Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXV_05 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 12 października 2005 r. w budynku Zespołu Szkół w Bierzwnicy

PROTOKÓŁ Nr XXV/05

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 12 października 2005 r.

w budynku Zespołu Szkół w Bierzwnicy

1. Otwarcie sesji

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Michaliszyn otwierając obrady 25 sesji Rady Powiatu podkreślił, że dzięki uprzejmości Wójta Gminy Świdwin Bernarda Laufera i Dyrektora Szkoły w Bierzwnicy Pani Ireny Sołtowskiej odbywamy jubileuszową, wyjazdową sesję poświęconą wsi i rolnictwu
w powiecie świdwińskim.

Powitał radnych, Starostę wraz z członkami Zarządu Powiatu i zaproszonych gości, wśród nich:

- Czesława Kuca - Wiceprzewodniczącego Izby Rolniczej w Szczecinie

-Kazimierza Lechockiego - Przewodniczącego Rady Gminy

- Zdzisława Pawelec - Zastępcę Wójta

- Bogdana Macewicza - Przewodniczącego Powiatowej Izby Rolniczej

- Michała Bondarowicza - Kierownika Spółek Wodnych

- Mirosława Majkę - Kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Leona Łukaszewicza - Administratora Agencji Nieruchomości Rolnych

- Stanisława Tyszkiewicza - Kierownika Oddziału Doradztwa Rolniczego

- Irenę Stołowską - Dyrektora Zespołu Szkół

- Marię Siminiecką - Sołtysa z Bierzwniccy

oraz kierowników jednostek powiatowych i przedstawicieli prasy.

2. Sprawy regulaminowe:

Przewodniczący obrad poinformował, że w sesji bierze udział 16 radnych, obrady są prawomocne. Nieobecny, usprawiedliwiony radny Zbigniew Nowicki.

Następnie przedstawił projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

  • stwierdzenie quorum

  • przyjęcie porządku obrad

  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Ocena stopnia realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Świdwińskiego

i instytucji obsługujących rolnictwo w powiecie świdwińskim.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr XIX/87/04 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2005 r,

  • udzielenia poręczenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju,

  • zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, w ramach ZPORR, Projektu: „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, Gmina Połczyn Zdrój”.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2004.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu.

Radni przyjęli bez zmian protokół 24 sesji Rady Powiatu z dnia
16 sierpnia 2005 r.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Zdzisław Chojnacki - przedstawił informację Zarządu Powiatu
z działalności międzysesyjnej za okres od 16 sierpnia - 12października 2005 r.

Kazimierz Szafrański - zauważył, że Zarząd Powiatu nie zatwierdził arkusza organizacyjnego dla dwóch szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Szkoła nie powinna funkcjonować bez zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Co w tym temacie zrobił wydział edukacji i zarząd powiatu?

Małgorzata Pasieczna- Żołądź - pytała jakie rozmowy prowadził
i jakie działania podejmie zarząd w sprawie zbycia budynku przychodni lekarskiej w Połczynie Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 13.

Starosta przypomniał, że od wielu lat całość subwencji oświatowej przeznaczana jest na utrzymanie oświaty w powiecie. Dwie szkoły zwiększyły nabór uczniów i należałoby zwiększyć subwencję, dwie mają mniejszy nabór tj. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju i Świdwinie i zgodnie z logiką postępowania środki te powinny trafić do Zespołu Szkół w Połczynie Zdroju i Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, które znacznie zwiększyły nabór uczniów w nowym roku szkolnym.

Dyrektor szkoły ustala zasady organizacyjne szkoły; funkcjonowanie szkoły w ramach przyznanych środków. Zadeklarował, że w ciągu dwóch tygodni złożymy pełną informację o sytuacji finansowej we wszystkich placówkach oświatowych.

Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Pasiecznej -Żołądź -poinformował, że na nieruchomość tą były ogłaszane dwukrotnie przetargi na które nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 28 września b.r. lekarze POZ :Magdalena Mikulska -Rydz, Paweł Rydz, Iwona Bujnicka, Adam Bubnicki
i Krzysztof Darski złożyli podanie w którym wyrażają chęć zakupu w/w nieruchomości za celę 170 tys. zł.

Realizując wniosek komisji budżetu, rozwoju i bezpieczeństwa publicznego z dnia 5 września b.r. obniżono cenę o 20%.

Zainteresowani podtrzymują wcześniejsze stanowisko, iż mogą kupić nieruchomieć za 170 tys. zł. Propozycja lekarzy jest nadal aktualna.

Na dzień 19 października b.r. ogłoszono trzeci przetarg obniżając cenę nieruchomości z 327 tys. zł. do 261.600 zł.

W związku z tym, że zachodzi konieczność uruchomienia ogrzewania co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami oraz informacją Urzędu Miasta i Gminy, że nieruchomość nie może być zbyta na dowolną działalność usługową, gdyż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na usługi ochrony zdrowia z zachowaniem ochrony konserwatorskiej. W tej sytuacji zachodzi konieczność odwołania przetargu.

Proponował aby w przerwie obrad dzisiejszej sesji zebrała się komisja budżetu i zajęła stanowisko w tej sprawie.

Danuta Malitowska - krytycznie odniosła się do złożonej informacji starosty o pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta mówi o sprawach drobnych nie istotnych, natomiast pomija sprawy ważne np.: sprzedaż mienia powiatu, zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół.

Starosta nie zgodził się ze stwierdzeniem radnej Danuty Malitowskiej. Ogłaszanie przetargów regulują stosowne przepisy, w komisji przetargowej mamy przedstawiciela Rady, który pomaga w pracy komisji. Uważał, że pytanie radnej jest takie żeby po prostu zadać.

5. Ocena stopnia realizacji Strategii Rozwoju Powiatu

Świdwińskiego i instytucji obsługujących rolnictwo w powiecie.

Lesław Ryżlak - we wprowadzeniu do tematu zasadniczego sesji podkreślił, że rolnictwo w naszym powiecie jest jednym z najważniejszych działów gospodarki. W bieżącej pracy Starostwa poświęcamy wiele uwagi procesowi dostosowania się rolników do zmieniających warunków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Współpraca Starostwa nakierunkowana jest na jednostki zajmujące się rolnictwem, na szczeblu powiatowym w powiązaniu z samorządami organizacji rolniczych.

Wiele uwagi poświęcamy sprawie zagospodarowania gruntów popegeerowskich, co w konsekwencji doprowadziło do poprawy struktur naszych gospodarstw.

Stanisław Tyszkiewicz - nawiązując do przekazanych materiałów podkreślił, że pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w piątki, w każdym Urzędzie Gminy w godzinach od 8-14 pełnią dyżury, co w znacznym stopniu ułatwia kontakt z rolnikami.

Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna i organizacyjna, przygotowywanie dokumentów w zakresie uzyskania wsparcia inwestycyjnego ze środków unijnych i rent strukturalnych.

Przeprowadzono 75 szkoleń w których uczestniczyło ponad 2300 rolników.

Pełną informację zawiera sprawozdanie z działalności Terenowego Zespołu Doradców w Świdwinie za lata 2002-2005.

Mirosław Majka - zakres przedsięwzięć przedstawia informacja z naszej działalności w roku 2004 i za pierwsze półrocze 2005.

W ramach programu SPO - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, rolnicy naszego powiatu złożyli 91 wniosków na sumę 11.528.524 zł. w tym na:

- inwestycje w gospodarstwach rolnych 44 wnioski na 7.200 tys. zł.

- ułatwienie startu młodym rolnikom 34 wnioski na 1.700 tys. zł.

- poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

3 wnioski na 1.615tys.zł.

- różnicowanie działalności rolniczej i alternatywnych źródeł dochodów

8 wniosków na 644.500 zł.

- rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej 2 wnioski na 369 tys. zł.

