Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXVIII_06 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 22 lutego 2006 r.na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

Pełna wersja protokołu w załączniku

PROTOKÓŁ Nr XXV
III/06

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej 22 lutego 2006 r.

na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

Otwarcie sesji

Jan Michaliszyn - otwierając obrady sesji Rady Powiatu powitał radnych, Starostę z Członkami Zarządu, szefów jednostek prezentujących tematykę dzisiejszych obrad:

- Annę Igiel - Lekarza Weterynarii

- Krzysztofa Berenta - dyrektora Stacji Sanepid

- Zenona Atrasa - Komendanta Policji

- Romana Artyńskiego - Komendanta Straży

- Andrzeja Rewińskiego- Rzecznika Konsumentów

Kierowników jednostek powiatowych, naczelników wydziałów starostwa, dziennikarzy oraz pozostałych uczestników sesji.

Jednocześnie poinformował, że w sesji uczestniczy 16 radnych, obrady są prawomocne.

2. Sprawy regulaminowe:

Przewodniczący obrad zaproponował tematykę sesji zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Danuta Malitowska - zaproponowała aby dodatkowo w porządku obrad w punkcie 8 wprowadzić temat: Informacja o realizacji programu restrukturyzacji sieci szkół.

Starosta - zaproponowana zmiana to temat bardzo ważny i wymaga przygotowania szerszej konsultacji i jeśli będzie taka wola może być zaprezentowany na następnej sesji .

Sprawa restrukturyzacji była tematem posiedzenia komisji edukacji w dniu 13 lutego br. i została odesłana do Zarządu Powiatu w celu wypracowania stanowiska.

Ryszard Rozwadowski - na posiedzeniu komisji postanowiliśmy, że temat restrukturyzacji jest bardzo ważny i nie możemy go potraktować w sposób pobieżny i przyspieszony gdyż terminy w tym temacie kończą się w miesiącu lutym. Dlatego też komisja edukacji nie zaopiniowała tego planu, odsyłając go do Zarządu Powiatu.

Dokument opracowany przez Naczelnika Wydziału Edukacji pokazuje, że pewnych zmian będziemy musieli dokonać ale wymaga to konsultacji i przemyśleń.

Działając pospiesznie, nierozważnie doprowadzimy, że środowisko oświatowe, uczniowie i rodzice będą zaskoczeni tym dokumentem. Nad tym planem należy dyskutować wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi.

Jednocześnie należy wyraźnie powiedzieć, że w roku szkolnym 2006/2007 żadne zmiany nie są przewidziane.

Wniosek radnej Danuty Malitowskiej został odrzucony w glosowaniu stosunkiem głosów 1 za, 13 przeciw, 2 wstrzymujące.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad jak niżej:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

  • stwierdzenie quorum

  • przyjęcie porządku obrad

  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

7. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów o realizacji zadań w 2005 r.

8. Sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku w 2005 r.

9. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji na 2006r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • uchwalenia planu pracy Rady i Komisji na 2006 r.

  • przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

  • zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Woj. Zachodniopomorskiego

  • darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

  • sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Połczyn-Zdrój

  • zmian w Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych

  • zmiany uchwały budżetowej

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący rady powiatu udzielił głosu Lesławowi Ryżlakowi - przewodniczącemu Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS, który poinformował, że w roku 60 -lecia istnienia LZS za zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej

i turystyki na wsi wyróżniony został odznaką zasłużonego działacza LZS - Zdzisław Chojnacki a złotymi honorowymi odznakami LZS wyróżnieni zostali Krystyna Peciak, Ryszard Gałosz i Andrzej Muchorowski.

Wicestarosta wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli przyznane odznaki.

W imieniu wyróżnionych podziękował Zdzisław Chojnacki .

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Eugeniusz Worobiej - pytał jak przebiega realizacja programu restrukturyzacji szpitala, jakie występują zagrożenia w przypadku jego niewykonania, jakiej pomocy oczekuje od nas dyrektor szpitala?

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta przedstawił informację z pracy zarządu Powiatu w okresie miedzysesyjnym informując, że od ostatniej sesji Rady Powiatu Zarząd odbył 5 posiedzeń: 29 grudnia, 9 i 30 stycznia oraz 6 i 20 lutego.

Podczas posiedzeń podjęto 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonywania.

Uchwała nr 83/163/05 dotyczyła zmian w budżecie powiatu w roku 2005.

Natomiast 2 kolejne uchwały w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonywania dotyczyły budżetu na rok 2006.

Ostatecznie po zmianach dokonanych uchwałą nr 86/167/06 budżet powiatu kształtuje się następująco:

- dochody - 30. 104.924 zł

- wydatki - 30.084.724 zł

- nadwyżka budżetowa- 20.200 zł

Jednogłośnie została podjęta również uchwała w sprawie układu wykonawczego na 2006 rok.

