Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXXII_06 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 26 października 2006 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

PROTOKÓŁ Nr XXXII/06

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 26 października 2006 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

1) Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Michaliszyn otworzył 32 a zarazem ostatnia sesję II kadencji Rady Powiatu.

Serdecznie powitał panie i panów radnych oraz w ich imieniu Henryka Rupnika Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Starostę, Wicestarostę i Członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych , naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego przedstawicieli prasy regionalnej.

Powitał Mieczysława Domańskiego wielokrotnego reprezentanta naszego Powiatu w zawodach sportowych organizowanych w kraju i zagranicą.

Następnie poinformował, że w obradach uczestniczy 17 radnych, obrady są prawomocne.

Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie porządku sesji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o jej zwołaniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

 • stwierdzenie quorum

 • przyjęcie porządku obrad

 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie wniosku „Uzdrowiska Połczyn” S.A w Połczynie Zdroju o udzielenie zgody

na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu.

6. Rozpatrzenie skargi Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum

Specjalnym w Sławoborzu Filia w Świdwinie

- uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

7.Sprawozdanie z pracy Rady i Zarządu Powiatu w kadencji 2002-2006

8.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2006

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XXVII/139/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2005r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006 rok.

 • Przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

 • Przeznaczenia środków finansowych przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski

12. Realizacja planu gospodarki odpadami w powiecie świdwińskim - wyjazd na plac

budowy w Wardyniu Górnym

13. Zakończenie obrad sesji.

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag, w związku z tym przewodniczący poddał jego treść pod głosowanie który został przyjęty jednogłośnie.

3. Interpelacje i zapytania radnych

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Starosta Zdzisław Chojnacki w obecność wicemarszałka i przewodniczącego rady wręczył puchar wraz z nagrodą rzeczową dla Mieczysława Domańskiego za wybitne osiągnięci sportowe, godne reprezentowanie naszego powiatu i wzorowe postępowanie jako przykładny mąż i ojciec rodziny.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Starosta Zdzisław Chojnacki składając informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym poinformował, że od początku kadencji odbyło się 107 posiedzeń Zarządu Powiatu na których przyjęto 208 uchwał, z tego w ostatnim roku odbył 23 posiedzenia i podjął 44 uchwały.

W ostatnim okresie międzysesyjnym , tj. od 20 września Zarząd odbył 4 posiedzenia i podjął 5 uchwał.

Dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania.

Po zmianach dokonanych uchwałą nr 107/208/06 budżet powiatu na kształtuję się:

dochody - 32. 509.119 zł

wydatki - 33. 980.474 zł

deficyt - 1.471. 363 zł

Podjęto jedną uchwałę dotyczącą założeń do budżetu na rok 2007.

Jedną uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli.

Na posiedzeniu w dniu 6 października Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju.

Główne tematy omawiane na posiedzeniach Zarządu

Zarząd zatwierdził pozytywnie arkusze organizacyjne Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju oraz wyraził zgodę na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego - mechanizacja rolnictwa w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół o udzielenie Stypendiów Starosty

i przyznał:

14 stypendiów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,

7 stypendiów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,

1 stypendium w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju,

8 stypendiów w Zespole Szkół w Połczynie Zdroju.

W budżecie powiatu na stypendia dla uczniów zarezerwowano 15.000 tys. zł.

Zarząd omówił projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII /139/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w Świdwinie na 2006 r.

- w sprawie zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa

Zachodniopomorskiego,

- w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazywanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wykonania budżetu powiatu za

9 miesięcy 2006 r.

Planowane dochody w wysokości 32.494.668 zł wykonane zostały w kwocie 26.344.302 zł, co stanowi 81,08% planu, planowane wydatki wykonano w 71,59% tj. w kwocie 24.314.608 zł Wykonanie wydatków jest prawidłowe.

Większą realizację wydatków odnotowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju, gdzie wydatki stanowią 80,78%. W szkole tej wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 14.206 zł tytułu nie przekazania na wyodrębniony rachunek bankowy 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania wymagalne występują również w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica

w Połczynie Zdroju w wysokości 12.062 zł.

Wykonanie budżetu powiatu za 9 miesięcy jest prawidłowe i zgodne z planem budżetowym

Rozpatrzono wnioski finansowe:

- Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, przyznając 200 zł

na warsztaty metodyczne z cyklu Ekonomia w szkole i moje finanse,

- Świdwińskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Rekreacyjnego - przyznano 550 zł na zakup

22 koszulek,

- wystawców na Festiwal Przedmiotów Artystycznych podczas Targów Poznańskich - Zarząd postanowił przeznaczyć 250 zł na wykup stoiska.

Informacja została przyjęta przez aklamacje

Przewodniczący Rady poprosił Marszałka Henryka Rupnika o zabranie głosu który korzystając z okazji udziału w obradach sesji podkreślił stałą współpracę Rady Powiatu z samorządem województwa w wykorzystaniu funduszy unijnych.

Złożony został program regionalny na około 840 milionów euro do wykorzystania przez nasze województwo do roku 2013. Następnie podziękował wszystkim radnym za współpracę w czasie dobiegającej końca drugiej kadencji Rady Powiatu Świdwińskiego.

Podkreślając, że „Radni - przedstawiciele społeczności gmin Brzeżna, Połczyna Zdroju, Sławoborza, Rąbina, Świdwina i miasta Świdwin mają za sobą bardzo pracowity czas. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - uchwał wymaga znajomości tematów z różnych sfer życia społecznego. Za ten czas i wysiłek prosił przyjąć słowa podziękowania. Sam będąc wieloletnim samorządowcem wie doskonale jak trudno sprostać zadaniom stawianym przed samorządem. Tym bardziej jest świadom, że to czas oddany lokalnej społeczności - często kosztem domu, najbliższych, życia prywatnego.

Dziękując za możliwość spotkania przekazał radnym imienne listy z deklaracją iż w dniu 2 listopada br. będzie na placu budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym.

Podkreślił, że będzie nadal wspierał działanie władz powiatowych w realizacji tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady w imieniu samorządu powiatowego serdecznie podziękował Marszałkowi Henrykowi Rupnikowi za częste uczestnictwo w pracach Rady, pomoc i współpracę w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych.

Starosta podziękował dla Zarządu Województwa za priorytetowe traktowanie powiatu Świdwińskiego przy staraniach w pozyskiwaniu środków pomocnych na realizację zadań gospodarczych.

Krzysztof Berent - podziękował radnym za czteroletnią pozytywną współpracę, która zaowocowała przekazaniem pomieszczeń biurowych na potrzeby stacji „sanepid”. Wszystkim radnym wręczył osobiście podziękowanie o treści „wraz z pracownikami Powiatowej Sanitarno Epidemiologicznej w Świdwinie serdecznie dziękuje za włożony wysiłek na rzecz rozwoju państwowej inspekcji sanitarnej na terenie powiatu świdwińskiego. Życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym”

Przewodniczący Rady podziękował za szczere sympatyczne słowa pod naszym adresem. Rada Swoją decyzją przyczyniła się do poprawy warunków Stacji, pozwoliło to utrzymywać siedzibę stacji w naszym powiecie z pożytkiem dla jego mieszkańców. Jest dobry stan sanitarny, stan epidemiczny, niema zagrożeń, społeczeństwo konsumuje zdrową żywność, niema zagrożeń, współpraca była owocna. Za to dziękujemy dla wszystkich pracowników Stacji .

5. Rozpatrzenie wniosku „Uzdrowiska Połczyn” S.A w Połczynie Zdroju o udzielenie zgody

na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu.

Przewodniczący Rady Przypomniał, że w dniu 8 maja br. Minister Skarbu Państwa wykonujący uprawnienia wyłącznego akcjonariusza w spółce Skarbu Państwa nad firmą „Uzdrowisko Połczyn” S.A. odwołał ze składu zarządu tej spółki pana Edwarda Saka, który jest radnym Rady Powiatu Świdwińskiego.

W dniu 3 sierpnia 2006 r. działający w imieniu spółki Prokurent i Członek Zarządu wystąpili do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z panem Edwardem Sakiem.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Ten Temat był rozpatrzony na poprzedniej sesji. Wolą Rady było sprawę przenieść na dzisiejsza sesję tj. do powrotu Edwarda Saka z leczenia sanatoryjnego.

Edward Sak - na początku swego wystąpienia podziękował za podjęcie decyzji o przełożeniu rozpatrzenia wniosku „Uzdrowiska Połczyn” na dzisiejszą sesję.

Po zapoznaniu się z protokołem obrad poprzedniej sesji i relacji prasowych jest zbulwersowany wypowiedziami prezesa PPU.

Pan Prezes Romuald Michel swą wypowiedzią zdyskwalifikował go jako prezesa Zarządu, którą kierował 16 lat i nie godzi się z taką oceną.

Na Sesji w dniu 20 września 2006r. w kilkuminutowym wystąpieniu, obecny Prezes Zarządu „Uzdrowiska Połczyn” S.A., pan Romuald Michel, pod moją nieobecność (zwolnienie lekarskie), pozwolił sobie na ocenę sytuacji ekonomicznej Spółki, co stało się jednoznacznie z ocenę mojej osoby.

Zapewne doskonale Państwo wiecie, że najtrudniej jest mówić o sobie.

Urodziłem się w Połczynie Zdroju, gdzie też ukończyłem szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Następnie podjąłem naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej.

Mieszkając w Połczynie Zdroju pracowałem w Państwowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Świdwinie przechodząc wszystkie szczeble hierarchii zawodowej od stażysty, poprzez majstra budowy, kierownika budowy, kierownika zespołu bodowy, kierownika działu przygotowania produkcji, kierownika działu realizacji produkcji, kierownika działu realizacji produkcji, zastępcę dyrektora ds. technicznych i zastępcę dyrektora ds. produkcji.

W 1982 roku na zasadzie porozumienia między zakładami pracy przeszedłem do Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Połczyn w Połczynie Zdroju obejmując stanowisko dyrektora ds. balneotechniki.

