Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXX_06 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 31 maja 2006 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

PROTOKÓŁ Nr XXX/06

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 31 maja 2006 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

1. Otwarcie sesji

Przewodniczący Rady otwierając obrady 30 sesji Rady Powiatu powitał radnych, członków Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Zdzisławem Chojnackim
i zaproszonych gości, a wśród nich:

- Józefa Pietraszka - Burmistrza Świdwina

- Bernarda Laufera - Wójta Gminy Świdwin

- Tomasz Żukowskiego - Dyrektora ZOZ w Połczynie Zdroju

- przedstawicieli prasy regionalnej.

2. Sprawy regulaminowe:

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad i zaproponował aby do przesłanego porządku obrad sesji wprowadzić następujące zmiany:

w pkt dotyczącym podjęcia uchwał miejsce dwóch pierwszych uchwał zastąpić uchwałą w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 r. oraz dodatkowo do porządku obrad wprowadzić uchwałę w sprawie dot. zwiększenia wynagrodzenia dla rzecznika praw konsumentów.

Radca prawny Stanisław Karabasz poproszony o argumentacje prawną dodał że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i ustawą o finansach publicznych Rada Powiatu ustala dla Zarządu Powiatu maksymalną wysokość udzielanych pożyczek i poręczeń, który podejmuje stosowne działania w tym zakresie tj. podjęcie uchwały , spisanie porozumienia.

Cel pozostaje niezmienny, zmienia się jedynie kompetencja.

Danuta Malitowska - zwróciła się z prośbą aby jednak w przyszłości wcześniej przekazywać projekty uchwał jeśli w trakcie prac nad nimi nastąpią zmiany.

Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji z zaproponowanymi zmianami:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

 • stwierdzenie quorum

 • przyjęcie porządku obrad

 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Połczynie Zdroju za okres styczeń - kwiecień 2006 r.

6. Informacja dyrektora ZOZ-u o aktualnej sytuacji i zamierzeniach

na najbliższy okres.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006

 • zmiany uchwały Nr XVI/76/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 8 września 2004 r. w sprawie powołania rzecznika konsumentów

 • zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę raty kredytu bankowego przypadającej do spłaty w 2006 roku i na sfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051Z na odcinku Powalice - Międzyrzecze o długości 2,19 km.”

 • udzielenia pomocy w latach 2007-2008 dla Województwa Zachodniopomorskiego
  z przeznaczeniem na przebudowę drogi Nr 162 w granicach administracyjnych Miasta Świdwin

 • zmiany uchwały Nr XXVII/139/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006 r.

 • ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości
  1 punktu w złotych

 • ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu

 • przyznania dodatku specjalnego Staroście Powiatu

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie obrad sesji.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez zmian.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Danuta Malitowska - stwierdziła, że przez kilkoma dniami powiat świdwiński za pośrednictwem telewizji był bardzo sławny z powodu akcji protestacyjnych: pierwsza rolników, druga pracowników szpitala. Poprosiła przewodniczącego Zarządu Powiatu
o skomentowanie, a może rozwinięcie tych tematów.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta Zdzisław Chojnacki - przedstawił informację z pracy Zarządu Powiatu
w okresie międzysesyjnym, która została przyjęta przez Radę.

Od sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 7 kwietnia Zarząd Powiatu odbył

4 posiedzenia; 27 kwietnia oraz 5, 15 i 22 maja.

Podjęto 10 uchwał.

- Dwie z nich dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania, po zmianach , które zostały dokonane uchwałą nr 92/179/06 budżet powiatu kształtuje się:

dochodami w kwocie - 30.399.797 zł

wydatkami w kwocie - 31.049.197 zł

deficytem w kwocie - 646.400 zł

- cztery uchwały dotyczyły Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju,

uchwałą nr 90/177/06 rozwiązano umowę z panią Heleną Kłusewicz dyrektorem ZOZ w Połczynie Zdroju, następnie w drodze uchwały nr 91/178/06 powierzono pełnienie obowiązków dyrektora ZOZ w Połczynie Zdroju panu Tomaszowi Żukowskiemu .

Posiedzenie to odbyło się w dniu 5 maja 2006 r.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 maja podjęto uchwałę nr 93/183/06 w sprawie powołania pana Tomasza Żukowskiego na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju.

Po wysłuchaniu opinii niezależnego biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Połczynie Zdroju za rok 2005.

Pozostałe uchwały dotyczyły:

- wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego ,

-powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju,

- ustanowienia regulaminu zamówień publicznych,

-zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

pt. „ za pomocą EFS - u dojdziesz do sukcesu „ złożonego w odpowiedzi na ogłoszony

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego konkurs w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy

oraz integracji zawodowej i społecznej oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu,

Główne tematy omawiane na posiedzeniach zarządu powiatu

1. Na większości odbytych posiedzeń Zarząd zajmował się sprawami dotyczącymi sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju.

W wyniku negatywnej oceny dokonanej przez Zarząd , odnośnie realizacji programu restrukturyzacji jak i również w związku z faktem pogarszającego się wyniku finansowego , na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia Zarząd Powiatu postanowił w drodze uchwały rozwiązać umowę z Panią Heleną Kłusewicz .

W dniu 5 maja na 91 posiedzeniu , gościem Zarządu Powiatu był dyrektor Oddziału NFZ w Szczecinie pan Marek Makowski , Przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Michaliszyn,

pani Małgorzata Pasieczna - Żołądź ,pan Jacek Firmanty oraz pan Tomasz Żukowski.

Po dyskusji , która dotyczyła wszystkich możliwych sposobów poprawy w placówce ZOZ oraz po prezentacji pana Tomasza Żukowskiego , Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora panu Tomaszowi Żukowskiemu.

Ponownie do spraw związanych z sytuacją w szpitalu powrócono na posiedzeniu w dniu 22 maja, gdzie poinformowano o wynikach rozmów prowadzonych z dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego , dyrektorem Oddziału NFZ w Szczecinie, Starostą i dyrektorem ZOZ w Połczynie Zdroju . Ustalono, że Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli kredytu Zespołowi Opieki Zdrowotnej na restrukturyzację zadłużenia, po przedłożeniu zaktualizowanego programu restrukturyzacji oraz niezbędnych dokumentów wymaganych przez Bank.

W związku z tym, iż proces przygotowania materiałów przez ZOZ oraz rozpatrywanie wniosku przez Bank wymaga odpowiedniego czasu, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego pan Zenon Grabowski zaproponował, by sytuację finansową ZOZ- u , do czasu uzyskania kredytu wspomógł samorząd powiatowy poprzez udzielenie pożyczki, z chwilą otrzymania kredytu ( z BGK ) Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju spłaci pożyczkę dla samorządu Powiatowego

W celu udzielenia pomocy szpitalowi , Zarząd powołał komisję , której zadaniem było przygotowanie i analiza dokumentów niezbędnych w celu poręczenia przez Powiat kredytu

dla ZOZ.

Projekt uchwały dotyczący poręczenia kredytu będzie przedmiotem obrad na dzisiejszej sesji.

2. Zarząd Powiatu omówił projekty uchwał , które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji:

- w sprawie udzielenia pożyczki Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę raty kredytu bankowego przypadającej do spłaty w 2006 r. i na sfinansowanie inwestycji drogowej pn.” przebudowa drogi powiatowej Nr 1051Z na odcinku Powalice - Międzyrzecze o długości 2,19 km”,

- w sprawie udzielenia poręczenia,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII /139/05 rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006 r.

- udzielenia pomocy w latach 2007- 2008 dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi Nr 162 w granicach administracyjnych Miasta

Świdwin,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu w złotych.

