Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr I_06 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 22 listopada 2006 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

PROTOKÓŁ Nr I/06

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 22 listopada 2006 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

Otwarcie sesji

Kazimierz Kławsiuć - radny senior otwierając inauguracyjną sesję Rady Powiatu powitał radną i radnych a następnie

- Jan Michaliszyna - przewodniczącego Rady Powiatu poprzedniej kadencji

- Magdalenę Brudniak - Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej

- Helenę Kłusewicz - Przewodniczącą Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju

- Tomasza Wiśniewskiego - asystenta Posła Stanisława Wziątka

- Zdzisława Chojnackiego - Starostę Powiatu

- Lesława Ryżlaka - Wicestarostę Powiatu

- Krystynę Wojnicka - Członka Zarządu Powiatu

- Alicję Tudrujek - Sekretarza Powiatu

- Lucynę Miętek - Skarbnika Powiatu

oraz przedstawicieli prasy regionalnej, lokalnej i pozostałych uczestników sesji.

Następnie poinformował, że zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu dzisiejszej sesji przez pana Jana Michaliszyna przewodniczącego Rady minionej kadencji porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji

2. Informacja Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów

do Rady powiatu w Świdwinie i wręczenie zaświadczeń

3. Ślubowanie Radnych

4. Wybór komisji skrutacyjnej

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu

6. Wybór Starosty Powiatu

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie obrad sesji.

2. Informacja Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów

do Rady powiatu w Świdwinie i wręczenie zaświadczeń

Przewodniczący obrad poprosił przewodniczącą Komisji Wyborczej o zabranie głodu i wręczenie zaświadczeń.

Magdalena Brudniak - poinformowała, że po raz kolejny ma zaszczyt uczestniczyć w inauguracyjnej sesji rady powiatu i po raz kolejny wręczyć zaświadczenia o wyborze na radnego powiatu świdwińskiego następnie cytując wierszyk ze swego dzieciństwa z elementarza pana Falskiego, który uczy patriotyzmu, miłości do ojczyzny, miłości do małej ojczyzny - miasta Świdwina, całego powiatu Świdwińskiego „Murarz domy muruje, krawiec szyje ubrania. Ale gdzieżby co uszył gdyby nie miał mieszkania?...Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego!”. Niech wierszyk ten będzie mottem do pracy w Radzie Powiatu trzeciej kadencji. Wraz z życzeniami powodzenia i sukcesów w pracy samorządowej, przekazała dla wszystkich radnych zaświadczenia stwierdzające o wyborze na radnego powiatu o treściStosownie do art. 156 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. Zm.) Powiatowa Komisja Wyborcza w Świdwinie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 12 listopada 2006”pan…. Wybrany został Radnym Powiatu w Świdwinie podpis nieczytelny Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej.

Jan Michaliszyn - wręczając przewodniczącej komisji wyborczej wiązankę kwiatów podziękował za ogromną pracę i zaangażowanie całej komisji wyborczej.

Czas kampanii wyborczej i wybory mamy za sobą.

W życiu lokalnym i powiatowym interesują nas dobre ulice, drogi, nowe i bezpieczne

szkoły. Jednym słowem interesuje nas nasze najbliższe otoczenie, nasza mała

ojczyzna, jakość naszego życia.

Magdalena Brudniak - podziękowała za wysoką ocenę pracy komisji dodając, że na tą ocenę składa się praca wszystkich członków komisji i pracowników Starostwa pod kierunkiem pani Sekretarz Powiatu.

3. Ślubowanie Radnych

Senior Rady Kazimierz Kławsiuć poprosił najmłodszego wiekiem radnego pana Pawła Rydza o podejście do stołu prezydialnego w celu odczytywania z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Powiatu a następnie każdego wyczytanego poprosił o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem ŚLUBUJĘ. Poinformował, że po słowie ślubuję każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę „TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”

Następnie poprosił wszystkich o powstanie i odczytał treść roty ślubowania:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej”

A radny Paweł Rydz kolejno odczytał z listy obecności nazwiska radnych.

