Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXVII_05 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 21 grudnia 2005 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

PROTOKÓŁ Nr XXVII/05

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 21 grudnia 2005 r.

w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Otwarcie sesji

Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Michaliszyn, otwierając obrady 27 sesji Rady Powiatu serdecznie podziękował i pogratulował Panu Andrzejowi Muchorowskiemu za wykonanie sali gimnastycznej z pomieszczeń warsztatowych, systemem gospodarczym pozyskując na ten cel środki zewnętrzne. Jednoczenie podziękował nauczycielom i uczniom za przygotowanie obrad plenarnych Rady Powiatu Świdwińskiego.

Powitał byłych parlamentarzystów: posłankę Zofię Wilczyńską i senatora Witolda Gładkowskiego oraz radnych i pozostałych uczestników sesji.

Sprawy regulaminowe:

Przewodniczący rady poinformował, że sesji uczestnicy 16 radnych nie obecny, usprawiedliwiony radny Jan Bronowicki.

Następnie zaproponował, aby w pkt 2 porządku obrad w sprawach regulaminowych uroczyście wręczyć odznaki pamiątkowe z okazji 60-lecia Polskości Ziem Powiatu Świdwińskiego i w przerwie obrad sesji uroczyście przekazać 2 samochody do przewozu osób niepełnosprawnych.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

 • stwierdzenie quorum

 • przyjęcie porządku obrad

 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Uroczyste wręczenie odznaki pamiątkowej z okazji 60-lecia Polskości Ziem Powiatu Świdwińskiego.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Budżet Powiatu Świdwińskiego na 2006 r.

 • opinia komisji budżetu, rozwoju i bezpieczeństwa publicznego

 • dyskusja nad projektem budżetu na 2006 r.

 • uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006r.

7. Uroczyste przekazanie - poświęcenie samochodów do przewozu osób

niepełnosprawnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

 • zmiany uchwały budżetowej

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11 Zakończenie obrad sesji.

Radni jednogłośnie w glosowaniu przyjęli porządek obrad 27 sesji Rady Powiatu wraz ze zmianami zaproponowanymi przez przewodniczącego Rady.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednomyślnie.

Uroczyste wręczenie odznaki pamiątkowej z okazji 60-lecia Polskości Ziem Powiatu Świdwińskiego.

Przewodniczący Rady złożył byłym parlamentarzystom Posłance Zofii Wilczyńskiej i Senatorowi Witoldowi Gładkowskiemu serdeczne podziękowania a także okazywaną pomoc i życzliwość w czasie wieloletniego sprawowania mandatu posła i senatora.

Jednocześnie wyraził przekonanie i nadzieję, że zakończenie pracy parlamentarnej nie oznacza kresu naszej wspólnej pracy na rzecz społeczności powiatu świdwińskiego.

Wraz z podziękowaniami prosił o przyjęcie życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz prosił o przyjęcie odznak pamiątkowych z okazji 60-lecia Polskości Ziem Powiatu Świdwińskiego, które wręczył wraz ze Zdzisławem Chojnackim- Starostą Powiatu Następnie wręczyli odznaki dla wymienionych osób:

 • Jan Michaliszyn - Przewodniczący Rady Powiatu Świdwińskiego

 • Zdzisław Chojnacki - Starosta Świdwiński

 • Jan Szołdra - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świdwińskiego

 • Józef Zieliński -Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świdwińskiego

 • Roman Bogacz - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Jan Bronowicki - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Zenon Diakun - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Jacek Firmanty - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Roman Gola - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Danuta Malitowska - Radna Powiatu Świdwińskiego

 • Józef Nizioł - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Zbigniew Nowicki - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Małgorzata Piaseczna-Żołądź - Radna Powiatu Świdwińskiego

 • Ryszard Rozwadowski - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Edward Sak - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Kazimierz Szafrański - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Eugeniusz Worobiej - Radny Powiatu Świdwińskiego

 • Lesław Ryżlak - Wicestarosta Powiatu Świdwińskiego

 • Krystyna Wojnicka - Członek Zarządu Powiatu Świdwińskiego

 • Alicja Tudrujek - Sekretarz Powiatu Świdwińskiego

 • Lucyna Miętek - Skarbnik Powiatu Świdwińskiego

 • Mirosław Popielewski - Wydział Komunikacji i Drogownictwa

 • Helena Żuk - Wydział Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

 • Bogdan Kaczmarczyk - Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 • Arkadiusz Kurosz - Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa

 • Krzysztof Kowalewski - Wydział Promocji, Rozwoju Powiatu

 • Maria Pietrzykowska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Krzysztof Leszczyński - Wydział Zarządzania Kryzysowego

 • Edward Wójcik - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

 • Andrzej Muchorowski - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

 • Krystyna Peciak - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

 • Stefa Myca - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Połczynie Zdroju

 • Anna Santkiewicz - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dzieciowisko”

 • Danuta Fic - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Anna Sieniakowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • Anna Węglarz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • Tadeusz Szatkowski - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju

 • Krystyna Dąbrowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • Krzysztof Reichert - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu

 • Bogumił Zmitrowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krzecku

 • Bogdan Wojnicki - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

 • Krystyna Michalska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie

 • Helena Kłusewicz - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju

 • Roman Artyński - Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

 • Zenon Atras - Komendant Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie

 • Tadeusz Mrożek - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

 • Krzysztof Berent - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 • Magdalena Brudniak - Przewodnicząca VII Zamiejscowego Wydziału Sądu

oraz wręczyli Panu Tadeuszowi Matwiejewskiemu - rolnikowi z Gromnika gmina Połczyn Zdrój za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne wyróżnienie przyznane podczas III Dni Województwa

Zachodniopomorskiego.

Interpelacje i zapytania radnych.

Danuta Malitowska - zapytała:

 • czy zwróciliśmy się do oddziału NFZ o zapłatę dla szpitala powiatowego kwoty 64 tys. zł. za ponadlimitowe świadczenia medyczne o które występowała na poprzedniej sesji Rady.

 • że na początku kadencji proponowała aby Rada Społeczna przy ZOZ składała na sesjach okresowe sprawozdania ze swej pracy, sugestia ta nie spotkała się z odzewem.

 • zaproponowała, aby przygotować zestawienie pozyskanych dodatkowo zewnętrznych środków finansowych na remonty placówek oświatowo-wychowawczych.

Ponadto podziękowała dyrektorowi Muchorowskiemu za wykonaną salę gimnastyczną adoptowaną z pomieszczeń warsztatowych w której odbywamy sesję Rady.

Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta przedstawił informację z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia:

-12 i 14 grudnia.

na 81 posiedzeniu w dniu 12 grudnia:

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie / 4 głosy za! Uchwałę Nr 81/162/05 w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonywania.

Dokonane uchwałą zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dochodów o kwotę 31.100 zł, w związku z otrzymaną dotacją od

Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na: