Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr IV_07 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 22 lutego 2007 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

PROTOKÓŁ Nr IV/07

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 22 lutego 2007 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu - Kazimierz Szafrański dokonał otwarcia obrad czwartej Sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

Powitał radnych, wójta gminy Rąbino Krzysztofa Majewskiego, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Tomasza Grupińskiego, Komendanta Powiatowego Policji Waldemara Trzcińskiego, dyrektorów jednostek powiatowych i instytucji współpracujących z Powiatem.

Stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 17 radnych, obrady są prawomocne. Nikt z radnych nie wniósł uwag do treści protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu, który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

 • stwierdzenie quorum

 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Analiza Powiatowego Rynku Pracy.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego.

7. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów o realizacji zadań w 2006 roku.

8. Sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku w powiecie

Świdwińskim.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wysokości stawek dochodów oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,

sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny

doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku

pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez

Powiat Świdwiński,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29

grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu

świdwińskiego”,

- zgody na podjęcie w latach 2008-2009 zobowiązania finansowego w związku z

inwestycją np. „Zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w systemach

energetycznych budynków użyteczności publicznej,

- przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdwińskiego z Organizacjami

Pozarządowymi,

- zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości 1

punktu w złotych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

Ponadto na wniosek Zarządu Powiatu zaproponował w pkt. podjecie uchwał dodatkowo wprowadzić uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku.

Radni jednogłośnie w głosowaniu przyjęli poszerzenie punktu 9 o projekt uchwały.

Nikt z radnych nie wniósł dalszych zmian do porządku obrad sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Józef Pietraszek - miesiąc miodowy minął. Z dotychczasowych obserwacji nie wynika żeby Starosta i Zarząd pracowali sprawnie, jest to działanie przypadkowe, chaotyczne, nie ma myśli przewodniej. Brakuje mi ekspoze, najważniejszych celów w kadencji na rok bieżący i lata przyszłe. Czy w tym zakresie Zarząd podejmował określone kroki. Budżet przyjęty był w pośpiechu, nie odpowiada dzisiejszym czasom, możliwościom pozyskiwania środków zewnętrznych. Musimy postawić na rozwój, szukać środków dodatkowych, aby tworzyć podstawy do rozwoju Powiatu.

Janusz Podpora - przedstawił petycję podpisaną przez 80 mieszkańców Czarnkowa w gminie Połczyn-Zdrój w sprawie odbudowy drogi powiatowej łączącą tę miejscowość z resztą świata.

Petycja mieszkańców w załączeniu.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

Starosta Mirosław Majka przedstawiając informację z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym poinformował, że od sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 28 grudnia 2006 r., Zarząd Powiatu odbył 6 posiedzeń; 15, 29 i 31 stycznia oraz 16 , 21 i 22 lutego.

Podjęto 7 uchwał:

Uchwałą Nr 3/3/07 ustalono pełnomocników na Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie .

Pełnomocnikami zostali:

Pani Krystyna Wojnicka i pan Krzysztof Kowalewski

Zgodnie z brzmieniem art.186 ustawy o finansach publicznych , który zobowiązuje do opracowanie układu wykonawczego budżetu , Zarząd podjął uchwałę nr 3/4/07 w sprawie układu wykonawczego na 2007 r.

Na wniosek dyrektorów Powiatowego Zarządu Dróg i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sławoborzu, Zarząd podjął uchwałę w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

W drodze uchwały Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w mieście Świdwin.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu 16 lutego, podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie , przyjętego uchwałą nr 72/139/05 z dnia

18 lipca 2005 r. i zmienionego uchwałą nr 80/162/05 z dnia 21 listopada 2005 r.

Uchwałą Nr 6/9/07 Zarząd udzielił Staroście pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w imieniu i na rzecz Powiatu Świdwińskiego.

Na tym samym posiedzeniu Zarządu Uchwałą nr 6/8/07 dokonano zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Świdwinie nr 92/181/06 w sprawie ustanowienia Regulaminu Zamówień Publicznych Powiatu Świdwińskiego.

2

GŁÓWNE TEMATY OMAWIANE NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU

1) Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia , Zarząd zaakceptował Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 2007 oraz kwotę dofinansowania

w wysokości 41.300 zł.

Na dofinansowanie imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 18.750 zł,

a na dofinansowanie zawodów sportowych 22.550 zł.

Działając w oparciu o art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na realizację zadania pn.

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 2007 r.

2) Dominującym tematem posiedzeń Zarządu było funkcjonowanie oświaty

ponadgimnazjalnej w powiecie świdwińskim.

W powiecie funkcjonują wszystkie typy szkół a oferta kształcenia jest bogata i szeroka. Jednak systematycznie spada liczba uczniów, przewiduje się , że w roku 2010 będzie o około 2 oddziałów mniej.

Koszty kształcenia wzrosły w dwóch szkołach połczyńskich. W związku z postępującym spadkiem liczby uczniów oraz wzrostem kosztów utrzymania dwóch najmniejszych szkół w powiecie tj. Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych restrukturyzacja tych placówek stała się nieunikniona.