Jako zastępca dyrektora d/s balneotechniki przejąłem całkowity nadzór i odpowiedzialność za stronę techniczną budynków i budowli, linie technologiczne związane z zakładem balneotechniki, Rozlewnie Wody Mineralnej „Połczynianka”, transport, sprawy przygotowania dokumentacji technicznej i wszystkie remonty i inwestycje. Posiadam też odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem geologicznym i górniczym w zakresie dozoru wyższego sprawując jednocześnie stanowisko Kierownika Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego.

W roku 1990 w wyniku wygrania konkursu ogłoszonego przez MZiOS zostałem powołany przez ministra Zdrowia na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa, które sprawowałem do roku 1999 tj. do momentu jego komercjalizacji. Od roku 1999 do chwili obecnej byłem kolejno trzecią kadencję Prezesem Spółki „Uzdrowisko Połczyn” S.A. Pracując przez 24 lata na stanowiskach zastępcy dyrektora, dyrektora i prezesa w Uzdrowisku Połczyn poznałem doskonale problematykę tej branży, jej specyfikę i uwarunkowania. Przez cały ten okres Uzdrowisko Połczyn funkcjonowało w strukturach Przedsiębiorstwa Państwowego, a obecnie jako spółka prawa handlowego. Nie będąc nigdy „sferą budżetową” firmę prowadziłem na zasadach samofinansowania dostosowując się do zasad gospodarki rynkowej.

W szczególnie trudnej sytuacji znalazła się cała branża w momencie wejście w życie Ustawy o Ubezpieczeniach Zdrowotnych. Powstanie Regionalnych Kas Chorych przekształconych w Narodowy Fundusz Zdrowia spowodowało drastyczny spadek wykupywanych dotychczas ilości świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Mimo to, że realizowane świadczenia stanowiły działalność podstawową i były świadczeniami o charakterze zdrowotnym to firma działająca jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa nie miała żadnych preferencji na ilość świadczeń wykupywanych.

Została złamana zasada, że świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego realizowane dotychczas tylko przez sektor państwowy w miejscowościach posiadających status Uzdrowiska. Biorąc pod uwagę znacznie wolniejszy i zbiurokratyzowany proces decyzyjny stawia jednostki państwowe na przegranej pozycji w stosunku do prężnie rozwijającego się sektora prywatnego, który z chwilą powstania RKCH pojawił się na rynku realizując świadczenia z zakresu Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Mimo tak trudnej i często złożonej sytuacji z dumą i z pełną satysfakcją mogę, że udawało mi się nie tylko pokonywać kolejne trudności przeprowadzając Spółkę przez te trudne lata. Ewidentnym dowodem potwierdzającym to stwierdzenie niech będzie fakt, że przez ostanie 15 lat, od kiedy kierowałem tym podmiotem gospodarczym nigdy nie zamkną on swojej działalności wynikiem ujemnym. W czerwcu 2005r Rada Nadzorcza „Uzdrowiska Połczyn” poszerzyła skład zarządu o stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych - głównego księgowego i powołał na to stanowisko, wbrew mojej woli Pana Lecha Ciurzyńskiego, który w sprawozdaniu do GUS na podstawie własnych obliczeń, wykazał zysk w kwocie 115 tys. zł netto a rok 2005. Niestety zysk ten, po badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta, został skorygowany do straty w wysokości 55.642,54 zł.

Stawianie przed sobą coraz to nowych wyznań przy doskonałej znajomości zasad funkcjonowania branży, uwarunkowań jej rozwoju, wcześniejsze przewidywania oczekiwań klientów, umiejętności pozyskiwania środków z różnych źródeł, pozwoliły w ramach szerokiego programu modernizacyjno - inwestycyjnego, zrealizować szereg bardzo ważnych przedsięwzięć.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach tych kwot należy zaliczyć:

- Budowa Zakładu Żywienia w ZLU „GRYF”

- Budowa łącznika obiektów w ZLU „GRYF”

- Remont kapitalny i modernizacja ZLU „BORKOWO”

- Remont kapitalny i modernizacja ZLU „IRENA”

- Remont kapitalny ZLU „GRYF”

- Remont Kapitalny i modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego „IRENA”, który zaowocował przyznaniem I miejsca w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie MODERNIZACJA ROKU 2002 za najlepszy zmodernizowany obiekt służby zdrowia, oraz zajęciem I miejsca i zdobycie „Złotej Kielni z Różą” w konkursie zorganizowanym przez czasopismo „PROFILE”

- Budowa wewnętrznego basenu rehabilitacyjnego w ZLU „GRYF”

- Budowa zewnętrznego basenu rehabilitacyjnego „PATIO” w ZLU „GRYF”

- Modernizacja wszystkich kotłowni w obiektach uzdrowiskowych (9 kotłowni przerobionych na zasilanie paliwem ekologicznym)

Dzięki tym nakładom, stan Bazy Uzdrowiskowej, już dziś jest na poziomie europejskim i pozwala myśleć o przyszłości naszego kurortu.

Wielkość tych nakładów osiągnęła nakładów osiągnęła prawie 45 mln zł. a środki prawie w całości pozyskałem z zewnątrz.

Wszystkie te, wymienione przeze mnie przedsięwzięcia, powodowały ciągłe podnoszenie standardu, co w konsekwencji umożliwiało znaczną zmianę w strukturze sprzedaży, na rzecz bardziej opłacalnej sprzedaży komercyjnej.

Realizując strategię firmy, nie kierowałem się nigdy tylko „bezduszną ekonomia”, lecz zawsze uwzględniałem lokalne uwarunkowania oraz interes pracownika i miejscowej społeczności, co znalazło potwierdzenie przedsięwzięciach jak:

- doprowadzenie gazu do Połczyna Zdroju (pozwoliło to utrzymać status miasta uzdrowiskowego)

- powstanie drugiej w kolejności apteki ogólnodostępnej w mieście

- powstanie Pomorskiego Centrum Osteoporozy i Mammografii

- podpisanie umowy patronackiej z Akademią Medyczną w Poznaniu (bieżący kontakt kadry lekarskiej i pielęgniarskiej i pielęgniarskiej z najnowszymi, osiągnięciami medycyny)

- możliwość korzystania mieszkańców miast i gminy z Przychodni Uzdrowiskowej i doskonałej kadry profesorów z Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie .

Całą moją energię, umiejętności i doświadczenia poświęciłem temu przedsiębiorstwu i wspaniałej załodze, wiedząc, że jego rozwój, jest rozwojem miasta i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społecznego w całej gminie. Wszystkie działania, o których wspomniałem wyżej, doprowadziły do tego, że przez cały ten okres znajdowaliśmy się jako Przedsiębiorstwo w pierwszej szóstce na 26 uzdrowisk w Polsce, pod względem:

- wielkości sprzedaży swoich usług

- średniej płacy pracowników

- terminowości realizacji wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych

- wielkości ponoszonych nakładów na rozwój i modernizacje bazy

Biorąc pod uwagę czynnik społeczny, który jest bardzo istotny w rejonie o tak dużym bezrobociu, wszystkie działania restrukturyzacyjne były prowadzone z ogromną rozwagą, w sposób gwarantujący maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Dlatego też nieznana jest nam sytuacja zwolnień grupowych, czy też przesuniecie wypłaty chociażby o jeden dzien.

W czasie tych 16 lat kierowania przedsiębiorstwem byłem:

- wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez M Z i O S

- brałem udział z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa w prezentowaniu branży uzdrowiskowej w Dębem k/Warszawy i Mediolanie

- byłem wyróżniony tytułem Menedżer miesiąca, a następnie Menedżerem Roku Pomorza Środkowego

- wyróżniony II miejscem w konkursie „osobowość Roku 2001” Powiatu Świdwińskiego w dziedzinie biznesu

- odznaczony srebrną a następnie złotą odznaka „Zasłużony Dla Uzdrowisk Polskich”

Nie biorąc pod uwagę mojego zaangażowania, osiągnięć, profesjonalizmu, nienagannej 24 letniej pracy uzdrowiskowej, przy wielu wyrzeczeniach kosztem rodziny i własnego zdrowia otrzymałem „podziękowanie” w formie odwołania w trybie Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia akcjonariuszy (co nastąpiło niezgodnie z obowiązującym prawem). Odwołanie jest tym bardziej zaskakujące, że nie uwzględnia ono zupełnie oceny Rady Nadzorczej.

W dniu 22.04.2006r. Rada Nadzorcza „ Uzdrowiska Połczyn” S.A. dokonała pozytywnej oceny działalność Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2005.

Dokonała też oceny członków Zarządu.

Prezes Zarządu został oceniony pozytywnie, czego dowodem jest podjęta uchwała wnioskująca do WZZA (Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy) o udzielenie absolutorium.

Członek Zarządu- Główny Księgowy został oceniony negatywnie efektem, czego w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 4:1 została podjęta uchwała wnioskująca do WZZA o udzielenie mu absolutorium.

Czym więc można wytłumaczyć podjętą decyzję odwołującą Prezesa Zarządu pozostawiając w Spółce Członka Zarządu? Na Pewno nie interesem Spółki i względami merytorycznymi.

Małgorzata Pasieczna Żołądź - uchwała o wyrażenie zgody bądź nie powinna posiadać uzasadnienie. Następnie skierowała pytanie do Edwarda Saka, czy jest i jaki jest związek przyczynowy między mandatem radnego a rozwiązaniem stosunku pracy.

Edward Sak - w odpowiedzi zauważył, że temat jest w rozstrzygnięciu przez Wysoką Radę on jest tylko stroną. Co zaś do oceny jego osoby przytoczył artykuł 22 ustawy o samorządzie powiatowym. Nie kwestionował wniosku spółki lecz jego uzasadnienie.

Małgorzata Pasieczna Żołądź - przypomniała po raz kolejny, że Rada Powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonaniem przez radnego mandatu.

