Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXI_05 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 23 marca 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie

PROTOKÓŁ Nr XXI/05

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 23 marca 2005 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie

1. Otwarcie sesji

Przewodniczący Rady o godz.12:00 otworzył obrady 21 sesji Rady Powiatu. Powitał, Zarząd Powiatu oraz zaproszonych gości.

2. Sprawy regulaminowe:

đ stwierdzenie quorum

Przewodniczący poinformował, że radni: Danuta Malitowska i Ryszard Rozwadowski w związku z uczestnictwem w konferencji pedagogicznej na obrady sesji przybędą o godz. 13:00.

Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 15 radnych, obrady są prawomocne.

đ przyjęcie porządku obrad

Następnie zaproponował uzupełnienie porządku obrad sesji w pkt 7 podjęcie uchwał o dodanie dwóch projektów uchwał w sprawie:

- uchylenia Uchwały Nr XIV/69/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego

Radni przyjęli proponowane zmiany do porządku obrad oraz porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

đ stwierdzenie quorum

đ przyjęcie porządku obrad

đ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu
za 2004 rok.

  • opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie dorocznego skwitowania pracy

Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu.

  • uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 r.

i udzielenia absolutorium z tego tytułu

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu

- przyznania dodatku specjalnego Staroście Powiatu

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu

w złotych

- zmiany uchwały nr X/41/03 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie

uchwalenia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdwińskim

na lata 2004-2007

- przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w 2005 r.

- zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez zmian.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Annie Teresińskiej- Prezesowi Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich o/ Świdwin.

Anna Teresińska- odczytała podziękowanie za dobrowolną składkę radnych powiatu, którą przekazali na rzecz dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.

Poinformowała, że z wzruszeniem i radością przyjęła dar sera.

Wraz z pieniędzmi, zebranymi z aukcji i dobrowolnymi składkami członków i sympatyków TMWiKW, zostaną one wykorzystane na zakup ubrań i niezbędnych akcesoriów dla dzieci, przystępujących w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej.

Jednocześnie podziękowała, za słowa uznania dla naszych inicjatyw i ich finansowanie i organizacyjne wspieranie na przestrzeni lat.

Żywiąc głęboką nadzieję, że dzięki wydajnej pomocy i dużym zaangażowaniu nadal skutecznie będziemy wspomagać rodaków, zamieszkujących Ojcowiznę, a w swoim środowisku popularyzować folklor wileński i odsłaniać chlubne karty historii Polski tamtych ziem.

Następnie przekazała pisemne podziękowanie na ręce przewodniczącego rady.

Przewodniczący rady serdecznie podziękował Pani Teresińskiej za zaangażowanie w kultywowanie tradycji i kultury Wileńskiej w naszym mieście.

Z satysfakcją uczestniczymy w spotkaniach i imprezach, które zyskują sympatię i uznanie mieszkańców i władz naszego powiatu.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Jacek Firmanty -powrócił do interpelacji zgłoszonej na sesji w roku 2002 Odnośnie wycinki drzew przy drodze nr 162 na odcinku ze Świdwina do skrzyżowania z drogą krajową nr 6. Zdaniem radnego niewiele zrobiono w ciągu 3 lat w tej sprawie oraz naprawy przejazdu kolejowego na tej samej drodze w Świdwinie.

Ponadto zgłosił trzecią interpelację w sprawie naprawy tej samej drogi na terenie powiatu kołobrzeskiego na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Szczecin- Gdańsk w kierunku do Kołobrzegu.

Ponadto podniósł sprawę likwidacji eternitowych pokryć dachowych na terenie naszego powiatu.

Eugeniusz Worobiej - pytał jak długo trwał będzie proces przygotowań do sprzedaży budynku po byłej Stacji Kwarantanny Roślin. Budynek niszczeje, wartość handlowa spada. Sanepid powinien wyrównać koszty strat na wartości budynku.

Przewodniczący rady w nawiązaniu do wypowiedzi Jacka Firmantego -stwierdził, że stan dróg powiatowych w naszym powiecie ocenia pozytywnie.

