Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXVI_05 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 26 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie

PROTOKÓŁ Nr XXVI/05

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 26 listopada 2005 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie

1. Otwarcie sesji

Jan Michaliszyn - przewodniczący rady dokonał otwarcia obrad 26 sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek powiatowych, szefów służb, inspekcji, straży, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, przedstawicieli prasy.

  1. Sprawy regulaminowe:

Przewodniczący rady poinformował, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Nieobecni radni Józef Nizioł i Edward Sak są usprawiedliwieni.

Następnie zaproponował aby do porządku obrad sesji dodatkowo wprowadzić:

- Informację Dyrektora PUP o realizacji Programu 50 Plus oraz

- uchwałę w sprawie zmiany terminu dokonania wydatków które w roku 2004

nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

  • stwierdzenie quorum

  • przyjęcie porządku obrad

  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Informację Dyrektora PUP o realizacji Programu 50 Plus oraz

6. Informacja o aktualnej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej

w Połczynie Zdroju oraz przewidywana realizacja programu

restrukturyzacji w latach następnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi

w 2006 r.

  • zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego

  • przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

  • zmiany uchwały budżetowej

  • uchwałę w sprawie zmiany terminu dokonania wydatków które w roku 2004

nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Radni jednogłośnie w głosowaniu przyjęli porządek obrad sesji wraz ze zmianami.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie protokół obrad z 25 sesji rady powiatu, która odbyła się w Bierzwnicy. Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Danuta Malitowska - stwierdziła, że każde zadane pytanie na sesji, powodowane jest tym, że nie zawsze ma pełną wiedzę o poruszanym temacie. A nie jak stwierdził Starosta, żeby je po prostu zadać. Chodziło wówczas o sprzedaż nieruchomości w Połczynie Zdroju.

Dzisiejsze pytanie skierowane jest do przewodniczącego Zarządu Powiatu. Jak Pan ocenia swój pobyt i wyjazd do Brukseli?

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta, Zdzisław Chojnacki - przedstawił informację z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że w międzyczasie odbyło się uroczyste podpisanie poręczenia kredytu z WFOŚ i GW przez wspólników na budowę Zakładu Utylizacji Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Prawdopodobnie 1 grudnia b.r. odbędzie się przetarg i wyłoniony zostanie wykonawca tej inwestycji.

5. Informację Dyrektora PUP o realizacji Programu 50 Plus oraz

Krystyna Michalska - przy pomocy sprzętu audiowizualnego przedstawiła prezentację realizacji programu 50 Plusw powiecie świdwińskim.

Dodała, że realizację tego programu prezentowała na konferencji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jesteśmy jednym z ośmiu powiatów, który od 1 stycznia 2006 r. będzie przyznawał zasiłki na 18 miesięcy.

Z dniem 1 listopada b.r. zniesiono obowiązek comiesięcznego potwierdzenia gotowości i składania oświadczeń o osiąganym dochodzie przez osoby bezrobotne, które aktualnie nie pobierają zasiłku. Jest to ulga dla osób bezrobotnych ale również to mniejszy kontakt z urzędem pracy. Postanowiliśmy organizować spotkania, prezentacje w każdej gminie przynajmniej raz w miesiącu na zasadzie jednodniowych zajęć aby aktywizować bezrobotnych do podjęcia pracy.

Jan Michaliszyn - nawiązując do przedstawionej prezentacji zapytał, czy byli pracownicy PGR będą mogli skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Krystyna Michalska - poinformowała, że pracownicy byłych PGR, z co najmniej 10 letnim stażem pracy w prg, 20 letnim stażem kobiety i 25 letnim stażem pracy ogółem mężczyźni, w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 lipca 2004 r. spełnili warunek osiągniętego wieku 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz w tym okresie posiadali status bezrobotnego - mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w wysokości 120 % wówczas obowiązującego zasiłku.