Stanisław Karabasz - przepis art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody.

Ustawodawca powiedział, że Rada nie ocenia każdego przypadku rozwiązania stosunku pracy z radnym. Rada musi odpowiedzieć czy w tym konkretnym przypadku rozwiązanie stosunku pracy wiąże się z wykonywaniem Pana Edwarda Saka mandatu radnego.

Należy spróbować odpowiedzieć czy Rada jest w stanie dostrzec uwarunkowania, ze względu na które spełnienie nie będzie mogło być uznane, za przesłankę usprawiedliwiającą uzasadnione zarzuty związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych radnego.

Romuald Michel - stwierdził że sprawozdanie finansowe na które powołuje się radny Edward Sak zostały zweryfikowane przez audytora zewnętrznego i okazało się, że są niezgodne z prawdą. Na jutrzejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej audyt zostanie przedstawiony. Podtrzymał fakt, że spółka na koniec półrocza miała 1,5 mln. zł strat.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uzdrowiska Połczyn S.A o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Edwardem Sakiem.

Radny Eugeniusz Worobiej stwierdził, że nie ma żadnego związku przyczynowego pomiędzy pełnieniem mandatu radnego a stosunkiem pracy.

Jacek Firmanty - przypomniał, że sposób odwołania nie dotyczy jedynie Edwarda Saka. W miesiącu maju br. podobnie postąpił Minister Skarbu Państwa w większości uzdrowisk w Polsce.

Kazimierz Szafrański - dzisiejsza dyskusja staje się nie merytoryczna. W świetle przytoczonych faktów i opinii oraz tym, że z dniem jutrzejszym kończy się druga kadencja Rady Powiatu wstrzyma się w głosowaniu.

Jan Szołdra - podkreślił, że radny Edward Sak przez dwie kadencje pracował sumiennie w Radzie Powiatu. Odwołanie po 16 latach pracy faksem budzi nasz sprzeciw i oburzenie. Wystąpiliśmy do Ministra Skarbu Państwa o uzasadnienie bądź zmianę decyzji, grzeczność wymaga abyśmy traktowani byli poważnie. W tej sytuacji proponuję abyśmy nie wyrażali zgody na odwołanie.

Ryszard Rozwadowski - wyraził opinie i sprzeciw gdyż nie jest sztuką wystąpić i zarzucić komuś malwersacje i nieudacznictwo, brak kompetencji. A samemu wykreować się na wybitnego menadżera w ciągu jednego miesiąca. Zapewne przez 16 lat nie o taką demokracje walczyliśmy.

Sposób odwołania prezesa Edwarda Saka jest obrzydliwy i niedopuszczalny. Oczekujemy solidnego uzasadnienia; dlaczego?. A wówczas decydować będziemy czy należy wyrazić zgodę na odwołanie radnego. Do czasu kiedy nie uzyskamy pełnej odpowiedzi na zaistniałą sytuację; nie powinniśmy zajmować się tematem. Kilka rzuconych zdań być może prawdziwych ale nie popartych dokumentami nie może obligować nas do podjęcia wiążącej decyzji. Postawił wniosek o odrzucenie skierowanego wniosku ze względu na sposób

Przewodniczący Rady kierując się argumentacją wypowiadających się radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Uchwała Nr XXXII/179/06 nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy została podjęta głosami 12 radnych przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących.

6. Rozpatrzenie skargi Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum

Specjalnym w Sławoborzu Filia w Świdwinie

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu 15.września wpłynęła skarga Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum Specjalnym w Sławoborzu Filia w Świdwinie w której zarzuca się że szereg próśb kierowanych przez rodziców do Zarządu Powiatu Świdwińskiego pozostają bez echa.

Dla zbadania zasadności zarzutów zawartych w skardze Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum Specjalnym w Sławoborzu Filia w Świdwinie w dniu 22 września br zorganizowano spotkanie; wizytatora Kuratorium Oświaty, przewodniczącego komisji edukacji, kultury i kultury fizycznej Rady Powiatu, wicedyrektora ZSR CKP dyrektora ośrodka, kierownika filii z udziałem rodziców.

Przewodniczący Rady Powiatu w dniu 28 września 2006 powołał zespół kontrolny dla zbadania zasadności zarzutów zawartych w skardze który dokonał wizji pomieszczeń oraz badał zaistniałą sytuację na miejscu.

W wyniku prac zespołu ustalono że rzeczywiście w miesiącu wrześniu br nastąpił wzrost liczby uczniów co stanowiło utrudnienie w prowadzeniu lekcji, zajęć logopedycznych i zajęć świetlicowych.

Przewodniczący Rady Powiatu w dniu 28 września 2006 powołał zespół kontrolny dla zbadania zasadności zarzutów zawartych w skardze który dokonał wizji pomieszczeń oraz badał zaistniałą sytuację na miejscu.

Rzeczywiście w miesiącu wrześniu br nastąpił wzrost liczby uczniów co stanowiło utrudnienie w prowadzeniu lekcji, zajęć logopedycznych i zajęć świetlicowych.

W chwili obecnej plan zajęć został tak ułożony, że zajęcia ze sobą nie kolidują.

Nie potwierdzono natomiast zarzutów że Zarząd Powiatu nie reagował na wnioski rodziców (pismo z dnia 4 maja 2006 pani Krystyny Wojnickiej dotyczące oceny funkcjonowania placówki)

Zespół uznaje że skarga Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum Specjalnym w Sławoborzu Filia w Świdwinie jest niezasadna.

Ryszard Rozwadowski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Zarządu Powiatu.

Dodatkowo poinformował, że dzieci szkoły specjalnej w Świdwinie po latach uzyskały właściwe pomieszczenia, odpowiednie warunki do nauki i rehabilitacji. Warunki nauki opisywane w pismach kierowanych do różnego rodzaju instytucji mijają się z prawdą.

Na spotkaniach z rodzicami informujemy o podejmowanych działaniach ale pozostają one bez odzewu.

Nie jest potrzebna komisja z ramienia Powiatu aby zmienić rozkład lekcji, czy podział na grupy.

Ponowił propozycję przekazania w przyszłym roku budynku szkolnego w Sławoborzu na potrzeby szkoły specjalnej.

Małgorzata Szydło - nasze dzieci są stłoczone na niewielkim obszarze. Nauczyciele muszą włożyć dużo pracy, aby przez 45 minut lekcji nie zrobiły sobie krzywdy, nie mówiąc już o tym, aby wyniosły z tego jakąś korzyść. Władze powiatowe uważają, że zrobiły wszystko, aby zapewnić dzieciom godziwe warunki. Nie jest wolą rodziców ani dyrektora abyśmy wskazywali władzom jak rozwiązać ten problem. W innych szkołach liczba uczniów spada natomiast w specjalnej ich przybywa. W ubiegłym roku do filii uczęszczało 90 dzieci, teraz jest ich 104. Do jednej z klas uczęszcza aż 18 dzieci. Dzieci mają różnego rodzaju upośledzenia od lekkich po głębokie.

Kazimierz Szafrański - jesteśmy zgodni w opinii, że należy wszystko zrobić aby warunki lokalowe poprawić. Proponował, aby z uzasadnienia do projektu z uzasadnienia do projektu uchwały usunąć akapit z pisma kuratora oświaty.

Jak to jest możliwe, że kierownik filii a nie dyrektor szkoły decyduje o przyjściu dziecka do szkoły. Bezwzględnie należy zapewnić optymalne warunki edukacji i wychowania.

Danuta Fic - warunki w szkole są bardzo dobre ale nie dostosowane do takiej ilości uczniów jaką mamy. Dzieci uczą się w klasach łączonych. W podstawówce połączono klasy od pierwszej do czwartej oraz piąte i szóste. W gimnazjum są dwie samodzielne klasy pierwsze, ale drugie i trzecie też połączono. W jednym zespole znajdują się uczniowie na różnych poziomach rozwoju. Nauczyciele muszą się dwoić i troić aby przekazać im wiedze.

Eugeniusz Worobiej - dyskutujemy o przyszłości i planach jak rozwiązać problem siedziby szkoły specjalnej, a rodzice tych dzieci oczekują odpowiedzi wprost, teraz a nie za kilka lat. Skoro dziecko zostało przyjęte to znaczy, że miejsca są. Nie możemy rozważać, że nasze dzieci będziemy wywozić poza powiat.

Danuta Malitowska - poparła wniosek radnego Kazimierza Szafrańskiego o wyłączenie z uzasadnienia treści akapitu do uchwały mówiący o tym, że kierownik fili podlega dyrektorowi ośrodka.

Krystyna Wojnicka - dodała, że docelowo trzeba pomyśleć o nowej siedzibie. Bierzemy pod uwagę bibliotekę pedagogiczną, z którą filia sąsiaduje. W przyszłości zwolni się obiekt po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Wojska Polskiego. Pewne jest, że jeśli filia zbędnie się rozrastała w takim tempie trzeba będzie tę sprawę potraktować jako bardzo pilną.

Przewodniczący Rady w podsumowaniu dyskusji nad projektem uchwały wyraził nadzieję, że rozwiązanie problemu lokalnego szkoły specjalnej w Świdwinie będzie jednym z głównych problemów Zarządu i Rady Powiatu nowej kadencji.

Następnie poddał pod głosowanie uchwałę nr. XXXII/175/06 w sprawie skargi dotyczącej działalność Zarządu Powiatu, która została przyjęta jednogłośnie

7.Sprawozdanie z pracy Rady i Zarządu Powiatu w kadencji 2002-2006

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Michaliszyn przedstawiając sprawozdanie z rady powiatu poinformował że dobiega końca druga kadencja samorządów powiatów w Rzeczpospolitej. Obejmowała okres 4 lat - od 27 października 2002r.

Pomimo działań politycznych; przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wyborów prezydenckich i parlamentarnych- praca merytoryczna odbywa się w sposób nieprzerwany.