Radni Kazimierz Kławsiuć, Mirosław Majka, Danuta Malitowska, Mieczysław Patyk, Ryszard Rozwadowski, Paweł Rydz, Kazimierz Szafrański, Kazimierz Tutur po słowie „Ślubuję” dodatkowo wypowiedzieli formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący obrad składając gratulację stwierdził ze wszyscy radni objęli mandaty radnego i poinformował, że na 17 radnych powiatu w sesji uczestniczy 17 radnych, którzy otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego powiatu i złożyli uroczyste ślubowanie.

Stwierdził, że obrady są prawomocne.

4 Wybór komisji skrutacyjnej

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z paragrafem 25 ust 1 i 2 Statutu Powiatu Świdwińskiego komisja skrutacyjna winna składać się z 3 osób, powołana w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów a przewodniczącego komisji, komisja wybiera spośród siebie.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej

Radny Zenon Diakun zgłosił radnego Ryszarda Rozwadowskiego.

Radny Kazimierz Szafrański zgłosił radnego Ryszarda Miedzika

Radny Janusz Podpora zgłosił radnego Mieczysława Patyka

Przewodniczący zapytał czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Kandydaci wyrazili zgodę, w związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowani składu komisji skrutacyjnej który został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził ze została powołana komisji skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru na Przewodniczącego Rady i Starostę Powiatu.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu w Świdwinie

Henryk Klaman - zgłosił kandydaturę Danuty Malitowskiej na przewodniczącą Rady Powiatu. Pani Danuta Malitowska po raz trzeci jest radną tej rady.

W pierwszej kadencji przewodniczyła. W wyborach otrzymała wysokie poparcie, uzyskując 358 głosów co jest drugim wynikiem w mieście Świdwin.

Kazimierz Tutur - zgłosił Kazimierza Szafrańskiego jako kandydata na przewodniczącego Rady Powiatu, który dysponuje bogatym doświadczeniem w pracy samorządowej.

Cechuje go konkretność, a czasem odrobina dowcipu co niejednokrotnie jest przydatne w kierowaniu pracami rady.

Wobec nie zgłoszenia dalszych kandydatów Przewodniczący obrad zaproponował zamknięcie i przegłosowanie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista kandydatów została przyjęta jednogłośnie, przewodniczący poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i ogłosił piętnasto minutową przerwę.

Po przerwie członkowie komisji skrutacyjnej kolejno wręczali radnym karty do głosowania, którzy oddawali głos na jednego z kandydatów i wychodzili na przerwę.

Po przerwie Ryszard Rozwadowski przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół o wynikach wyborów na przewodniczącego rady powiatu w Świdwinie, informując, że Kazimierz Szafrański otrzymał 10 głosów,

Danuta Malitowska otrzymała 7 głosów.

Przewodniczącym Rady Powiatu został Kazimierz Szafrański.

Radny senior Kazimierz Kławsiuć serdecznie podziękował za atmosferę która pomogła mu w sprawnym prowadzeniu sesji, złożył gratulację Kazimierzowi Szafrańskiemu i poprosił o dalsze prowadzenie obrad sesji.

Kazimierz Szafrański podziękował radnemu seniorowi za prowadzenie obrad inaugurujących pracę Radę Powiatu, oraz dziękując za wybór wyraził nadzieję, że w tej bardzo różnorodnej Radzie, charakteryzującej się wieloma osobowościami uda się doprowadzić do wielkiej zgodności dla dobra wspólnego. Będzie się starał uszanować wszystkie kolory, wszystkie zdania i opinie radnych.

Następnie odczytał Uchwałę nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Świdwinie.

6. Wybór Starosty Powiatu

Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty Powiatu w Świdwinie.

Zenon Diakun - zgłosił kandydaturę Mirosława Majki - prosząc o osobiste przedstawienie się.

Mirosław Majka - wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Starosty.

Jest mężem i ojcem, mieszkańcem tego powiatu od urodzenia. Jest z wykształcenia rolnikiem, ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego. Pracował w Kombinacie Rolnym Redło, następnie w spółkach związanych z rolnictwem. Ostatnie 4 lata w administracji rządowej na stanowisku kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdwinie. Jest człowiekiem otwartym, widzi możliwość współpracy z Radą Powiatu na powierzonym stanowisku.

Wobec nie zgłoszenia dodatkowych kandydatur przewodniczący zamknął listę kandydatów na stanowisko Starosty i poprosił komisję skrutacyjną o przeprowadzenie procedury głosowania tajnego zarządzając dziesięć minut przerwy.

