Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XX_05 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 9 lutego 2005 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdwinie

PROTOKÓŁ Nr XX/05

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 9 lutego 2005 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdwinie

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Michaliszyn dokonał otwarcia obrad 20 jubileuszowej sesji Rady Powiatu Świdwińskiego.

Powitał radnych, senatora Witolda Gładkowskiego, wójta Bernarda Laufera, Mirosława Majkę, Leona Łukaszewicza, Stanisława Tyszkiewicza, członków Zarządu Powiatu na czele ze starostą - Zdzisławem Chojnackim oraz z imienia i nazwiska kierowników jednostek powiatowych, przedstawicieli prasy lokalnej.

Poinformował, że w obradach bierze udział 16 radnych, nieobecny i usprawiedliwiony radny Roman Gola, który uczestniczy w inauguracyjnym posiedzeniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie.

Następnie zaproponował porządek obrad 20 sesji rady powiatu:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

đ stwierdzenie quorum

đ przyjęcie porządku obrad

đ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Dokonanie aktu dekoracji Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

5. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Analiza powiatowego rynku pracy.

7. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji oraz sprawozdań z ich działalności.

8. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów o realizacji zadań w 2004 r.

9. Sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku
w powiecie świdwińskim za 2004 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- powierzenie Miastu Świdwin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

- uchwalenia planu pracy Rady i Komisji na 2005.

- przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi

w 2005 roku

- delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.

który został przyjęty bez zmian.

Protokół Nr XIX/04 z dnia 29 grudnia2004r. został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Pani Annie Teresińskiej- prezesowi oddziału Świdwińskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Kresów Wschodnich, która zaprosiła radnych i gości wraz z rodzinami i sąsiadami do udziału w Jarmarku Kresowym” Kaniuki Wileńskie” w dniu 4 marca br. na terenie Świdwińskie Hali Targowej. Organizatorzy pragną propagować twórczość ludową Ziemi Pomorskiej, przybliżyć społeczeństwu Ziemi Świdwińskiej fragmenty bogatego folkloru Wileńskiego oraz pomóc Polakom zamieszkującym ojcowiznę na Litwie.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Danuta Malitowska - nawiązała do informacji prasowych z ostatniego okresu o działaniach wokół naszego szpitala. Wkrada się niepokój, rodzą się pomysły. Generalnie chodzi o nasz powiatowy szpital. Na ile Zarząd zajmuje się tym tematem, jakie ma pomysły? Wiemy z prasy, że pewne działania pani dyrektor są pozytywne, ale jaki jest stan właściwy?

W projekcie planu pracy rady nie ma informacji o poczynaniach społecznej rady szpitala. Właściwym i cennym byłoby, aby ten temat przemyśleć, przedyskutować, a nawet przeprowadzić debatę na sesji Rady Powiatu.

Drugie pytanie skierowała do przewodniczącego Zarządu Powiatu. Zdarza się, że pod koniec rok, jeśli są pieniądze, przyznawane są nagrody, czego nie neguję. Prosiła o informację, jaka kwota została przeznaczona dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz ile nagród, dla ilu pracowników?

Eugeniusz Worobiej -skierował zapytanie jaki jest aktualny stan prawny budynku przy ul. Drawskiej w Świdwinie przekazanego uchwałą Rady Powiatu na siedzibę stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Leon Łukaszewicz - swoje zapytanie skierował do senatora Witolda Gładkowskiego. Poinformował, że pracując na terenie dwóch powiatów; Białogardzkiego i Świdwińskiego spotyka się z rolnikami, którzy pytają go o wiele spraw. Na sesji w Białogardzie padł zarzut pod adresem obrotu i dystrybucji nawozami sztucznymi. Dilerzy od producentów przejmują całą pulę, zawyżając ceny nawozów. Jutro w Połczynie Zdroju odbędzie się spotkanie z dzierżawcami, który oczekują odpowiedzi w tej sprawie.

4. Dokonanie aktu dekoracji Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski nadał panu Jerzemu Pałubickiemu - prezesowi spółki Fermapolw Smardzu - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za całokształt pracy na rzecz wsi i rolnictwa.

Następnie poprosił Pana Senatora Witolda Gładkowskiego o dokonanie aktu dekoracji, prosząc o powstanie z miejsc uczestników sesji.

Jan Michaliszyn - gratulując odznaczenia nawiązał, że jeszcze jako młody chłopiec obserwował pracę i zaangażowanie Pana Pałubickiego, który w tamtym czasie kierował Kombinatem Rolnym w Tychowie. Na początku lat 90- tych w pierwszych latach restrukturyzacji w rolnictwie zdecydował się na kierowanie gospodarstwem w Smardzku, a następnie zarządzał fermą trzody chlewnej, która z powodzeniem została przekształcona w spół pracowniczą.