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wiele robią i są efekty na odcinku utrzymania poboczy i poprawy nawierzchni dróg.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, zapowiedział że obrady sesji od godz. 15:30 prowadził będzie Jan Szołdra -Wiceprzewodniczący Rady.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Zdzisław Chojnacki - starosta przedstawił informację z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym .

- informacja w załączeniu

Przewodniczący Rady - nawiązując do konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 17 marca br. przez Powiatowy Urząd Pracy w sprawie Programu „50 Plus” przypomniał, że dzięki temu programowi otrzymaliśmy z ministerialnej puli największy grant w Polsce, prawie 1.586 tys. zł. Jeśli dołożymy pieniądze od pracodawców i Funduszu Pracy to będzie

2.655 tys. zł., za te pieniądze uda się nam stworzyć w tym roku 250 miejsc pracy, a z tego 145 osób znajdzie pracę na stałe.

Podziękował Pani Dyrektor Krystynie Michalskiej za zaangażowanie pracowników i wzorowe przygotowanie konferencji prasowej.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2004 rok.

- opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie dorocznego skwitowania pracy

Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu.

Lucyna Miętek - przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2004.

Planowane dochody wstępnie wynosiły 28.057.525 zł. w ciągu roku zwiększone zostały

do kwoty 30.002.883 zł. czyli o 1.945.358 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów wyniosła 100,44% planu i osiągnęła 30.133.644 zł tj. więcej

o kwotę 130.761 zł. wyższe niż zaplanowano w grupie dochodów własnych.

Starostwo Powiatowe zrealizowało dochody własne w 157,45 % tj. w kwocie wyższej o 672.573 zł.

- wpływy z usług komunikacyjnych zrealizowano w 157,52 % planu i wyniosły 617.430 zł.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w 192,63 % i wyniosły 32.419 zł.

- dochody z tytułu obsługi majątku Skarbu Państwa wyniosły 136,89% co stanowi 22.135 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 144,72% tj. więcej o 26.211 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zrealizowano w 97,66% , kwotowo mniej o 49.248 zł.

Zaplanowane dochody w formie dotacji z funduszy celowych w kwocie 620.433 zł. zrealizowano w 21,92%. Plan zakładał pozyskanie dodatkowych środków z WFOŚ i GW w wysokości 136.000 zł. otrzymano je w całości oraz dotację z ARiMR na inwestycje drogowe przy współudziale środków z SAPARD-u na kwotę 484.430 zł. Środki te nie wpłynęły do budżetu powiatu do końca roku, co miało wpływ na ostateczny kształt osiągniętego wyniku finansowego.

Planowane wstępnie wydatki w wysokości 28.657.525 zł. zostały zwiększone w trakcie realizacji budżetu o 1.913.265 zł. dzięki dodatkowym dochodom w postaci dotacji, dodatkowej subwencji i dodatkowym środkom finansowym pozyskanym spoza budżetu.

Planowane wydatki wyniosły 30.570.790 zł., które wykonano w 99,92% tj. w kwocie 30.454.180 zł. , mniej o 116.609 zł.

Zaoszczędzone kwoty wpłynęły na ostateczny kształt budżetu oraz pokrycie deficytu, który planowany był na 567.907 zł. i jeśli dodamy nie zrealizowaną dotacje z SAPARD-u w wysokości 484.430 zł. wynosiłby na koniec roku 1.052.340 zł. rzeczywisty wynik zamknął się deficytem w wysokości 320.537 zł.

Następnie odczytała Uchwałę Nr XXV/62/Z/2005 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2004 r.

- uchwała w załączeniu

Zenon Diakun - przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił wniosek komisji rewizyjnej z dnia 9 marca br. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Świdwinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.

- wniosek w załączeniu

Małgorzata Pasieczna - Żołądź - pytała dlaczego Zarząd Powiatu w 2004r. nie poinformował radnych o udzieleniu szpitalowi pożyczki w kwocie 20 tys. zł. Starosta jako przewodniczący Zarządu Powiatu powinien informować radnych nie tylko o dobrych sprawach. Jako radni nie jesteśmy informowani o wszystkim, co się dzieje w okresie miedzy sesjami. Jakie decyzjepodejmowane na posiedzeniach Zarządu Powiatu.

