Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr IX/07

 

PROTOKÓŁ Nr IX/07

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 30 sierpnia  2007 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 

1. Otwarcie sesji

 

                   Przewodniczący Rady  Kazimierz Szafrański- otwierając obrady dziewiątej sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitał radnych  oraz:

-  Marka Hoca        - Wicemarszałka  Województwa Zachodniopomorskiego

- Adama Kowalika - Wicedyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału        

                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

- władze samorządowe miasta Połczyna Zdroju i Świdwina na czele

   z  przewodniczącymi rad; Heleną Kłusewicz i Romanem Artyńskim.

Powitał członków Rady Społecznej przy ZOZ, dyrektorów jednostek powiatowych, naczelników  wydziałów starostwa powiatowego, dziennikarzy  prasy regionalnej i lokalnej oraz telewizji świdwińskiej.

 

2. Sprawy regulaminowe

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 17 radnych, obrady są prawomocne.

Następnie wnosząc przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji poinformował, że drobne zmiany do protokołu,  zgłosił radny Henryk Klaman, którą uwzględnił.

Protokół został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu.

 

Przewodniczący proponując przyjęcie porządku obrad poprosił panią Lucynę Miętek - Skarbnika o wyjaśnienie powodu wycofania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na zabezpieczenie środków udziału własnego powiatu.

 

Lucyna Miętek -  poinformowała, że zaistniała możliwość pozyskania premii termomodernizacyjnej w wys. 25 % zaciągniętego kredytu. W tej sytuacji udział własny powiatu w inwestycjach realizowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) będzie kredytem sfinansowanym  kwalifikującym do umorzenia.

 

Po wyjaśnieniach  pani skarbnik, przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, który został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.  Informacja o stanie przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2007/2008                      

6. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

7. Ocena sytuacji finansowej i organizacyjnej  Zespołu Opieki Zdrowotnej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

?         zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 r.

                   w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2007 rok

?         przekazania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego     

     niektórych    upoważnień  zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

?         zmiany Uchwały Nr IV/23/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 22 lutego 2007r. w 

      sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego    

      Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie 

      rehabilitacji    zawodowej i społecznej w 2007r.

?         zasad udzielania stypendium Starosty Świdwińskiego

?         ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego     

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.                              

11. Zakończenie obrad sesji.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Józef Pietraszek - pytał, czy Zakład Utylizacji w Wardyniu Górnym funkcjonuje na 100 procent, czy w pełni zabezpieczony jest surowiec?

 

Danuta Malitowska- wyraziła ogromną radość jako mieszkanka Świdwina z tytułu inwestycji, która w tej chwili jest prowadzona w Świdwinie na drodze  nr 162. Niedługo będziemy mówili że Szkoła Podstawowa Nr 2  leży przy pięknej drodze.

Jest dumna  z tego tytułu. Przed chwilą rozmawiała z redaktorem „Kuriera Szczecińskiego” panem Czesławem Burdunem, który uznał, że jest to wielki sukces samorządu świdwińskiego. Z tej racji gratuluje wszystkim samorządowcom miasta.

Jako radna powiatu, zapytała o drogi powiatowe- ulica Polna jest niebezpieczna z powodu parkowania na niej pojazdów po obu stronach jezdni.

Wnioskowała o kontrolę w tym zakresie w godzinach porannych.

Dociekała kiedy będą remontowane ulice: Kołobrzeska, Kombatantów, które leżą w ciągu drogi powiatowej.

 

Jacek Firmanty – pytał, czy nadal w planach urbanistycznych miasta jest obejście Świdwina od strony zachodniej? Współczuł mieszkańcom, którzy mieszkają przy ul. Drawskiej i Armii Krajowej.

 

Henryk Klaman – przedstawił wyjaśnienie określenia „interpelacja” wg słownika wyrazów obcych prof. Kotarbińskiego interpelacja ( przerwanie, przeszkodzenie)wystąpienie pod adresem władz, domagające się publicznego zajęcia stanowiska w sprawie wskazanej w interpelacji.

Poinformował, że nie powinniśmy się denerwować, kiedy interpelacje i pytania bywają trudne oraz nie należy ich odbierać  jako złośliwe.

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Informacje z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym złożył Mirosław Majka - Starosta Powiatu, który poinformował, że Zarząd Powiatu od ostatniej sesji  tj. 28 czerwca br.  odbył 6 posiedzeń.

Na których podjęto 11 uchwał:

-   3 uchwały dotyczyły zmian w budżecie powiatu w toku jego wykonywania,

-   Zarząd przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I

    półrocze 2007 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego

    Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju,     podjęto też uchwałę

    w sprawie ustanowienia

    Regulaminu zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego      oraz uchwałę

    w sprawie przystąpienia Powiatu Świdwińskiego do realizacji programów

    edukacyjnych      (dotyczy ona realizacji rządowego programu wyrównywania

    szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. pn. „aktywizacja jednostek

    samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.)

-  w związku z wejściem w życie nowych przepisów o promocji zatrudnienia,

   Zarząd przyjął nowy  Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy,

-   dwie kolejne uchwały Zarządu dotyczyły wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg

     gminnych do kategorii dróg powiatowych  Powiatu Łobeskiego,

-  Zarząd Powiatu udzielił również dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg

   pełnomocnictwa szczególnego do czynności przygotowania i przeprowadzenia

   postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na okres

   przekraczający rok budżetowy, w związku z koniecznością  przeprowadzenia

   procedur przetargowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg

   i zakupem paliw  w sezonie zimowym 2007/2008,

-  Zarząd powołał Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się

   o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

         Głównymi tematami posiedzeń Zarządu w okresie międzysesyjnym, były sprawy związane z funkcjonowaniem połczyńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju.

         Sytuacja szkół ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju była tematem trzech posiedzeń Zarządu Powiatu .

                                                  

 1. Po szczegółowej analizie sytuacji finansowej szkół oraz omówieniu przedstawionych przez dyrektorów koncepcji funkcjonowania obu szkół połczyńskich, Zarząd postanowił:

Zaakceptować przedłożone przez dyrektorów koncepcje oraz wnioski Wydziału Edukacji, z których wynika konieczność wdrażania procesu restrukturyzacji              i utworzenia w Połczynie - Zdroju jednego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

  

2. Sytuacja finansowa i organizacyjna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie -

    Zdroju była tematem posiedzeń Zarządu w dniach 8 i 16 sierpnia oraz

    wspólnego  posiedzenia połączonych komisji zdrowia i budżetu.

 

         Zespół Opieki Zdrowotnej, a szczególnie szpital jest na bieżąco modernizowany i unowocześniany. Jednocześnie nadal potrzeb jest bardzo dużo.

Potrzebne są wielomilionowe nakłady. Przeprowadzone zostały konieczne remonty i zakupy sprzętu na kwotę 1.288.000 zł.

Za  1.150.000 zł  wymieniamy wszystkie okna (za środki norweskie  i Powiatu).

Ponadto w szpitalu zainstalowany został nowy aparat RTG zakupiony za środki  Powiatu w kwocie 300.000 zł oraz  zakupiliśmy urządzenie do gastro i kolonoskopii za blisko 276.000 zł. To umożliwiło rozszerzenie usług medycznych o diagnostykę i leczenie przewodu pokarmowego, którą wykonują uznani specjaliści ze Szczecina.

Do głównego budynku przeniesiona została administracja, a obecnie remontowane są pomieszczenia dla pogotowia ratunkowego, które zostanie przeniesione z pawilonu  nadającego się jedynie do rozbiórki.

Wdrażamy informatyczny system ewidencji  leczenia, księgowania, zamówień publicznych i sprawozdawczości.

Dla dalszego funkcjonowania szpitala konieczna jest druga sala operacyjna, której szacunkowy koszt to 1. 380.000 zł.

Po jej uruchomieniu możliwe będzie wykonywanie procedur urazowo- ortopedycznych.

Konieczny jest kapitalny remont dachu  i pomieszczeń oddziału wewnętrznego.

Niezbędne jest dalsze przeorganizowanie szpitala, zmiana struktury oddziałów, zwiększenie obłożenia łóżek.

         W minionym roku według danych Lekarza Wojewódzkiego średnie wykorzystanie łóżek w województwie wynosiło 242 dni w roku, a w naszym szpitalu tylko 169, a zatem blisko 200 dni w 2006 r. wszystkie łóżka były wolne.

Najmniejsze obłożenie było na ginekologii i położnictwie oraz na pediatrii, na chirurgii również słabo.

