Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXIX_06 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 7 kwietnia 2006 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

PROTOKÓŁ Nr XXIX/06

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 7 kwietnia 2006 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

  Otwarcie sesji

Jan Michaliszyn – otwierając obrady 29 sesji Rady Powiatu powitał radnych, członków Zarządu Powiatu wraz ze starostą  Zdzisławem Chojnackim, kierowników jednostek powiatowych, przedstawicieli prasy oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawy regulaminowe

Przewodniczący rady poinformował że w sesji bierze udział 15 radnych, nieobecni usprawiedliwieni radni Jan Bronowicki i Edward Sak.

Następnie zaproponował aby chwilą ciszy uczcić pamięć zmarłego w Wilnie Senatora RP minionej kadencji Witolda Gładkowskiego.

Przewodniczący rady zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie porządku obrad

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu

   za 2005 rok.                                 

?        opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie dorocznego skwitowania pracy

       Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu.

?        uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 r.

        i udzielenia absolutorium z tego tytułu

6. Podjęcie uchwał  w sprawie:

?        przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

który  został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu.

Protokół z obrad 28 sesji odbytej w dniu 22 lutego 2006 został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu.

Następnie Bogdan Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 7 marca 2006 r. zakwalifikował 26 uczniów do pobierania Stypendium Starosty na II semestr roku szkolnego 2005/2006

      1)Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie, ul. T. Kościuszki 28

       a) Joanna Wilczyńska

  b) Natalia Andrzejewska

  c) Ewelina Żurawicz

  d) Klaudyna Lewandowska

  e) Agnieszka Mich

  f) Paweł Mańczyk

  g) Paweł Dębowski

  h) Anika Kotrys

      2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju, ul. Piwna 6/8

      a) Tomasz Golba

 b) Katarzyna Krok

 c)  Izabela Kudlińska

 d) Agnieszka Bartocha

e)     Emilia Hasik

f)      Anna Kamińska

g)     Elżbieta Kędzierska

h)     Anna Bojarczuk

i)       Justyna Seroka

     3) Zespół Szkół w Połczynie Zdroju, ul. St. Staszica 6

a)      Joanna Sulejowska

b)      Aleksandra Kubiak

c)      Krzysztof Rosołek

d)      Marek Lehmann

e)      Katarzyna Paczewska

4. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, ul. Szczecińska 88

a)      Marcin Gasprowicz

b)      Anna Świętojańska

c)      Olga Stefania Pluskwa

d)      Żaneta Mac

Starosta i Przewodniczący Rady wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w nauce wręczyli listy gratulacyjne o treści:

W uznaniu bardzo wysokich wyników w nauce, wzorowej postawy uczniowskiej, godnego reprezentowania szkoły w olimpiadach i konkursach przyczyniającego się do tworzenia jej pozytywnego wizerunku oraz aktywnej działalności społecznej na rzecz powiatu i jego mieszkańców przyznaję stypendium Starosty Świdwińskiego.

Życzę samych sukcesów w nauce, wiele radości i satysfakcji z osiągnięć, realizacji wszystkich nawet najbardziej ambitnych planów i zmierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym.

Następnie Przewodniczący Rady i Starosta wręczając  wiązanki kwiatów złożyli lekarzom pani Helenie Kłusewicz i radnemu Jackowi Firmantemu najserdeczniejsze słowa wdzięczności, szlachetności i ogromnego poświęcenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Serdecznie dziękując za  w pełni oddaną i profesjonalną  służbę – życzyli wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Pani Helena Kłusewicz serdecznie podziękowała w imieniu wszystkich pracowników służby zdrowia za pamięć i życzenia zapewniając, że pracownicy ochrony zdrowia – ludzie, którzy dostarczają opiekę zdrowotną tym którzy jej potrzebują są fundamentem ochrony zdrowia.

W związku z zakończeniem przez inspektora Zenona Atrasa pracy na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie Przewodniczący rady i Starosta wręczyli okazjonalny upominek wraz z wiązanką kwiatów - dziękując serdecznie za siedem lat pracy w Świdwinie wraz z życzeniami zdrowia  i dalszych sukcesów na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na nowym stanowisku pracy.

Inspektor Zenon Atras serdecznie podziękował za lata bardzo dobrej współpracy z Radą i Zarządem Powiatu. Siedem lat pracy na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie to lata zdobytych doświadczeń i sukcesów w życiu zawodowym i doskonałej współpracy z samorządem powiatowym, jednostkami powiatowymi i mieszkańcami powiatu.

Interpelacje i zapytania radnych

Małgorzata Pasieczna – Żołądź  - pytała jakie skutki finansowe dla budżetu szkół wnosi rozliczenie subwencji oświatowej dla powiatu.

Danuta Malitowska – nawiązując do pytania z ostatniej sesji zapytała czy jest odpowiedź od Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej w Świdwinie.

Kazimierz Szafrański – zaznaczył, że młodzież filii szkoły specjalnej w Świdwinie nie będzie miała możliwości otrzymania stypendium od Starosty za bardzo dobre wyniki w nauce. Warunki nauki są coraz gorsze ze względu na brak pomieszczeń. Dzieci po ukończeniu gimnazjum są pozbawiane możliwości kontynuowania nauki w celu zdobycia zawodu. Apelował do Starosty i dyrektora Muchorowskiego o przydzielenie dodatkowych pomieszczeń i utworzenie klasy zawodowej.  

Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym złożył Starosta Powiatu- Zdzisław Chojnacki informując, że od sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 22 lutego br. Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia w dniach 6 i 27 marca br.

