykonane na drogach podkreślając, że w okresie sprawozdawczym wykonano dwie inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej SAPARD tj. - przebudowa drogi na odcinku Bystrzynka-Nielep - odnowa drogi na odcinku Psary-Bierzwnica. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.666.435 zł. w tym dofinansowanie z programu SAPARD wyniosło 764.147 zł.

Zakłada się, że jeszcze w roku bieżącym w ramach programu wojewódzkiego wykonana będzie odbudowa drogi powiatowej w Czarnkowie na odcinku 1672 m.

Edward Sak - w wątpliwość poddał wyliczenia rentowności 120-130 % przy pracach wykonywanych na drogach systemem gospodarczym.

Proponował dokonanie ponownych przeliczeń gdyż one zaciemniają obraz.

Bogdan Wojnicki - wyjaśnił, że do wyliczeń nie przyjęto kosztów stałych stąd takie relacje.

Danuta Malitowska - dodała, że w dzisiejszej skomplikowanej sytuacji finansowej angażując własne siły można zrobić więcej i taniej. Z szacunkiem i uznaniem odniosła się do realizacji szerokiego asortymentu prac realizowanych na drogach powiatowych. Zwróciła uwagę na potrzeby systematycznego wykaszania chwastów i traw na poboczach dróg.

Zenon Diakun - mimo wątpliwości radnego Edwarda Saka co do rentowności, z całym naciskiem podkreślił, że mimo corocznie zmniejszonych nakładów finansowych na utrzymanie dróg, drogi powiatowe wyglądają nieźle. Skierował wyrazy uznania pod adresem dyr. Wojnickiego i jego załogi.

Jacek Firmanty - mówił o potrzebie zwiększenia wycinki drzew przy drogach powiatowych.

Każde drzewo rosnące na poboczu to duże zagrożenie. Zapytał o termin rozpoczęcia prac na drodze przez Świdwin na trasie Kołobrzeg - Drawsko Pomorskie.

Lesław Ryżlak - poinformował, że w ramach zaplanowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 162 uwzględniona jest przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Kołobrzeskiej. Całe zadanie tj. od ulicy Spółdzielczej do Podmiejskiej poprzez ulicę Armii Krajowej i Drawską wynieść ma kwotę 14.363.000 zł. Zakłada się położenie nowej nawierzchni oraz całą infrastrukturę pod jezdnią wraz z jej poszerzeniem do 6 metrów na całej długości położony będzie chodnik dwustronny i przemiennie ścieżka rowerowa po jednej stronie ulicy. Odrębnym zadaniem jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Drawskiej z Wojska Polskiego.

Przewodniczący Rady w imieniu samorządu powiatu świdwińskiego podziękował za to że przy skromnych środkach utrzymuje się stan techniczny i przejezdność dróg w powiecie.

Przedłożona informacja została przyjęta przez aklamację przez Radę Powiatu.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Lesław Ryżlak - przedstawił projekt w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia spółki prawa handlowego.

Małgorzata Pasieczna- Żołą - proponowała w paragrafie 4 zastąpić wyraz „wynosi” wyrazem „obejmuje” oraz bez określenia do ilości udziałów. Wnioskowała o konkretnie określenie 48 udziałów i 32 udziałów. Ponadto w projekcie uchwały brak jest zapisu z jakich środków Powiat Świdwiński pokryje udziały oraz określenie zasad wnoszenia udziałów.

Anna Kutyłowska - uznała, że słuszny będzie zapis „obejmuje” oraz zaznaczyła, że w ostatnim projekcie uchwały, który jest przedmiotem rozważań Wysokiej Rady określono już konkretną ilość udziałów tj. 48 i 32.

W pierwszej uchwale z 3 września 2003 r. Rada Powiatu w paragrafie 3 określiła, że kapitał zakładowy spółki pokryty będzie w całości wkładami pieniężnymi i wpłacony przed zarejestrowaniem Spółki lub wkładem rzeczowym wg uznania udziałowca.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą uzgodnioną w toku wcześniejszej dyskusji.

W wyniku głosowania radni 16 radnych

- Uchwała Nr XXIII/116/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/39/03 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego

Została przyjęta przy 1 głosie przeciwny, 2 wstrzymujących

Lesław Ryżlak - przedstawił projekt kolejnej uchwały dotyczącej budowy zakładu gospodarki odpadami.

Małgorzata Pasieczna- Żołądź - stwierdziła, że przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest sprzeczne z aktem notarialnym. Ponadto miała dużą wątpliwość czy zabezpieczymy środki finansowe na jej realizację ze środków FOŚ, jeśli aktualnie posiadamy 200 tys. zł. przy rocznym dochodzie 70 tys. zł.

Lesław Ryżlak -zaznaczył, że uchwała jest jedynie uchwałą intencyjną i nie pociąga za sobą skutków finansowych w tegorocznym budżecie. Nie widzi problemu w zaciągnięciu pożyczki na ten cel ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

Starosta podkreślił, że nikt z nas nie jest w stanie określić dokładnie kosztu inwestycji. Przybliżona kwota znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Uchwała daje podstawę do ubiegania się o środki z Eko-Funduszu. Uchwała ta nie stanowi żadnego zagrożenia dla budżetu powiatu.