Najlepiej, choć niewystarczająco dobrze na  oddziale wewnętrznym.

         Konieczne jest porozumienie z NFZ- etem, Zarządem Województwa               i sąsiednimi powiatami w celu zwiększenie obłożenia łóżek istniejących oddziałów             i uruchomienie oddziałów, na które rośnie zapotrzebowanie np. oddział opiekuńczo - leczniczy (łóżka długoterminowe).

 

         W pierwszym półroczu br. w lecznictwie szpitalnym wykonano nadpracowania na kwotę 286.000 zł ( głównie na ginekologii i położnictwie oraz  pediatrii), za które NFZ nie zapłacił. Zabiegamy i prosimy o zapłatę, ponieważ wykonane nadpracowania zwiększyły nasze koszty!

         Zespół Opieki Zdrowotnej  utrzymuje płynność finansową choć na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie blisko 240.000 zł (w tym opłata egzekucyjna  dla ZUS-u za 1999r. w kwocie 51.000 zł).

         Na ujemny wynik finansowy ( - 738.000 zł ) złożyło się przede wszystkim zarządzanie długiem  z ubiegłych lat.

Obecnie ZOZ jest w restrukturyzacji finansowej, którą należy zakończyć spłacając 30% pożyczki z BGK tj. 276.000 zł i 51.000 zł opłaty egzekucyjnej dla ZUS -u za 1999 r.

Opóźnienie zakończenia restrukturyzacji nie pozwoli uzyskać umorzenia 951.000 zł i powoduje konieczność płacenia bankowi rocznie 36.000 zł odsetek od pożyczki.

         Zarząd rozważy możliwość pomocy ZOZ-owi w zakończeniu restrukturyzacji ( udzielenia pożyczki ).

         Zarząd przygotowuje dokumentację techniczną w celu ubiegania się o środki pomocowe na konieczne inwestycje i remonty.

         Zarząd również prowadzi rozmowy i wstępne ustalenia z NFZ- etem , Zarządem Województwa, Starostami sąsiednich powiatów i dyrektorami okolicznych szpitali w celu wypracowania kierunku dalszego funkcjonowania

i rozwoju naszego ZOZ-u.

 

3. Ponadto podczas swych posiedzeń Zarząd postanowił:

- zabezpieczyć  w budżecie Zespołu Szkół w Świdwinie środki finansowe

  w kwocie  36.427,12 zł na remont szkoły,

- sfinansować zakup mapy ściennej powiatu ze środków Funduszu Ochrony

  Środowiska i Gospodarki Wodnej, która ma służyć edukacji ekologicznej,

- Zarząd zapoznał się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego

  miasta i gminy Połczyn - Zdrój i zgłosił dwa wnioski dotyczące obszaru     dzielnicy uzdrowiskowej.

 Zawnioskowano o rozszerzenie dotychczasowego przeznaczenia działek będących własnością  powiatu.

 - Rozstrzygnięty został przetarg na termomodernizację dziewięciu obiektów

   powiatowych. Zarząd podpisał również umowy z wykonawcami.

 

Mieczysław Patyk - prosił o poszerzenie informacji o przygotowaniach do dożynek powiatowych, zaplanowanych na 22 września br. w miejscowości Bierzwnica.

 

         Starosta odpowiadając poinformował, że  współgospodarzem  dożynek powiatowych jest Gmina Świdwin, tradycyjnie powołaliśmy komitet organizacyjny, któremu przewodniczy.

W programie wstępnie przewidziano: rozpoczęcie -mszą świętą dziękczynną, korowód dożynkowy, wystawę sprzętu rolniczego, punkty promocyjne gmin powiatu, konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, punkty gastronomiczne, występy  artystyczne. Na zakończenie dożynek zabawa taneczna.

Następnie zaprosił serdecznie wszystkich radnych i uczestników sesji  do wzięcia udziału w tegorocznych dożynkach.

 

         Janusz Podpora – zapytał na jakim etapie znajdują  się sprawy uzgodnień dotyczące  powołania Prokuratury w Świdwinie?

 

         Starosta Mirosław Majka - odpowiadając na pytanie radnego poinformował, że 29 maja br. otrzymaliśmy odpowiedź na pismo z  Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie utworzenia prokuratury rejonowej w Świdwinie – Departament Organizacyjny poinformował, że przedstawiona propozycja w zakresie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej była przedmiotem konsultacji z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie.