Rada i jej komisie wypełniały swoje bieżące zadania ustawowe i statutowe związane z nakreśleniem kierunków prac Zarządu Powiatu oraz funkcją kontrolną.

Wiele działań i przedsięwzięć pilotowanych przez komisje Rady zmieniło wizerunek i dokonania naszego powiatu.

W omawiającym okresie odbyły się 32 sesje Rady Powiatu na których omawiano następujące zagadnienia:

- sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Powiatu

i Powiatowego Rzecznika Konsumentów,

- informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego,

- analiza Powiatowego Rynku Pracy,

- informacje o stanie sanitarno-epidemiologicznym i bezpieczeństwie

weterynaryjnym,

- stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego,

- realizacja strategii rozwoju powiatu świdwińskiego,

- przyjęcie budżetu powiatu świdwińskiego oraz rozpatrzenie informacji i

sprawozdań z jego wykonania,

- powiatowy plan gospodarki odpadami,

- przyjęcie planu pracy rady, planów pracy i kontroli komisji oraz sprawozdań

z ich działalności,

- informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych

- ocena stanu ochrony środowiska,

- remonty i utrzymanie dróg powiatowych,

- problematyka wsi i rolnictwa,

- funkcjonowanie służby ochrony zdrowia , program restrukturyzacji szpitala

i jego realizacja.

W okresie objętym informacją Rada Powiatu podjęła 178 uchwał dotyczących spraw:

- wewnątrzorganizacyjnych - 48

- finansowych - 50

- oświaty - 23

- ochrony środowiska - 8

- ochrony zdrowia - 11

- mienia powiatu - 17

- społeczno-gospodarczych - 12

- infrastruktury - 9

W czasie obrad sesji radni zgłosili 123 interpelacje i zapytania na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi podczas obrad sesji lub pisemnie w ustawowym terminie.

Z obrad sesji sporządzany był protokół który następnie umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszystkie zagadnienia będące tematem sesji i projekty uchwał były wcześniej przedmiotem dyskusji i opinii na posiedzeniach komisji Rady Powiatu.

W okresie objętym sprawozdaniem komisje Rady Powiatu odbyły ogółem 184 posiedzenia.

Komisja Rewizyjna odbyła 34 posiedzenia i 25 kontroli na których omawiano zagadnienia objęte tematyką obrad sesji, tematy wynikające z planu pracy komisji i wyniki przeprowadzonych kontroli w:

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej: „Dzieciowisko”,

- szkołach niepublicznych,

- Powiatowym Zarządzie Dróg,

- Domu Wczasów Dziecięcych,

- placówkach oświatowych i wychowawczych

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

- wydziałach Starostwa Powiatowego

- Domach Pomocy Społecznej.

- Ośrodku szkolno-wychowawczym.

Ponadto badano sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, realizację porozumień zawartych przez Starostwo Powiatowe, wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy, wykonanie planu dochodów własnych.

Poddano analizie zatrudnienia w Starostwie i jednostkach powiatowych oraz sposób realizacji uchwał Rady Powiatu, organizowane przetargi i przestrzeganie ustawy

o zamówieniach publicznych, realizację zadań ze środków Funduszu PFRON.

Komisja rewizyjna badała zasadność pięciu skarg.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 54 posiedzenia

w tym 6 posiedzeń wspólnych z Zarządem Powiatu i Komisjami Rady, konsekwentnie

realizując plany pracy omawiając między innymi:

- realizację zadań promocyjnych

- prace nad projektami budżetu powiatu

- działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów

- bezpieczeństwo i porządek publiczny w powiecie

- realizacja zadań obrony cywilnej

- analiza zatrudnienia i wynagrodzeń

- finansowanie publicznych szkół ponadgimnazjalnych

- funkcjonowanie i finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Krzecku i Modrzewcu

- analiza sprawozdania finansowego SP Zespołu Opieki Zdrowotnej

- mienie powiatu, jego wykorzystanie i zamierzenia na kolejne lata

- stopień realizacji budowy Zakładu Gospodarki Odpadami

Komisja odbywała posiedzenia wyjazdowe, zapoznając się na miejscu z sytuacją finansową i gospodarczą ocenianej jednostki.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła 37 posiedzeń konsekwentnie realizując roczne plany pracy. Materiały na posiedzenia komisji opracowywane są starannie w sposób wyczerpujący przez Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Wydział Finansowy i dyrektorów placówek oświatowych.

Na wspomnianych 35 posiedzeniach, członkowie komisji omówili 87 tematów będących w zainteresowaniu komisji.

Główne tematy to:

- projekty budżetu powiatu , ze szczególną analizą budżetów szkół i placówek

oświatowych,

- realizacja wniosków komisji,

- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdu zespołów

na zawody sportowe o charakterze ponadpowiatowym.

- zaopiniowanie kalendarza imprez kulturalno-sportowych

- funkcjonowanie oświaty niepublicznej w powiecie

- arkusz bieżącego monitorowania wydatków placówek oświatowo- wychowawczych

- podział subwencji oświatowej na podstawie wcześniej przyjętego arkusza ocen

- sytuacja finansowa szkól i placówek oświatowych

- regulamin przyznawania stypendium samorządowego dla najzdolniejszych

uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie

- przygotowanie szkół i placówek do nowego roku szkolnego

- propozycje wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

- projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli

- sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie

- zapoznanie z wynikami kontroli rozliczenia subwencji oświatowej dla ZSR CKP

- stan funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w powiecie

- zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

- regulamin stypendium Starosty

- projekt rozbudowy i modernizacji bazy szkolnej ZSP w Świdwinie

- inwestycje i remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych

- funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbyło się 35 posiedzeń w tym 8 posiedzeń wspólnych i 5 wyjazdowych.

Komisja odbyła wspólnie posiedzenie z Powiatową Izbą Rolniczą na którym omawiano bieżące problemy wsi i rolnictwa.

Główne tematy posiedzeń komisji to:

- projekty budżetu powiatu

- informacja o realizacji programu gosp. odpadami w powiecie świdwińskim

- plan techniczny zimowego utrzymania dróg

- informacja o wpływie funkcjonowania firmy „PRIMA” prowadzącej przemysłowy,

intensywny chów trzody chlewnej na środowisko i sytuację finansową rolnictwa

- informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym w powiecie

- analiza sprawozdania rocznego z realizacji budżetu powiatu

- analiza realizacji zadań promocyjnych i zamierzenia na najbliższy okres

- sprawa zanieczyszczenia rzeki Regi i jeziora Bukowiec ściekami komunalnymi

- informacja o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wydziału

Architektury, Budownictwa i Infrastruktury, Wydziału Komunikacji i Drogownictwa oraz

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

- realizacja programu zalesień powiatu świdwińskiego

- ocena stanu ochrony środowiska w powiecie

- opinia w sprawie wyrażenia woli uporządkowania przebiegu i kategorii dróg

wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Świdwina

- przygotowanie do zimowego utrzymania dróg powiatowych i obiektów

jednostek organizacyjnych powiatu

- omówienie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

- przegląd stanu dróg powiatowych,

- sposób realizacji przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dopłat do produkcji rolnej dla rolników powiatu świdwińskiego

- realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

pojazdów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa

- sposób wdrażania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

przez Wydział Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego

- realizacja zadań gospodarki gruntami przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Świdwinie

- informacja o stanie mienia komunalnego powiatu.

Komisja Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Zdrowia i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyła 35 posiedzeń w tym kilkanaście posiedzeń wspólnych z Zarządem Powiatu, Radą Społeczną ZOZ, Powiatową Radą zatrudnienia i innymi komisjami Rady Powiatu

Komisja odbywała posiedzenia wyjazdowe w szpitalu powiatowym, urzędzie pracy, placówce „Dzieciowisko” i DPS-ach.

Główne tematy posiedzeń:

- dyskusja nad projektami budżetu powiatu,

- zapoznanie z programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych

- zapoznanie członków komisji z pracą i oczekiwaniami organizacji kombatanckich

- realizacją budżetu powiatu

- omówienie kontraktu na usługi medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia

- informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym

- ocena programów zmierzających do zmniejszenia bezrobocia w powiecie świdwińskim

- sprawozdanie z pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu d/s

orzekania o stopniu niepełnosprawności

- wykorzystanie środków Funduszu Pracy

- informacja o sytuacji organizacyjno-finansowej szpitala powiatowego

- funkcjonowanie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Powiecie

- zapoznanie z programem restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej

- realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych przez “Dzieciowisko” w Świdwinie

- realizacja budżetu powiatu przez jednostki będące w bezpośrednim zainteresowaniu

komisji

- ocena realizacji programów Powiatowego Urzędu Pracy realizowanych przy udziale miast i gmin w powiecie.

- realizacja programu restrukturyzacji szpitala

W każdy czwartek w godzinach od 14-16 interesantów przyjmował przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

Ponadto organizowane były dyżury radnych w Biurze Rady Powiatu i Urzędach Gmin w Brzeżnie i Rąbinie.

Wiele uwagi poświęciliśmy sprawie poprawnego i terminowego złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych, które w konsekwencji składane były terminowo i merytorycznie prawidłowo.

Stałym tematem naszej pracy była współpraca z przewodniczącymi komisji, naczelnikami wydziałów starostwa, kierownikami jednostek powiatowych w temacie przygotowania materiałów w celu sprawnego przebiegu obrad sesji i komisji Rady Powiatu.

Tak w olbrzymim skrócie przedstawia się nasza praca w kadencji 2002-2006. Jej ocenę pozostawiam mieszkańcom Powiatu, którym życzę jak najlepszych decyzji w zbliżających się wyborach wójtów, burmistrzów i radnych miast, gmin, powiatu i województwa zaś naszym następcom - przyszłej Radzie Powiatu - życzę, aby potrafiła patrzeć dalekosiężnie, koncentrować się na rzeczach ważnych i wybierała zawsze rozwiązania sprzyjające rozwojowi naszego pięknego powiatu.