Uchwała Nr XXIII/117/05 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla inwestycji: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym Gmina Połczyn Zdrój - 2 głosy przeciwne, 3 wstrzymujące

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Nr XXIII/118/05 w sprawie poręczenia dla inwestycji w Wardyniu Górnym na zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została przyjęta głosami 11 radnych przy 2 przeciwnych, 3 wstrzymujących.

Krystyna Wojnicka - prezentując uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu -Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bazie Zintegrowanego Markowego Produktu Turystycznego „ Szlak Solny” poinformowała, że celem Subregionalnego Programu rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest zaplanowanie i uruchomienie procesu ożywienia zdegradowanych obszarów miejskich
i wiejskich obszarów o wysokiej stopie bezrobocia.

W ramach wspomnianego związku jest możliwość ubiegania się o środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na:

- przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej,

- rewitalizację obiektów historyczno-kulturowych i poprzemysłowych,

- szkolenia administracji samorządowej,

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowanie poprzez odzysk.

- renowacja parku pałacowego w Krzecku

Uchwała NrXXIII/119/05 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu -Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bazie Zintegrowanego Markowego Produktu Turystycznego „ Szlak Solny” - jednogłośnie głosowało 16 radnych

Następnie przedstawiła projekty uchwał w sprawie udzielania stypendiów wraz z uzasadnieniami.

Uchwała Nr XXIII/120/05 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych - jednogłośnie

Uchwała Nr XXIII/121/05 w sprawie zasad udzielania stypendium Starosty Świdwińskiego

- jednogłośnie

Lucyna Miętek - przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zaznaczyła, że dochody budżetu powiatu wzrosną o 414.008 zł., a zmniejszenie wynosi 94.481 zł.

Zmiany dotyczą Powiatowego Zarządu Dróg i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Socjalizacyjnej „Dzieciowisko”.

Wprowadza się ostateczne kwoty subwencji należnych Powiatowi.

Szczegółowe zmiany w budżecie omawia uzasadnienie i załączniki do projektu uchwały.

Uchwała Nr XXIII/122/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej - jednogłośnie

Następnie przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczącym wyboru banku obsługującego budżet powiatu.

Uchwała Nr XXIII/123/05 w sprawie wyboru banku obsługującego budżet powiatu

- jednogłośnie

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Małgorzata Pasieczna - Żołądź - powróciła do interpelacji zgłoszonej na 22 sesji Rady Powiatu w sprawie powołania przez Zarząd Powiatu komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego .

Starosta - zgodził się z argumentacją radnej. Jednak zaznaczył, że bezpieczeństwo na drogach w powiecie wymaga stałego podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia ilości zdarzeń i wypadków na drogach. Interpelacja radnej wyprzedziła proces legislacyjny Ministerstwa Infrastruktury. Uważał, że słuszna uwaga i spostrzeżenie radnej przyspieszy działania na szczeblu ministerialnym.

W podobnym tonie wypowiedział się Komendant Powiatowy Policji , który obrazując sytuację na drogach przedstawił w formie statystycznej zagrożenie na drogach w powiecie.

8. Wolne wnioski.

Danuta Malitowska - poinformowała, że w Świdwinie powstało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych które występuje z inicjatywą:

- budowy pomnika Papieża Jana Pawła II oraz

- budowy ośrodka edukacyjno - wychowawczo - rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci

zwłaszcza dotkniętych ubóstwem oraz wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych .

Zwróciła się do radnych o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć.

Jacek Firmanty - postulował pod adresem Zarządu Powiatu o udzielenie pomocy w sprawie opracowania wniosku i pozyskania środków na restrukturyzację szpitala. Czasu pozostało niewiele i ma wątpliwości czy dyr. szpitala zdąży na czas z przygotowaniem wniosku.

Krystyna Wojnicka - podkreśliła, że data 21 sierpnia jest datą ostateczną na złożenie wniosku zaopiniowanego przez Radę Powiatu. Dyr. szpitala zaprosiła do pomocy firmę konsultingową z Poznania w celu przygotowania wniosku do wojewody.

Dokumenty to w większości zapisy księgowe dot. roku ubiegłego i bieżącego.

Ważnym elementem tego wniosku jest program restrukturyzacji.

Helena Kłusewicz - stwierdziła, że wszyscy jesteśmy zaniepokojeni losem powiatowego szpitala. Podjęła szereg czynności zmierzających do przygotowania wieloletniego programu funkcjonowania szpitala. Prowadzi systematycznie rozmowy z wierzycielami, rozmowy są bardzo trudne. Od ich wyników zależała będzie dalsza koncepcja działania. Obejmując szpital sporządziła protokół z którego precyzyjnie wynika jego stan finansowy na dzień przejęcia. Wszystkie długi, zobowiązania, wszystkie kredyty, przetargi drobne, złe, bardzo złe. Dobrze się stało, że taki dokument został sporządzony.