Prosiła o szerszą w przyszłości informację ze strony Starosty.

Sprawa pożyczki zapewne przeszłaby bez echa, gdyby była spłacona do końca 2004r.

Starosta w odpowiedzi zaznaczył, że informacje z pracy Zarządu Powiatu przekazywane są w pełni i zgodnie z zasadami. Nie było żadnych pytań, które zostały bez odpowiedzi.

Jeśli Rada ustali inną formę informacji, będziemy ją realizować.

Faktem jest, że pożyczka została udzielona i nie zwrócona w terminie.

Brakowało wówczas na leki i żywność . Za brak informacji w tej sprawie przeprosił radnych.

Helena Kłusewicz - potwierdziła, że w owym czasie pożyczka uratowała bardzo trudną sytuację finansową szpitala w czwartym kwartale 2004r. szpital otrzymał w IV kw. ubiegłego roku zaledwie 50% należnych środków z NFZ .

Jan Michaliszyn- przypomniał, że jesteśmy organem prowadzącym dla szpitala i nie możemy pozostawać bierni na trudne problemy finansowe szpitala powiatowego, co nie znaczy, że Zarząd Powiatu nie powinien bieżąco informować radnych o podejmowanych działaniach w zakresie pomocy dla szpitala.

  • uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 r.

i udzielenia absolutorium z tego tytułu

Jan Michaliszyn- zapoznał radnych z treścią uchwały Nr XXVI/63/Z/2005 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 21 marca 2005 r. w przedmiocie wydania opinii o wniosku komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu oraz przedstawił projekt uchwały Nr XXI/97/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. i udzielenia absolutorium z tego tytułu

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/97/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. i udzielenia absolutorium z tego tytułu- została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Starosta podziękował Wysokiej Radzie za wspólną realizację budżetu powiatu w roku 2004. Komisjom rady, komisji rewizyjnej, która czuwa nad budżetem, wskazuje uwagi, błędy
i wnioski. Ocenia pozytywne posunięcia. W chwili uchwalenia budżetu, mówiliśmy o nim, że jest to budżet na przetrwanie, a niektórzy mówili, że nie da się przetrwać.

Tak się złożyło, że rok ubiegły przyniósł pozytywne efekty, nastąpił dodatkowy wzrost dochodów i wydatków.

Podziękował Zarządowi Powiatu za pracę realizację wniosków służbom finansowym , Skarbnikowi za bieżące śledzenie, kierownikom jednostek za oszczędną gospodarkę, oszukiwanie źródeł dochodu. Okazało się po raz kolejny, że jeśli dołożymy wysiłku staranności, swoją wiedzę którą posiadamy; to potrafimy w sposób rozsądny realizować trudne zadania.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Krystyna Dąbrowska - prezentując sprawozdanie z działalności PCPR w roku 2004 dodatkowo poinformowała, że do PCPR należy realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, co najwięcej wywołuje kontrowersji, dyskusji. Zasady w tym temacie się nie zmieniły w 2004 r. Przez dwa miesiące - listopad i grudzień nie byliśmy w stanie zrealizować wszystkiego. Namówiliśmy wiele osób na sprzęt ortopedyczny ale realizacja nastąpiła w roku 2005 gdyż na decyzję NFZ czeka się około 6 miesięcy.

Mimo rozmów telefonicznych z Koszalinem, Szczecinem i Warszawą terminów przyspieszyć nie można.

Dopiero w tym czasie ukazał się w prasie cały serial artykułów nierzetelnych, niezgodnych z prawdą.

Zadała sobie trud ile środków wydatkowały sąsiednie powiaty, wygląda to podobnie. Apelowała o rzetelność i sprawiedliwość radnych w tej sprawie.

Powiaty większe, zasobniejsze wydały znacznie mniej.

Nikomu, żadnej osobie która się zgłosiła nie odmówiliśmy pomocy. Otrzymujemy podziękowania, że są bardzo dobrze traktowani, dostajemy kartki, czasy wpisów do księgi życzeń już minęły.

Nie będziemy rozdawać tych pieniędzy, będziemy dawać zgodnie z prawem.

