Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr VII_07 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Sali Zamku Świdwińskiego.

PROTOKÓŁ Nr VII/07

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Sali Zamku Świdwińskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Szafrański otwierając obrady sesji Rady Powiatu powitał radnych, członków Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Mirosławem Majką. Powitał przedstawicieli prasy i telewizji lokalnej.

Poinformował, że w obradach sesji bierze udział 17 radnych, obrady są prawomocne.

Następnie zaproponował, aby porządek obrad w zawiadomieniu

o zwołaniu sesji z dnia 19 kwietnia br. poszerzyć na wniosek Zarządu Powiatu

o dwa projekty uchwał w sprawie:

Radni w głosowaniu jednogłośnym przyjęli porządek obrad wraz ze zmianą zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

  • stwierdzenie quorum

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie inwestycji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego (EOG)

  • powołania komisji doraźnej Rady Powiatu,

  • powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Połczynie-Zdroju.

4. Konstytucja 3 Maja jako testament ideowy I Rzeczypospolitej.

- Referat okolicznościowy - mgr Bogusław Ogorzałek dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

- Występ chóru „SONORES”

- Prezentacja artystyczna uczniów Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju

5. Zakończenie obrad sesji.

3) Podjęcie uchwał

Lucyna Miętek - przedstawiając projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej poinformowała, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, do wniosku PL 0156 na zadanie „Ograniczenie emisji substancji szkodliwych i zużycia surowców energetycznych poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Powiatu Świdwińskiego „ wraz z Listem z Ofertą Pomocy, istnieje potrzeba udokumentowania finansowania w 100 % kosztów projektu do czasu otrzymania refundacji poniesionych wydatków.

Aby zapewnić płynność finansową, dofinansowanie ( w formie refundacji ) otrzymane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zabezpieczyć pożyczką długoterminową.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały staje się uzasadnione.

Józef Pietraszek - dociekał, czy kwota środków zagwarantowanych Uchwałą zabezpieczą pokrycie kosztów w pełnej wysokości.

Krystyna Wojnicka - odpowiadając zaznaczyła, że na podaną kwotę składają się wielkości kosztorysowe z roku 2005. Koszty są aktualizowane, ostateczna kwota będzie znana dopiero po rozstrzygniętych przetargach, które zamierzamy ogłosić, po połowie maja br. aby w czerwcu zakończyć procedury przetargowe i w lipcu rozpocząć prace budowlano-remontowe. Wielkość środków zewnętrznych nie ulegnie zmianie, ewentualną różnicę pokryjemy ze środków własnych Powiatu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały Nr VII / 32 / 07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie inwestycji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmy Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) która została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie, Głosowało 17 radnych.

Henryk Klaman - przedstawiany dzisiaj projekt uchwały powstał na jednym z wcześniejszych posiedzeń komisji edukacji. Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyliśmy przed chwilą w Domu Dziecka został upoważniony do jego przedstawienia Obecnie obowiązujący Statut został uchwalony w 2002 roku. Przez minionych pięć lat wiele nowych aktów prawnych spowodowało dezaktualizację obecnych zapisów w statucie.

Należy również uaktualnić wykaz jednostek organizacyjnych powiatu (§49), a także uregulować problem planów pracy komisji Rady.

Jednocześnie zaproponował do składu komisji Danutę Malitowską, Kazimierza Szafrańskiego i Henryka Klamana.

Zenon Diakun - proponował poszerzyć skład komisji do pięciu radnych oraz zgłosił do składu komisji członka Zarządu Powiatu Ryszarda Rozwadowskiego.

Ryszard Miedzik - w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosił radnego Mieczysława Patyka.

Jacek Firmanty pytał czy nie powstanie kolizja prawna jeśli przewodniczący rady, który jest odpowiedzialny za realizacje uchwały będzie w jej składzie.

Przewodniczący Rady nie podzielił obaw radnego Jacka Firmantego.

Józef Pietraszek - sugerował powołanie do składu komisji Pani Alicji Tudrujek - Sekretarza Powiatu.

Przewodniczący Rady poddał pod rozwagę wniosek radnego Józefa Pietraszka który jednak nie uzyskał poparcia.

Zgłoszeni radni Danuta Malitowska, Kazimierz Szafrański, Henryk Klaman, Ryszard Rozwadowski i Mieczysław Patyk wyrazili zgodę na pracę w komisji doraźnej.

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr VII / 33 / 07 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu. Uchwała została Przyjęta głosami 17 radnych, przeciwnych 0; wstrzymujących 0.

Roman Kozubek - omawiając projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ podkreślił, że zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata licząc od dnia jej powołania. Kadencja poprzedniej Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju upłynęła w dniu 15 kwietnia 2007r.

Zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Radę Społeczną powołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej i w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju jest nim Rada Powiatu w Świdwinie.

W tym stanie rzeczy podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady prosił aby w projekcie uchwały zmienić imię Pani Cymbała na Bożena.

Zenon Diakun - potwierdził, że w potocznym obiegu do Pani Cymbała zwracamy się Anna ale w rzeczywistości Bożena.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr VII/34/07

Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 26 maja 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju, która została przyjęta jednogłośnie, głosowało 17 radnych.

Przewodniczący rady podziękował radnym i zaproszonym uczestnikom obrad sesji za aktywny i sprawny przebieg pierwszej części obrad sesji roboczej i zaprosił na część uroczystą do Zamku Świdwińskiego.

4. Konstytucja 3 Maja jako testament ideowy I Rzeczypospolitej.

Od Hymnu państwowego odśpiewanego przez cr „Sonores pod dyrygenturą Bolesława Kurka rozpoczęła się część uroczysta sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Szafrański otwierając część uroczystą sesji Rady Powiatu powitał wszystkich uczestników sesji. Przypomniał, że konstytucja 3-go Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.

Uchwalona na sejmie czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Następnie poprosił Adama Malinkę prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP w Świdwinie o wręczenie odznaczeń honorowych za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych. Odznaki Honorowe otrzymali:

- Złotą odznakę Honorową Związku inwalidów Wojennych RP otrzymał pan Wiktor Staruk.

- Srebrne odznaki otrzymali : pani Halina Kucharska, Marian Kilan,

Julian Pajor.

Referat okolicznościowy wygłosił mgr Bogusław Ogorzałek - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

Z kolei uczestnikom sesji zaprezentował się chór „Sonores któremu dyrygował Bolesław Kurek. Uczniowie Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju przedstawili część artystyczną

Przewodniczący, rady serdecznie podziękował za przygotowanie i przedstawienie części artystycznej i uczestnikom za udział w uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, oraz zamknął obrady siódmej sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

Na tym protokół zakończono

Sporządził Przewodniczący Rady

Wielisław Płoszaj Kazimierz Szafrański