Zachęcała radnych do jego lektury. Wiele zrobiono w ciągu roku. Nie podzieliła opinii, że szpital chyli się ku upadkowi. Szpital po raz pierwszy zamknął rok wynikiem dodatnim. Szpital jest chory, choroba jest ciężka ale należy ją dobrze zdiagnozować i poprawnie leczyć. Logiczne, rozsądne, mądre, skuteczne leczenie i w tym, radni jako Rada Powiatu jest niezbędna, potrzebna. Szpital nie chyli się ku upadkowi. Przejmując szpital odziedziczyła ogromne długi i zaszłości. Całe funkcje szpitala i funkcje medyczne opierały się tylko na kontraktach jakie uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt w ostatnim kwartale roku ubiegłego był bardzo zły, ponieważ został zmniejszony o 25 procent. Nikt nam finansowo nie pomógł. W ciągu tego roku spłaciliśmy bardzo dużo długów, które pochłonęły 550 tys. zł. dla firmy, 160 tys. zł długu bankowego. W tym samym czasie zakupiliśmy sprzęt medyczny na 400 tys. zł. bez zadłużania się. Proponowała abyśmy ważyli słowa i gesty.

Odnosząc się do nieszczęsnego urlopu stwierdziła, że w dniu 23 maja Br. składając na Zarządzie stosowne pismo dokonała w tej kwestii wszystkich należnych procedur. W dniu 24 maja otrzymała od przewodniczącego Rady Powiatu zaproszenie na posiedzenie komisji. Poinformowała w tym samym dniu, że nie będzie uczestniczyć w posiedzeniu ponieważ w tym samym czasie ma zaplanowany urlop.

Córka urodziła syna, mieszka w Holandii. Jest babcią i zaplanowała sobie na 5 dni wyjazd.

Wiedzieli o tym wszyscy, nie podzieliła opinii że zachowała się niewłaściwie, zlekceważyła Wysoką Radę. Natomiast to ja zostałam zlekceważona.

Zaproponowała aby sprawę wyjaśnić i nie powracać do tematu. Nigdy nikogo nie młóciła i nie zamierza młócić , na pewno nie dyr. Makowskiego. Jeśli będzie coś miała do dyr. Makowskiego to jako dorośli ludzie sobie porozmawiają.

Praca dyr. szpitala to nic nadzwyczajnego, pensja wynosi 7.800 zł. Nie mam zastępcy, komórki służbowej, kierowcy, samochodu służbowego.

Oprócz tego dyżury 4 razy w tygodniu, 16 godzin od 15 - tej. Płatne 10 zł/ godz. i 13 zł w dzień świąteczny. Inni lekarze 13 i 17 zł. /godz.

Zawiesiła działalność gabinetu prywatnego, tracąc bardzo dużo, ponosząc stratę finansową. Dwa razy w tygodniu przyjmuje w przychodni specjalistycznej na podstawie umowy zastanej

do 2006 roku. Przychodnia przynosi dochód szpitalowi.

Końcowo prosiła o skończenie dyskusji na jej temat, gdyż jest zwyczajnie nią już zmęczona.

Danuta Malitowska - podziękowała za złożone wyjaśnienia, które były potrzebne, wręcz konieczne.

Eugeniusz Worobiej - dodał, że nikt na posiedzeniu komisji nie złożył stosownych wyjaśnień dot. Nieobecności dyrektor Kłusewicz, stąd dzisiejsze pytania i krytyczne uwagi.

Krystyna Wojnicka - potwierdziła wiele zapisów papierowych po stronie przychodowej i kosztowej szpitala. Prawdziwy wynik finansowy to strata 325 tys. zł. Ponadlimity wynosiły 542 tys. zł. Wg oceny Zarządu Powiatu finansowanie było bardzo dobre. Kontrakt był większy o 1.372.185 zł. w stosunku do roku 2003. należy rozgraniczyć sprawę płynności finansowej i wyniku ekonomicznego.

Na dzień dzisiejszy strata za 4 miesiące wynosi minus 222 tys. zł Przy kontrakcie na rok bieżący 8.002.000 zł. a wykonanie za rok 2004 wynosi 7.870.000 zł.

Przewodniczący Rady kończąc dyskusję stwierdził, że dobrze się stało, że wyjaśniliśmy sobie wiele spraw w tematach wokół szpitala i Pani Dyrektor Heleny Kłusewicz .

Starosta prosił aby Sekretarz Powiatu poinformowała o dochodach Pani Heleny Kłusewicz za rok ubiegły.

Przewodniczący Rady przychylając się do sugestii radnej Danuty Malitowskiej prosił aby sprawy dalej nie drążyć. Naszą uwagę winniśmy skierować na obrady kolejnej sesji Rady Powiatu na której dyskutować będziemy nad programem restrukturyzacji szpitala powiatowego.

9. Zakończenie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zakończył o godz. 16:00 obrady 23 sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady

Jan Michaliszyn