Aby niepełnosprawny mógł skorzystać z takiej pomocy, musi sam zapłacić 20 procent wartości inwestycji np. wybudowania podjazdu lub urządzeń łazienkowych, a wielu z nich pieniędzy na wkład własny po prostu nie ma. Ponadto dość długo trwa załatwienie formalności, np. w przypadku załatwiania sprzętu ortopedycznego. Nie wszyscy klienci zresztą w ogóle chcą przeprowadzić w domu remonty i nikt ich przecież do tego nie zmusi.

Jan Michaliszyn- nawiązując do wystąpienia dyrektor Krystyny Dąbrowskiej podkreślił, że niepokoi go fakt nie wydania kwoty 180 tys. zł. co jest klęską samorządu powiatowego. Pieniądze te powinny zostać w naszym powiecie. Na naszą pomoc czekają biedni, nieszczęśliwi ludzie. Nadal mimo deklaracji nie mamy pełnego rozeznania potrzeb w stosunku do osób niepełnosprawnych. Pomagamy w różnej formie wielu instytucjom.

Zastanawiał się czy nie warto było po głębokim rozeznaniu potrzeb społecznych, ustaleniu hierarchii w zakresie potrzeb, przy dalekiej współpracy z samorządami gminnymi zgromadzić 40-50 tys. zł., które można by potraktować jako wkład własny osoby niepełnosprawnej niezbędnej przy zakupie sprzętu ortopedycznego czy likwidacji bariery architektonicznej. Zapewne wówczas udałoby się przywrócić sens życia tym ludziom i ich rodzinom. Zabrakło nam wszystkim wyobraźni, straciliśmy bezpowrotnie 180 tys. zł.

Były sugestie zmierzające nawet do przeniesienia siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Połczyna-Zdroju do Świdwina.

Zaniepokojenie powtarzającą się sytuacją w niewykorzystaniu środków finansowych powinno zobligować nas do skonkretyzowania skutecznego działania. Komisja zatrudnienia, spraw społecznych, zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego na swym posiedzeniu w dniu 11 marca br. sformułowała wniosek:

W związku z brakiem współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i powtarzającą się sytuacją w zakresie niewykorzystania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową - wnioskuje się o dokonanie głębokiej analizy przyczyn zaistniałej sytuacji i przedstawienie wniosków zmierzających do poprawy metod i skuteczności pracy PCPR-u na kwietniowej sesji Rady Powiatu.

Nie są to pretensje jedynie pod adresem PCPR-u. Zaniedbania są szersze i dlatego proponowałaby na dzisiejszej sesji tematu nie rozważać, aby powstrzymać się od komentowania spraw jakie miały miejsce. Prawda zawsze jest pośrodku. Pismo z Brzeżna mówiące o współpracy łamie wszelkie opinie, które w rzeczywistości krańcowo różne. Proponował wyciągnąć wnioski dla skuteczniejszej pracy, a nie obstawiać się pismami.

Małgorzata Pasieczna- Żołądź - stwierdziła, że trudno winić za fakt niewykorzystania środków jedynie dyrektor Dąbrowską, która na sesji w dniu 27 października jednoznacznie stwierdziła, że nie ma takich możliwości.

Nie jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Wysokość wykorzystanej dotacji PFRON jest niezmienna od szeregu lat. Pytała czy umożliwiono pracownikom PCPR-u korzystanie z samochodu służbowego Starostwa, w jakim zakresie Komisja Zdrowia Rady Powiatu zajmowała się sprawą wykorzystania środków.

Edward Sak - przypomniał, że na siłę daliśmy w październiku ub r. pieniądze na rehabilitację społeczną, chociaż dyrektor Dąbrowska przestrzegała nas, że nie będzie w stanie ich wydać. Nie mamy żadnych uwag, co do realizacji zadań własnych przez PCPR, zastrzeżenia dotyczą zadań zleconych. Odrębną spra jest przekazywanie środków PFRON które muszą być rozliczone bardzo szczegółowo. Kwota 180 tys. zł. to kwota łączna i nie obwiniajmy tylko pracowników PCPR .Mamy biedne społeczeństwo, znajdźmy pieniądze w budżecie powiatu aby dofinansować pomoc państwa.