18 stycznia z inicjatywy Rad Rodziców w Połczynie - Zdroju odbyło

się spotkanie w sprawie połączenia obu szkół, w spotkaniu brali udział samorządowcy gminy i powiatu, poseł na sejm RP oraz Burmistrz Miasta i Gminy Połczyna- Zdroju.

Stanowisko w sprawie łączenia szkół przedstawili dyrektorzy pan S. Myca i pan B. Ogorzałek na posiedzeniu Zarządu w dniu 31 stycznia.

Po dyskusji, Zarząd Powiatu uznał , że należy utrzymać tempo restrukturyzacji oraz utrzymać wszystkie kierunki kształcenia, bowiem celem restrukturyzacji jest podniesienie jakości kształcenia oraz zachowanie dyscypliny finansów publicznych

3

3) Zarząd Powiatu po wysłuchaniu propozycji pana Bogdana Wojnickiego - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg przyjął propozycję priorytetów w zakresie modernizacji dróg powiatowych. Ustalono następującą kolejność prac:

- w roku 2008:

1) - odbudowę drogi powiatowej nr 1079Z Kołacz - Krosino,

na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 172 do granicy Powiatu Świdwińskiego.

koszt prac 1.676.000 zł,

2) odbudowę drogi powiatowej nr 1097Z , na odcinku od drogi wojewódzkiej

nr 163 do Czarnkowa i do drogi powiatowej nr 1093Z, koszt 700.000 zł

- w roku 2009:

1) - rozbudowa drogi powiatowej nr 1061Z, na odcinku Rąbino- Sława,

koszt- 3.192.000 zł

- w latach 2010- 2013:

1) rozbudowa drogi powiatowej nr 1059Z Sławoborze - Krzecko - Kłodzino- Głodzino- Rąbino, koszt pierwszego etapu rozbudowy , na odcinku Krzecko - Kłodzino 2.130.000

Ogółem szacunkowa wartość kosztorysowa modernizacji powyższych dróg wynosi 7.700.000 zł.

Przewidywany koszt opracowania dokumentacji projektowej to 313.000 zł.

4) Na wniosek dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej , Socjalizacyjnej „ Dzieciowisko „ w Świdwinie Zarząd Powiatu podjął decyzję

o wygaszeniu z dniem 1 stycznia 2007 r. trwałego zarządu do działki nr 432/1 .

Związane jest to z budową drogi wojewódzkiej nr 162.

Na posiedzeniach Zarządu Powiatu zostały omówione projekty uchwał,

które będą tematem dzisiejszej sesji.

Jacek Firmanty - w związku z odstąpieniem od realizacji programu restrukturyzacji połczyńskich szkół, skąd weźmiemy dodatkowo 500 tys. zł rocznie na ich utrzymanie.

Starosta odpowiadając poinformował, że przy obecnej ilości uczniów i dotychczasowej subwencji brakuje 450 tys. zł. Po dokładnym zbilansowaniu potrzeb w miesiącu kwietniu podpiszemy stosowne porozumienie z Burmistrzem Połczyna-Zdroju.

Janusz Podpora - dodał, że podpisane porozumienie nie jest żadną gwarancją pozyskania brakujących środków na utrzymanie szkół w roku 2007.

Starosta nawiązując do wypowiedzi dodał, że dzisiaj nie można zdecydowanie odpowiedzieć na te wątpliwości. Ilość uczniów w roku szkolnym 2007-2008 nie może być precyzyjnie podana jak i wysokość subwencji na jednego ucznia. Traktujemy poważnie deklarację Pani Burmistrz, sądzi, że szkoły wspólnym wysiłkiem będą funkcjonowały w obecnym układzie organizacyjnym.

Józef Pietraszek - dociekał co legło u podstaw zmiany stanowiska, czy nie groźby ze strony Połczyna-Zdroju wystąpieniem z Powiatu Świdwińskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył we wszystkich spotkaniach w Połczynie-Zdroju. Na dzisiejszym spotkaniu przed sesją doszło do konsensusu, że władze Powiatu i Połczyna-Zdroju biorą na siebie wspólną odpowiedzialność wraz z radnymi powiatu z Połczyna Zdroju i radnymi miasta Połczyn-Zdrój przy wydatnym zaangażowaniu dyrektorów szkół aby osiągnąć bezpieczeństwo finansowe. Prosił wszystkich wraz z mediami o uszanowanie porozumienia które zostało dzisiaj zawarte mając na uwadze przede wszystkim spokój uczniów tych szkół. Twórzmy wszyscy dobry klimat a jest on niezbędny w okresie zbliżającego się naboru uczniów do szkół.

Jacek Firmanty - na posiedzeniu komisji, która odbyła się w Urzędzie Pracy sprawę zdobycia kwalifikacji przez młodzież w wieku 18-25 lat która pozostaje bez pracy. Może więcej w tej kwestii powie przewodniczący komisji radny Paweł Rydz.