3. Zarząd rozpatrzył następujące wnioski finansowe:

- Świdwińskiego Ośrodka Kultury - na I Festyn Kultury Słowiańskiej - przyznano 800 zł

ze środków promocji

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju - na organizację Konferencji Matematyków - przyznano 1500 zł,

- LOK - u „ Sokół „ z Brzeżna - na nagrody na zawody strzeleckie - ze środków promocji przyznano 200 zł,

-Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie :

a/ na wyjazd zespołów piłki ręcznej chłopców i dziewcząt na mistrzostwa województwa LZS szkół ponadgimnazjalnych - przyznano 400 zł,

b/ na wyjazd drużyny piłkarek na finał mistrzostwa województw - 400 zł,

c/ na wyjazd młodzieży na XXX Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - 500 zł,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie - na zakup sprzętu do gry w piłkę siatkową - przyznano 1.000 zł,

- Zarządu Koła Wędkarskiego Oddział w Świdwinie - 300 zł na zakup medali,

-Klubu Brydża sportowego „ Uzdrowisko Połczyn „ - ufundowano 2 puchary - do kwoty 200 zł,

- Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Papieża Jana Pawła II w Świdwinie - Zarząd Powiatu przyjął wniosek o ufundowanie jednej pamiątkowej tablicy do wspólnej realizacji z Radą Powiatu,

- Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego

w Świdwinie - Jubileusz XXV lecia wsparto kwotą 300 zł,

- Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Wojennych w Świdwinie - Zarząd wyraża wolę partycypacji w kosztach sztandaru po ustaleniu ostatecznej kwoty jego zakupu,

- Świdwińskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Rekreacyjnego - przyznano 300 zł na organizację Dnia Dziecka,

- Świdwińskiego Ośrodka kultury - Zarząd zawrze porozumienie z Miastem Świdwinem na współfinansowanie Orkiestry Dętej na kwotę 10.000 zł,

- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - po przedstawieniu kosztów sztandaru, ustali wysokość środków jakie zostaną przekazane na jego zakup,

- Klubu Wędkarskiego SEZAM - przyznano 150 zł, na organizację zawodów z okazji Dnia dziecka.

5. Informacja o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Połczynie Zdroju za okres styczeń - kwiecień 2006 r.

6. Informacja dyrektora ZOZ-u o aktualnej sytuacji i zamierzeniach

na najbliższy okres.

Krystyna Wojnicka - informując o sytuacji finansowej ZOZ w Połczynie Zdroju za okres 4 miesięcy br. poinformowała, że wynik finansowy (strata) za okres od I - IV 2006 roku wynosi 274.517,87 zł, w tym na działalności podstawowej (strata) wynosi - 257.279,57 zł.

Pogorszenie wyniku na działalności podstawowej w stosunku do wykonania za I kwartał b.r. wynosi 73.462,29 zł.

Dla przypomnienia podał, że planowany wynik finansowy w programie restrukturyzacji na rok 2006 jest dodatni i wynosi (zysk) 149.000 zł, w tym na działalności podstawowej (zysk) w

wysokości 55.000 zł.

Ponadto informuję Wysoką Radę, że w trakcie ustaleń dotyczących pożyczki i kredytu dla ZOZ (o czym będzie mowa w kolejnych punktach) okazało się że w kosztach lat ubiegłych nie

zostały zarachowane wszystkie należne koszty tj. składki ZUS i odsetki od niezrealizowanych wypłat dla pracowników.

Podczas posiedzenia komisji informowała obecnych wówczas radnych, że jest to dodatkowo kwota, która obciąży wynik bieżącego roku wynosząca 83 tys. zł. Uaktualniona informacja jaką otrzymała od głównej księgowej wynosi na dzień 31.05.2006 roku 360 tys. zł.

Oznacza to, że realny wynik za 4 miesiące b.r. to strata w wysokości 635 tys. zł.

Wielkość kontraktu z NFZ na rok 2006 wynosi łącznie 8.052.312 zł, program restrukturyzacji zakłada wielkość kontraktu na 2006 rok 8.072.000 zł, natomiast wykonanie za rok 2005 wyniosło 8.134.094 zł.

Wykonanie przychodów z działalności podstawowej za okres od I - IV wynosi 2.873.432,38 zł i jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 6.369,11 zł, w tym z NFZ o 7.187,89 zł..