Leon Łukaszewicz - omawiając przekazany materiał na piśmie podkreślił, że Agencja Nieruchomości Rolnej prowadzi swą działalność na terenie dwóch powiatów: białogardzkiego i świdwińskiego.

Przyjęto do swojego zasobu 46.595,98 ha. gruntów i 3.572 lokale mieszkalne.

Na dzień 30 czerwca 2005r. sprzedano gruntów 15.269,25 ha., wydzierżawiono 25.105,19 ha., przekazano nieodpłatnie 2.577,54 ha., przekazano trwały zarząd 352,54 ha.

Pozostaje do zagospodarowania 3.271,46 ha. Wszystkie lokale mieszkalne zostały zagospodarowane w sposób trwały.

Robert Stępień - pytał, ile gruntów dzierżawionych jest w naszym powiecie i co się stanie z tymi gruntami. Jako organizacja rolników chcielibyśmy mieć wpływ na to, co dzieje się z ziemią, która jest naszym warsztatem pracy.

Jak przebiega realizacja programu restrukturyzacji, czy rzeczywiście budynki w Łęgach przejmie inwestor strategiczny.

Leon Łukaszewicz - w odpowiedzi dodał, że większych zwrotów nie przewiduje się poza firmą PRIMA. Nie mamy nic do ukrycia. Dokładnie 426 ha. ziemi w Bierzwnicy wystawi Agencja w październiku na sprzedaż. Jest to ziemia po byłym dzierżawcy - firmie Prima. Mamy jej jeszcze trzy razy więcej, ale na razie tyle udało się podzielić na mniejsze działki. Jest ich 19 - największe po 49,5 ha., najmniejsze po 15 ha.

W przyszłym roku będzie można kupić ziemię w Łęgach, Bolkowie, Wardyniu Górnym i Dolnym- łącznie 1500 ha., również po firmie Prima.

Konsekwentnie realizujemy nasze uzgodnienia z Powiatową Izbą Rolniczą
w sprawie sprzedaży ziemi dla naszych rolników z myślą o powiększeniu areału gospodarstwa.

Roman Gola - postulował, aby przetargi na sprzedaż gruntów organizować w pierwszych miesiącach roku, co umożliwi wejście
i zagospodarowanie gruntu na wiosnę.

Bogdan Macewicz - pytał o plany zagospodarowania budynków
i gruntów w Łęgach,co w tym temacie zrobiła Agencja Nieruchomości Rolnych.

Następnie podziękował pracownikom ODR-u za pomoc rolnikom w uzyskaniu środków funduszy pomocowych.

Danuta Malitowska - nawiązując do materiałów oceniających stopień realizacji strategii rozwoju prosiła o szerszą informację o gospodarstwie Agro-Brusno, które otrzymało nagrodę konkursie gospodarczym Marszałka Województwa.

Jan Michaliszyn - w odpowiedzi powiedział, że Agro-Brusno to gospodarstwo rolne mocno powiązane z kapitałem niemieckim, które osiąga bardzo dobre wyniki produkcyjne, gospodarstwo wielkoobszarowi i wysokoprodukcyjne. Zainwestowano ogromne pieniądze w sprzęt i maszyny rolnicze, przetwórstwo owoców i warzyw. Gospodarstwo prowadzi hodowlę zwierzyny: danieli, jeleni.

Ponadto dodał, że w ostatnich latach nasi rolnicy nabyli z Agencji ziemię, co w znacznym stopniu poprawiło strukturę naszych gospodarstw. Są różne opinie w sprawie sprzedaży gruntów i obiektów związanych z produkcją rolną. Proponował, aby Stowarzyszenie Rolników „PLON” spotkało się kolejny raz z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych i Powiatową Izbą Rolniczą wypracowało optymalne stanowisko w tej sprawiez.