W dniu 9 stycznia Zarząd Powiatu w drodze uchwały powierzył stanowisko dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,Socjalizacyjnej

„ Dzieciowisko „ pani Annie Santkiewicz.

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Budżet powiatu za 2005 rok zamknął się:

dochodami w kwocie - 32. 774.618 zł,

wydatkami w kwocie - 31.807.278 zł,

nadwyżką budżetową - 967.340 zł.

oraz uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia.

Upoważnienie zostało udzielone dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie pani Krystynie Michalskiej do zatwierdzania projektów współfinansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 dla działania 1.2 schemat A i działania 1.3 schemat A.

Tematyka posiedzeń

-Na posiedzeniu Zarządu - 29 grudnia 2005 roku Zarząd wysłuchał informacji

pani Heleny Kłusewicz - dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju o stanie restrukturyzacji szpitala.

W ramach restrukturyzacji podpisano ugody restrukturyzacyjne zawarte z 11 firmami, uzyskano umorzenia zobowiązań cywilnoprawnych , Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraził zgodę na rozłożenie na 24 raty zaległych składek za rok 1999.

Wdrażane są programy „ Apteka” oraz „ Mammografia „ , podpisano umowę na program raka szyjki. W pogotowiu ratunkowym został zatrudniony lekarz.

-Zarząd Powiatu przyjął opracowany na rok 2006 Kalendarz Imprez Kulturalnych i Kalendarz Powiatowych Zawodów Sportowych Młodzieży Szkolnej i Dorosłych.

Na organizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 18.200 zł zaś na organizację imprez sportowych kwotę 22.800 zł.

20 lutego Zarząd dokonał rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na organizację imprez sportowych.

Zarząd Powiatu wybrał jako organizatora imprez sportowych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objętych kalendarzem Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży - Miejski Szkolny Związek Sportowy ze Świdwina.

Natomiast organizatorem imprez dla uczestników zamieszkałych na terenach wiejskich - Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ze Świdwina.

Rozpatrzono i omówiono następujące projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji:

- w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdwiński,

- w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

Świdwińskiego na rzecz Gminy Połczyn Zdrój,

- w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

Świdwińskiego na rzecz Skarbu Państwa ,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/139/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r.,

- w sprawie zmiany statutu Związku Celowego Powiatów Województwa

Zachodniopomorskiego,

- w sprawie zmian w Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto poinformował, że Urząd Wojewódzki kontrolował zakres robót i finansowanie termomodernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu. Trwa w Starostwie kontrola ZUS.

W dniu wczorajszym Wojewoda Robert Krupowicz podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 11.325.000 zł. Budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Całkowita wartość projektu wynosi 24.962.400 zł.

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 15.100.000 zł.

Międzygminne przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z.o.o. w Świdwinie zobowiązuje się do wydatkowania z wkładu własnego kwotę 3.775.000 zł.

Ustalono rozpoczęcie realizacji zadania na 2 marca 2006 r. zakończenie rzeczowe na 17 października 2006r. natomiast zakończenie finansowe na 31 października 2006 r.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu.

Przewodniczący obrad zaproponowała aby prezentacje materiałów przy użyciu sprzętu audiowizualnego rozpoczęła Pani Anna Igiel - Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Anna Igiel - przedstawiając informacje o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie powiatu świdwińskiego podkreśliła, że żywność w naszym kraju jest bezpieczna. Drób każdorazowo przed ubojem i po uboju jest badany.

Pełną ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego za rok 2005 zawiera informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii .

Kazimierz Szafrański - stan sanitarny na terenie naszego powiatu uległ pogorszeniu. Nie podzielił opinii, że problem bezdomnych zwierząt jest rozwiązywany zgodnie z prawem.

W imieniu mieszkańców wyraził protest w sprawie wałęsających się psów, zalegające psie odchody są na pewno źródłem chorób zakaźnych. Ten stan uznaje za dalece niebezpieczny.

W odpowiedzi lekarz weterynarii Anna Igiel poinformowała, że wszystkie gminy w powiecie podjęły stosowne uchwały, podpisane zostały umowy z schroniskami. Sprawa bezdomnych psów należy do gminy.

Krzysztof Berent - przedstawił ocenę sanitarną Powiatu Świdwińskiego za rok 2005.

Jednocześnie poinformował, że w biurze Rady Powiatu złożył bardzo szczegółową informację pisemną i w miarę możliwości prosi radnych o zapoznanie się z jej treścią.

