Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXVI_05 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 26 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie

PROTOKÓŁ Nr XXVI/05

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 26 listopada 2005 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie

1. Otwarcie sesji

Jan Michaliszyn - przewodniczący rady dokonał otwarcia obrad 26 sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek powiatowych, szefów służb, inspekcji, straży, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, przedstawicieli prasy.

  1. Sprawy regulaminowe:

Przewodniczący rady poinformował, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Nieobecni radni Józef Nizioł i Edward Sak są usprawiedliwieni.

Następnie zaproponował aby do porządku obrad sesji dodatkowo wprowadzić:

- Informację Dyrektora PUP o realizacji Programu 50 Plus oraz

- uchwałę w sprawie zmiany terminu dokonania wydatków które w roku 2004

nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

  • stwierdzenie quorum

  • przyjęcie porządku obrad

  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Informację Dyrektora PUP o realizacji Programu 50 Plus oraz

6. Informacja o aktualnej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej

w Połczynie Zdroju oraz przewidywana realizacja programu

restrukturyzacji w latach następnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi

w 2006 r.

  • zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego

  • przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

  • zmiany uchwały budżetowej

  • uchwałę w sprawie zmiany terminu dokonania wydatków które w roku 2004

nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Radni jednogłośnie w głosowaniu przyjęli porządek obrad sesji wraz ze zmianami.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie protokół obrad z 25 sesji rady powiatu, która odbyła się w Bierzwnicy. Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Danuta Malitowska - stwierdziła, że każde zadane pytanie na sesji, powodowane jest tym, że nie zawsze ma pełną wiedzę o poruszanym temacie. A nie jak stwierdził Starosta, żeby je po prostu zadać. Chodziło wówczas o sprzedaż nieruchomości w Połczynie Zdroju.

Dzisiejsze pytanie skierowane jest do przewodniczącego Zarządu Powiatu. Jak Pan ocenia swój pobyt i wyjazd do Brukseli?

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta, Zdzisław Chojnacki - przedstawił informację z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że w międzyczasie odbyło się uroczyste podpisanie poręczenia kredytu z WFOŚ i GW przez wspólników na budowę Zakładu Utylizacji Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Prawdopodobnie 1 grudnia b.r. odbędzie się przetarg i wyłoniony zostanie wykonawca tej inwestycji.

5. Informację Dyrektora PUP o realizacji Programu 50 Plus oraz

Krystyna Michalska - przy pomocy sprzętu audiowizualnego przedstawiła prezentację realizacji programu 50 Plusw powiecie świdwińskim.

Dodała, że realizację tego programu prezentowała na konferencji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jesteśmy jednym z ośmiu powiatów, który od 1 stycznia 2006 r. będzie przyznawał zasiłki na 18 miesięcy.

Z dniem 1 listopada b.r. zniesiono obowiązek comiesięcznego potwierdzenia gotowości i składania oświadczeń o osiąganym dochodzie przez osoby bezrobotne, które aktualnie nie pobierają zasiłku. Jest to ulga dla osób bezrobotnych ale również to mniejszy kontakt z urzędem pracy. Postanowiliśmy organizować spotkania, prezentacje w każdej gminie przynajmniej raz w miesiącu na zasadzie jednodniowych zajęć aby aktywizować bezrobotnych do podjęcia pracy.

Jan Michaliszyn - nawiązując do przedstawionej prezentacji zapytał, czy byli pracownicy PGR będą mogli skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Krystyna Michalska - poinformowała, że pracownicy byłych PGR, z co najmniej 10 letnim stażem pracy w prg, 20 letnim stażem kobiety i 25 letnim stażem pracy ogółem mężczyźni, w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 lipca 2004 r. spełnili warunek osiągniętego wieku 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz w tym okresie posiadali status bezrobotnego - mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w wysokości 120 % wówczas obowiązującego zasiłku.

Świadczenie zostanie od dnia spełnienia warunków do dnia 31 lipca 2004 r. i wypłacone bez odsetek. Do dalszej realizacji przekazane do ZUS.

Przewodniczący Rady zwrócił się do prasy aby umiejętnie sprawę nagłośnić, gdyż jest duże zainteresowanie tym tematem.W imieniu samorządu powiatowego podziękował wszystkim pracownikom urzędu pracy za misję jaką spełniają w naszym powiecie. Zachęcał wszystkie jednostki powiatowe do korzystania z funduszy zewnętrznych i skutecznych działań w roku bieżącym i latach następnych.

6. Informacja o aktualnej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej

w Połczynie Zdroju oraz przewidywana realizacja programu

restrukturyzacji w latach następnych.

Jan Michaliszyn - wprowadzając do tematu zasadniczego sesji zaznaczył, że samorząd powiatowy z wielką uwagą śledzi sytuację finansową szpitala powiatowego.

Głęboko nam leży na sercu funkcjonowanie szpitala. Zależy nam wszystkim aby szpital funkcjonował prawidłowo i na wysokim poziomie zabezpieczał usługi zdrowotne dla naszych mieszkańców.

Krystyna usewicz - przypomniała, że opracowaliśmy program restrukturyzacji, który otrzymał akceptację rady powiatu i woj