Świadczenie zostanie od dnia spełnienia warunków do dnia 31 lipca 2004 r. i wypłacone bez odsetek. Do dalszej realizacji przekazane do ZUS.

Przewodniczący Rady zwrócił się do prasy aby umiejętnie sprawę nagłośnić, gdyż jest duże zainteresowanie tym tematem.W imieniu samorządu powiatowego podziękował wszystkim pracownikom urzędu pracy za misję jaką spełniają w naszym powiecie. Zachęcał wszystkie jednostki powiatowe do korzystania z funduszy zewnętrznych i skutecznych działań w roku bieżącym i latach następnych.

6. Informacja o aktualnej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej

w Połczynie Zdroju oraz przewidywana realizacja programu

restrukturyzacji w latach następnych.

Jan Michaliszyn - wprowadzając do tematu zasadniczego sesji zaznaczył, że samorząd powiatowy z wielką uwagą śledzi sytuację finansową szpitala powiatowego.

Głęboko nam leży na sercu funkcjonowanie szpitala. Zależy nam wszystkim aby szpital funkcjonował prawidłowo i na wysokim poziomie zabezpieczał usługi zdrowotne dla naszych mieszkańców.

Krystyna usewicz - przypomniała, że opracowaliśmy program restrukturyzacji, który otrzymał akceptację rady powiatu i wojewody. Jest szansa na przetrwanie naszej placówki w trudnych latach, kontynuowanie świadczeń medycznych na rzecz naszych mieszańców, utrzymanie zatrudnienia.

Szpital to kręgosłup całego organizmu opieki zdrowotnej w powiecie świdwińskim. Struktura bardzo złożona. Szpital to przede wszystkim chory człowiek bez względu na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oczekuje opieki, leczenia, dbałości w zakresie medycznym ale i pościeli, jedzenia, jasnego pokoju, ciszy i pielęgniarki, która z uśmiechem na ustach wykonuje swój zawód.

To także dach, który cieknie, to okna które się nie domykają, winda która się psuje, sterylizacja która wymaga remontu.

Takie spojrzenie i chwila zadumy to przesłanka funkcjonowania szpitala w Połczynie Zdroju. Dlaczego tu wszystkie niedociągnięcia skumulowały się i dzisiaj musimy zmierzyć się z tymi problemami aby nasza placówka mogła mieścić się w kategoriach ustalonych w naszym kraju. Opracowany program dostosowany jako uzupełnienie programu restrukturyzacji, który będzie złożony do końca roku. Kontrakt w 2005 roku opiewał na kwotę 8. 002,494 zł. w tym szpital 5.757.359,78 zł. w kwocie tej mieszczą się procedury nielimitowe, które zostały ograniczone limitem w wys. 411 tys. zł.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna opiewała na kwotę 2.822 tys. zł.

Z realizacją tych założeń bywało różnie, nie przebiegała należycie co powodowało zagrożenia w funkcjonowaniu placówki. Mamy zapewnienie, że dodatkowe środki w kwocie dyr. 64 tys. zł. na procedury nielimitowe otrzymamy ale bez podania terminu.

Dzieci rodzi się coraz więcej w naszym szpitalu, w listopadzie będzie ponad 30 porodów.

Zwróciliśmy się do NFZ o zgodę na przesuniecie środków miedzy oddziałami, otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Nadwykonanie punktów zmniejsza się na oddziale wewnętrznym i to jest pozytywne.

Z chwilą zatrudnienia lekarza ortopedy procedury medyczne, które nie mogły być realizowane uzupełniły nam wszystkie zaległości.

Oddział chirurgiczny realizuje zadania na bieżąco. Problem jest zatrudnienia lekarza POZ w Redle gdy mieszkańcami tej miejscowości zajmuje się izba przyjęć i pomoc doraźna, ponosząc określone koszty finansowe. Zwróciliśmy się do NFZ o dodatkowe środki, otrzymaliśmy odpowiedź negatywną od października b.r. opiekę sprawuje dr. Pietras.