Po przeprowadzonej analizie i negatywnym stanowisku Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, co do celowości powołania prokuratury rejonowej w Świdwinie stwierdzono, że z przyczyn wymienionych poniżej Ministerstwo Sprawiedliwości podtrzymuje dotychczasowe negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie informując, że istotnym argumentem w tym zakresie był nieznaczny prognozowany wpływ spraw z terenu wnioskowanej jednostki. Stan ten od dłuższego czasu utrzymuje się na stałym i dość niskim poziomie w porównaniu z innymi jednostkami.

Natomiast nowe jednostki organizacyjne resortu tworzone są jedynie w sytuacji, gdy prognozowany wpływ spraw uzasadnia potrzebę ich funkcjonowania.

Departament zapewnia, że sprawa powołania prokuratury rejonowej w Świdwinie będzie przedmiotem ponownej analizy, po wypracowaniu ostatecznej koncepcji w zakresie zasad tworzenia i funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

5  Informacja o stanie przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2007/2008       

              

 

         Naczelnik Wydziału Edukacji , Kultury i Kultury Fizycznej, Bogdan Kaczmarczyk zgodnie z sugestią Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,   na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia br.  przedstawił zbiorczą informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2007/2008                                         - informacja w załączeniu

 

Radni przyjęli przez aklamację przedstawioną informację.

 

 

6. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

 

Lucyna Miętek, skarbnik powiatu oceniając realizację budżetu powiatu za I półrocze br. poinformowała, że przewidywane dochody budżetu,  uchwalone Uchwałą Rady Powiatu  Nr III / 10 / 02 z dnia 28.12.2006 roku   w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok,  w ciągu pierwszego półrocza zwiększono  o kwotę  1.625.945  i stanowią prognozowaną wielkość  39.247.825 zł.

Dochody za okres I półrocza 2007 roku zostały wykonane w wysokości 20.206.272 zł co stanowi 51,48 % zaplanowanych wpływów do budżetu:

a)    Zaplanowane dotacje w wysokości 6.680.965 zł  pozyskano w 53,97 %,

w tym:

-         dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pozyskano w 51,60% planowanej kwoty,

-         dotacje na zadania własne powiatu pozyskano w 59,03 %,

-         dotacje z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień w kwocie 500 zł,  zwrócono  do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

b)    Zaplanowane wielkości subwencji należnej powiatowi,  w okresie I  półrocza zrealizowano w 58,46 %.

c)     Przyjęto do budżetu powiatu kwotę 94.922 zł, tytułem wygasłych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,  niezrealizowanych w ustalonym  przez Radę Powiatu terminie ( upłynął  z dniem 30.04.2007 roku).

d)    Planowane  dochody z Funduszy celowych zrealizowano w 51,08 %.

e)     Planowane do pozyskania dochody z innych źródeł w kwocie 3.977.944 zł, zrealizowano w 5,47 %. 

Zaznaczyć należy, iż dochody na inwestycje własne powiatu w wysokości 3.735.494 zł  pochodzące z: Funduszy Norweskich  kwota  2.845.350 zł, - finansowanie termomodernizacji budynków powiatowych, z uwagi na procedury przetargowe  realizowane będą w II półroczu, gdyż dochody te pozyskiwane są drogą refundacji;

-         Kontraktu Wojewódzkiego kwota  600.000 zł - rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie – nie będą realizowane w 2007 roku;

-         Ministerstwa Sportu i PZU  kwota  290.144 zł -  na zadanie „Blisko-Boisko” w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie – nie będą realizowane w 2007 roku.

f)      Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego pozyskano w 81,76 %.

g)    Dochody własne, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu             jak i samo Starostwo zostały wykonane w  kwocie 3.869.871 zł co stanowi 54,18 %  zaplanowanych wpływów do budżetu, z czego:

-         dochody z tyt. wpływów  z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)  wykonano w 48,67 %  ( mniej o  około 52.970 zł ),

-         wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w 108,95 % - więcej o 6.264 zł.