            Podjęto 4 uchwały. Dwie z nich dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania, ostatecznie po zmianach dokonanych  uchwałą nr 89/173/06 budżet powiatu zamyka się :

- dochodami  - 30.314.052 zł

- wydatkami -  30.960.452 zł

- deficytem -        646.400 zł

Na posiedzeniu w dniu 6 marca  Zarząd podjął  uchwałę zatwierdzającą zmiany  programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku, a  na  89 posiedzeniu uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie a dotyczyło ono składania oświadczeń woli w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej Powalice - Rusinowo na odcinku Powalice - Międzyrzecze”.

   Na posiedzeniu w dniu 7 marca Zarząd Powiatu wysłuchał informacji pani Heleny Kłusewicz- dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju o stanie restrukturyzacji ZOZ oraz o sytuacji finansowej  w szpitalu w miesiącu styczniu.

  Zobowiązania ZOZ : publiczno- prawne, cywilno- prawne oraz pracownicze, na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły 3 982 280,54 zł , a na dzień 28 lutego 2006 r. 970 965,08 zł.

Redukcja zobowiązań nastąpiła dzięki pożyczce z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szpital został doposażony w sprzęt  o wartości 1 071 571 , 10  z czego w :

2004 r. - 301 273, 91 zł,

2005 r. - 707 327,75 zł

2006 r. - 62 969, 44 zł

Z powodu braku kadry nie uruchomiono w szpitalu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 Nie uzyskano planowanych przychodów z mammografii z powodu braku  środków na dokumentację osłony mammografu a także pomieszczenia  na jego umieszczenie.

 Ruszył Program Profilaktyki Szyjki Macicy a dzięki sponsorom wykonano wiele prac remontowych na terenie szpitala.

W miesiącu marcu sytuacja finansowa w szpitalu była bardzo trudna bowiem po zapłaceniu  zobowiązań na działalność bieżącą pozostało około 5 tys. zł.

  W związku z taką sytuacją pani dyrektor zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poręczenie  kredytu w wysokości około 2 mln 700 tys. zł.

 

 Po dyskusji dotyczącej sytuacji w szpitalu, Zarząd powołał  Zespół w składzie :

Pani Krystyna Wojnicka,

Pani Małgorzata Pasieczna - Żołądź,

pani Lucyna Miętek ,

zadaniem którego będzie analiza wcześniej przygotowanych przez ZOZ materiałów określających planowane przychody  i koszty  w układzie miesięcznym na rok 2006.

    Zarząd Powiatu postanowił ogłosić w najbliższym czasie konkurs na stanowisko dyrektora ZOZ.

 Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosków dotyczących przyznania  Stypendium Starosty ustalił , iż w tym semestrze wynosić ono będzie 500 zł i otrzyma je 26 uczniów, z czego:

8 - z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,

9 - z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju,

5 - z Zespołu Szkół w Połczynie Zdroju,

4 - z Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie.

 Zarząd Powiatu zaakceptował   propozycję dyrektora Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju dotyczącą wprowadzenia nowych profili nauczania w Liceum  Profilowanym  oraz  w Technikum Uzupełniającym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju .

I tak w Liceum Profilowanym zostanie wprowadzony:

- profil rolniczo- spożywczy oraz profil usługowo- gospodarczy, a w Technikum Uzupełniającym  kierunek - technik  żywienia i gospodarstwa domowego.

 Zarząd przyjął i przekazał do komisji Rady Powiatu  uchwałę w sprawie przeznaczenia środków  finansowych przekazanych z PEFRON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 r.

                                                  

Zarząd Powiatu rozpatrzył też wiele wniosków finansowych, i tak:

- Proboszcza Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie  wsparcie finansowe przedsięwzięć planowanych na 2006 r. w szczególności w wyposażenie świątyni w brakujące witraże ( koszt jednego wynosi 7 tysięcy złotych )-

Zarząd wyraża zgodę na sfinansowanie jednego z witraży.

- Prezesa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie o wsparcie budowy  hospicjum - Zarząd  wyraża zgodę na zakup środków opatrunkowych dla pacjentów ( do kwoty 600 zł  ze środków promocji.)

-Prezesa Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Koszalinie o wsparcie obchodów 25 - lecia powstania Związku - Zarząd wyraża zgodę  na zakup odznak okolicznościowych ( 1.200 zł ze środków promocji).

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Mieszko” w Połczynie Zdroju o dofinansowanie

udziału  w Turnieju Wojewódzkim w piłce siatkowej - Zarząd postanowił pokryć  koszty przejazdu ( do kwoty 300 zł ze środków na kulturę fizyczną ).

- Kierownika Klubu Garnizonowego w Świdwinie - o wsparcie finansowe udziału w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej w Bydgoszczy - Zarząd postanowił przeznaczyć na ten cel 350 zł ze środków promocji.

- Zarząd postanowił również  zakupić obuwie sportowe ( do 300 zł ze środków promocji ) dla pana Domańskiego Mieczysława reprezentującego powiat na zgrupowaniu kadry Polski „ Sprawni - Razem „ w piłce nożnej w dniach 24.02. - 05.03. 2006 r.

- Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Redle o dofinansowanie wyjazdu uczniów na zawody finałowe w unihokeju- Zarząd postanowił przeznaczyć na ten cel 300 zł ze środków kultury fizycznej,                                                     

  

-  Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu o wsparcie Powiatowego konkursu Recytatorskiego poezji w Języku Niemieckim, który odbędzie się 20 kwietnia w Śwdwinie - Zarząd przeznacza na ten cel 200 zł ze środków na kulturę fizyczną.