Otrzymaliśmy pierwszą transzę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 538.776 zł. z czego opłaciliśmy prowizję, należności z tytułu ustawy „203' i zobowiązania objęte ugodą restrukturyzacyjną. Kolejna transza przewidywana jest na 5 grudnia b.r. Przy szpitalu funkcjonuje ambulatoryjna opieka specjalistyczna, której usługi wyceniono na kwotę 822 tys. zł. do końca października wydatkowano 721 tys. na limit 695 tys. zł. Szpital nie ponosi kosztów z tego tytułu tylko lekarze-specjaliści ale wydłużają się kolejki oczekujących szczególnie w poradni neurologicznej i okulistycznej.

Pogotowie wywiązuje się z kontraktu bez żadnych zawirowań.

Analiza za 10 miesięcy b.r. zamknęła się wynikiem minus 258.787,84 zł. Jest to wynik założony w programie restrukturyzacji.

Mamy gwarancję umorzenia 80 tys. zł. przez Starostwo Powiatowe, mamy potwierdzenie umorzenia 160 tys. zł. przez Urząd Gminy w Połczynie zdroju, NFZ zapłaci nam 64 tys. zł. stąd można mieć nadzieję, że wynik będzie zerowy, a może dodatni. Umowa z NFZ na rok 2006 będzie anektowaną na poziomie roku bieżącego.

Otrzymamy dyr. 85 tys. zł. mniej niż przewidywał kontrakt na rok 2005.

Musimy wyremontować pracownię endroskopową.

Po wyremontowaniu radiologii, usg -diagnostyka małoobrazkowa zaczyna przynosić dochody, dodatni wynik finansowy. Dzięki podjętym decyzjom -ambulatorium również pracować będzie skuteczniej z pozytywnym wynikiem finansowym. W celu uszczelnienia nadzoru finansowego z dniem 1 grudnia b.r. uruchamiamy program „Apteka” . Oczekujemy bardzo dokładnego wglądu jakie jest zużycie środków medycznych, leków przez każdy oddział i każdego pacjenta.

Krystyna Wojnicka - przedstawiła opinię Zarządu Powiatu, który na bieżąco analizuje sytuację finansową szpitala.

Zachwianie programu restrukturyzacji spowoduje że restrukturyzacja długu stanie się nieaktualna.

Wynik roku 2005 mocno osadzony jest w umorzeniach. Jest bardzo duży przyrost kontraktów lekarskich.

Szczegółowe wyliczenie przedstawia informacja w załączeniu.

Nawiązując do wypowiedzi dyr. ZOZ w sprawie ponoszonych kosztów z powodu braku lekarza POZ w Redle przypomniała że w szpitalu może funkcjonować POZ co zapisaliśmy w statucie ZOZ i pobierać dodatkowe środki za całą populacje mieszkańców Redła i okolic.

Helena usewicz - w nawiązaniu do wzrostu kontraktów lekarskich podkreśliła, że ustawodawca wymusza zatrudnienia lekarzy z odpowiednimi specjalnościami, którzy mogą wykonywać określone procedury medyczne.

Zabezpieczenie świadczeń medycznych jest podstawowym obowiązkiem a jest z powodu trudnej sytuacji kadrowej bardzo trudne i skomplikowane.

Krystyna Wojnicka - podkreśliła, że przeprowadzona kontrola zaleciła utrzymanie kontraktów lekarskich na zaplanowanym w programie restrukturyzacji poziomie.

Jan Michaliszyn - przypomniał spotkanie radnych z załogą szpitala. Zrozumienie i atmosfera wśród pracowników. Osobiście rozmawiał z dyr. Makowskim o zagrożeniach i finansowaniu szpitala w 2006 r.

Danuta Malitowska - postulowała aby Rada Powiatu zwróciła się z wnioskiem do NFZ o przekazanie należnych środków z tytułu wykonania procedur nielimitowanych kwocie 64 tys. zł.