Po krótkiej przerwie członkowie komisji skrutacyjnej kolejno wręczali karty do głosowania radnym którzy oddawali głos i wychodzili na przerwę.

Po przerwie Ryszard Rozwadowski przewodniczący komisji skrutacyjnej

przedstawił protokół o wynikach wyborów na Starostę Powiatu w Świdwinie.

Informując następnie, że Mirosław Majka otrzymał 12 głosów za, 4 głosy przeciwne,

1 wstrzymujący

Starostą Powiatu został wybrany Mirosław Majka

Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały Nr I/2/06 w sprawie wyboru Starosty Powiatu.

Mirosław Majka - dziękując za wybór zaznaczył, że czuje odpowiedzialność jaką obdarzony został przez Radę Powiatu.

Wierzy, że przy pomocy Wysokiej Rady uda mu się sprostać zadaniom jakie staną przed nim.

7 Wolne wnioski

Jan Michaliszyn - w imieniu poprzedniej Rady oraz w imieniu własnym serdecznie pogratulował radnym wyboru. Uzyskanie mandatu radnego to ogromny zaszczyt, uznanie i mobilizacja a zarazem ogromna praca i odpowiedzialność przed wyborcami i przed własnym sumieniem. W Radzie jest pięciu radnych z poprzedniej kadencji i wśród nich rodzynek Pani Danuta Malitowska. Apelował o wykorzystanie ich doświadczenia w pracy samorządowej.

Wierzy, że misja postawiona przed radnymi będzie godnie wypełniona zgodną pracą i skutecznym działaniem.

Życząc zgody, wyraził przekonanie że przyszła praca będzie nakierowana działaniami na rzecz mieszkańców powiatu świdwińskiego.

Wracając pamięcią do drugiej sesji Rady Powiatu poprzedniej kadencji podkreślił, że radny Kazimierz Szafrański przez całą kadencję pracował aktywnie na rzecz samorządu powiatowego. Funkcja przewodniczącego dostała się w godne ręce.

Życzył Radzie dobrego klimatu, wspólnej pracy dla dobra powiatu.

Wyraził przekonanie, że Zarząd Powiatu pod kierownictwem Starosty Mirosława Majki będzie pracował nad dalszym jego rozwojem.

Zdzisław Chojnacki - kończąc pracę w samorządzie powiatowym serdecznie pogratulował radnym wyboru. Kończąca się kadencja poprzedniej Rady oceniona została pozytywnie. Stwierdziliśmy, że udało się przeprowadzić wiele remontów naszych szkół, poprawić bazę. Udało się wyremontować wiele dróg w powiecie. Dzisiaj odebraliśmy budowę Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Koszt zadania wyniósł 25 milionów zł. przy znikomym udziale samorządów, który wynosi zaledwie 1.100 tys. zł.

W czasie kadencji udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 37 mil. zł. jest to roczny budżet powiatu. Program na rozwój powiatu jest opracowywany, jest możliwość jego realizacji z marszu.

Przyjęte programy; strategia rozwoju powiatu, program rozwoju lokalnego, program inwestycyjny dają szansę dalszego rozwoju.

Będą wspomagać uchwały podejmowane przez Radę.

Poprzednia Rada wyprowadziła z zapaści szpital powiatowy, choć potrzeby są nadal ogromne.

Podziękował wszystkim, którzy swą pracą i działaniami wspierali Zarząd Powiatu.

Kończąc stwierdził, że Powiat jest w niezłej kondycji finansowej i sytuacja będzie ulegać poprawie, gdyż środki finansowe na rok przyszły są większe.

Zakończył wystąpienie słowamiDziękuję, Dziękuję bardzo.

Zwracając się do przewodniczącego Rady stwierdził, że była to postać z jednej strony krytyczna ale słuszna, co mobilizowała cały Zarząd Powiatu do skuteczniejszej pracy.

Przewodniczący rady kończąc obrady pierwszej sesji Rady Powiatu podziękował radnym za sprawny przebieg obrad. Zapowiedział odbycie następnej sesji w dniu

30 listopada br. o godz. 14.00

Sporządził Przewodniczący Rady Powiatu

Wielisław Płoszaj Kazimierz Szafrański