Samorząd Powiatowy opowiada się za działaniami aby jak największa ilość ziemi trafiła do naszych rolników, aby gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników były wzorem do naśladowania. Z drugiej strony musimy też myśleć o zagospodarowaniu budynków inwentarskich. Przykładem mogą być budynki fermy bydła w Bierzwnicy.

Rozsadek nakazuje aby do nich przypisać odpowiednią wielkość ziemi.

Szcześniak Marek - podziękował Staroście za pomoc w promowaniu gospodarstw ekologicznych i zdrowej żywności, również za organizację dożynek i umożliwienie promowania zdrowej żywności. Potrzebna jest jednak dalsza pomoc w opracowaniu plakatów o zdrowej żywności.

Przewodniczący Rady w podsumowaniu dyskusji podkreślił, że dobrze się stało, że na sesji wyjazdowej w rolniczej gminie temat wsi, rolnictwa został zaprezentowany radnym; przybliżony i omówiony. Otrzymaliśmy szeroką informację o działaniach jednostek powiatowych w tym temacie.

Nadal będziemy wspierać i doskonalić współpracę. Zadeklarował osobiście udział w spotkaniach stowarzyszenia producentów rolnych i powiatowej izby rolniczej. Dodał, że po rocznej bytności naszej w Unii Europejskiej aktualna ocena korzyści rolników jest mniej optymistyczna. Dzisiaj, kiedy ceny płodów rolnych spadły o 40 %, dopłaty realnie wynoszą zaledwie 30 % poniesionych kosztów.

Czujemy, że jesteśmy w Unii rolnikami drugiej kategorii.

Sytuacja przedstawiana w środkach masowego przekazu jest daleko idącym przekłamaniem.

Rolnictwo naszego powiatu jest w czołówce województwa. Mamy największą obsadę trzody chlewnej, wysoką produkcję mleka. Za osiągnięty stan i wyniki w rolnictwie złożył wszystkim instytucjom działającym na rzecz wsi i rolnictwa w imieniu samorządu powiatowego serdeczne podziękowania. Apelował zróbmy wszystko aby do rolników naszego powiatu napłynęło jak najwięcej środków finansowych, a praca na roli dawała większą satysfakcję.

Jerzy Pałubicki - proponował zastanowienie i ostrożność w podejmowaniu decyzji przy sprzedaży budynków inwentarskich na cele nie związane z produkcją rolniczą. Namawiał do sprzedaży ziemi dla pracowników byłych PGR np: pod zalesienie, co może być w konsekwencji źródłem utrzymania.

Czesław Kuc - w swej wypowiedzi przypomniał, że Minister Rolnictwa oraz media informowały nas jakie to wielkie środki otrzymają rolnicy po przystąpieniu do unii europejskiej. Okazało się z goła inaczej.

Na siedem programów oferujących pomoc finansową większość z nich została zamknięta po miesiącu ze względu na brak środków. Jest wiele sygnałów krytycznych o sprzedaży ziemi przez Agencję dla gospodarujących rolników od pokoleń. Zastanawiał się, czy nie będzie lepiej jak nowa władza rozwiąże Agencję Nieruchomości Rolnych i decydować będzie Starosta.

6. Podjęcie uchwał.

Lucyna Miętek - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.

W uchwale zmniejsza się zaplanowane dochody w kwocie 461.250 zł. na skutek nieotrzymania aplikowanych środków pomocowych na dofinansowanie odbudowy drogi w Czarnkowie gmina Połczyn Zdrój. Środki te planuje się przeznaczyć na powierzchniowe utrwalenie drogi Bierzwnica- Połczyn Zdrój i odcinek ulicy Kombatantów Polskich w granicach Świdwina oraz drogę Rąbino-Ludzicko.

Zmniejsza się wydatki w szkołach niepublicznych o kwotę 172.302 zł. z powodu nie osiągnięcia zakładanej ilości uczniów.

Uchwała Nr XXV/131/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/87/04 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2005 r. została przyjęta jednogłośnie

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w wysokości 1078.000 zł.

Uchwał Nr XXV/132/05 w sprawie udzielenia poręczenia została przyjęta jednogłośnie.