Paweł Rydz - w naszym powiecie ponad 2,500 młodych ludzi w wieku do 24 lat pozostaje bez pracy. Urząd Pracy posiada środki na zdobycie kwalifikacji, należy wspólnie ze szkołą przynajmniej część młodych ludzi skierować na różne formy szkolenia i zdobycia zawodu.

Wobec nie zgłoszenia dodatkowych pytań Przewodniczący Rady uznał, że informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym została przyjęta.

5. Analiza Powiatowego Rynku Pracy.

Krystyna Michalska - przedstawiła analizę powiatowego rynku pracy za rok 2006. Zaznaczając, że odnotowano zdecydowane zmniejszenie bezrobocia o 1.036 osób. Zdecydowanie więcej osób podjęło pracę, co niestało się za sprawą wyjazdów zagranicznych. Efektywność wszystkich programów była zdecydowanie wyższa niż w roku poprzednim.

Materiały przedstawiające analizę rynku pracy w załączeniu

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego

Krzysztof Berent - przedstawiając ocenę stanu sanitarnego w powiecie poinformował, że prowadzony jest stały nadzór nad obiektami zaopatrującymi ludność w wodę z jednoczesnym poborem próbek wody, które badane są w laboratorium w Szczecinku.

W ramach sprawowanego monitoringu pracownicy higieny komunalnej razem z przedstawicielami właścicieli wodociągów znajdujących się na terenie powiatu przeprowadzili kontrole dot. stanu sanitarno - technicznego i sanitarno - porządkowego:

 • ujęć wody

 • sposobu przesyłu wody

 • hydroforni z jednoczesnym poborem wód do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.

Przeprowadzone kontrole wykazały brak zaniedbań sanitarno - technicznych przesyłu wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody i stref ochrony sanitarnej.

Biorąc pod uwagę, że utrzymanie prawidłowego przesyłu wody stanowi ważny element profilaktyki, pouczono właścicieli o konieczności utrzymania prawidłowego zabezpieczenia ujęć wody, stref sanitarnych, zdrojów przed dostępem osób postronnych.

W wyniku analiz wód w przypadkach stwierdzonej złej jakości bakteriologicznej wody i podwyższonych wskaźników fizyko-chemicznych wydano decyzje mające na celu poprawę jakości wody i dostosowanie jej do wymogów Unii Europejskiej (obniżenie zawartości żelaza, manganu, azotanów).

Zmodernizowano hydrofornię przy ul. Szczecińskiej, której właścicielem jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świdwinie.

Wodociągi z terenu Miasta i Gminy Połczyn Zdrój, Gmin Sławoborze i Rąbino zostały ujęte w realizacji projektu skierowanego do Funduszu Spójności - ,,Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty '' .

Celem tego projektu jest modernizacja sieci wodociągowej, istniejących stacji uzdatniania, budowę nowych stacji uzdatniania, co będzie miało wpływ na jakość wody.

Dzięki podjętym działaniom i współpracy z właścicielami urządzeń wodociągowych jakość dostarczanej wody ulega poprawie.

2. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.

Pod stałym nadzorem znajdują się 4 baseny kąpielowe:

 • Basen odkryty w Połczynie Zdroju należący do Urzędu Miasta i Gminy Basen odkryty w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego „Gryf'

 • -Basen kryty w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego „Gryf'

 • -Basen kąpielowy kryty „Park Wodny Relax” w Świdwinie.

Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy zaplecza socjalnego przy basenach nie budził zastrzeżeń.

Pobór próbek wody zgodnie z przyjętym harmonogramem w odstępach dwutygodniowych - jakość wody dobra.

Prowadzony jest stały nadzór nad zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi, dworcem i stacją kolejową, dworcami autobusowymi, targowiskiem, stacjami paliw, obiektami posiadającymi bazę noclegową. Stan sanitarno - porządkowy i sanitarno - techniczny większości obiektów nie budził zastrzeżeń.

3. Gospodarka odpadami stałymi i ciekłymi.

Na terenie miast nieczystości stałe gromadzone są na składowiskach zorganizowanych: Połczyn Zdrój dla miasta i gminy Połczyn Zdrój oraz Świdwinek dla miasta i gminy Świdwin - nieczystości plantowane na bieżąco. Stan sanitarno - porządkowy nie budził zastrzeżeń.

Na terenie miast Świdwina i Połczyna Zdroju oraz na terenach wiejskich wywozem nieczystości stałych zajmują się firmy posiadające wymagane zezwolenie, są to : Zakład Usług Komunalnych w Świdwinie, „Eko - Fiuk” w Połczynie Zdroju i „Remondis - Sanitech” Poznań oddział Barwice. Nadzorowane obiekty posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych z poszczególnymi firmami.

Miejscem gromadzenia odpadów są kontenery oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Obiekty zaopatrzone są w wystarczająca ilość kontenerów i pojemników na odpady komunalne. Uszkodzone pojemniki metalowe oraz uliczne kosze na śmieci sukcesywnie wymieniane są na nowe. W okresie letnim pojemniki są dezynfekowane przez zakłady świadczące usługi na danym terenie.