Jan Szołdra - przedstawiana informacja obrazuje przejrzystość sytuacji finansowej szpitala. Postulował aby w aneksie do umowy precyzyjnie zapisać możliwość dokonywania przesunięć w procedurach medycznych.

Wyraził przekonanie, że Starostwo powinno opłacić koszt audytu elektrycznego, budynek szpitala to mienie powiatu. Właściciel musi dbać o swój majątek.

Małgorzata Pasieczna- Żołądź - przekazanie trzeciej transzy kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego uzależnione jest od zawarcia ugody z wierzycielami.

Czy te ugody zostaną zawarte a w szczególności z ZUS-em.

Helena usewicz -wyraziła przekonanie i nadzieję, że z ugodami uporamy się, choć nie bez obaw. Odpowiedzi pełnej udzieli po 5 grudnia b.r. na piśmie. ZUS zawarcie ugody uzależnia od wpłaty kwoty 300 tys. zł. do końca listopada b.r.

Małgorzata Pasieczna - Żołądź -zaznaczyła, że ustawa o opiece zdrowotnej jasno precyzuje w jakiej formie może być udzielona pomoc dla szpitala, postulowała o przestrzeganie tych przepisów.

Starosta - podkreślił, że nie można przejść obojętnie jeśli koszty płac wzrastają o 30 procent. Pytał - ilu przybyło lekarzy- specjalistów, a wierzyciele sami nie przyjdą żeby się umówić? Czy zostało zrealizowane zalecenie Zarządu Powiatu aby zakupić dla potrzeb pogotowia nagrywarkę?

Helena Kłusewicz - zadeklarowała, że przygotuje zestawienie zatrudnionych lekarzy -specjalistów. Szpital jest w stałym kontakcie z wierzycielami i prowadzimy rozmowy.

Z przykrością stwierdziła, że nie wykonała polecenia i nie zakupiła dla potrzeb pogotowia nagrywarki z powodu braku środków finansowych.

Nie jest to zła wola musieliśmy zakupić zimowe opony.

Józef Zieliński - wyraził wiele wątpliwości, że nie uda się w przyszłym roku zrealizować program restrukturyzacji przy niezmienionym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia a z drugiej strony ciągle zwiększającymi się kosztami funkcjonowania szpitala.

Starosta stwierdził, że nie przyjmuje do wiadomości, iż nie kupiono nagrywarki rozmów tylko z powodu braku środków finansowych.

Kazimierz Szafrański - wyraził uznanie i podkreślił dużą kompetencję Pani dyrektor szpitala. Wyprowadziła szpital z bałaganu jaki po sobie pozostawił dyrektor Makowski. Udowodniła, że wie czym kieruje, wie co czyni. Natomiast ubolewa, że nie widać zrozumienia ze strony Zarządu Powiatu.

Przecież widzieliśmy na miejscu co zrobiono i wyraził przekonanie, że szpital pod kierownictwem dyrektor usewicz zrealizuje program i uratuje szpital, tylko musimy udzielić pomocy.

Helena usewicz - stwierdziła, że rada może pomóc. W dniu 3 listopada 2000 r. Rada Powiatu przyjęła uchwałę, iż nieruchomości wchodzą w skład mienia powiatu wcześniej przynależne do Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Po ich sprzedaży w pierwszej kolejności została przeznaczona na zabezpieczenie spłaty zobowiązań szpitala.

Jan Michaliszyn - przewodniczący rady przypomniał, ze po roku 2000 z tego tytułu przekazywane były środki finansowe z myślą o złagodzeniu trudnej sytuacji finansowej szpitala.