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie - o wsparcie udziału  młodzieży w rozgrywkach regionalnych w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - przyznano

1.000 zł  - z rezerwy  na kulturę fizyczną,

- Publicznego Gimnazjum w Połczynie Zdroju - o sfinansowanie udziału w zawodach - półfinale regionu koszalińskiego w piłce ręcznej chłopców - z uwagi na brak środków Zarząd nie ma możliwości wsparcia ,

- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Koła Terenowego w Świdwinie:

- o prenumeratę miesięcznika „ Diabetyk” - zgoda na prenumeratę  roczną -

  2 sztuki - ze środków promocji,

- o zakup aparatu do mierzenia cukru - zgoda na zakup do kwoty 300 zł ze środków promocji,

- o udostępnienie lokalu na działalność Koła Diabetyków - Zarząd widzi możliwość udostępnienia pomieszczenia przy ulicy Drawskiej 38 , po ustaleniu wspólnych opłat z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu,

- Zarządu Koła PZW „ Wodnik” w Świdwinie - Zarząd Powiatu zakupi puchar na zawody spinningowe z cyklu „ Grand Prix” - ze środków promocji

- Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów  - Zarządu Rejonowego w Świdwinie - Zarząd  na organizacje „ Światowego Dnia Inwalidy „ zakupi niezbędne pomoce - do wysokości  środków przekazanych w 2005 r. ( z promocji ),

Małgorzata Pasieczna - Żołądź- zapytała czy Zarząd Powiatu zajmował się   trudną i skomplikowaną sytuacją finansową Zespołu Szkół w Połczynie Zdroju.

Danuta Malitowska- od poprzedniej sesji minęło półtora miesiąca na której rozmawialiśmy o trudnej sytuacji finansowej szpitala i potrzebie podjęcia niezbędnych działań w sprawie udzielenia pomocy, brak jest efektów działań ze strony Zarządu Powiatu, co w tym temacie zrobiono? - spytała .

Starosta – zaznaczył, że Rada Powiatu przyjęła budżet powiatu na rok 2006 w tym budżety dla szkół i jest on realizowany zgodnie z uchwałą. We wszystkich szkołach sytuacja finansowa jest podobna. W połczyńskiej szkole rolniczej brakuje na kwiecień ok. 50 tysięcy złotych.

Poinformował, że Zarząd powiatu na swym posiedzeniu 7 marca br. analizował realizację programu restrukturyzacji szpitala.

Szpital  oczekuje  poręczenie kredytu w kwocie 2.700 tysięcy złotych.

Po przedłożeniu przez dyrekcję szpitala planu remontów i zakupów powiat włączy się z pomocą w ich realizację.

Zarząd zobowiązał  Dyrektora ZOZ  do comiesięcznej analizy dochodów i kosztów oraz opracowania finansowego uzasadniającego wysokość kredytu oraz możliwości jego spłaty.

Powołano zespół w składzie:

1)Krystyna Wojnicka – członek Zarządu Powiatu

2)Małgorzata Pasieczna – Żołądź – przewodnicząca komisji budżetu, rozwoju i bezpieczeństwa publicznego.

3)Lucyna Miętek – Skarbnik Powiatu

którego zadaniem będzie analiza wcześniej przygotowanych przez ZOZ materiałów określających planowane przychody i koszty w układzie miesięcznym na rok 2006.

            Przewodniczący Rady zaapelował aby ZOZ przygotował  materiał dla potrzeb zespołu powołanego przez Zarząd Powiatu w celu oceny możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez szpital powiatowy. Planuję w sprawie ewentualnego poręczenia kredytu odbyć jeszcze w kwietniu br. sesję Rady Powiatu. Wcześniej odbędziemy posiedzenia komisji zdrowia z udziałem wszystkich radnych.

Informacja z pracy Zarządu Powiatu została przyjęta przez aklamację.

Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Lucynie Miętek która prezentując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok przypomniała, że uchwalony budżet Powiatu Świdwińskiego na 2005 roku zakładał:

- po stronie dochodów kwota 29.524.785 zł,

- po stronie wydatków kwota 29.285.785 zł,

- nadwyżka budżetowa 240.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w przeciągu roku, na mocy Uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu dokonano zmian zaplanowanych kwot:

- po stronie dochodów budżet zwiększono o kwotę 2.474.395 zł, tj:

1.pozyskanie  dodatkowych dotacji na zadania własne Powiatu 892.363 zł,

( z  tego w ramach kontraktu wojewódzkiego 431.447 zł)

2.zwiększone dotacje na zadania zlecone  37.623 zł,

3.dotacje na zadania wynikające z porozumień między jst 351.850 zł,

(z tego odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 323.000 zł)

4.dotacje na stypendia 829.153 zł,

5.zwiekszono plan dochodów własnych o 596.555 zł,

( z tego Starostwo  279.000 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000 zł, Powiatowy Zarząd Dróg 62.250 zł, Oświata 27.361 zł, DPS-y 53.000 zł POWS „Dzieciowisko” 7.322zł, SOSzW w Sławoborzu 45.436 zł, Internaty 6.386 zł, DWD 87.500 zł dochody z tytułu obsługi PFRON 8.300 zł.)

6.dochody z tyt. udziału powiatu w podatku docho. od osób fiz.PIT 18.965 zł

7.Zwiększenie subwencji ogólnych  o 57.634 zł

  ( z tego pomniejszenie subwencji oświatowej 57.392 zł, zwiększenie sub. równoważącej  o 635 zł, otrzymanie subwencji uzupełniającej dochody powiatu 114.391 zł)

8.otrzymanie dotacji z Powiatowego FOŚ 40.000 zł,

9.środki na gospodarkę leśną ( zalesianie) 111.502 zł

10.Pomniejszenie planu dochodów o planowane środki z ZPORR – 461.250 zł

- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.734.336 zł tj:

1.w dziale leśnictwo na gospodarkę leśną 111.502 zł,

2. w gospodarce nieruchomościami o 100.650 zł,

3.w działalności usługowej o 42.250 zł ( N Budowl.i pozostała działalność),

4.administracja publiczna 330.391 zł (z tego wydatki w Starostwie Pow. 304.041zł, komisje poborowe 2.000 zł i promocja powiatu 24.350 zł ),