Analiza kosztów działalności podstawowej za okres od I - IV 2006 r , w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wskazuje na zwiększenie o kwotę 50.057,38 zł
Jak wynika z powyższych informacji wykonanie przychodów i kosztów za okres I - IV 2006 roku odbiega od założeń programu restrukturyzacji:

Przychody z NFZ za okres I - IV są mniejsze od zakontraktowanych, przyjmując 1/3 kontraktu rocznego o 46.531 zł, natomiast pozostałe przychody w stosunku do założeń programu restrukturyzacji , przyjmując 1/3 planu, są niższe o 141.141 zł.

Uwzględniając 1/3 kosztów działalności podstawowej winny one wynosić wg założeń programu restrukturyzacji 3.049.333,wykonanie wynosi 3.130.7125 zł, przekroczenie o 81.379 zł.

Uwzględniając założenia programu restrukturyzacji oraz realizację przychodów i kosztów za okres I - IV 2006 roku należy stwierdzić, że przyczyną osiągnięcia ujemnego wyniku finansowego za w/w okres jest:

  • brak realizacji przychodów z NFZ w wymiarze 1/3 kontraktu rocznego o kwotę 46.531 zł,

  • brak realizacji pozostałych przychodów w wymiarze 1/3

planu rocznego o kwotę 141.141 zł,

  • przekroczenie 1/3 kosztów działalności podstawowej w stosunku do programu restrukturyzacji o kwotę 81.379 zł.

Taki poziom realizacji przychodów i kosztów to jednocześnie utrata płynności finansowej, zwiększenie zobowiązań, które na dzień 30.04.2006 roku wynoszą 5.113.774,54 zł i wzrosły w stosunku do 31.12.2005 roku o 169.740,26 zł.

Zarząd Powiatu opiniując sprawozdanie finansowe ZOZ za rok 2005, przedstawił Dyrektorowi 4 wnioski do realizacji w roku bieżącym. Po przeanalizowania realizacji przychodów i kosztów za okres od I - IV b.r., wnioski te należy w całości powtórzyć,
a mianowicie:

  • urealnić program restrukturyzacji ZOZ,

  • podejmować takie działania organizacyjne, które stwarzają możliwość uzyskania większych przychodów z NFZ,

  • należy prowadzić bezwzględnie działania w kierunku zmniejszenia kosztów związanych z bieżącą działalnością ZOZ, dostosowując je co najmniej do wielkości kontraktu z NFZ,

  • w dalszym ciągu prowadzić bieżącą analizę wykonania limitów wynikających z kontraktów z NFZ, nie dotyczy to oczywiście działań związanych z ratowaniem życia ludzkiego.

Realizacja powyższych wniosków to również niezbędne założenia do ubiegania się o kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tomasz Żukowski - poinformował, że główny przychód stanowi sprzedaż usług dla NFZ i został wypracowany przez szpital w wysokości 104 %, nadwykonanie na kwotę 75.280zł. Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną objętą aneksem nr 9 zrealizowano w 103 % nadwykonanie na kwotę 10.279 zł.

Natomiast ambulatoryjna opieka specjalistyczna objęta aneksem nr 8 zrealizowano w 47% niewykonanie wynosi 7.224 zł., a profilaktyczne programy zdrowotne zrealizowano w 45 % niewykonanie wynosi 6.780 zł.

Wpływy za zrealizowane świadczenia dokonywane są regularnie i w pełnych zakontraktowanych kwotach.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej do podpisania umowy brakuje kolonoskopu.

Budynek administracyjny jest w bardzo złym stanie technicznym. Dach azbestowy, stolarka okienna do wymiany.

Sanepid wstrzymał decyzję o udzielaniu świadczeń przez poradnię chirurgiczną
i ortopedyczną.

Połowa pomieszczeń nie wykorzystana.

Podobnie budynek główny szpitala, częściowo wymaga pilnych remontów. W budynku jest duża ilośćwolnych pomieszczeń.