Prowadzona jest segregacja odpadów. Usuwanie nieczystości stałych z posesji odbywa się zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Nie odnotowano interwencji, które dotyczyłyby tego tematu.

Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie usuwania ścieków. Na terenie nadzorowanym brak jest typowych wylewisk.

4. Ogólny stan sanitarno - porządkowy.

Władze miast: Świdwina i Połczyna Zdroju dążą do poprawy estetyki w swoich miejscowościach:

 • Świdwin - zagospodarowywanie zieleni terenów rekreacyjnych,

 • Połczyn Zdrój - poprawa estetyki Parku Zdrojowego i terenów do niego przyległych.

Pod nadzorem znajduje się 9 terenów rekreacyjnych, w tym 7 miejskich i 2 wiejskie.

Są one na bieżąco sprzątane, kosze na nieczystości stały systematycznie opróżniane.

Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

1.Stan techniczny i sanitarny oraz przystosowanie budynków:

- nadzorem objęto 74 placówki nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

- liczba dzieci i młodzieży w placówkach - 12137.

- nie stwierdzono szkół i innych placówek funkcjonujących w nieprzystosowanych budynkach lub w złym stanie technicznym.

Wszystkie szkoły i inne placówki posiadają kanalizację oraz doprowadzoną bieżącą

wodę. W szkołach i placówkach oświatowych nie stwierdzono braku wodociągu,

kanalizacji, ponadnormatywnej liczby uczniów na urządzenie ustępowe oraz ustępów

zewnętrznych.

- wydano 12 decyzji administracyjnych.

- w 9 placówkach w 74 oddziałach przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia

sztucznego. Stwierdzono, że poziomy natężenia oświetlenia światłem elektrycznym

nie spełniają wymaganych norm w 7 placówkach w 58 oddziałach.

- meble szkolne oceniono w 15 placówkach w 32 oddziałach. Stwierdzono, że w

jednej szkole 1 uczeń korzystał z mebli niedostosowanych do wzrostu.

- tygodniowy rozkład lekcji skontrolowano w 27 placówkach w 146 oddziałach.

Niezgodność tygodniowego rozkładu lekcji z zasadami higieny stwierdzono w 11

placówkach w 35 oddziałach.

2.Infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego:

- salę gimnastyczna, salę zastępczą jak i boisko sportowe posiada 21 szkół.

- tylko boiska sportowe posiadają 2 szkoły.

- sali gimnastycznej ani zastępczej nie posiadają 3 placówki.

3. Opieka medyczna i dożywianie:

- gabinety profilaktycznej opieki zdrowotnej posiada 18 placówek.

- w 23 szkołach zapewniona jest opieka pielęgniarska.

- w placówkach brak jest opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

- gabinety stomatologiczne funkcjonują w 2 szkołach.

W 14 szkołach wydawano ciepłe posiłki dla 2709 uczniów.

Śniadania szkolne organizowano w 1 placówce dla 49 uczniów.

Napój - mleko wydawano w 1 placówce dla 100 uczniów.

4.Substancje i preparaty chemiczne w szkołach:

Substancje i preparaty chemiczne w swoich pracowniach posiada 6 szkół.

Ustalono, że jedna szkoła posiada w swojej pracowni chemicznej substancje i preparaty niebezpieczne przeterminowane.

Wystosowano 1 pismo do Inspekcji Ochrony Środowiska w celu skutecznego
egzekwowania usunięcia przeterminowanych odczynników chemicznych.

5.Wypoczynek dzieci i młodzieży:

Wypoczynek zimowy - działalność prowadziło 14 placówek w tym 3 zimowiska oraz 11 form w miejscu zamieszkania. Liczba uczestników 708

- Wypoczynek letni - działalność prowadziło 13 placówek w tym 1 nie zakwalifikowana.

Liczba uczestników - 950

Zaniedbania w zakresie porządku i czystości stwierdzono w 1 placówce.

W roku 2006 skontrolowano 96 zakładów pracy. Przeprowadzono 115 kontroli podstawowych, sprawdzających i tematycznych. Wydano ogółem 33 decyzje merytoryczne, w tym 12 decyzji dot. poprawy warunków pracy

W trakcie prowadzonego nadzoru sanitarnego kontrolowano zakłady i obiekty w zakresie:

1. narażenia na czynniki rakotwórcze lub mutagenne w środowisku pracy

nadzorem objęto 5 zakładów w tym zakresie, które zostały skontrolowane.

Narażonych jest 55 pracowników w tym 11 kobiet. Główne czynniki narażające to: pył drewna twardego / Tartaki w Kołaczu i J. Nowakowski w Sławoborzu /, benzen, chromiany, kadm / lakiernie/, chlorek winylu / ZPTSzt. Plastchem Świdwin/. W roku 2006 nie notowano zachorowań związanych z narażeniem na czynniki rakotwórcze. Nie notowano przekroczeń dopuszczalnych norm podczas pomiarów tych czynników na stanowiskach pracy.