5.Bezpieczeństwo Publiczne  67.250 zł ( z tego Policja 44.000 KPPSPożarnej 23.250 zł),

6. Pomniejszono planowane wydatki na obsługę długu publicznego o 56.000 zł,

7.rozwiazano rezerwy na kwotę 107.909 zł,

8. Wydatki w dziele Oświata i wychowanie zwiększono o 659.735 zł ( w tym Szkoła podstawowa Sp. 17.373 zł, Gimnazjum 129.028 zł, Licea Ogólnokształcące 628.403 zł. w Liceach Profilowanych wydatki zmniejszono o 90.671 zł, Szkoły Zawodowe zwiększenie o 478.590 zł, zmniejszenie wydatków na dokształcanie o 7.313 zł, zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pozostałej działalności w oświacie 495.675 zł ),

9.Pomoc Społeczna planowane wydatki zwiększono o 981.264 zł ( placówki opiekuńczo-wychow. 144.398zł, DPS-y 685.813 zł, rodziny zastępcze 101.100 zł, PCPR 1.000 zł, ośrodki interwencji kryzysowej 50.000zł , zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne pracowników KPPS Pożarnej  o 1.047 zł)

10.Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności  o 8.500 zł.

11.Dział-  Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zwiększono o 882.369 zł
( z tego stypendia 705.689 zł, zwiększenie planu wydatków w DWD o 108.100 zł, w SOSzW Sławoborze o 46.974 zł, Poradnie o 50.855 zł, internaty zmniejszenie planowanych wydatków o 30.175 zł, zmniejszenie planu wydatków na pozostałej działalności -ZFŚS 645 zł, na dokształcanie nauczycieli zwiększono o 1.571 zł ),

12. Wprowadzono planowane wydatki w dziale Szkolnictwo wyższe- stypendia  dla studentów 131.964 zł.

13.Zmniejszono planowane wydatki w Ochronie zdrowia na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne o 33.330 zł,

14.zmniejszono planowane wydatki w P. Zarządzie Dróg o 384 300 zł.  

W wyniku tych zmian planowany budżet na koniec 2005 roku wynosił:

Dochody 31.999.180 zł

Wydatki 32.019.121 zł

Deficyt budżetowy 19.941 zł

Planowane dochody zrealizowano w kwocie 32.774.618 zł tj. w 102,42% - w kwocie wyższej niż zakładano o 775.438 zł.

Zrealizowane dochody składają się z: subwencji 16.706.612 zł – stanowi ona 50,98 %  dochodów ogółem, dotacji 8.902.949 zł  27,16 %  - dotacji z budżetu państwa

 ( na zadania zlecone, własne i porozumienia ) stanowi 7.545.407 zł,, dotacje z funduszy celowych 626.559 zł , inne dotacje ( na porozumienia z j.s.t.)  730.983 zł)

Dochodów własnych 7.165.057 zł- co stanowi 21,86 % dochodów ogółem.

Na wyższe wykonanie dochodów w kwocie 775.438 zł wpłynęło:

1) rozliczenie – zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie   7.501 zł:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   -868 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  -2 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem województwa  -25.774 zł,

- na zadania własne powiatu  -271 zł,

- na  zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.( zadania z zakresu  właściwości powiatu ) - wyższe wykonanie o kwotę  + 19.414 zł.

2) nieotrzymanie planowanych dochodów na współfinansowanie inwestycji za środków ZPORR o  -262.256 zł.

3) realizacja dotacji z funduszy celowych wyższa niż planowano o 485.759 zł

    - wpływy środków z SAPARD z 2004 r. w kwocie  484.433 zł,

    - wyższe dochody z obsługi PRFON o 2.530 zł

    - zwrot niewykorzystanej dotacji do Powiatowego Funduszu OŚ  -1.204 zł

4) wyższe niż planowano dochody  realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu   i Starostwo o kwotę 559.436 zł:

Wyższe ( 702.070 zł) Powiatowy Zarząd Dróg Świdwinie 4.050 zł, Gospodarka Gruntami i nieruchomościami 154.539 zł, Z Sz w Połczynie Zdroju 1.123 zł,

Z Sz.Ponadg.  w Świdwinie 110 zł, DPS Modrzewiec 436 zł, SOSzW Sławoborze  956 zł, Starostwo 435.490 zł, oraz wyższe dochody z wpływów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych  o kwotę 105.366 zł. Warto podkreślić, iż od czasu realizacji  dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego  PIT – wyższe dochody uzyskano po raz  pierwszy.

Niższe dochody ( 142.634 zł )  uzyskała POWS „Dzieciowisko” w Świdwinie 574 zł, Z Sz.R CKP w Świdwinie 32.415 zł, DPS Krzecko  62.851 zł, DWD w Połczynie Zdroju 2.453 zł, oraz wpływy z tyt. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT ) o 44.341 zł.

Wydatki po zmianach to kwota 32.019.121 zł  zrealizowano je w 99,34 % tj w kwocie 31.807.278 zł czyli mniej o 211.843 zł : w dziale Leśnictwo-  Nadzór nad gospodarką leśna  475 zł, w dziale Transport i łączność – Powiatowy Zarząd Dróg  2.800 zł, Dział Gospodarka Mieszkaniowa- Gospodarka gruntami i nieruchomościami  283 zł, Nadzór Budowlany 40 zł, Administracja publiczna 48.418 zł-( Rada Powiatu 6 zł, Starostwo 48.345 zł, Promocja 67 zł )  Dział Bezpieczeństwo Publiczne – Usuwanie skutków  klęsk żywiołowych – nie uruchomiono  wydatków planowanych w formie rezerwy 5.000 zł, Dział Obsługa długu publicznego nie wykorzystano kwoty 206 zł, Dział Różne rozliczenia – pozostała nierozdysponowana  rezerwa 3.725 zł, Dział Oświata i Wychowanie  35.713 zł z czego Szkoła Podstawowa  Specjalna - 69 zł,

 Gimnazjum Specjalne  102 zł,  Licea Ogólnokształcące 717 zł , Szkoły Zawodowe 27.122 zł , Dokształcanie nauczycieli 7.385 zł ,Pozostała działalność  318 zł., Szkolnictwo Wyższe  121 zł, Pomoc Społeczna 70.414 zł, Edukacyjna Opieka Wychowawcza 44.518 zł,  Kultura fizyczna i sport 5 zł.