Dwie karetki sanitarne należy natychmiast wycofać z eksploatacji.

Potrzeba zatrudnienia czterech lekarzy, do rozważenia ograniczenie personelu oddziału ginekologii.

Występują bardzo duże braki w zakresie szkoleń. Zbyt duże zatrudnienie kadry techniczno- administracyjnej, generalnie brak polityki kadrowej.

Brak schematów prowadzenia prawidłowej gospodarki lekami i środkami medycznymi.

Zbyt duża ilość magazynów i nieuzasadnionych zapasów.

Zakup odbywa się z pominięciem przetargów.

Zamierzenia na rok 2006:

- zwiększenie usług medycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,

- zwiększenie badań profilaktycznych,

- dzierżawa zbędnych pomieszczeń,

- renegocjacje umów na świadczenia szpitalne i specjalistyczne,

- poszerzenie działalności o Centrum Diagnostyki Pediatrycznej,

- wprowadzenie racjonalnej gospodarki lekami, sprzętem i materiałami medycznymi,

- weryfikacja zatrudnienia w działach administracyjno-gospodarczych,

- weryfikacja umów na usługi,

- przeniesienie działu Pomocy Doraźnej oraz Izby Przyjęć do pomieszczeń po oddziale

opiekuńczym,

- ograniczenie kosztów leczenia,

- przeniesienie administracji do budynku głównego,

Jan Michaliszyn - podziękował za wystąpienie dyrektorowi szpitala oraz wyraził przekonanie i nadzieję , że sytuacja ekonomiczna szpitala ulegnie poprawie, a załoga mimo protestu zaakceptuje nowego dyrektora .

Zarząd i Rada Powiatu deklarują dalekoidącą pomoc dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej szpitala.

Tomasz Żukowski - poinformował, że aktualnie osobiście prowadzi wiele rozmów z wierzycielami deklarując realizację zobowiązań w terminie do 31 sierpnia b.r.

Licząc, że w tym okresie uda się uzyskać kredyt bankowy na spłatę zobowiązań i realizację zadań określonych programem restrukturyzacji ZOZ.

7. Podjęcie uchwał.

Krystyna Wojnicka- prezentując uchwałę o ustaleniu maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń podkreśliła, że podmiot który posiada ujemne kapitały nie ma szans ubiegania się o kredyt bankowy. Jednak taka możliwość pojawiła się gdyż oddział wojewódzki NFZ wprowadził pilotażowy program pomocy w restrukturyzacji szpitali.

Jest w naszym województwie 5-6 szpitali którym Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z NFZ chce udzielić pomocy. Narodowy Fundusz Zdrowia deklaruje poręczenie umową kontraktową kredytu dla naszego szpitala.

Jesteśmy na etapie opracowania symulacji przychodów i kosztów i na tej podstawie będzie aktualizowany program restrukturyzacji szpitala.

Warunkiem przyznanie kredytu jest przygotowanie programu naprawczego i udzielenie pożyczki przez samorząd powiatowy, aby powiat świdwiński znalazł się w wykazie wierzycieli.

Małgorzata Pasieczna -Żołądź - stwierdziła że Rada Powiatu już dwukrotnie w roku 2003 i 2005 przyjmowała program restrukturyzacji szpitala i jako radna oraz mieszkanka powiatu nie wie który program będzie obecnie realizowany.

Przecież obciążamy budżet powiatu kwotą 3 mln. zł. a nie wiemy na co zostanie spożytkowany kredyt. Pytała kiedy Rada będzie znała ostateczny program restrukturyzacji szpitala oraz czy wnioskowana wysokość kredytu rozwiązuje wszystkie problemy finansowe szpitala?

Krystyna Wojnicka - odpowiadając stwierdziła że pytanie pozostawia bez odpowiedzi, gdyż jesteśmy w trakcie dokonywania zmian programu naprawczego.

Rok 2006 nie zakończy się wynikiem dodatnim szpitala. Program jest na lata 2006-2007
i żeby osiągnąć dodatkowe przychody trzeba wcześniej ponieść określone nakłady.
Przyznany kredyt będzie podlegał karencji w spłacie rat gdyż nie będzie nadwyżki na spłatę kredytu w roku bieżącym.