 1. substancje i preparaty niebezpieczne

skontrolowano 4 obiekty / hurtownie budowlane/ wprowadzające do obrotu oraz 13 obiektów

stosujących w swej działalności lub w procesie technologicznym substancje lub preparaty

niebezpieczne. Wydano 3 decyzje administracyjne dot. głównie braku kart charakterystyk lub nieaktualnych kart, złego oznakowania pojemników lub miejsc ich przechowywania, braku spisu posiadanych preparatów. Prekursory - skontrolowano 1 obiekt, który zajmuje się wprowadzaniem do obrotu acetonu tj. preparatu narkotycznego kategorii 3/ hurtownia budowlana Estazet w Świdwinie/ . Produkty biobójcze - na tut. terenie nie ma podmiotów wprowadzających po raz pierwszy do obrotu produkty biobójcze. Są one stosowane jako impregnaty do drewna w tartakach oraz jako środki dezynfekcyjne. Nie stwierdzano rażących uchybień.

 1. narażenia na czynniki biologiczne w środowisku pracy

skontrolowano 6 obiektów, w których występuje narażenie na czynniki biologiczne tj. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych, obiekty służby zdrowia oraz część ferm hodowlanych. Wydano 2 decyzje administracyjne.

Główne zalecenia dotyczyły:

braku oceny ryzyka zawodowego, braku opracowania procedur bezpieczeństwa biologicznego,

braku oznakowania stref zagrożenia czynnikiem biologicznym. W wyniku kontroli pracodawcy dokonali zakwalifikowania pracowników do poszczególnych grup zagrożenia, od których zależą obowiązki i zadania nałożone na pracodawcę przez aktualne uregulowania prawne.

 1. Epidemiologii chorób zawodowych

w roku 2006 zgłoszono 6 przypadków podejrzeń chorób zawodowych tj. 4 przypadki uszkodzenia narządu głosu, 1 przypadek zespołu cieśni nadgarstka oraz 1 przypadek zawodowego uszkodzenia słuchu. W roku 2006 stwierdzono prawomocnie 1 chorobę zawodową tj. uszkodzenie narządu głosu u nauczyciela. W miesiącu grudniu 2006r wydano decyzją stwierdzającą chorobę zawodową / również uszkodzenie narządu głosu/, która stała się prawomocna w miesiącu styczniu 2007r. Nie zostały uznane 2 choroby zawodowe.

Pozostałe 2 są w trakcie rozpoznawania.

W roku 2006 w porównaniu z poprzednimi latami zwiększeniu uległa liczba zgłoszeń

podejrzeń chorób zawodowych.

Nadzorem sanitarnym na terenie Powiatu Świdwińskiego objęto 523 obiekty , w tym :

35 zakładów produkcyjnych, 306 zakładów obrotu żywnością, 97 zakładów żywienia zbiorowego, 5 zakładów obrotu kosmetykami, 5 zakładów produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

W roku sprawozdawczym skontrolowano 256 obiektów, w tym :

32 zakłady produkcyjne, 138 zakładów obrotu żywnością, 66 zakładów żywienia zbiorowego, 3 zakłady produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W skontrolowanych zakładach przeprowadzono łącznie 487 kontroli sanitarnych. W 159 obiektach ( co stanowi 62,1% skontrolowanych obiektów ) dokonano oceny ich stanu sanitarnego wg obowiązujących arkuszy oceny; tylko w 6 przypadkach zakłady otrzymały ocenę „niezgodny z wymaganiami” co stanowi 3,8 % ocenianych zakładów; w roku ubiegłym zakłady „niezgodne z wymaganiami” stanowiły 11,1 % ocenianych zakładów, zanotowano więc znaczny spadek „złych” zakładów. Przedsiębiorcy kontynuują działania związane z wdrażaniem w zakładach zasad dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP.

Przeprowadzone kontrole sanitarne, dokonane oceny wykazały poprawę stanu sanitarno-technicznego w następujących grupach obiektów: ciastkarnie, zakłady małej gastronomii, zakłady żywienia zbiorowego otwartego, sklepy spożywcze; pogorszenie zaobserwowano w grupie kiosków spożywczych i w piekarniach.

W ramach postępowania administracyjnego wydano 110 decyzji, w tym 38 dotyczących poprawy stanu sanitarno-technicznego obiektów, 5 dot. wycofania z obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości.

W roku 2006 nie wydawano decyzji związanych ze wstrzymaniem działalności obiektów.

Liczba wydawanych decyzji w stosunku do roku ubiegłego również uległa zmniejszeniu.

W 27 przypadkach winnych zaniedbań sanitarno-higienicznych ukarano mandatami karnymi na kwotę 5.700,00 zł. Wniosków do sądów grodzkich nie kierowano.

W roku 2006 kontynuowano współpracę wynikającą z „Porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świdwinie a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdwinie”; na liście obiektów objętych wspólnym nadzorem znalazł się 1 zakład; przeprowadzono w nim 2 wspólne kontrole.

W ramach wzmożonego nadzoru na warunkami sprzedaży mięsa, legalnością jego pochodzenia przeprowadzono wspólne comiesięczne kontrole z przedstawicielem Powiatowego Lekarza Weterynarii na targowisku miejskim oraz w kioskach spożywczych na targowisku.