Najwyższą kwotę z budżetu powiatu w 2005 roku wydatkowano na utrzymanie  Oświaty  tj Dział 801- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza  48,01 % wydatków , Opieka Społeczna 18,68 %, Administracja Publiczna 11,05%, Bezpieczeństwo Publiczne 7,52%, Transport i łączność 4,83%, Ochrona Zdrowia 3,19%, Pozostałe Zadania  w Zakresie Polityki Społecznej 2,97%,  Gospodarka  mieszkaniowa 1,34%,  Pozostałe wydatki w działach Działalność usługowa 0,75%, Rolnictwo i łowiectwo 0,29% Leśnictwo 0,41%, Obsługa długu publicznego ,036%,Szkolnicztw wyższe 0,41%,  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,05% Kultura Fizyczna i Sport.,017%

Zrealizowane dochody  wyższe o 775.438 zł

Zrealizowane wydatki niższe o 211.843 zł

Utworzyły nadwyżkę budżetową ( przy planowanym deficycie 19.941 zł ) w wysokości 967.340 zł.

Kończąc poinformowała, iż na koniec 2005 roku nie występują zobowiązania  wymagalne.

Zenon Diakun – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił: Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Świdwinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2005.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Świdwinie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r.:

1. postanawia pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu powiatu,

2. zwraca się do Rady Powiatu  z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

    Zarządowi Powiatu  w Świdwinie.

U Z A S A D N I E N I E

Rada Powiatu Świdwińskiego na sesji w dniu 29 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XIX/87/04 przyjęła  budżet powiatu świdwińskiego na rok 2005 ustalając:

Dochody                                                       - 29.524.785 zł.

w tym:

            - na zadania zlecone                           3.837.400 zł.

Wydatki                                                        -29.284.785 zł.

w tym:

            -  na zadania zlecone                         3.837.400 zł

          -  na realizację porozumień                     15.000 zł         

            Planowano nadwyżkę budżetową w kwocie 240.000 zł, przeznaczając ją na spłatę kredytu.

            Na przestrzeni roku Rada Powiatu dokonała pięciu zmian uchwały budżetowej, natomiast Zarząd Powiatu  trzynaście razy wprowadzał zmiany do budżetu.

Na przestrzeni roku budżetowego plan dochodów budżetu powiatu zwiększył się o kwotę 2.474.395 zł. i wynosił na koniec roku 31.999.180 zł., co stanowi wzrost o 8,38 procent, natomiast wydatki zwiększyliśmy do kwoty 32.019.121 zł. tj. o 9,33 % .

            Dochody budżetu powiatu zrealizowano w wysokości 32.774.618 zł, co stanowi zwiększenie o 2.640.974 zł.  w odniesieniu do roku 2004 a wzrost o 4.717.093 zł. do uchwały budżetowej 2004 r.   

Decydujący wpływ na zwiększone dochody w 2005 r. miały pozyskane dotacje na remonty obiektów powiatowych, wyższe wpływy podatku PIT  oraz dodatkowe  wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

- Część oświatowa subwencji ogólnej 13.185.406 zł. (wykonano w 100%)

- Dochody własne i dotacje ze zmianami w trakcie roku budżetowego:

- plan po zmianach  - 486.421 zł.

-wykonanie                           - 460.334 zł. (94,64%)

Poza ZSR CKP w Świdwinie, w którym wykonano tylko 72,52%, pozostałe szkoły  wykonały dochody w 100% ( licea ogólnokształcące – 102,5%)

Dział 851 – Ochrona Zdrowia –składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

- plan po zmianach  - 1.013.670 zł.

- wykonanie                          - 1.013.545 zł. (99,99 %)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – Placówka Opiekuńcza „Dzieciowisko”, Domy Pomocy Społecznej, Rodziny Zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- plan po zmianach  - 4.218.738 zł.

- wykonanie                          - 4.174.929 zł. (98,96%)

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej- Zespół ds.

Orzekania o Niepełnosprawności

- plan po zmianach  - 68.800 zł.

- wykonanie                          - 71.330 zł (103,68%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka  wychowawcza           

- plan po zmianach  - 1.230.611 zł.

- wykonanie                          - 1.198.095 zł.( 97,36%)

Najniższe wykonanie wystąpiło w internacie Zespołu Szkół Rolniczych CKP (rozdział 85410) - 96,18%  najwyższe w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym w Sławoborzu (rozdział 85403) - 101,58%.

W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany na podstawie uchwał:

            Dział 801Oświata i Wychowanie

                                   Zwiększenie              + 421.861 zł.     299.861 zł.

                                   Zmniejszenie             - 122.000 zł.

            Dział 851  - Ochrona Zdrowia – składkę na ubezpieczenie zdrowotne

                                                              osób bezrobotnych

 Zwiększenie     +  0

                                   Zmniejszono                - 33.330 zł.

            Dział 852   - Pomoc Społeczna – z tytułu dodatkowych środków dla DPS Modrzewiec, DPS Krzecko oraz Placówki „Dzieciowisko” i DWD.

 Zwiększenie     +  1.009.811 zł    1.002.138 zł.s

                                   Zmniejszenie                -         7.673 zł.