Małgorzata Pasieczna - Żołądź - zauważyła, że z pierwszego programu restrukturyzacji szpitala 2003 roku zrealizowano jedynie 1 pkt., a mianowicie likwidację oddziału opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Czemu osobiście była przeciwna.

Dyrektor Makowski otrzymał ponadto od Rady 400 tys. zł. i już więcej nie pojawił się na tej sali aby powiedzieć na co wykorzystał owe 400 tys. zł.

Podobnie dzisiaj nie wiemy jakie efekty przyniesie zaciągnięty kredyt, a podnosząc rękę za kredytem obciążamy budżet powiatu kwotą 3 mln. zł.

Krystyna Wojnicka - ponownie stwierdziła, że zbierane są informacje do zmiany programu restrukturyzacji i po jego opracowaniu Rada będzie w stosownym czasie
o wszystkich tych wątpliwościach poinformowana.

Danuta Malitowska - zaznaczyła że za chwilę będziemy głosować nad uchwałami. Rozmawiamy od dłuższego czasu nad potrzebą udzielenia pomocy dla szpitala i to jest oczywiste lecz pomimo wielu pytań i udzielanych wyjaśnień nadal ma wątpliwości, gdyż nie zna programu naprawczego i prawdopodobnie wstrzyma się w głosowaniu.

Tomasz Żukowski - wprowadzając zmiany do programu naprawczego musimy wdrożyć wiele spraw i tematów a inne przyjęte wcześniej do realizacji zaniechać.

Wdrażać będziemy tematy mniej kosztowe. Jest szansa, że szpital nie będzie dalej generował długów. Kredyt nie pokryje wszystkich zobowiązań ale pozwoli na utrzymanie płynności finansowej szpitala. W programie ujęte do realizacji w pierwszym okresie są zadania najpilniejsze, przy mniejszym nakładzie środków. Aby utrzymać szpital w aktualnym układzie organizacyjnym tj. funkcjonowanie przy czterech oddziałach.

Pierwsze zadanie to wykorzystanie wszystkich pomieszczeń, ograniczenie lokalowe
i zatrudnienie w administracji, a wówczas będzie szansa że nie będziemy funkcjonować na stratach.

Jan Michaliszyn - podkreślił, ze uzyskanie kredytu to być albo nie być naszego szpitala. Trudno od powołanego dyrektora wymagać wspaniałego programu ale też musimy mieć świadomość, że sprawa nagli w przeciwnym razie społeczeństwo nas rozliczy. O temacie podwyżki rozmawiamy już trzy miesiące i nie pora aby dzisiaj szukać winnych. Należy wykorzystać dobrą wolę ponieważ innej alternatywy nie ma. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość szpitala i zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom naszego powiatu.

Jacek Firmanty - w odpowiedzi na zarzut Pani Małgorzaty Pasiecznej - Żołądź wyjaśnił że oddział opiekuńczy w tamtym okresie nie był opłacalny, a 400 tys. zł. dotacji przeznaczono na leki i środki opatrunkowe o czym informował na sesji dyrektor Marek Makowski .

Wielokrotnie rozmawialiśmy o pożyczce aby spłacić stare długi i potężne odsetki które pogrążają szpital.

Eugeniusz Worobiej - stwierdził, że pomoc w formie pożyczki dla szpitala jest niezbędna ale musimy pilnować wydatków. Przyznane pieniądze nie mogą pójść na płace dla lekarzy.

Jan Szołdra - pytał o sposób zagospodarowania budynku administracyjnego po przeniesieniu administracji do budynku głównego szpitala?

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XXX/150/06 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006

Uchwała została przyjęta głosami 14 radnych” za” przy 2 głosach wstrzymujących się .