Na koniec chciałbym podziękować Państwu radnym, Staroście i członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników instytucji i organizacji za współpracę i pomoc, której doświadczyłem w wypełnianiu funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu.

Ponadto podkreślił, że w minionej kadencji na remonty dróg powiatowych wydatkowano kwotę 2.506 tys. zł w tym środki zewnętrzne 940 tys. zł. Utworzono Fundusz Pożyczkowy przy wsparciu finansowym w wysokości 2 mil. złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Powołano Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w celu budowy, kosztem 24, 980 tys. Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym.

Na aktywizację rynku pracy wydatkowano 27.636 tys. zł z czego 12.632 tys. pozyskano w drodze konkursów i programów przygotowanych przez powiatowy Urząd Pracy.

Stałym tematem naszej pracy były działania związane z pomocą dla szpitala powiatowego.

W ramach programu restrukturyzacji szpital otrzymał preferencyjną pożyczkę w wysokości 1.078 tys. zł. Przy naszym poręczeniu szpital zaciągnął kredyt w kwocie 3 mln. zł. co pozwoli na uregulowanie wszystkich zobowiązań wymagalnych wobec pracowników oraz poprawić płynność finansową szpitala.

Przekazaliśmy na rzecz miasta działki w sąsiedztwie szpitala co w konsekwencji pozwoliło uregulować zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 670 tys. zł.

Kosztem 7.084 tys. zł wykonano prace inwestycyjne i remontowe w jednostkach oświatowych i placówkach opieki społecznej

Starosta przedstawił realizację zadań Powiatu Świdwińskiego w II kadencji samorządu powiatowego

materiał pisemny w załączeniu

8.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2006

Przewodniczący Rady Poinformował że zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie o samorządzie powiatowym, obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez radnych dotyczy każdego roku kalendarzowego w trakcie kadencji w terminie do 30 kwietnia. Ponadto radni, są zobowiązani do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Zatem ze względu, że koniec bieżącej kadencji Rady Powiatu upływa

27 października, obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych przypadł na 27 sierpnia br. a więc byliśmy zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe dwukrotnie.

Do przyjmowania oświadczeń majątkowych upoważniłem Kierownika Biura Rady Powiatu z zaznaczeniem, aby oświadczenie w części niepodlegającej ujawnieniu była chroniona tj. część B oświadczenia dotycząca adresu zamieszkania i położenia nieruchomości.

Kierownik Biura został upoważniony wyłącznie do dokonywania czynności techniczno - ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń.

Oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone w dwóch egzemplarzach wg stanu majątkowego na dzień 27 sierpnia 2006 roku.

Osobiście dokonałem analizy złożonych oświadczeń, nie stwierdziłem

w żadnym przypadku, że radny podał w oświadczeniu nieprawdę lub zataił prawdę. Następnie złożone oświadczenia majątkowe po jednym egzemplarzu przekazałem Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Białogardzie i Staroście Powiatu w celu ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Serdecznie dziękuję za rzetelne wypełnienie oświadczeń majątkowych i ich złożenie w ustawowym terminie.

Ponadto przedstawił informację nadesłaną przez wojewodę zachodniopomorskiego i naczelników urzędów skarbowych w Białogardzie Kołobrzegu i Szczecinku.

9. Podjęcie uchwał:

Lucyna Miętek - przedstawiła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu w roku 2006. Informując, że zwiększenie dochodów budżecie powiatu na 2006 rok

o kwotę 945.559 zł nastąpiło na skutek wprowadzenia do budżetu dotacji otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związanej z zalesianiem gruntów w

kwocie 113.843 zł, otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne objętych Kontraktem Wojewódzkim w kwocie 439.641 zł, zwiększenia planowanych dochodów pochodzących z opłat komunikacyjnych w kwocie 294.300 zł, wprowadzenie do planu dochodów kwoty 17.000 zł tytułem kosztów obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych,

zwiększenia planowanych dochodów jednostek organizacyjnych o kwotę 80.775 zł .

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 93.527 zł nastąpiło na skutek:

- mniejszej niż planowano ilości uczniów w szkołach niepublicznych - kwota 53.784 zł

- niższych kosztów obsługi kredytów - kwota 40.000 zł .

Zwiększenie planu dochodów o 945.559 zł , zmniejszenie wydatków o kwotę 93.784 zł, uruchomienie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 153.700 zł, pozwoliło na zwiększenie wydatków o kwotę 1.193.043 zł, z przeznaczeniem na:

Finansowanie kosztów zalesiania gruntów w wysokości 113.843 zł,

Zabezpieczenie wydatków w dziale Gospodarka Mieszkaniowa w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na : 45.000 zł koszty remontu budynku na ul. Drawskiej, 18.000 zł remont korytarza w budynku Starostwa przy ul Kołobrzeskiej, 2.000zł koszt wyprowadzenia odpowietrzników wentylacyjnych w budynku Starostwa, 10.000 zł - zakup energii.

Zabezpieczenie środków w dziale Administracja Publiczna w kwocie 136.834 zł na zakup tablic, druków w wydziale komunikacji oraz środków na wynagrodzenia (odprawa emerytalna) i składki ZUS,

Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie o 138.325 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sławoborzu o kwotę 7.950 zł z tytułu zwiększenia zadań oświatowych - utworzenie większej liczby oddziałów.

- Zespół Szkół w Połczynie zwiększenie o kwotę 130.375zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 100.000 zł, wydatki bieżące 18.000 zł oraz wydatki w ramach zwiększonych dochodów 12.375 zł

Zaplanowanie wydatków na pomoc materialną dla studentów w kwocie 5.000 zł (Stypendium Starosty Powiatu Świdwińskiego),

Zwiększenie planu wydatków w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 210.000 zł tj: Placówka OWS „Dzieciowisko” w Świdwinie kwota 200.000 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z otrzymaną dotacją, PCPR o kwotę 10.000 zł na zakup komputerów i drukarki.

Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 1.500 zł z uwagi na konieczność rozpatrzenia złożonych wniosków,

Udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju,

Zwiększenie wydatków w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 72.900 zł: w Poradni PP w Świdwinie z przeznaczeniem na koszty remontu pomieszczeń, oraz zwiększenie wydatków w DWD w granicach zwiększonych dochodów.

Wydatki inwestycyjne w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w dziale 150, rozdział 15009 -Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 139.641 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją.

Uchwała Nr XXXII/176/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/139/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2005r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006 rok. Została przyjęta jednogłośnie, głosowało 16 radnych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowiącym uchwałę Nr XI/33/2006 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2006 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały

W związku z powyższym Przewodniczący poddał projekt uchwały Nr XXXII/177/06 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pod głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, za uchwałą opowiedziało się 16 radnych.

Krystyna Wojnicka przedstawiła projekt uchwały nr XXXII/176/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/164/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku.

Powiat Świdwiński w 2006 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymał środki finansowe w wysokości 807 657,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/164/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 20 września 2006 r. plan podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 r. przedstawiał się następująco:

środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 95 500,00 zł

- środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 376 807,00 zł

zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania

Warsztatów Terapii Zajęciowej(WTZ) 335 350,00 zł

Proponowana zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych dla powiatu świdwińskiego na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ( pismo Prezesa Zarządu PFRON z dnia 26 października br , znak WF/1118w/2006) o kwotę 114 771,00 zł do wysokości 922 428,00 zł oraz na zmniejszeniu dotychczasowych środków na rehabilitację zawodową ( 95 500,00 zł ) o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną.

Z kwoty 92 300,00 zł przeznacza się na:

 • 40 000,00 zł na pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • 52 300,00 zł na staże i przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych.

Środki w kwocie 494 778,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej (zwiększenie dotychczasowych środków o kwotę 117 971,00 zł nastąpiło w wyniku uzyskania dodatkowych środków z PFRON oraz przeniesienia ze środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową) przeznacza się na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ,likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się , dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków ortopedycznych ,dofinansowanie imprez sportowych ,kulturalnych, rekreacji i turystyki .

Zobowiązania dotyczące dofinansowania działalności WTZ w kwocie 335 350,00 zł

nie ulegają zmianie

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Radni nie wnieśli żadnych zmian do uchwały.

Przewodniczący rady wraz ze starostą wręczyli wszystkim radnym podziękowania za pracę w czasie II kadencji Rady Powiatu wraz ze zdjęciem pamiątkowym.

Następnie radni udali się na plac budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym.

Radnych i pozostałych uczestników sesji na placu budowy powitał Arkadiusz Kurosz - Prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Świdwinie.

Władysław Błaszczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych przedstawił Informację o Realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w powiecie świdwińskim

„Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Świdwińskim” został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

POLITYKA, CELE I ZADANIA ORAZ OTOCZENIE PRAWNE W GOSPODARCE ODPADAMI

Przeprowadzona reforma ustrojowa państwa wprowadzona została pakietem ustaw, do którego między innymi należą :

- ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. 9)

91/1998 poz. 603 i Dz. U. 104/1998 poz. 656),

- ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz, U. 106/1998 poz.668), zwaną ustawą kompetencyjną,

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133/1998 poz.872).

Przyjęcie nowego ustroju państwa spowodowało istotne zmiany w zarządzaniu ochroną środowiska w tym odpadami. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce nowy trójstopniowy podział terytorialny państwa , którego jednostkami są: województwa, powiaty i gminy. Na szczeblu wojewódzkim obecna jest władza rządowa i samorządowa, natomiast na szczeblu powiatowym i gminnym - tylko samorządowa. Wprowadzenie dodatkowego samorządowego poziomu administracyjnego spowodowało przeniesienie ze szczebla wojewódzkiego na powiatowy zadań publicznych o charakterze ponad gminnym. Do zadań tych zaliczono między innymi ochronę środowiska jako całości. W związku z tym niektóre kompetencje należące do organu wojewódzkiego przeniesiono na szczebel powiatowy.