Małgorzata Pasieczna - Żołądź - nawiązując do wspomnianej uchwały z 2000 r. poinformowała, że wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 477,735 zł natomiast dla szpitala powiatowego w Połczynie Zdroju w latach 2000-2005 przekazano środki finansowe w wysokości 1.422.749 zł. pochodziły:

- w 2000 roku - kwota 52.749 zł -pochodziła z dochodów własnych powiatu,

- w 2001 roku - kwota 935.000 zł. z czego 850 .000 zł. -pochodziła z kredytu

bankowego oraz 85.000 zł ze sprzedaży mienia przejętego od ZOZ.

- w 2002 roku- kwota 35.000 z-pochodziła ze sprzedaży mienia przyjętego

od ZOZ

- w 2003 roku - kwota 400.000 zł. z czego 280.000 zł pochodziła ze sprzedaży

mienia przejętego od ZOZ oraz 120.000 zł. z dochodów własnych powiatu.

- w 2004 roku - brak bezpośredniego wsparcia finansowego

W ramach programu restrukturyzacji przygotowywane jest umorzenie kwoty 83.748,09 zł z tytułu dzierżawy pomieszczeń powiatowych.

Odsetki zapłacone przez Starostwo od zaciągniętego kredytu na potrzeby szpitala wyniosły w latach 2001-2004 wyniosły kwotę 198.158 zł. i w roku 2005 kwotę 22.034 zł.

Jacek Firmanty - w sprawie pomocy finansowej dla szpitala nikogo nie trzeba przekonywać. Byliśmy w szpitalu widzieliśmy zmiany jakie nastąpiły, przyjęliśmy program restrukturyzacji za który jesteśmy wspólnie odpowiedzialni. Oczekuje, że wypracujemy kompromis w sprawie kupna nagrywarki. W tej sytuacji postąpiłby podobnie i kupił opony zimowe do karetek.

Eugeniusz Worobiej -podkreślił, że głównym zadaniem aktualnie jest konsekwentna i pełna realizacja przyjętego programu restrukturyzacji szpitala. Szukać różnych rozwiązań i współpracować ze wszystkimi.

Przewodniczący rady podziękował Dyrektor usewicz za zaangażowanie, kierując pod adresem załogi szpitala słowa uznania i podziękowania.

Apelował o wspólną realizację programu, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła przedłożoną informację o realizacji programu restrukturyzacji szpitala wraz z wnioskami Zarządu Powiatu.

7. Podjęcie uchwał.

Krystyna Wojnicka- przedstawiła uchwał :

1. Uchwała Nr XXVI/134/05 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu

Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2006 r.

- jednogłośnie

2. Uchwała Nr XXVI/135/05 w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu

Świdwińskiego - jednogłośnie

3. Uchwała Nr XXVI/136/05 w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdwiński. -przy 1 głosie wstrzymującym

Lucyna Miętek - przedstawiła uchwały:

4. Uchwała Nr XXVI/137/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej - jednogłośnie

5. Uchwała Nr XXVI/138/05 w sprawie zmiany terminu dokonania wydatków które w 2004r.

nie wygasają z upływem roku budżetowego. - jednogłośnie

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W odpowiedzi na zapytanie radnej Danuty Malitowskiej Starosta poinformował, że złożył informację przewodniczącemu Rady na piśmie o swoim wyjeździe służbowym do Brukseli w dniach 17-20 listopada b.r.

Wyjazd nastąpił na zaproszenie osobiste Pana Posła Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego, który pokrywał koszt przejazdu i pobytu w Brukseli.

Wyjazd nastąpił w dniu 17 października 2005 r. z miejscowości Drawsko Pomorskie o godz. 6:00.Przyjazd nastąpił dnia 17 października około 22:00 Pobyt w Brukseli odbywał się według programu wizyty w Parlamencie Europejskim. W czasie realizacji programu zostaliśmy zapoznani z budowlą Parlamentu Europejskiego oraz z salą obrad Parlamentu Europejskiego. Pan Poseł Bogdan Liberadzki oraz Pan Poseł T. Zwiefka w swoich wykładach przedstawili organizacje i pracę Parlamentu Europejskiego.