            Dział 853  - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

 Zwiększenie     +  12.800 zł

                                   Zmniejszenie                 -     0

Dział 854  -  Edukacyjna opieka  wychowawcza – termomodernizacja

                                                                                         O Sz-W w Sławoborzu

 Zwiększenie     + 846.856 zł.        836.511 zł.

                                   Zmniejszenie                 -    10.345 zł.

WYDATKI – wykonanie po zmianach w trakcie roku budżetowego.

Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w ramach dotacji na zadania zlecone w zakresie  administracji rządowej  w kwocie 92.000 zł.  wykonano w 100 % na opłacenie kosztów prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa naszego powiatu.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w kwocie 111.502 zł.  finansowane były dotacją otrzymaną od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów  za prowadzenie upraw leśnych na powierzchni 58,92 ha w gminach:

Sławoborze                          na   1,91 ha                 3.655 zł.

Połczyn Zdrój                       na 35,20 ha              66.114 zł.

Rąbino                                  na 10,76 ha              20.588 zł.

Świdwin                                na 11,05 ha              21.145 zł.

W rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną środki finansowe w ramach dochodów powiatu w kwocie 18.525 zł. wydatkowano na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami prywatnymi na podstawie umów zawartych z nadleśnictwami:

Świdwin                                9.405 zł.

Połczyn Zdrój                       8.570 zł.

Gościno                                    510 zł.

Białogard                                  40 zł.

 Dział 600 Transport i łączność

            Uchwalone wydatki w kwocie 1.924.500 zł, w tym  wydatki na inwestycje drogowe w wysokości 615.000 zł. w ciągu roku budżetowego zmniejszono

 o 384.300 zł.

Pod koniec roku zwiększyliśmy wydatki Powiatowego Zarządu Dróg   o kwotę 103.200 zł. przeznaczając je na uzupełnienie wydatków oraz opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe.

Na zimowe utrzymanie pięćdziesięciu dróg zamiejskich oraz pięciu ulic
 w Świdwinie i dziewięciu ulic w Połczynie Zdroju wydatkowano kwotę

237.398 zł. więcej o 111 tys. zł. niż w roku poprzednim.

Natomiast na utrzymanie bieżące dróg wydatkowano 580.000 zł. więcej

o 328 tys. zł. aniżeli w roku 2004.

Na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 127.500 zł. wykonując powierzchniowe utrwalenie dróg w gminie Połczyn Zdrój i Świdwinie.

Na zakupy inwestycyjne Powiatowy Zarząd Dróg wydał kwotę 96.796 zł. kupując; rozdrabniacz do gałęzi, używany samochód transportowo-osobowy i ciągnik.

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa

Środki finansowe w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  w kwocie 15.000 zł. wydatkowano w 100 % na opłacenie kosztów z zakresu gospodarki nieruchomościami  Skarbu Państwa w tym:

- koszty remontowe i utrzymania zasobu mieszkaniowego       1.093 zł

- regulowanie stanu prawnego nieruchomości                                                  3.554 zł

- podatek od nieruchomości                                                                       2.825 zł

- organizacje sprzedaży     nieruchomości                                               7.523 zł

Na utrzymanie obiektów będących w zasobie powiatowym wydatkowano  410.650 zł., co stanowi 99,93 % kwoty zaplanowanej. Natomiast wpływy z tytułu najmu wyniosły 361.632 zł. Około 50 tys. zł. dopłacamy do lokali powiatowych.

            W roku ubiegłym komisja rewizyjna wiele uwagi poświęciła sprawie zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu.

Zaległości na początek roku 2005 wynosiły kwotę 173.979 zł. Natomiast na koniec roku 2005 zaległości nadal wynoszą 112.532,98 zł. Zmniejszyły się zaledwie o 61.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

            Obejmuje cztery rozdziały finansowane w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. prace geodezyjne

i kartograficzne na sumę 52.000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne za 21.000 zł.

Koszty funkcjonowania powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wyniosły 158.650 zł. i pozostała działalność, którą sfinansowano: to zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Na zadania te otrzymaliśmy razem dotację w wysokości 237.150 zł., którą zrealizowano w 99,97 procentach.

W  dziale 750 Administracja publiczna

            Utrzymanie Starostwa Powiatowego kosztowało budżet powiatu

 3.050.696 zł i wyniosło 98,44 % zabezpieczonych środków finansowych

na ten cel.

Zatrudniano na 66 etatach, 68 pracowników, których średnia płaca wynosiła 2.313. zł., a bez kierownictwa 1.993 zł. brutto.

Ze środków Funduszu Pracy zatrudniono 9 osób w tym 6 w ramach robót publicznych, 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Ośmiu absolwentów odbyło staże pracownicze w Starostwie.

            Kosztem 19.500 zł. funkcjonowała komisja poborowa na działalność której otrzymaliśmy dotację na zadania administracji rządowej.

            Zabezpieczono środki na opłacenie urzędników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

 Są to głownie:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa.

            Przyznane środki na ten cel w wysokości 100.000 zł. wydatkowano w całości.

Wykonanie dochodów na rzecz Skarbu Państwa wyniosło 245.318 zł. na planowane 207.000 zł. tj. 118,51 %,

            Koszty funkcjonowania Rady Powiatu utrzymane zostały na poziomie zaplanowanym i wyniosły w roku ubiegłym 260.000 zł.

           

W rozdziale 75095 pozostała działalność kosztem 69.935 zł. realizowano zadania w zakresie promocji powiatu: (kalendarze, medale okolicznościowe, plakaty, znaczki dożynkowe, udział w II Targach Wojewódzkich, obsługa witryny internetowej) oraz opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności naszego Powiatu do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych oraz Związku Celowego Powiatów.

W ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 14.348 zł. zorganizowano piknik i debatę o Unii Europejskiej.