Organami samorządowymi na szczeblu powiatowym oraz gminnym są odpowiednio :

starosta, zarząd powiatu, rada powiatu oraz wójt (burmistrz lub prezydent miasta), rada gminy.

PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problemy gospodarowania powstającymi odpadami, jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 01.62 poz. 628 z późn. zm. ) oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm. )

Ustawy regulują ogólne zasady postępowania ze wszelkiego rodzaju odpadami, a najważniejsze z nich to:

*zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości,

*usuwania odpadów z miejsc powstawania,

*wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę

środowiska.

W przypadku odpadów komunalnych , zadania związane z ich racjonalnym gospodarowaniem realizuje gmina ( miasto) ustawą o utrzymaniu ładu i porządku w gminie.

MERYTORYCZNE PODSTAWY WYKONANIA OPRACOWANIA

„Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Świdwińskim” zawiera zadania w zakresie gospodarki odpadami, które są konieczne do realizacji celów, określonych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego” oraz krajowym planie gospodarki odpadami, a także w dokumentach, takich jak: „II Polityka Ekologiczna Państwa”, „Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010”.

W „Planie” przedstawione zostały podstawowe dane z dziedziny gospodarki odpadami na terenie powiatu, przewidywane zmiany ilości i składu odpadów, określone zostały bieżące problemy oraz mocne i słabe strony systemu, polityka, cele i zadania gospodarki odpadami, a także opracowana została analiza zaleceń, dotyczących wyboru scenariusza gospodarki odpadami dla powiatu i ich realizacja.

Ponadto w planie uwzględniono dotychczasowe opracowania firmy „PRO-EKO” Pana Krzysztofa Rajewicza, dotyczące problematyki gospodarowania odpadami na terenie powiatu świdwińskiego.

„Plan” opracowany został w ramach projektu DANCEE: Siedem Projektów Ochrony Środowiska, Pool II, nr ref. 124/31-0276, projekt 5: Wsparcie w planowaniu gospodarki odpadami w Powiecie Świdwińskim, Woj. Zachodniopomorskie, Polska.”

Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Świdwińskim opracowano w oparciu o:

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska, 29 października 2003 (opublikowany w MP z 2003 r Nr 11, poz. 159), Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Ramboll/Cowi, Szczecin, maj 2003, Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin, październik 2002

 • Raport o Stanie Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w 2001 roku, WIOŚ, Szczecin 2002, Plan Zagospodarowania Przestrzennego, RBGPWZ, Szczecin, czerwiec 2002, Program zagospodarowania odpadów innych niż komunalne - wytwarzanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa Luty 2001,

 • Strategia Rozwoju Gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Szczecin 2000, Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, cz. I i II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, grudzień 2001 r.,

 • Strategia Rozwoju Powiatu Świdwin, sierpień 2001,

 • Powiatowy Program Gospodarki Odpadami, Świdwin 2000,

 • Raporty techniczne w ramach programu DANCEE,

 • Studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin,

 • Waloryzacje przyrodnicze gmin,

 • Materiały promocyjne i informacyjne powiatu Świdwińskiego,

 • Informacje o powiecie

 • Informacje Regiosetu - Powiat Świdwin -

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Świdwińskim został sporządzony na okres 2003 - 2015.

Głównym problemem gospodarki odpadami na terenie powiatu świdwińskiego jest fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy objęci są zbiórką odpadów.

Innym istotnym problemem jest brak kompleksowego programu selektywnego gromadzenia odpadów.

Na terenie powiatu zlokalizowano nielegalne składowiska, będące poważnym zagrożeniem dla wszystkich elementów środowiska.

Innym istotnym problemem jest brak wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Celem opracowania planu było określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu, zaproponowanie działań krótkoterminowych (do roku 2006) oraz strategicznych rozwiązań (do roku 2015) w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z celami, zawartymi w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego”, krajowym planie gospodarki odpadami oraz celami, określonymi w Polityce Ekologicznej Państwa oraz w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach.

Podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki odpadami stanowiły takie cele, jak zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

 • zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania, w danych warunkach techniczno-ekonomicznych, nie da się uniknąć,

 • unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

 • bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Jak więc wynika z powyższego, cel realizowano zgodnie z zakresem zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie powiatu, w sposób zapewniający pełną ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, a także z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury.

POLITYKA, CELE I ZADANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

„Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Świdwińskim” został opracowany zgodnie z polityką, celami i zadaniami określonymi w Krajowym i Wojewódzkim planie gospodarki odpadami i uchwalony.

Działania na lata 2003-2006 - dotyczyły

Ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji w pierwszym okresie realizacji Planu w (latach 2003-2006) zmniejszenie wytwarzania tych odpadów o 10 %. Również realizacja wytycznych wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w części dotyczącej odpadów ulegających biodegradacji, w pierwszym okresie (2003-2006) dotyczy:

 • selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,

 • budowy instalacji do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji.

Działania długofalowe - 2007-2010 - dotyczą

Zakończenia budowy i oddania do eksploatacji instalacji do zagospodarowania odpadów w naszym powiecie. Zalecane sposoby przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów:

 • kompostowanie odpadów organicznych,

 • budowa instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów

 • budowa instalacji do segregacji odpadów,

 • budowa instalacji do odzysku odpadów,

 • składowanie tylko tych odpadów, których nie da się poddać procesowi odzysku lub unieszkodliwiania.

Odpady komunalne

Reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala gminom na przyjmowanie odpowiednich uchwał przez rady gmin, dotyczących obowiązków właścicieli odpadów na terenach gmin, oraz opracowywanie odpowiednich Regulaminów Utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach.

Wdrożenie tej zasady jest ogromnie ważne, ponieważ pozwala gminie na spełnienie obowiązków ustawowych.

W związku z powyższym konieczne jest:

 • objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych, także stworzenie jednolitego systemu rejestracji wytwarzanych odpadów oraz odpadów odbieranych przez specjalistyczne firmy,

 • określenie rozwoju selektywnej zbiórki surowców wtórnych,

 • określenie rozwoju selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

 • zgodność w zakresie odpadów które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie ( odpady ciekłe, odpady medyczne i weterynaryjne, opony i ich części ).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA W RAMACH POROZUMIENIA

Uwzględnia aktualne oraz przeszłe wymagania dotyczące technik i technologii zagospodarowania odpadów, oraz potencjalne prognozy wzrostu kosztów transportu i zagospodarowania odpadów, ustalono z gminami realizację w zakresie zadań podstawowych, na zasadach współpracy międzygminnej i powiatu w oparciu o Spółkę z o. o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

W tym celu wszystkie Gminy opracowały Gminne Regulamin Utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Założono, że docelowo przyjęty zostanie jeden taryfikator opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów.

Realizacja Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami

SKŁADOWISKA ODPADÓW

Na terenie powiatu Świdwińskiego funkcjonuje sześć jednostek administracyjnych:

 1. Miasto Świdwin,

 2. Miasto i Gmina Połczyn Zdrój,

 3. Gmina Świdwin,

 4. Gmina Sławoborze,

 5. Gmina Rąbino,

 6. Gmina Brzeżno.

Miasta i gminy opracowały Gminne Plany Gospodarki Odpadami, które są spójne z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami.

Realizując zadania nakreślone w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, to przede wszystkim zorganizowano i przeprowadzono szkolenia ekologiczne w tzw. „Pakiecie ekologicznym”, który przeprowadzony został w roku 2003 w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie, w którym uczestniczyło ponad 40 nauczycieli z terenu powiatu, prowadziła firma „PRO-EKO”.

Bardzo ważnym zadaniem było unormowanie prawne istniejących składowisk odpadów komunalnych, bądź ich zamknięcie z braku pełnej dokumentacji jakim powinny odpowiadać składowiska komunalne i tak:

 1. W terminie do 30. 06. 2002 r. Starosta Świdwiński zobowiązał decyzjami zarządców składowisk odpadów do przeprowadzenia przeglądów ekologicznych istniejących w poszczególnych gminach składowisk odpadów w celu określenia, które składowiska odpadów będą mogły dalej przyjmować i deponować odpady , a które winny zostać zamknięte bądź dostosowane do dalszego funkcjonowania. Przeglądy zostały wykonane zgodnie z art. 238 ustawy z dn. 27.04. 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn. zm. ).

 2. W wyniku przeglądów ekologicznych zamknięto składowisko odpadów komunalnych w Brzeżnie. Składowisko deponowało odpady komunalne z terenu Gminy Brzeżno. Składowisko to o powierzchni 9,72 ha. po zamknięciu zostało zrekultywowane, rekultywację zakończono do 31 grudnia 2005r.

 3. Również zamknięte zostało również składowisko odpadów komunalnych w Mieście Świdwin o powierzchni 3,35 ha zlokalizowane przy ul. Szczecińskiej, obecnie trwają tam prace rekultywacyjne, które zgodnie z decyzją Starosty Świdwińskiego będą zakończone do 31 lipca 2007 r. Po zakończeniu rekultywacji na składowisku będzie prowadzony monitoring dotyczący szczególnie na badaniach wody, jest to tzw faza poeksploatacyjna ( zamontowanie pizometrów ).

 4. Natomiast składowisko odpadów komunalnych w Kołaczu Gmina Połczyn Zdrój, o powierzchni 2,60 ha decyzją Starosty Świdwińskiego zostanie zamknięte dnia 30. 06. 2007r. Składowisko deponuje odpady z terenu Miasta i Gminy Połczyn Zdrój. Obecnie są przeprowadzane prace, które mają na celu opracowania projektu prac rekultywacyjnych tego składowiska, a następnie wykonanie rekultywacji. Odpady z terenu Miasta i Gminy Połczyn Zdrój po oddaniu do użytkowania składowiska w Wardyniu Górnym należącego do Spółki z o. o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, będą deponowane na składowisku odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym

 5. Podobnie składowisko odpadów komunalnych w Lepinie Gmina Sławoborze, o powierzchni 2,60 ha decyzją Starosty Świdwińskiego zostanie zamknięte dnia 30. 06. 2007r. Obecnie składowisko deponuje odpady z terenu Gminy Sławoborze. Trwają uzgodnienia przygotowawcze, które mają na celu opracowania projektu prac rekultywacyjnych, a po zamknięciu składowiska, przeprowadzona będzie rekultywacja składowiska. Odpady z terenu Gminy Sławoborze po oddaniu do użytkowania składowiska w Wardyniu Górnym będą deponowane na składowisku odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym, zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami.