Wzmożonym nadzorem objęto w roku 2006 również supermarkety, na terenie powiatu prowadziło działalność 8 placówek tego typu, przeprowadzono w nich łącznie 44 kontrole.

W związku z koniecznością podejmowania niezwłocznych działań w przypadku stwierdzenia wprowadzania do obrotu lub wykorzystywania do produkcji niebezpiecznych produktów żywnościowych funkcjonuje system RASFF. W roku 2006 otrzymano 3 powiadomienia alarmowe w w/w systemie ( dot. papryki, wyrobów dla dzieci z melaminy, wody mineralnej „Cisowianka” ) i przekazano jedno powiadomienie do WSSE Szczecin dot. salaterek importowanych z Chin, w których stwierdzono ponadnormatywna migrację ołowiu.

Pracownicy HŻŻ i PU sprawują również nadzór nad warunkami produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

Ogółem w roku 2006 pobrano i przekazano do wyznaczonych laboratoriów 188 próbek, w tym :

 • - 156 próbek środków spożywczych oraz substancji dodatkowych dozwolonych

 • - 5 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • - 2 próbki kosmetyków

 • - 25 próbek sanitarnych

Liczba zakwestionowanych próbek - 14 ( 7,4%), w tym próbek sanitarnych - 9, środków spożywczych - 4 oraz 1 próbka materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Kwestionowane środki spożywcze to:

- 2 próbki musztardy

- 2 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

W/w środki spożywcze zostały zakwestionowane z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu.

Próbkę materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( salaterki ) zakwestionowano z uwagi na ponadnormatywną migrację ołowiu, była to próbka pochodząca z importu.

Wśród zakwestionowanych próbek sanitarnych znalazło się 8 wymazów, które zakwestionowano za obecność bakterii z grupy coli oraz ponadnormatywną ogólną liczbę bakterii oraz 1 próbka „zmiotek”, zdyskwalifikowana za obecność martwych szkodników zbożowo-mącznych.

Realizacja zadań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia odbywa się kompleksowo w ramach nadzoru bieżącego placówek służby zdrowia i placówek oświatowo - wychowawczych, jako powszechna edukacja. We współpracy merytorycznej z pionem Epidemiologii prowadzono nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych poprzez propagowanie profilaktyki szczepień zalecanych w szczególności p/WZW A i B. Do priorytetowych zamierzeń należą:

Kampania multimedialna profilaktyki HIV/AIDS - „A B C zapobiegania”

Grupa docelowa: młodzież szkolna, mieszkańcy powiatu świdwińskiego w wieku 18-29 lat żyjący w związkach heteroseksualnych. Podjęto również działania ukierunkowane na edukację młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych.

Formy realizacji w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych:

 • zajęcia warsztatowe z zakresu problematyki HIV/AIDS prowadzono w 8 szkołach i 2 ośrodkach opiekuńczo wychowawczych oraz Domu Dziecka

 • rozpropagowano Powiatowy konkurs literacki, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „TOLERANCJA - AKCEPTACJA - HIV”. (wszystkie szkoły średnie w naszym powiecie zostały zaproszone do konkursu),

 • przeprowadzano wśród uczniów i wychowanków anonimowe ankiety dotyczące oceny poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS,

 • projekcje filmów video o tematyce HIV/AIDS wypożyczonych przez PSSE,

 • informacje tematyczne w formie wizualnej (gazetki, plakaty, ulotki informacje nt. działalności Punktu Konsultacyjnego HIV/AIDS w Koszalinie i Szczecinie).

Dystrybucja oraz wypożyczanie materiałów edukacyjnych do podległych placówek.

Współpraca z gazetą lokalną.

Prowadzono poradnictwo metodyczne dla realizatorów programu.

„Stres pod kontrolą”

Program adresowany do maturzystów, mający na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach , ze szczególnym uwzględnieniem matury.

W roku szkolnym 2006 program realizują 4 szkoły ponadgimnazjalne. Programem objęto 576 osób.

„Przedszkolny Program Profilaktyki WZW typu A ”

Grupa docelowa - rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym (3 -6 lat).

Na terenie działania PSSE w Świdwinie program realizuje 5 placówek (100 %).

Realizatorzy: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych, przy współpracy z lekarzem i pielęgniarką.

Zadania programowe wdrażane są podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi oraz w formie zabawy i konkursów plastycznych.

PSSE współpracuje z w propagowaniu programu z 8 NZOZ-ami zainteresowanymi profilaktyką WZW typu A. W wieku przedszkolnym zaszczepiono 15 -dzieci. Nie udało się pozyskać środków finansowych na szczepienie dzieci ze środowisk o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz z Domu Dziecka.

„Program profilaktyki WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu ”

Grupa docelowa: kierownicy zakładów pracy - 35 osób.