Jan Michaliszyn - przedstawił projekt uchwały XXX/151/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 8 września 2004 r. w sprawie powołania rzecznika konsumentów

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Lucyna Miętek - przedstawiła projekt uchwały Nr XXX/152/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę raty kredytu bankowego przypadającej do spłaty w 2006 roku i na sfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1051Z na odcinku Powalice - Międzyrzecze o długości 2,19 km.”

Jan Michaliszyn - pytał czy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami na budowę tej drogi otrzymamy środki zewnętrzne.

Starosta poinformował, że na to zadanie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 185 tys. zł. na pozostałą część występujemy z wnioskiem do Marszałka o środki z kontraktu województwa.

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym

Starosta przedstawił Uchwałę Nr XXX/153/06 w sprawie udzielenia pomocy w latach 2007 - 2008 dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi Nr 162 w granicach administracyjnych Miasta.

Dzięki środkom unijnym, drogowcy przebudują tranzytową drogę wojewódzką nr 162 biegnącą ulicami Armii Krajowej i Drawską o długości 3,3 km. Całość ma kosztować 14 mln.

Głównym celem niniejszego projektu jest przeniesienie ruchu tranzytowego na obszarze miasta. Dodatkowo poprawiony zostanie stan techniczny drogi, poprawa przepustowości ruchu tranzytowego przez miasto oraz podniesienie bezpieczeństwa komfortu jazdy na tym odcinku. Prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Miasta w sprawie przekazania placu po rozebranym budynku mieszkalnym w sąsiedztwie Starostwa na potrzeby samorządu powiatowego.

Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym.

Józef Pietraszek - Burmistrz Świdwina podziękował w imieniu własnym i Marszalka Województwa za podjęcie tematu i przyjęcie stosownej uchwały.

Jest duża szansa że inwestycja drogowa za 14 mln. zł. będzie umieszczona w Świdwinie, co stwarza nadzieję na uporządkowanie infrastruktury drogowej i sanitarnej w tym rejonie miasta.

Sprawa przebudowy drogi 162 na odcinku 3,3km., ciągnie się już 4 lata rozpoczynając od zmiany kategorii dróg w mieście. Zadanie to wspólna zgodna gra miasta i powiatu.

Poinformował, że również gmina Brzeżno zadeklarowała kwotę 100 tys. mł.

Lucyna Miętek - przedstawiła uchwałę Nr XXX/154/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/139/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Alicja Tudrujek- przedstawiła Uchwałę Nr XXX/155/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu w złotych

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Jan Michaliszyn - przedstawił uchwały:

 • Nr XXX/156/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu

 • Nr XXX/157/06 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Powiatu

Uchwały zostały przyjęte przy 3 głosach wstrzymujących

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta - odpowiadając na interpelacje radnej Danuty Malitowskiej poinformował, że protest rolników dotyczył konfliktu wokół sprzedaży 800 ha. ziemi w okolicach miejscowości Łęgi, Sława i Modrzewiec które Agencja stopniowo wystawia na sprzedaż. To najlepsze gatunkowo grunty w powiecie które były sprzedane w dwóch przetargach, gdzie rolnicy nie mieli żadnych szans, ponieważ „podstawione” osoby przez zagraniczne spółki rolne zaoferowały bardzo wysokie ceny, 16 tys. zł. za hektar.

Na skutek protestu kolejny przetarg został odwołany. Postanowiono dokonać zmiany warunków przetargu do którego będą mogli przystąpić miejscowi rolnicy na równych zasadach.

Protest pracowników szpitala był omówiony na spotkaniu załogi w szpitalu w dniu
10 maja b.r. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze w trosce o szpital i zdrowie mieszkańców powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu skierował odpowiedź na protest do pracowników szpitala .

9. Wolne wnioski

Starosta poinformował że na wniosek wójta Krzysztofa Majewskiego dożynki powiatowe odbędą się w Rąbinie w dniu 9 września b.r.

10. Zakończenie obrad sesji.

W związku z wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:00 zakończył obrady 30 sesji Rady Powiatu.

Sporządził Przewodniczący Rady

Wielisław Płoszaj

Jan Michaliszyn