Z pieniędzy publicznych trzeba się rozliczyć. Dynamika wzrostu w stosunku do roku poprzedniego wynosi 80 %.

Przewodniczący rady ponownie podkreślił, że zawiniliśmy wszyscy. W tej sytuacji powinniśmy znaleźć pieniądze na sfinansowanie 20% wkładu ubogim, chorym ludziom. Wówczas przyznane dotacją środki zostałyby w naszym powiecie.

Nigdy nie jest tak dobrze aby nie mogło być lepiej.

Pytał czy w pełni zostały wykorzystane przez PCPR samochody zakupione do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ryszard Rozwadowski- powiedział, że mieszkańcy gminy Sławoborze mają ogromne problemy z dojazdem do Połczyna Zdroju, gdyby PCPR znajdował się w Świdwinie to byłoby im o wiele wygodniej, a przy okazji uzdrowiłoby to sytuację. Jednak głos decydujący w tej sprawie powinien należeć do komisji resortowej. Wnioskował o monitorowanie wykorzystania środków finansowych.

Opowiedział się za wypracowaniem form i metod które zapobiegną na przyszłość podobnej sytuacji. Przy pełnej współpracy wszystkich radnych sytuacja nie powinna się powtórzyć.

Zenon Diakun- nawiązując do wypowiedzi dyrektor PCPR-u wskazał że sam znalazł kilka osób niepełnosprawnych które kwalifikują się do takiej pomocy.

Wymienił nazwiska Pawlikowski Paweł, Buła Zygmunt, Mioduszewski Kazimierz , Stramiński Jerzy, Popielowski Waldemar, Janiszewski Jan, Maduń Józef, Trojanowski, Oborska. Dlaczego o nich nie wiedzieli pracownicy PCPR-u. Czy tak ma wyglądać rozeznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w powiecie. Jeśli wszystko jest w porządku to tylko należy pogratulować dobrego samopoczucia pracownikom Centrum i życzyć Pani Dyrektor tak dobrej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w terenie.

Ryszard Rozwadowski- w podsumowaniu swej wcześniejszej wypowiedzi wnioskował o:

  1. rozważenie przeniesienia siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do

Świdwina ze względu na utrudniony kontakt,

  1. wypracować mechanizmy współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy

społecznej,

  1. komisja zatrudnienia, spraw społecznych i ochrony zdrowi co kwartał będzie

oceniać sytuację finansową i realizację zdań Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie.

Przewodniczący Rady uznał, że wnioski radnego R. Rozwadowskiego są zasadne
i powinny być przyjęte do realizacji.

Prosił o zajęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu w tej konkretnej sprawie.

Krystyna Dąbrowska z całym naciskiem próbowała wiadomić radnym, że PCPR jest w rzeczywistości odpowiedzialny za część owych 180 tys. zł. Przypomniała że na rehabilitację społeczną w ub r. otrzymali 134 tys. zł. z czego nie wydano 49 tys. zł. co jest kwotą znacznie większą niż wcześniej planowano. Dodała, że pracownicy PCPR-u codziennie w terenie,
a samochód potrzebny jest na co dzień.

Krystyna Wojnicka przypomniała że Rada Powiatu dokonała podziału przyznanych środków na rehabilitację społeczną i zawodową. Nie wydatkowano 130 tys. zł. na działania ułatwiające niepełnosprawnym podjęcie pracy. Największą pozycję stanowi pozycja 59 tys. zł. to niewykorzystana pożyczka na działalność gospodarczą przez osobę niepełnosprawną. Pracodawcy nie są zainteresowani przystosowaniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Trudno organizować szkolenia za które należy wcześniej zapłacić, a następnie zabiegać
o
zwrot poniesionych nakładów.

Małgorzata Pasieczna - Żołądź zarzuciła Przewodniczącemu Rady prezentowanie na forum obrad sesji jednostronnego stanowiska, negowanie wypowiedzi, zabieranie głosu radnemu, który próbuje wypowiedzieć się pozytywnie o pracy PCPR-u. Pismo o dobrej współpracy kierownika GOPS-u z Brzeżna z PCPR-em powinno być odczytane dla wszystkich radnych.