Jerzy Pałubicki- podziękował za wysokie odznaczenie, zapewnił wszystkich obecnych, że wraz z całą załogą fermy otrzymane odznaczenie będzie ich inspirowało do dalszego realizowania założeń gospodarczych naszego rolnictwa w powiązaniu z działalnością społeczną.

5. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta -Zdzisław Chojnacki - przedstawił informacje pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. - w załączeniu

Kazimierz Szafrański -wyraził zaniepokojenie o dalsze losy połczyńskiego szpitala, czy prowadzone rozmowy z Białogardem i Drawskiem Pomorskim nie doprowadzą w perspektywie do likwidacji szpitala w Połczynie Zdroju?

Starosta -zapewnił, że koncepcja połączenia szpitali polega na tym, że nie mówi się o likwidacji. W żadnych rozmowach, w żadnych dyskusjach sprawa likwidacji nie jest brana pod uwagę. Zapewnił, że tak długo jak będzie kierował zarządem powiatu taka decyzja nie zostanie podjęta. Natomiast jeśli szpital pozostawimy w tej strukturze organizacyjnej to wówczas istnieje takie niebezpieczeństwo. Nie jesteśmy w stanie spłacić 4,5mln. zł. zadłużenia szpitala. O wszelkich decyzjach Rada będzie informowana systematycznie.

Prowadzone rozmowy zmierzają by ogólna liczba zatrudnionych nie uległa zmianie. Funkcjonować w nowej strukrurze będą oddziały: ratownictwa, wewnętrzny, chirurgia jednego dnia, dziecięcy i kardiologiczny dla całego regionu. Wg posiadanych informacji wynik finansowy za 2005r. powinien się zamknąć w granicach zera, bez zadłużenia.

Przewodniczący Rady dodał, że w trosce o poprawę sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w naszym regionie zrodziła się koncepcja, poprzedzona głęboką symulacją aby podjąć pró restrukturyzacji polegającą na połączeniu trzech sąsiadujących ze sobą szpitali.

Daleko idąca specjalizacja poszczególnych szpitali daje szansę pozyskania większych środków finansowych, lepszą opiekę medyczną dla mieszkańców trzech sąsiadujących powiatów.

Pracuje zespół roboczy; lekarzy, prawników, ekonomistów dla wypracowania modelu poprawy jakości usług medycznych, efektywności działania wraz z perspektywą funkcjonowania.

Odbyło się spotkanie z lekarzami załogą połczyńskiego szpitala przy udziale dyrektora i zastępcy oddziału NFZ w Szczecinie.

O prowadzonych rozmowach informował na posiedzeniu komisji resortowej Rady Powiatu.

Natomiast przychylając się do sugestii radnej Danuty Malitowskiej zaproponuje wprowadzenie do planu pracy Rady Powiatu na rok bieżący ocenę aktualnej sytuacji i perspektywy w zakresie ochrony zdrowia w powiecie.

Przepisy obowiązujące od 1 lipca br. nakładają na szpitale nowe, złoszczone rygory którym musimy sprostać. Sami nie jesteśmy w stanie im podołać dlatego też rozmawiamy szukając optymalnych rozwiązań.

6. Analiza powiatowego rynku pracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krystyna Michalska- przedstawiła raport działalności w 2004r.

Według stanu na dzień 31.12.2004r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie zarejestrowanych było 7.330 osób bezrobotnych. W porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego nastąpił wzrost o 185 osób.

Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy zarejestrowało się w tut. Urzędzie 6.660 osób bezrobotnych (z tego 15,0 % to zarejestrowani po raz pierwszy), a wyrejestrowało się 6.475, w tym z powodu podjęcia pracy 3909 osób (60,4 %). Liczba rejestracji była większa od liczby wyłączeń aż o 185 osób.

Koniec roku jest okresem , w którym w większości zakładów pracy kończą się umowy na czas prac sezonowych jak również subsydiowanych przez nasz urząd, stąd napływ bezrobotnych.

Bezrobocie w powiecie Świdwińskim 2004 rok

Miesiąc

2004 r.