Dział  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

            Realizując uchwałę Rady Powiatu  z 2003 r. dotyczą sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem Komisariatu Policji w Połczynie Zdroju pozostałą kwotę ze sprzedaży w wysokości 44.000 zł. zdeponowano na odrębnym koncie bankowym i wydatkowano na zakup samochodu FORD-FOKUS 1,6 dla Komendy Powiatowej Policji w ramach spisanego porozumienia o przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji.

Na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2.330.250 zł.

Płace i pochodne wyniosły 1.725.820 zł. przy płacy średniej 2.274 zł. brutto.

 Na inne świadczenia dla funkcjonariuszy przeznaczono kwotę 385.000 zł.
 i pozostałe wydatki rzeczowe 281.380 zł.

W dziale 757 Obsługa  długu publicznego kosztowała budżet powiatu 113.794zł. z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu.

W dziale 758 Różne rozliczenia znajduje się rezerwa ogólna i celowa
w kwocie 111.634 zł., którą rozdysponowano na zadania oświatowe
do wysokości planu, tj. 69.313 zł., natomiast z rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 38.596 zł. przeznaczając na przygotowanie dokumentacji robót remontowych realizowanych w ramach dofinansowania z funduszy europejskich dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Świdwin                   -  10.248 zł.

- Zespołu Szkół Rolniczych CKP                                            -  10.248 zł.

- Placówki opiekuńczej „Dzieciowisko”                               -  10.126 zł.

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju        -   3.787 zł.

oraz dla Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności              -   4.000 zł.

 z przeznaczeniem na kontynuacje posiedzeń składów orzekających.

Dział 801  -   Oświata i Wychowanie  - 10.855.490 zł. (99,67%)

Dział 851  - Ochrona Zdrowia              -  1.013.545 zł. (99,99%)

Dział 852  - Pomoc Społeczna              -  5.942.600 zł. (98,83%)

Dział 853  - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- 946.100 zł. (100%)

Dział 854 - Edukacyjna opieka  wychowawcza             -  4.415.284 zł.         (99,00%)

W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany na podstawie uchwał:

            Dział 801 -    Oświata i Wychowanie

Zwiększenie      + 1.862.658 zł.                 659.735 zł.

                                   Zmniejszenie    - 1.202.923 zł.

Dział 851  - Ochrona Zdrowia

  Zwiększenie    +          135 zł.

                                   Zmniejszenie    -      33.465 zł.

            Dział 852   - Pomoc Społeczna

 Zwiększenie    +  1.108.700 zł.                 981.264 zł.

                                   Zmniejszenie    -     127.436 zł.

            Dział 853  - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

 Zwiększenie    +        8.500 zł.

                                   Zmniejszenie    -            0

            Dział 854  -  Edukacyjna opieka  wychowawcza 

Zwiększenie      + 1.041.978 zł.                 882.369 zł.

                                   Zmniejszenie    -    159.609 zł.

3. W strukturze budżetu powiatu (Dział 801) Oświata i Wychowanie oraz

(Dział 854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowią najwyższą część wydatków budżetu powiatu (48,01%)

Pozostałe omawiane działy  stanowią:

- Pomoc Społeczna (Dział 852)     - 18,68 %

- Ochrona Zdrowia (Dział 851)                -  3,19 %

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853) – 2,97 %

W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na plan 45.000 zł. wykorzystano kwotę 44.995 zł.

Kosztem 21.624 zł. sfinansowano 56 imprez sportowych i kulturalnych, zawierając stosowne porozumienia. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup pucharów, medali, drobnych upominków, przejazdy autokarowe i wynajęcie sal na organizację imprez.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

           

Na początek  2005r. stan funduszu wynosił  163.953 zł.

 W trakcie okresu przychody ( głównie z dotacji) wykonano w wysokości 

69.221 zł, a wydatki w wysokości 90.255 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu wyniósł 142.919 zł. i nie wystąpiły zobowiązania.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

            Na początek roku 2005 r. stan funduszu wynosił 220.301 zł.
w trakcie okresu sprawozdawczego przychody wyniosły 300.763 zł, wydatki 300.697 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosi 220.367 zł.

Uchwałami Rady Powiatu w miesiącu sierpniu 2005 r. dokonaliśmy rozdysponowania środków PFRON na rehabilitację społeczną w kwocie 242.734.000 zł., które po raz pierwszy  w historii powiatu wykorzystano w całości.

Kosztem 76.070 zł. dla 134 osób dofinansowano uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w turnusach rehabilitacyjnych.

Dofinansowaliśmy likwidację 16 barier architektonicznych na kwotę 111.346 zł.

Wydatki na dofinansowanie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych wyniosły 51.298 zł z pomocy tej skorzystało 67 osób w tym
22 dzieci.

Organizowane były za kwotę 4.020 zł imprezy sportowe i rekreacyjne w których wzięło udział 359 osób. Przeznaczyliśmy 154.000 zł. na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Modrzewcu, których otwarcie nastąpiło przy naszym udziale.

W ramach Programu  Wyrównywania Różnic Między Regionami w rehabilitacji zawodowej wyposażono 11 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i zakupiono 3 mikrobusy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Uchwałą Nr XIX/103/05 z dnia 23 marca 2005 r. utworzyliśmy plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na finansowanie żywienia w internacie Zespołu Szkół Rolniczych i internacie Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju, które kosztowały łącznie 340.796 zł. po stronie dochodów i wydatków.

W placówce „Dzieciowisko” i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym utworzony został rachunek dochodów własnych na który wpłynęło 19.760 zł. z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

Do pozytywnych aspektów realizacji budżetu powiatu w roku 2005 należy zaliczyć pozyskanie wyższych dochodów, co umożliwiło wykonanie wielu inwestycji i remontów w placówkach szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych wydatkowano na te zadania:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

   w Sławoborzu                                                                  - 457.801 zł.