Po zwiedzeniu siedziby Parlamentu wizytowaliśmy pomieszczenia pracy Komisji Europejskiej zapoznając się z jej pracą.

Podczas zwiedzania złożyliśmy wizytę w biurze Posła Bogusława Literadzkiego gdzie zapoznaliśmy się z zadaniami jakie wykonuje biuro oraz warunki pracy.

Informuję, że założony program wizyty studyjnej został zrealizowany w całości.

Ja osobiście uczestniczyłem w realizacji wszystkich punktów tego programu.

Wizyta pozwoliła mi poznać sposób pracy Parlamentu Europejskiego jak również pracę deputowanych.

Odnośnie bulwersujących zdarzeń jakie podała prasa; nie uczestniczyłem w ich, zachowałem się właściwie i nie mam sobie nic do zarzucenia.

Powrót do Drawska Pomorskiego nastąpił 21 października o godz. 3:00.

Przewodniczący Rady zapytał czy odpowiedź Starosty satysfakcjonuje radną Danutę Malitowską?

Danuta Malitowska - stwierdziła, że odpowiedź starosty ją zadowala, a zapytała dlatego, że kilka krotnie media informowały o zachowaniu Starostów w wyjeździe do Brukseli, szum medialny był bardzo duży.

Przewodniczący Rady stwierdził, że dobrze się stało, że w tym kompromitującym zachowaniu Starostów nasz Starosta zachował się odpowiednio i nie musimy wzorem innych rad tematu podejmować, roztrząsać. Dodał, że zwrócił się do Starosty o informacje w sprawie wyjazdu na piśmie, podobnie o informację zwrócił się do gazet szczecińskich: Głosu Szczecińskiego i Kuriera Szczecińskiego - z zapytaniem jaki był udział naszego starosty w tym niechlubnym epizodzie?

Informacje się nie potwierdziły Starosta mówi prawdę.

Uznał ten temat za zamknięty.

  1. Wolne wnioski.

Ryszard Rozwadowski- przedstawił kilka wniosków:

1) Zorganizować sesję rady powiatu podsumowującą działalność kulturalną w powiecie.

W poprzedniej kadencji zorganizowaliśmy w świdwińskim zamku sesję na ten temat, która została bardzo dobrze przyjęta, szczególnie przez tych, którzy wnoszą wielki wkład w rozwój i promocję naszego powiatu.

2). Często udzielamy wsparcia finansowego zdolnej sportowo młodzieży która ma osiągnięcia w zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

3). Zaproponował zorganizowanie uroczystości powiatowej z okazji 3 Maja w przyszłym roku w Sławoborzu.

4). Udzielić pełnego wsparcia dla koncepcji dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Edwarda Wójcika w sprawie rozbudowy i modernizacji obiektów szkolnych zespołu tj:

- budowa dodatkowego budynku szkolnego na miejscu wyburzonego obiektu

starej biblioteki

- rozbudowa istniejącej biblioteki szkolnej

- remont połączony z modernizacją budynku głównego szkoły

- budowę dodatkowej sali gimnastycznej i szkolnego boiska sportowego.

5). Zaproponował aby komisja zatrudnienia i zdrowia na bieżąco śledziła realizację programu restrukturyzacji szpitala i informowała Radę Powiatu.

6) Odnośnie projektu uchwał, jeśli są one zaopiniowane przez radcę prawnego to musi być pewność, że są zgodne z prawem.

Przewodniczący Rady powiatu zaprosił wszystkich uczestników sesji na debatę „ Porozmawiajmy o Europie” która odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie przy ul. Kościuszki 28 w dniu 5 grudnia b.r. o godz. 15;15. Przewidziany jest udział parlamentarzystów, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego i Samorządów Gminnych.

10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady 26 sesji Rady powiatu o godz. 16:30.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził Przewodniczący Rady

W. Płoszaj Jan Michaliszyn