 6. Składowisko odpadów komunalnych Świdwinek II, będące w zarządzie Miasta Świdwin, o powierzchni 1,59 ha, położone jest na terenie Gminy Świdwin. Właściciel składowisko decyzją Starosty Świdwińskiego został zobowiązany do wyposażenia składowiska w niezbędne urządzenia konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania do dnia 31. 12. 2005 r. Zgodnie z decyzją na tym składowisku zamontowano wagę samochodową, wiatrołap na kierunku, z którego przeważnie wieje wiatr oraz zakupiono ciągnik - kompaktor. Składowisko Świdwinek II po dostosowaniu, spełnia wszelkie wymogi prawne oraz posiada niezbędne urządzenia do jego funkcjonowanie w przedziale czasu do 2009 r. z możliwością przedłużenia do 2012 roku. Składowisko deponuje odpady z terenu Miasta i Gminy Świdwin.

 7. Tylko na terenie Gminy Rąbino nie było tzw. Własnego gminnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady są zbierane i wywożone przez firmy „EKO-FIUK” z Połczyna Zdroju, Retmana obecnie Remondis ze Szczecina i Zakład Usług Komunalnych w Świdwinie. Odpady z terenu Gminy Rąbino po oddaniu do użytkowania składowiska w Wardyniu Górnym należącego do Spółki z o. o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, będą deponowane na składowisku odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym.

 8. Gmina Świdwin, deponuje swoje odpady komunalne na składowisku odpadów komunalnych Świdwinek II Odpady z terenu Gminy Świdwin po oddaniu do użytkowania składowiska w Wardyniu Górnym należącego do Spółki z o. o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, będą deponowane na składowisku odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym.

 9. Corocznie przeprowadza się na terenie powiatu szereg akcji polegających na zbieraniu odpadów przez młodzież i mieszkańców w ramach „Sprzątania Świata” i inne formy zbierania odpadów szczególnie na brzegach rzek i jezior.

Likwidacja mogilników

Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa mogilniki w miejscowości Wierzbnica Gmina Świdwin i w miejscowości Niemierzyno w granicach Miasta Świdwin.

W mogilnikach zmagazynowane są przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach. Przeterminowane środki chemiczne będą w 2007 r. przewiezione do utylizacji - spalarni w Niemczech, Holandii lub uruchomionych spalarniach w Polsce.

Natomiast drugi mogilnik zlokalizowany jest w miejscowości Niemierzyno, pod płytą lotniska wojskowego Świdwin i jest w kompetencji Urzędu Miasta Świdwin. Obecnie trwają rozmowy odnośnie przejęcia zadania od Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie i przekazanie do dalszego postępowania w celu pozyskania środków do likwidacji mogilników przez Marszała Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z INNYMI ODPADAMI:

Odpady elektryczne i elektroniczne postępowanie zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, kupujący sprzęt nowy zdaje do sklepu sprzęt zużyty, właściciel sklepu zwraca go do hurtowni lub bezpośrednio do producenta, który unieszkodliwia dany odpad, przede wszystkim polegający na recyklingu, czyli ponownym użyciu do produkcji materiałów lub części.

Odpady medyczne zgodnie z ustawa o odpadach są zbierane i przekazywane przez jednostki służby zdrowia z terenu powiatu a następnie przekazywane do termicznego unieszkodliwiania.

Zużyte nie nadające się do użytkowania pojazdy - zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wszystkie te pojazdy będą przekazywane do stacji demontażu w celu ich rozbiórki i odzysku bądź unieszkodliwiania poszczególnych części pojazdów.

Odpady zawierające azbest- powstał ogólnokrajowy plan likwidacji odpadów zawierających azbest, który ma być realizowany do 2032 roku, obecnie trwają przygotowania do zbilansowania wyrobów zawierających azbest, oraz możliwości pozyskania środków potrzebnych na likwidację pokryć dachowych (eternit), rur wodociągowych zawierających azbest i wszystkich innych materiałów zawierających azbest.

Osady ściekowe

Będą dostarczane do MPGO w Wardyniu Górnym i tam poddane procesowi kompostowania jest to forma odzysku odpadów pochodzenia organicznego.

Zużyte baterie i akumulatory, zbierane są przez punkty sprzedaży i przekazywane do hurtowni lub producenta i następnie poddane będą procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

C E L E G Ł Ó W N E

 1. Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów.

 2. Objęcie 100% mieszkańców i zakładów usługą odbioru odpadów.

 3. Ponowne wykorzystanie maksymalnej ilości wytwarzanych odpadów.

 4. Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów.

Aby można było zrealizować założone cele utworzono

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE - KTÓRY POLEGA GŁÓWNIE NA PROWADZENIU:

 1. Edukacji ekologicznej dla możliwie jak największej społeczności w powiecie, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

 2. Selektywnej zbiórki a następnie poddaniu segregacji wszystkich odpadów.

 3. Przetwarzaniu czyli, poddaniu odzyskowi i recyklingowi wszystkich surowców odpadowych.

 4. Kompostowaniu wszystkich odpadów organicznych w tym osadów ściekowych.

 5. Bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których ze względów technologicznych nie da się odzyskać, bądź proces poddania ich odzyskowi w warunkach obecnych jest ekonomicznie nie uzasadniony.

- Punkt 1 dotyczy organizowania działalności edukacyjnej, która jest prowadzona od roku 2001 na szczeblu starostwa, natomiast po oddaniu MPGO w Wardyniu Górnym obowiązki te przejmie powstała Spółka.

- Punkty od 2 do 5 dotyczą już organizacyjnej i konsekwentnej działalności gospodarczej odpadami w powiecie świdwińskim, które realizowane będą przez MPGO w Wardyniu Górnym.

Tylko te dwa działania prowadzone równocześnie i długo terminowo, czyli działalność EDUKACYJNA I GOSPODARCZA zapewnią prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w powiecie.

PODSUMOWANIE

Już podczas trwania I kadencji samorządu powiatu w roku 2000, Radni Powiatu ustalili, że pierwszoplanowym zadaniem w ochronie środowiska jest ochrona powierzchni ziemi, planowane zadanie należy realizować poprzez kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami w powiecie.

Należy podkreślić, że konsekwentnie realizowano ten pomysł opierając się na „Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świdwińskiego”.

W latach 2003 - 2006 przy wydatnej pomocy finansowej Królestwa Danii, rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji o nazwie MPGO, składowisko odpadów komunalnych i obojętnych w Wardyniu Górnym, którego budowa obecnie jest już w końcowym etapie i zostanie zakończona do 10. 11. 2006 r.

Wybudowane składowisko należy do nowo utworzonej Spółki z.o.o. pn. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, którego udziałowcami są samorządy.

Planuje się oddanie do eksploatacji składowiska odpadów w Wardyniu Górnym w marcu 2007 r. Koszt inwestycji to około 25 mln. zł. z tego około 6 mln. pochodzi z Ministerstwa Środowiska Królestwa Danii.

Samorządy będą miały pełną kontrolę nad Spółką ponieważ są jej udziałowcami, dlatego też zyski MPGO, które będą w razie potrzeby przeznaczone na nowe inwestycje między innymi budowa nowych kwater do składowania odpadów, jak również pośrednio mogą wpłynąć na obniżenie cen za składowanie odpadów.

Inwestycja, która zapewni racjonalne i kompleksowe zagospodarowanie odpadów w powiecie, bezpośrednio i znacząco przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi jak również pośrednio do ochrony wód Bałtyku, odpady nie będą trafiać do zlewni rzeki Regi i Parsęty, tylko na nowoczesne w 100 % bezpieczne, budowane według wymogów BAT ( Najlepsze Dostępne Techniki - NDT ) składowisko odpadów w Wardyniu Górnym. Strona duńska pomagając w realizacji przedsięwzięcia również miała na celu ochronę powierzchni Ziemi a tym samym poprawę jakości wód Bałtyku.

Arkadiusz Kurosz - informując o realizacji budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym stwierdził, że zakład składał się będzie z sortowni, kwatery reszty śmieciowej (balastu), kompostowni, stacji recyklingu oraz stworzenie jednolitego systemu gospodarki odpadami. Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym zawarta jest w uchwalonym planie gospodarki odpadami dla powiatu świdwińskiego oraz planach gminnych. Ponadgminne rozwiązanie pozwala na koncentrację środków finansowych inwestycyjnych oraz racjonalizację kosztów eksploatacyjnych. Pozwala zastosować najnowsze trendy w gospodarce odpadami komunalnymi spełniające wymagania UE i Polski w zakresie ochrony środowiska:

- składowanie tylko reszty śmieciowej (balastu) w warunkach całkowitego zabezpieczenia

przed zanieczyszczeniem gruntu oraz wód gruntowych.

- wdrożenie systemu selektywnego zbioru odpadów podatnych na recykling

- minimalizacja odpadów

- unieszkodliwianie odpadów organicznych - w tym osadów ściekowych poprzez

kompostowanie,

- separacja odpadów niebezpiecznych

Gospodarka odpadami na obszarze objętym projektem polegać będzie na maksymalnym odzysku odpadów (minimalizacja odpadów) ze strumienia odpadów komunalnych, kompostowaniu frakcji mokrej (odpady organiczne, osad ściekowy), deponowaniu reszty śmieciowej w kwaterze balastu (frakcja sucha), separacji odpadów niebezpiecznych.