Koordynator programu: instruktor OZ i PZ przy współpracy pracowników sekcji HŻŻ i PU PSSE w Świdwinie i przedstawiciela Firmy Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals

We współpracy z firmą Farmaceutyczną Glaxo zorganizowano szkolenie informacyjne nt. profilaktyki chorób zakaźnych poprzez szczepienia zalecane.

Przekazano materiały edukacyjne dot. WZW typu A oraz informacje na temat szczepień.

W ramach realizacji programu szczepień ochronnych P/WZW A i B w zaszczepiono pracowników z 6 zakładów -razem 54 osoby.

Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość ”-program profilaktyki próchnicy zębów

Grupa docelowa: uczniowie klas II szkoły podstawowej.

W 2006 roku przeprowadzono ocenę realizacji programu w 18 szkołach podstawowych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Świdwinie zorganizowano zajęcia praktyczne z pokazem prawidłowego szczotkowania zębów . W klasach VI zorganizowano konkurs plastyczny z nagrodami. Na powyższą imprezę uzyskano fundusze w kwocie 200 zł z Urzędu Miasta (zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego).

„Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej”

Celem programu jest uświadomienie młodzieży potrzeby przyjmowania kwasu foliowego przez kobiety w wieku rozrodczym i ochronę ich przyszłych dzieci przed wadami układu nerwowego.

Grupa docelowa - młodzież 4 szkół ponadgimnazjalnych -487 i III klas gimnazjum-127 pacjentki Poradni K.

Realizatorzy - szkolni koordynatorzy oświaty zdrowotnej, przy współpracy: pielęgniarek szkolnych, nauczycieli biologii i WDŻ

Partnerzy - poradnie ginekologiczno- położnicze -4 i oddział noworodkowy w Szpitalu Powiatowym w Połczynie Zdroju.

Prowadzono poradnictwo metodyczne dla szkolnych koordynatorów programu.

„Różowa wstążeczka” program profilaktyki raka piersi

Grupa docelowa: młodzież szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta)

Liczba szkół ponadgimnazjalnych - 5 (100%).

Program wywarł pozytywny wpływ na osoby w nim uczestniczące i wzrost świadomości na temat zagrożenia rakiem piersi, nabycie umiejętności samobadania piersi, udziału w badaniach USG piersi.

Program realizowano w oparciu o materiały ubiegłoroczne .

Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Kobiet po Mastektomii (16 osób)

Obchody „Dnia Żółtego Tygodnia”

Zaplanowaną akcję informacyjną dotycząca obchodów „Dnia Żółtego Tygodnia” zrealizowano w dwóch etapach tj. w miesiącach: marzec-kwiecień, czerwiec-wrzesień 2006 r.

Akcję przeprowadzono w formie informacyjnej oplakatowano placówki służby zdrowia, miejsca publiczne. Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych podczas szkoleń. Nagłośniono również akcję w prasie gdzie ukazały się artykuły na temat XVI edycji akcji „Żółtego Tygodnia”

Profilaktyka Grypy

Nasilono akcję zapobieganie grypie poprzez szczepienia ochronne pracowników zakładów pracy na podległym terenie. Prowadzono dystrybucję materiałów OZ oplakatowano miejsca publiczne tj. apteki, NZOZ-y, przychodnie. W ramach realizacji programu wdrożono szczepienia p/grypie dla pracowników zakładów w powiecie świdwińskim

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia

Obchodzony pod hasłem „Niech każda matka i dziecko będą najważniejsi”. W realizacji brały udział podległe placówki. Wysłano pisma informacyjne i przypominające o podjęciu działań edukacyjnych wśród pacjentów i ich rodzin, poprzez prowadzenie porad, rozmów instruktażowych. Realizacja powyższych interwencji na poziomie lokalnym odbywała się przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz przy współpracy z samorządem terytorialnym, instytucjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w ramach zdrowia publicznego.

Działania kontrolne odbywały się zgodnie z procedurą kontroli.

DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNA

W ramach przeciwdziałania chorobom zakaźnym prowadzona jest na szeroką skalę informacja na temat roli szczepień ochronnych, jako uniknięcia jak największej liczby zachorowań.

Realizowany jest program szczepień ochronnych zalecanych z uwzględnieniem zapobiegania zakażeniom wirusowego zapalenia wątroby typu A , B w zakładach produkujących żywność na terenie powiatu.

W ramach realizacji programu szczepień ochronnych, p/Haemophilus Influenzae typ B /Urząd Miasta Świdwin sfinansował zakup szczepionki dla dzieci /rocznik 2004,2005/z rodzin najuboższych i wielodzietnych -110 dawek.

W powiecie Świdwińskim prowadzono na szeroką skalę akcję informacyjną na temat zapobiegania grypie poprzez szczepienia profilaktyczne .W Punktach Szczepień-ogółem zaszczepionych zostało 2660 osób/dzieci i dorosłych./. W 2006 roku nie odnotowano zachorowań na grypę.

Prowadzono analizę zachorowań na poszczególne choroby zakaźne, które opracowywano niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Odnotowano spadek zachorowań na ospę wietrzną- w roku 2005-259 przypadków zachorowań, a w roku 2006-164 przypadki zachorowań.