Kazimierz Szafrański - krytycznie wypowiedział się o stanie sanitarnym dworca kolejowego w Świdwinie. W Świdwinie brak jest czynnej toalety publicznej. Pytał, czy „Sanepid” monitoruje stan sanitarny rzeki Regi. Nie podzielił opinii Inspektora, że władze miast i gmin podejmują skuteczne działania w zakresie poprawy stanu sanitarnego, jako przykład podał usuwanie śniegu z chodnika przed siedzibą Urzędu Miasta i Starostwa, poprzez rozrzucenie hałdy śniegu pod nogi przechodniów.

Inspektor Krzysztof Berent z żalem zauważył, że radny Szafrański tak bardzo negatywnie ocenia sytuację. Sanepid nie bada wód płynących. Jest to zadanie służb ochrony środowiska.

Dostrzegany problem dworca PKP i po naszych interwencjach przejście podziemne zostało odnowione, odmalowane. Po tygodniu zostało zamazane i zafajdane.

Eugeniusz Worobiej - nawiązując do wypowiedzi przypomniał, że radni byli w szpitalu na zaproszenie dyrektora ZOZ i nie musi Pan Berent występować w roli rzecznika szpitala. Byliśmy w Sanepidzie i zastaliśmy miski porozstawiane. Czy nadal przecieka dach. Dlaczego poprzez likwidację laboratorium Sanepid pozbył się głównego źródła dochodu.

Krzysztof Berent - rzecznikiem szpitala nie jest, ale zmiany jakie zaszły w szpitalu warto zobaczyć. Laboratorium zostało zlikwidowane decyzją Inspektora Wojewódzkiego.

Końcowo podziękował Radzie Powiatu o przekazanie na rzecz Stacji „Sanepid” dotychczas wynajmowanych pomieszczeń. Część laboratorium zostanie wynajęta przez ośrodek dla młodzieży trudnej i wolne pomieszczenia będą wykorzystane.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa

w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zenon Atras - podobnie jak poprzednicy w sposób audiowizualny przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

oraz wskazał na cele określone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Tadeusza Pawlaczyka, którymi są:

- poprawa skuteczności wykrywczej we wszystkich kategoriach przestępstw,

- obniżenie zagrożenia przestępczością

- wzrost w ujawnianiu i wykrywalności przestępczości gospodarczej,

- poprawę zaufania społeczeństwa do Policji.

Dla osiągnięcia tych celów niezbędnym jest:

- utworzenie Prokuratury Rejonowej w Świdwinie

- modernizacja ul. Armii Krajowej i Drawskiej w Świdwinie

- budowy monitoringu miejsc szczególnie zagrożonych w Świdwinie i Połczynie Zdroju

- zakończenie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji Świdwinie.

Końcowo podzielił nierozwiązany problem bezpańskich psów w miastach i wsiach naszego powiatu.

Mimo podjętych uchwał i spisanych porozumień ze schroniskiem w Białogardzie spotykamy się masowo z pogryzieniami psów i pozostawionymi psami bez opieki przez ich właścicieli oraz wałęsających się bezpańskich psów.

Zadeklarował, że sprawie tej więcej uwagi poświęcą funkcjonariusze.

Danuta Malitowska - z determinacją i uporem zwróciła się do przewodniczącego Rady, aby wystąpił w imieniu Rady do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o utworzenie Prokuratury w Świdwinie.

Ponadto podziękowała Komendantowi za współpracę ze szkołami a przede wszystkim ze Szkołą Nr 2 w Świdwinie.

Starosta nawiązując do wypowiedzi radnej Danuty Malitowskiej poinformował, że przed dwoma dniami po raz kolejny wystąpił z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości - Zbigniewa Ziobro o utworzenie Prokuratury Rejonowej w Świdwinie.

Władze powiatu i miasta zobowiązały się do zapewnienia obiektu pod potrzeby siedziby prokuratury rejonowej a także do stworzenia warunków koniecznych do jej funkcjonowania.

Przewodniczący rady dodał, że będziemy konsekwentni w staraniach o utworzenie Prokuratury w Świdwinie. Jesteśmy gotowi na zorganizowany wyjazd do Warszawy, gdyż problem Prokuratury przewija się już drugą kadencję Rady Powiatu.

Roman Artyński - przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie świdwińskim w roku 2005 oraz zamierzenia na rok 2006.

Kończąc swoje wystąpienie podkreślił cele nakreślone do realizacji w 2006 r.:

- systematycznie organizować szkolenia udoskonalające dla jednostek OSP

przygotowując do działań wspierających Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą PSP

- zwiększyć działania kontrolno-rozpoznawcze w budynkach użyteczności publicznej i zakładach pracy w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowychPROTOKO__Nr_XXVIII_-_do_BIP.doc

115 KBPobierz