Realizowany projekt obejmuje Powiat Świdwin Miasto i Gminę Połczyn Zdrój, Gminę Sławoborze, Gminę Świdwin, Gminę Rąbino oraz Miasto i Gminę Czaplinek z Powiatu Drawskiego. W/w Samorządy są założycielami i udziałowcami Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Świdwinie.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Wardyń Górny gm. Połczyn Zdrój, Powiat Świdwin na działce nr 117/3 o pow. 6,48ha. składającego się z następujących głównych elementów: kwatera reszty śmieciowej (balastu), sortownia, stacja recyklingu, kompostownia odpadów organicznych w tym osadów ściekowych.

I. Pierwsza kwatera reszty śmieciowej (balastu) zaprojektowana zgodnie z Dyrektywą UE1999/31 oraz przepisami prawa polskiego. Do składowania dopuszcza się tylko resztę śmieciową oraz odpady nie nadające się do wykorzystania.

II. Sortownia odpadów :

rezerwa wydajności sortowni wykorzystana zostanie do segregacji (uszlachetnienia) odpadów ze zbiórki selektywnej, przewiduje się możliwość sortowania odpadów z gmin nie należących do MPGO Sp. z o.o. w Świdwinie w celu pełnego wykorzystania wydajności linii sortowniczej.

III. Stacja recyklingu-przyjmująca surowce wtórne, oraz odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe i ogrodowe . Struktura będzie obejmować szereg kontenerów na różne frakcje odpadów, ustawionych na utwardzonym podłożu. Prostota, uwzględnia szczególnie problem kosztów, ale też ograniczone ilości spodziewanych odpadów.,

IV. Kompostownia odpadów organicznych:

-kompostownia przeznaczona jest do kompostowania odpadów ogrodowych, parkowych, osadu ściekowego i frakcji organicznej SOK, przy wykorzystaniu technologii „pryzmowej”.

Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami oraz stworzenie jednolitego systemu odzysku i zagospodarowania odpadów w gminach o szczególnych walorach przyrodniczych i środowiskowych znacząco wpłynie na poprawę stanu czystości i ochronę walorów środowiska naturalnego, ograniczenie nielegalnych składowisk odpadów. Wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami polegającego na maksymalnym odzysku odpadów znacząco wpłynie na ograniczenie ilości składowanych odpadów.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby w zakresie ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, dla terenów o szczególnych walorach przyrodniczych i turystycznych Pow. Świdwińskiego i gm. Czaplinek z Pow. Drawskiego, rozwiąże problem zagospodarowania osadów ściekowych (kompostowanie). Zagospodarowanie odpadów organicznych w znaczący sposób ograniczy emisję metanu do atmosfery. Odzysk surowców odpadowych, zmniejszenie ilości deponowanych obecnie na składowiskach osadów ściekowych i odpadów organicznych, wyodrębnienie i zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych przyczyni się do wzrostu walorów turystycznych, środowiskowych i przyrodniczych Powiatu co spowoduje rozwój agro-turystyki, działalności pozarolniczej oraz rolnictwa pro-ekologicznego, bezpośrednio dając szansę zatrudnienia osób z byłych terenów popegeerowskich. Inwestycja wpłynie na ograniczenie liczby dzikich, nielegalnych składowisk odpadów, rozwój sektora gospodarki odpadami w zakresie recyklingu, unieszkodliwiania, przeróbki, selektywnej zbiórki odpadów, współpracy międzygminnej.

POPRAWA STANU CZYSTOŚCI I OCHRONA WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO, OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW poprzez budowę nowoczesnego, międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami oraz stworzenie jednolitego systemu odzysku i zagospodarowania odpadów w gminach o szczególnych walorach przyrodniczych i środowiskowych. Obecny stan gospodarki odpadami w Powiecie Świdwińskim i Gminie Czaplinek jest niewystarczający. Istniejące składowiska odpadów w większości nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a pozostały czas eksploatacji dobiega końca.

W większości przypadków, odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych trafiają do wspólnego strumienia odpadów komunalnych, kierowanych na składowiska podobnie jest z odpadami komunalnymi zdatnymi do recyklingu oraz biodegradowalnymi. Stan ten powoduje narastające zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska terenów o szczególnych walorach przyrodniczych i turystycznych powiatu świdwińskiego i gminy Czaplinek z powiatu Drawskiego. Narastającym problemem na terenach gmin jest niekontrolowane składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych (lasy, wyrobiska po żwirach, nieużytki rolne, pola, łąki) co powoduje zagrożenie skażeniem gruntu wód powierzchniowych i podziemnych obszarów. Pilnym jest więc budowa nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami z systemem przeróbki i unieszkodliwiania odpadów.

Celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych, które spowoduje poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez właściwą gospodarkę odpadami.. Odpady komunalne z gospodarstw domowych będą wywożone oddzielnie, w celu wysegregowania i wykorzystania większej części składników zdatnych do recyklingu oraz utrzymania właściwych standardów postępowania z odpadami, np. osobnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Dla powyższego celu gminy wprowadzą następujący sposób postępowania z odpadami:

 • odpady ulegające biodegradacji (frakcja ”mokra” będą zbierane oddzielnie w większych ośrodkach, miastach,

 • papier, karton, szkło, plastik i inne materiały zdatne do recyklingu zostaną zebrane w celu recyklingu, a następnie segregowane w sortowni odpadów,

 • reszta śmieciowa (balast) deponowana będzie w kwaterze reszty śmieciowej.

 • Miasta i Gminy wprowadzą system zbiórki odpadów wielkogabarytowych (np. punkty zbiorcze), gdzie będzie można oddać odpady komunalne, materiały do recyklingu, odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne,

 • powstanie centralny punkt w zakładzie w Wardyniu Górnym przygotowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych, jak odpady elektryczne i elektroniczne, lodówki i inne urządzenia zawierające freon (CFC), odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ogrodowe,

 • wprowadzona zostanie osobna zbiórka baterii. W systemie zbiórki wprowadzi się obowiązek odbierania zużytych baterii przez sklepy prowadzące sprzedaż baterii,

 • odpady ogrodowe z gospodarstw domowych na obszarach wiejskich będą kompostowane na miejscu,

 • w miastach i większych miejscowościach odpady ogrodowe będą zbierane oddzielne i przekazywane do kompostowni w zakładzie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe zostaną wydzielone i ponownie wykorzystane. Odzysk obejmie 90% takich odpadów,

 • odpady organiczne z przemysłu leśnego zostaną w całości poddane recyklingowi, przez kompostowanie lub wykorzystane do ogrzewania,

 • zużyte opony zostaną rozdrobnione przed składowaniem, zaś w latach następnych wszystkie zużyte opony będą wykorzystywane w odpowiednich zakładach,

 • całość osadu ściekowego, wraz z osadem z szamb będzie unieszkodliwiana w procesie kompostowania w kompostowni w Wardyniu Górnym.

4. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie prac budowlanych: 11.04.2006r.

Zakończenie prac budowlanych: 31.10.2006r.

Zakończenie realizacji projektu z dostawami wyposażenia przewiduje się na dzień 15.03.2006r.

Planowany termin rozpoczęcie eksploatacji Zakładu: luty/marzec 2007r.

5. Źródła finansowania Projektu:

I. Dotacja z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach ZPORR(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) 75% kosztów kwalifikowanych (dotacja) - kwota 11 325 000 PLN (Koszty kwalifikowane (netto) 15 100 000PLN)

II. pożyczka z WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie) - kwota 5 000 000 PLN

 1. Dotacja z DEPA (Duńska Agencja Ochrony Środowiska) w ramach programu DANCCE ( Współpraca Dani na rzecz Środowiska w Europie Wschodniej) -dotacja w formie grantu odpowiadająca kwocie kwota 10.821.941DKK

Całkowity koszt projektu: 24.962.400PLN

WSPARCIE PROJEKTU PRZEZ DUŃSKĄ AGENCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA (DEPA) W RAMACH PROGRAMU DANCEE.

Zakład gospodarki odpadami w Powiecie Świdwińskim, Polska', wdrażany jest z finansową pomocą Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA), we współpracy z władzami powiatu, gmin wchodzących w skład Powiatu oraz Miasta i Gminy Czaplinek. Projekt -„Usprawnienie gospodarki odpadami w Powiecie Świdwińskim”,- również finansowany przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska, który realizowany był w latach 2001-2002, poprzedzał obecny projekt i dotyczył strategicznych zagadnień planowania gospodarki odpadami w powiecie oraz obejmował opracowanie planu gospodarki odpadami. Projekt realizowany był w ramach projektu DANCEE: Siedem Projektów Ochrony Środowiska, Pool II, nr ref. 124/31-0276, projekt 5: Wsparcie w planowaniu gospodarki odpadami w Powiecie Świdwińskim, Woj. Zachodniopomorskie, Polska. ”DEPA”

DEPA przyznała pomoc finansową dla projektu poprzez „grant” z DANCEE (Duńska Współpraca na Rzecz Środowiska w Europie Środkowej i Wschodniej).

Radni wysoko ocenili pracę starosty Zdzisława Chojnackiego, zaangażowanie burmistrzów i wójtów oraz prezesa spółki w realizacjach historycznego przedsięwzięcia jakim jest budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Wardyniu Górnym.

Przewodniczący Rady zamknął o godzinie 16.30 obrady ostatniej sesji Rady Powiatu drugiej kadencji w Świdwinie i zaprosił wszystkich uczestników na obiad.

Sporządził Przewodniczący Rady Powiatu

Wielisław Płoszaj Jan Michaliszyn

Wyciąg z protokołu obrad sesji Rady Powiatu w Świdwinie

odbytej w dniu 26 października 2006

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowiącym uchwałę Nr XI/33/2006 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2006 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały

W związku z powyższym Przewodniczący poddał projekt uchwały Nr XXXII/177/06 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pod głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, za uchwałą opowiedziało się 16 radnych