Jan Michaliszyn podkreślił, że jego intencją jest skupienie uwagi rady na wnioskach zmierzających do poprawy zaistniałej sytuacji. Podziela poglądy radnego Edwarda Saka
i Jacka Firmantego . Następnie zapoznał z treścią pisma kierownika GOPS-u w Brzeżnie
i powtórzył to, co powiedział wcześniej. Jest winą nas wszystkich fakt zaprzepaszczenia kwoty 180 tys. zł. „ Musi być pełne rozeznanie w zakresie potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych w powiecie, a następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy powinniśmy przegłosować wnioski radnego Ryszarda Rozwadowskiego.

Ryszard Rozwadowski- zaproponował aby zgłoszone przez niego wnioski skierować do zarządu powiatu z prośbą o zajęcie stosownego stanowiska. Sugerowałaby rozpatrzyć je na kolejnej sesji rady powiatu.

Pytał, czy są możliwości prawne aby gminy zabezpieczyły w swych budżetach środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się. W zakresie współpracy powinniśmy i można zrobić zawsze więcej . Wyraził przekonanie że jeśli tym bolesnym tematem będziemy zajmować się systematycznie to mogą być efekty i za rok nie będziemy narzekać i obwiniać się wzajemnie.

Krystyna Wojnicka - odpowiadając radnej Małgorzacie Pasiecznej -Żołądź poinformowała że Zarząd Powiatu oceniając pracę PCPR postanowił, że przeanalizuje struktury zatrudnienia w PCPR w celu jej optymalizacji.

Przewodniczący rady w podsumowaniu dyskusji wskazał na potrzebę przeanalizowania przez Zarząd Powiatu wniosków komisji zatrudnienia, spraw społecznych i lecznictwa uzdrowiskowego popartych przez wnioski zgłoszone na dzisiejszej sesji przez radnego Ryszarda Rozwadowskiego.

Wyraził przekonanie, że intencją rady powiatu jest abyśmy wszyscy mieli poczucie odpowiedzialności zmierzającej do dobrej realizacji zadań na rzecz naszej społeczności.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał wraz z uzasadnieniem w sprawie:

- ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu

- przyznania dodatku specjalnego Staroście Powiatu

Kazimierz Szafrański-zapytał, czy pracownicy obsługi jednostek powiatowych otrzymali waloryzację wynagrodzeń oraz krytycznie odniósł się do treści uzasadnienia uchwał.

W odpowiedzi Skarbnik Powiatu Lucyna Miętek- poinformowała, że wszystkie jednostki otrzymały środki finansowe w tym płace powiększone o planowaną wielkość zgodnie ze standardem. Nic nie stoi na przeszkodzie aby płace we wszystkich jednostkach wzrosły już w styczniu br.

Przewodniczący poddał uchwały pod głosowanie.

Uchwałę Nr XXI/98/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu. Radni przyjęli przy 3 głosach przeciwnych.

Uchwałę Nr XXI99/05 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Powiatu. Radni przyjęli przy 2 głosach przeciwnych.

Przewodniczący Rady złożył radnym i wszystkim uczestnikom sesji życzenia świąteczne niech budząca się do życia przyroda i radosny nastrój Wielkanocny przysparza zdrowia
i nadziej na realizację wszystkich zamierzeń oraz poprosił Jana Szołdrę o dalsze prowadzenie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący rady Jan Szołdra- przedstawił projekty uchwał prosząc członków Zarządu Powiatu o udzielenie wyjaśnień.

Uchwała Nr XXI/100/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu w złotych - przyjęto jednogłośnie

Uchwała Nr XXI/101/05 w sprawie zmiany uchwały nr X/41/03 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Programu działalna rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdwińskim na lata 2004-2007 - przyjęto jednogłośnie

Uchwała Nr XXI/102/05 w sprawie uchwalenia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdwińskim na lata 2004-2007 przyjęto jednogłośnie

Uchwała Nr XXI/103/05 w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r. przyjęto jednogłośnie

Uchwała Nr XXI/103/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

przyjęto jednogłośnie

Uchwała Nr XXI/104/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego przyjęto jednogłośnie

Uchwała Nr XXI/105/05 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/69/04 rady powiatu w Świdwinie z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego

- przyjęto jednogłośnie

Roman Gola - zgłosił obawy czy sprzedany budynek będzie nadal pełnił swoje funkcje jako placówka służby zdrowia.