Na bieżąco informowano lekarzy rodzinnych w placówkach służby zdrowia o nowowykrytych nosicielach antygenu HBs i przeciwciał HCV. Nadzór nad osobami ze styczności sprawowany jest przez lekarzy rodzinnych POZ/szczepienia profilaktyczne w ramach obowiązkowego programu szczepień/

Prowadzono również działalność w zakresie zapobiegania i zwalczania wścieklizny. Zarejestrowano 113 pokąsań przez zwierzęta. Szczepionkę przeciwko wściekliźnie podano 5 osobom, przy pokąsaniach przez psy nieznane (3 osoby) i zwierzęta dzikie(2osoby)

W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Weterynaryjną zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli szkół i samorządów terytorialnych na temat: Profilaktyki ognisk ptasiej grypy oraz ochrony osobistej przed zakażeniem.

Pod nadzorem stacji ogółem znajduje się 81 placówek medycznych:

- 2 Zakłady Opieki Zdrowotnej Publiczne

-29 Niepublicznych ZOZ

-11 Indywidualnych Praktyk Lekarskich

- 39 Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich

Szpital Powiatowy w Połczynie Zdroju - egzekwowane są obowiązki nałożone decyzją z dnia 30 grudnia 2005r z terminem wykonania 30 września 2007r dot. doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego oddziału wewnętrznego i pomieszczeń laboratorium, nadal prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarno-technicznego magazynów bielizny -termin wykonania obowiązków 1lipca 2007r.

W roku 2006 nastąpiła zmiana przepisów prawnych określających wymagania jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakłady opieki zdrowotnej, które nie spełniają wymagań obecnie obowiązującego rozporządzenia są zobowiązane do dostosowania do nich swoich pomieszczeń i urządzeń do dnia 31.12.2008r, w przypadku zakładu opieki zdrowotnej zamkniętej termin upływa z dniem 31.12.2012r.

Jednocześnie kierownicy placówek służby zdrowia zostali zobligowani do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr programu dostosowania obiektów do obowiązujących wymagań wraz z podaniem terminu przewidywanych działań. Program ten powinien być złożony do dnia 30czerwca 2007r. po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez PPIS w Świdwinie a w przypadku szpitala przez PWIS w Szczecinie.

W ramach dostosowania zakładów opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów Przychodnia Lekarska w Połczynie Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 13 przedłożyła projekt modernizacji pomieszczeń .

Kończąc podziękował instytucjom powiatowym, Zarządowi Powiatu za współpracę w roku 2006.

Jacek Firmanty - zwrócił się do inspektora sanitarnego z zapytaniem; na jakiej podstawie i czyjej decyzji funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Poradź gm. Rymań powiat. Kołobrzeski.

Krzysztof Berent - deklarował pomoc w wyjaśnieniu sprawy po dokładnym sprecyzowaniu lokalizacji składowiska.

Kazimierz Tutur - prosił o wyjaśnienie zapisu: Nie udało się pozyskać środków finansowych na szczepienie dzieci ze środowisk o niskim stanie społecznoekonomicznym oraz z Domu Dziecka. Jak ważne są te szczepienia i jaka to jest kwota.

Krzysztof Berent - szczepienia o których mowa dotyczą żółtaczki typu A, żółtaczka brudnych rąk. Koszt szczepionki wacha się od 80 do 100 zł. Szczepienie dwukrotne w odstępie ok. 6 miesięcy raz na całe życie.

Kazimierz Kławsiuć - zwrócił uwagę na nieprawidłowe oświetlenie w szkołach. W powiązaniu z wielogodzinnym oglądaniem telewizji. Mówił o prawidłowo ustalonym tygodniowym rozkładzie zajęć i braku sal gimnastycznych. Na wielu odcinkach możemy sytuację poprawić, usprawnić, Brak jest terenów rekreacyjnych, placów zabaw- pytał co w tym temacie możemy zrobić.

Anna Igiel - prezentując informację o stanie weterynaryjnym w powiecie podkreśliła że:

- przyjmowano pojedyncze padłe dzikie ptaki celem wykluczenia podejrzenia H5N1.

- wyznaczono prywatnych lekarzy weterynarii do kontroli wraz z przedstawicielami gmin i policji, gospodarstw hodujących drób, pod kątem stanu zdrowia i przestrzegania nakazu trzymania drobiu w zamknięciu,

- Wprowadzono całodobowe dyżury pod telefonem w celu przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców powiatu.

Wśród 62 ptaków dostarczonych do rozpoznania były: łabędzie, dzikie kaczki, dzikie i domowe gołębie, kawki, wrony, kuropatwy i myszołów.

Pełną ocenę stanu sanitarno-weterynaryjnego prezentuje informacja załączona do protokołu.

7. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów o realizacji zadań w 2006 roku.

Andrzej Rewiński - omawiając sprawozdanie zaznaczył, że pełna treść sprawozdania znajduje się w dołączonych do zawiadomienia o sesji materiałach.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 8 września 2004 r. swoje obowiązki wykonuje do końca maja ubiegłego roku n