Liczba bezrobotnych ogółem

W tym

Przyrost bezrobotnych w porównaniu z początkiem roku (%)

Stopa bezrobocia

Liczba ofert pracy

Liczba podjęć pracy

Kobiety

Zarejestrowani po raz pierwszy

Pobierający zasiłek

Mieszkający na wsi

W wieku 18 - 24

Styczeń

7651

4037

1371

1541

4344

1706

107,1

41,0

110

209

Luty

7647

3986

1367

1555

4344

1668

107,7

41,0

61

240

Marzec

7454

3880

1331

1566

4264

1608

104,3

40,4

243

399

Kwiecień

7337

3881

1315

1508

4183

1558

102.7

40,0

148

393

Maj

7047

3735

1251

1533

3995

1446

98,6

39,0

141

448

Czerwiec

6788

3614

1258

1445

3862

1402

95,0

38,1

139

461

Lipiec

6750

3625

1267

1440

3865

1403

94,5

38,0

81

415

Sierpień

6919

3783

1305

1470

3961

1445

96,8

38,5

123

266

Wrzesień

6843

3734

1312

1448

3930

1480

95,8

38,2

129

436

Październik

6713

3596

1248

1452

3878

1408

94,0

37,8

168

340

Listopad

6971

3685

1215

1540

4048

1426

97,6

38,7

98

164

Grudzień

7330

3816

1259

1628

4252

1546

102,6

40,0

75

138

BEZROBOTNI POZOSTAJĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 art. 49 ) wprowadza 6 kategorii osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uwzględniając kategorie bezrobotnych według stanu na dzień 31.12.2004 r. zarejestrowanych było:

6749 osób bezrobotnych (92,1 % ogółu zarejestrowanych ) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym 3621 kobiet

- bezrobotni do 25 roku życia; 1719, w tym 905 kobiet

- długotrwale bezrobotni; 5184, w tym 2910 kobiet

- bezrobotni powyżej 50 roku życia; 1156, w tym 511 kobiet

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych; 2578, w tym 1310 kobiet

- bezrobotni samotnie wychowujący

dzieci do 7 roku życia; 426, w tym 382 kobiety

- bezrobotni niepełnosprawni; 65, w tym 36 kobiet

W 2004 roku na aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia wydatkowano kwotę

4.587.700,- zł tj. 19,4 % ogólnych wydatków z Funduszu Pracy ( w roku 2003 - 20,6 % ).

W ciągu roku poza algorytmem realizowano 12 programów, które zostały przygotowane przez pracowników urzędu.

Ze środków FP zaktywizowano w różnych formach 1851 osób, z czego na stałe zatrudniono 416 osób. Z innych środków zaktywizowano 237 osób w formie szkoleń.

Na rok 2005 powiat świdwiński w ramach algorytmu z Funduszu Pracy otrzymał kwotę 4.039,7 tys.zł , 1.680,4 tys.zł w ramach SPO RZL finansowanego z EFS oraz 1.585,9 tys.zł jako grant dodatkowy uzyskany w wyniku udziału w konkursie ogłoszonym przez MGiP „50 PLUS”. W konkursie zgłoszonych zostało 78 wniosków w skali 327 urzędów pracy w kraju. Projekt urzędu pracy w Świdwinie otrzymał najwyższy grant, na pełną kwotę o którą występował ( 1.585,9 tys. zł dla 250 osób ).Ogółem przyznano granty 20-tu instytucjom, w tym Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlk. 908,5 tys. zł, PUP w Pabianicach 432,0 tys. zł oraz innym urzędom i fundacjom ( granty od 376,6 tys. zł do 142,7 tys. zł).

Łącznie na aktywne formy promocji zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie otrzymał kwotę 7.306,0 tys. zł ,co pozwoli na zorganizowanie dłużej trwających niż w ubiegłym roku staży dla młodych bezrobotnych, zorganizowanie zatrudnienia dla osób powyżej 50 roku życia oraz wyższych kwotowo refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych dla przedsiębiorców, którzy utworzą miejsca pracy dla bezrobotnych i utrzymają je co najmniej 24 miesiące.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie realizując zadania Samorządu Powiatu w zakresie polityki rynku pracy opiera się na dialogu społecznym i partnerstwie rynku pracy. W tym celu została powołana przez Starostę Świdwińskiego - Powiatowa Rada Zatrudnienia, która na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 16 lutego 2005 roku wybrała przewodniczącego p. Lesława Ryżlaka i przyjęła plan podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne formy aktywizacji w roku 2005 oraz zatwierdziła zasady przyznawania dotacji bezzwrotnych na podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

Danuta Malitowska - podziękowała za bardzo przejrzysty materiał i nutę optymizmu. Z ogromną satysfakcją przyjęła informację, że nasz powiat należy do najaktywniejszych w województwie. Podziękowała za stażystę skierowanego przez Urząd Pracy do Szkoły Podstawowej nr 2. Ponadto prosiła o kilka słów zapowiadanej nowelizacji ustawy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

W odpowiedzi Krystyna Michalska poinformowała o proponowanych zmianach ustawy, która funkcjonuje zaledwie od 1 czerwca 2004r.

Oprócz zmian kosmetycznych proponuje się bardzo poważne zmiany. Powrót do organizatorów robót publicznych gmina będzie mogła być ponownie organizatorem, a nie jak aktualnie za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej i spółek wodnych.

Wprowadzenie nowej formy prac społeczno użytecznych. Starosta będzie mógł skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku do wykonywania wskazanych prac.

Pracę te będzie można wykonywać maksymalnie do 6 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem minimum 6 zł. Z czego 60 procent wyłoży Urząd Pracy a 40 procent organizator.

Gminy już aktualnie powinny przygotowywać front robót, zabezpieczając owe 40 % środków i front robót oraz nadzór.

Dotyczyć to będzie bezrobotnych bez prawa do zasiłku, co będzie zapewne pewną formą przymusu do pracy.

Odmowa przyjęcia do pracy skutkować będzie skreśleniem ewidencji bezrobotnych, brak podstaw do pomocy z opieki społecznej, co powinno w konsekwencji wyeliminować szarą strefę. Obserwujemy, że nielegalnej pracy, pracy na czarno jest ciągle zbyt wiele. Będziemy rejestrować umowy aktywizacyjne z gospodyniami domowymi, zwalniając ich z podatku.

Urzędy pracy nie będą mogły zatrudniać u siebie w ramach robót publicznych po 31grudnia 2005r., a są to niejednokrotnie stanowiska bardzo kluczowe. Problem jak znaleźć środki finansowe na ich zatrudnienie.

Przewodniczący rady podziękował za przygotowany materiał analityczny oraz szczegółową, obszerną informację i wyjaśnienia przedstawione przez panią Dyrektor Urzędu Pracy.

Wyraził przekonanie, że pozytywne symptomy, utworzony fundusz poręczeń, poprawa wyników gospodarczych daje szansę, że aczkolwiek bardzo powoli ale jest nadzieja na stopniowe zmniejszanie stopy bezrobocia w naszym powiecie.

Radni przez aklamację przyjęli informację o poziomie bezrobocia i jego zmianach w roku 2004.

7. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji oraz sprawozdań z ich działalności.

Przewodniczący rady zaproponował aby na kwietniowej sesji wprowadzić dodatkowo sprawę funkcjonowania szpitala i jego przyszłości.

Proponował sesję odbyć 7 kwietnia br. w dniu święta służby zdrowia.

Jacek Firmanty zgłosił aby na obrady kwietniowej sesji zaprosić doktora Marka Makowskiego dyrektora oddziału NFOZ w Szczecinie.

Przewodniczący rady dodał, że jeśli zajdzie potrzeba to na posiedzeniach komisji będziemy informować o sytuacji szpitala i zachodzących zmianach w ochronie zdrowia w powiecie.

Następnie przewodniczący komisji złożyli sprawozdania z działalności Komisji za okres od początku kadencji oraz przedstawili plany pracy i kontroli komisji na rok 2005.

- w załączeniu

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu realizując przyjęte założenia odbyliśmy w I połowie kadencji
20 sesji Rady Powiatu, oceniając 45 tematów.

Podjęliśmy 96 uchwał w sprawach organizacyjnych, finansowych, edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury, ochrony środowiska.

Na każdej sesji Starosta przedkładał sprawozdanie, informację z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Komisje Rady Powiatu odbyły łącznie 120 posiedzeń i 15 kontroli przeprowadziła komisja rewizyjna.

Rada Powiatu pracuje w oparciu o roczny plany pracy, który jest bardzo często uzupełniany o dodatkowe zagadnienia.

Sesje Rady i komisje odbywają się planowo
i przy wysokiej frekwencji.

Sądzę, że przedkładane materiały przez Zarząd Powiatu na obrady sesji i posiedzenia komisji spełniają Państwa radnych oczekiwania za co w obecności radnych pragnę Staroście, pozostałym członkom zarządu, Pani sekretarz i Pani skarbnik oraz pracownikom starostwa złożyć podziękowanie.

8. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów o realizacji zadań w 2004 r.

Przewodniczący obrad poprosił Andrzeja Rewińskiego- powiatowego rzecznika konsumentów o przedstawienie realizacji zadań w roku 2004.

Andrzej Rewiński- poinformował, że pełni obowiązki rzecznika konsumentów od dnia 1 października ubiegłego roku.