- Zespół Szkół w Połczynie Zdroju                                   - 424.220 zł.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

   w Połczynie Zdroju                                                         - 156.010 zł.

- Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu                        - 227.268 zł.

- Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju          - 268.400 zł.

- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie      -   56.862 zł.

W omawianych  jednostkach organizacyjnych realizacja budżetu za rok 2005 wykonana została prawidłowo.

Negatywnym zjawiskiem natomiast była nieuregulowana zaległość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w wysokości 40.301 zł. dotyczące jeszcze roku 2003.

Pomimo wielokrotnych interwencji i wniosków Komisji Rady Powiatu i radnych  brak było skuteczności działania Zarządu Powiatu w rozwiązaniu tego nabrzmiewającego problemu.

            Komisja rewizyjna oceniając wykonanie budżetu za rok 2005 zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie transzy subwencji oświatowej w ramach należnych środków dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.       

Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu w dniu 7 marca br. rozpatrzył nasz wniosek pozytywnie.

Pragnę serdecznie podziękować członkom komisji rewizyjnej, za pracę w ciągu kończącej się powoli kadencji rady.

 Dziękuję za współpracę, pani skarbnik Lucynie Miętek, pani inspektor Helenie Dunaj za wieloletnią pomoc i doświadczenie, które wykorzystywaliśmy w pracy komisji.

Dziękuję bardzo kierownikami biura rady powiatu panu Wielisławowi Płoszajowi za organizację pracy naszej komisji, za pomoc w realizacji nakreślonych planów pracy i kontroli.

Ocenę i skuteczność pracy komisji rewizyjnej pozostawiam panu przewodniczącemu i wysokiej radzie.

Małgorzata Pasieczna-Żołądź – w sprawozdaniu używaliśmy bardzo wiele cyfr. Nie podzieliła opinii, że wypracowana nadwyżka jest odbierana jako sukces i stanowi zysk dla budżetu powiatu. Dochody i wydatki powinny być planowane realnie. Krytycznie wypowiedziała się o realizacji uchwały w sprawie wydatkowania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży byłego budynku Komisariatu Policji w Połczynie Zdroju przy ulicy Świerczewskiego.

Uzyskane środki z tego tytułu wydatkowano na zakup samochodów a w uchwale zapisano jako wydatki na wyposażenie nowego komisariatu przy ulicy Grunwaldzkiej. Środki z Sapardu winny być zaplanowane wcześniej po stronie dochodów i przeznaczone na najpilniejsze potrzeby w tym oświatowe.

           

 Kazimierz Szafrański w przedłożonym sprawozdaniu matematycznie wszystko się zgadza jednak jak zawsze „diabeł tkwi w szczegółach”. Wiele samorządów w Polsce w tym w naszym powiecie dokłada do subwencji oświatowej. Nadwyżka budżetowa powinna być przeznaczona na najpilniejsze potrzeby w tym również na zadania oświatowe

.

           

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały Nr XXX/67/Z/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 marca 2006 roku w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

Następnie Przewodniczący poprosił panią Lucynę Miętek Skarbnika Powiatu o przedstawienie uchwały Nr XXX/66/Z/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2005 roku.

            Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIX/148/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu.

Za uchwałą opowiedziało się 11 radnych, przeciw 1 radny, 3 radnych wstrzymało się w głosowaniu.

Podjęcie uchwały:

Krystyna Wojnicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXIX/149/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 07 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosami 13 radnych. W głosowaniu nie uczestniczyli radni Zdzisław Chojnacki i Zenon Diakun.

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Starosta – poinformował że aktualnie trwają wyliczenia i porównania z metryczką przekazaną przez ministerstwo edukacji i po zakończeniu prac wysoka rada a wcześniej komisja edukacji będzie poinformowana o rozliczeniu subwencji oświatowej.

Jeśli tylko otrzymamy pozytywną odpowiedź od ministra sprawiedliwości o utworzeniu prokuratury w Świdwinie informację tą niezwłocznie przekażemy radzie.

           

Krystyna Wojnicka odpowiadając na interpelacje radnego Kazimierza Szafrańskiego w sprawie pisma rady rodziców przy świdwińskiej filii szkoły specjalnej, poinformowała, że rozmawiała w tej sprawie z panią Fic i panem Muchorowskim. Stan młodzieży tej szkoły utrzymuje się na jednakowym poziomie od lat. Tylko dwóch uczniów wyraża chęć kontynuowania nauki w szkole zawodowej. Aby utworzyć klasę potrzeba jest 8 uczniów. Zadeklarowała ponowne spotkanie aby doprowadzić do porozumienia.

           

Krystyna Dąbrowska – dyrektor PCPR proponowała aby młodzież kontynuowała naukę i zdobyła zawód na utworzonych warsztatach terapii zajęciowej w Modrzewcu.

Wolne wnioski

Danuta Malitowska- podkreśliła w swej wypowiedzi ogromną satysfakcję z okazji wręczenia dla 26 uczniów na dzisiejszej sesji stypendiów starosty. Przypomniała, że jeszcze w ubiegłej kadencji zabiegała o utworzenie funduszu stypendialnego. Jednocześnie złożyła gratulacje dyrektorowi Wójcikowi za bardzo dobre wyniki wstępnych matur.

            Jacek Firmanty – wnioskował o rozbiórkę niezamieszkałego budynku w sąsiedztwie starostwa.

            Przewodniczący rady złożył wszystkim uczestnikom sesji i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia pełnych wiosennej radości i nadziei Świąt Wielkanocnych.

Zakończenie obrad sesji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady zamknął obrady XXIX sesji rady powiatu.

Na tym protokół  zakończono

Sporządzili:

WielisławPłoszaj                                               

Tomasz Wypych                                                                      

 Przewodniczący Rady Powiatu

  Jan Michaliszyn