Lesław Ryżlak - prezentując uchwałę w sprawie realizacji umowy o dofinansowanie Budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poinformował, że całkowity koszt budowy zakładu wg. projektu wyniesie 24.962.400 zł. z czego w formie dotacji ze strony duńskiej otrzymaliśmy 10.821.941 KKD w ramach ZPORR przyznano nam kwotę 11.325.000zł. oraz jako pożyczka z WFOŚiGW 5.000.000 zł.

Następnie odczytał Uchwałę Nr XXV/133/05 w sprawie poręczenia przez Powiat Świdwiński zobowiązania wekslowego ustanowionego przez „Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami” spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie, dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektu pod nazwą: „Budowa zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, Gmina Połczyn Zdrój”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2004.

Jan Michaliszyn - Działając na podstawie art. 25 lit. c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, dalej U. S. P ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592z późn. zm.) poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie ustawowym tj. do 30 kwietnia 2005r.

Do przyjmowania oświadczeń majątkowych upoważnił pracowników biura rady powiatu, z zaznaczeniem aby oświadczenie w części niepodlegającej ujawnieniu była chroniona tj. część B oświadczenia dotycząca adresu zamieszkania i położenia nieruchomości.

Sekretarz Powiatu i pracownicy biura zostali upoważnieni wyłącznie do dokonywania czynności techniczno - ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń.

Oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2004.

Dokonał osobiście analizy złożonych oświadczeń za rok 2004 oraz porównał złożone oświadczenia majątkowe i kopie PIT z poprzednimi oświadczeniami i kopią PIT.

Nie stwierdził w żadnym przypadku, że radny podał w oświadczeniu nieprawdę lub zataił prawdę.

Złożone oświadczenia majątkowe po jednym egzemplarzu przekazał Staroście Powiatu w celu ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Białogardzie.

Serdecznie dziękuję za rzetelne wypełnienie oświadczeń majątkowych i ich złożenie w ustawowym terminie.

Ponadto zapoznał radnych z treścią pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie i informacją Starosty.

Radni przyjęli informacje przez aklamację.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

9. Wolne wnioski.

Danuta Malitowska - postulowała aby radni wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji otrzymali listę osób zaproszonych.

Przewodniczący Rady - poinformował, że na każdą sesję zapraszamy niezmiennie posłów z naszego terenu, wojewodę, członków zarządu wojewódzkiego i osoby związane z głównymi tematami sesji. Jeśli jest taka wola będziemy informować radnych dodatkowo.

Następnie radnym Paniom; Małgorzacie Pasiecznej- Żołądź i Danucie Malitowskiej oraz Panu Romanowi Gola serdecznie, w imieniu samorządu, podziękował za godne reprezentowanie i godny sukces wyborczy do parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

W aktualnych uwarunkowaniach politycznych osiągnęliście Państwo bardzo wiele za co serdecznie gratuluję i dziękuję. Wyraził przekonanie, że rozgłos i zdobyte doświadczenie zaowocuje w wyborach samorządowych.

Z kolei z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękował za dotychczasowy wkład, za realizację zadań edukacyjnych wszystkim nauczycielom, pracownikomwiaty powiatu świdwińskiego życząc pomyślności i satysfakcji z pracy.

Następnie wręcz wiązankę kwiatów Pani Dyrektor Irenie Sołtowskiej-życząc wszelkiej pomyślności i zdrowia.

Danuta Malitowska - nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady podziękowała Zarządowi Powiatowemu PSL w Świdwinie za umieszczenie jej kandydatury; osoby bezpartyjnej na liście wśród kandydatów PSL do parlamentu.

10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamykając o godz. 17:00 obrady 25 sesji Rady Powiatu podziękował wszystkich, którzy pracowali nad przygotowaniem
i przebiegiem obrad dzisiejszej sesji.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził Przewodniczący Rady

W. Płoszaj Jan Michaliszyn