Zdzisław Chojnacki- zagwarantował, że obiekt ten będzie przeznaczony na świadczenie służby zdrowia poprzez stosowny zapis w akcie notarialnym .

Budynek wymaga remontu, dostosowania obiektu do wymagań unijnych m. inn. instalacja windy osobowej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wicestarosta - poinformował, że przygotuje odpowiedź na piśmie dla radnego Jacka Firmantego.

Poinformował, że na terenie naszego powiatu przy drogach wojewódzkich wycięto
400 szt. drzew.

Przebudowa przejazdu kolejowego będzie realizowana w ramach inwestycji drogowej w Świdwinie, której koszt wyniesie ponad 14 mln. zł.

Ponadto poinformował, że aktualnie jest opracowana dokumentacja techniczna, projekt budowy powstającego w Wardyniu Górnym Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, gdzie przewidziana jest kwatera do przejściowego składania odpadów niebezpiecznych w tym materiałów zawierających azbest.

Urząd Gminy ma przeprowadzić inwentaryzację wiejskich pomieszczeń mieszkalnych
i inwentarskich, gdzie pokrycia dachowe są wykonane z eternitu. Informację o wynikach inwentaryzacji przekażemy w terminie późniejszym

9. Wolne wnioski.

Danuta Malitowska- solidaryzując się z wypowiedzią radnej Małgorzaty Pasiecznej - Żołądź podkreśliła, że bardzo dobrze, że Starosta przeprosił radnych za brak informacji z jego strony o udzielonej pożyczce w kwocie 20.000 zł dla szpitala, która zapewne była bardzo potrzebna w owym czasie. Jednak bardzo często nie posiadamy bieżącej i pełnej informacji w wielu sprawach. Jako przykład nawiązała do nagłośnionej przez media sprawy byłego dyrektora ZOZ. Powróciła do artykułu w Kurierze Szczecińskim i wywiadu radiowego. Prosiła o przekazanie panu Janowi Michaliszynowi, że oczekuje pełnej, jawnej i rzetelnej informacji w tym temacie. Chodzi o zatrudnienie i różne tematy poruszone w wywiadzie.

Kazimierz Szafrański - zgłosił wniosek aby radni otrzymali na najbliższej sesji pełną informację o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych w Starostwie.

Starosta - stwierdził, że nie ma żadnych przeciwwskazań, chociaż uważa, że w planie pracy komisji rewizyjnej wniosek radnego Kazimierza Szafrańskiego jest uwzględniony.

Kazimierz Szafrański - podtrzymał swój wniosek aby radni bezwzględnie otrzymywali informacje o kontrolach zewnętrznych gdyż mają do tego pełne prawo.

Zenon Diakun - przypomniał, że informację o wynikach kontroli komisja rewizyjna zaplanowała dwukrotnie w ciągu roku 2005. Zachęcał aby pozostałe komisje Rady Powiatu również interesowały się kontrolami zewnętrznymi i wewnętrznymi w jednostkach organizacyjnych, które są przyporządkowane ocenie komisji resortowej Rady Powiatu.

Ryszard Rozwadowski - zgłosił wniosek aby zebrać pełną informację dotyczącą dzieci z terenu naszego powiatu, którzy legitymują się orzeczeniem lekarskim o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzisiaj dla nich nie mamy żadnej oferty edukacyjnej. Wszyscy się z nimi solidaryzujemy, współczujemy, że powinno się im pomagać.

Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu znalazłoby się pomieszczenie, które przy niewielkim nakładzie środków finansowych można by przystosować stwarzając możliwość edukacji, a tym samym przywrócenia im, w miarę możliwości, sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

10. Zakończenie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Jan Szołdra zamknął obrady 21 sesji Rady Powiatu, a następnie złożył wszystkim uczestnikom sesji serdeczne życzenia oraz symbolicznie podzielił się świątecznym jajkiem.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził:

Przewodniczący obrad

Jan Szołdra Jan Michaliszyn

Wiceprzewodniczący Rady Przewodniczący Rady