Realizacja dochodów w minionym półroczu przebiegała prawidłowo. Poszczególne kwoty subwencji na konto Starostwa  wpływały w ustawowo określonych  wysokościach i terminach. Dotacje  z budżetu państwa  na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej, wpływały w wysokościach i terminach pozwalających na realizację zadań.

Zaplanowane wydatki na 2007 rok w ciągu I półrocza  na mocy uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Świdwinie  zwiększono do kwoty  38.864.847 zł tj. o  2.378.133 zł. ( o 6,52 % ). 

Zwiększenie wydatków nastąpiło na skutek zwiększenia dochodów o kwotę 1.625.945 zł,  rozliczenia nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 152.188 zł oraz zaciągnięcia  kredytu bankowego w wysokości 600.000 zł (na finansowanie wydatków inwestycyjnych – środki własne powiatu w ramach Funduszy Norweskich, środki własne na inwestycje w ramach kontraktu Wojewódzkiego, oraz na koszty opracowania dokumentacji  na drogi powiatowe oraz remonty bieżące dróg).

Wykonanie wydatków za okres I półrocza wynosi 16.767.411 zł, co stanowi 43,14 % planowanej kwoty, z czego:

-         wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  wykonano w 45,66 %, wysokie wykonanie wydatków odnotowano w rozdziale  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,  w grupie wydatków rzeczowych pan wykonano w 82,91 %. Otrzymywane dotacje na działalność Zespołu od spraw orzekania są co roku zbyt niskie;

-         wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na postawie porozumienia nie były realizowane, a otrzymana dotacja została zwrócona do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

W okresie działania Komisji Poborowej  nie kierowano poborowych na specjalistyczne  badania lekarskie.

-         wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 17,35 %. Należy zaznaczyć wysokie wykonanie wydatków w rozdziale Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – 79,36 %. wynikające z opłacenia kosztów pobytu dzieci z powiatu świdwińskiego w placówkach na terenie innych powiatów. Również wysokie wykonanie wydatków odnotowano  w rozdziale Rodziny zastępcze  - 58,96 %  na opłacanie kosztów  pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego  w rodzinach zastępczych  w  innych powiatach;

-         wykonanie wydatków na działalność oświaty  za okres I półrocza  winny stanowić 53,90 % W dziale Oświata i Wychowanie wydatki zrealizowano w 41,11 % . w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza w 49,30 %.

Wyższe wydatki zrealizowano w:

·        Zespole Szkół w Połczynie Zdroju – Licea Ogólnokształcące 55,62 %, a wydatki w grupie  wynagrodzenia w 57,21 %;

·        Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie – Licea Profilowane  69,07 %;

·        Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie -Szkoły Zawodowe 56,61 %,  w  grupie wydatków rzeczowych  67,61 %;

·        Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju wykonanie wydatków stanowi 63,88% , a grupie wynagrodzeń 69,82 %.

 

Zaplanowane w 2007 roku wydatki na inwestycje „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Świdwińskiego” finansowane Funduszami Norweskimi w 85 % i środkami własnymi powiatu w 15 %  na łączną kwotę 3.347.500 zł, będą realizowane w II półroczu.

 

         Józef Pietraszek - zauważył, że generalnie nie jest źle, wystąpiły jednak mankamenty. Nie podjęto rozbudowy szkoły w Świdwinie, nie przystąpiliśmy do realizacji programu „Blisko – Boisko”. W ZOZ wystąpiła duża strata,  a Zarząd Powiatu i dyrektor szpitala nie mają wizji wyjścia z tej trudnej sytuacji.

Zakład utylizacji nie osiąga pełnej mocy, nie ma zakontraktowanego surowca.

Powiat jest największym udziałowcem w tej spółce i musimy patrzeć, co tam się dzieje.

 

Roman Kozubek - odnosząc się do uwag dot. szpitala stwierdził, że wyniki są znacznie lepsze niż w minionym czasie. Strata z lat ubiegłych sięgająca
5,5 mln. zł. to strata księgowa powstała poprzez naliczenie amortyzacji, a nie poniesione wydatki na działalność szpitala.

Sytuacja naszego szpitala jest odbiciem problemów ochrony zdrowia w całym kraju.

 Wykazana strata w wys. 738 tys. zł. to wynik powstały z nieumożonej jeszcze pożyczki restrukturyzacyjnej oraz wykonanie nadlimitów na 286 tys. zł. za które oczekujemy zapłaty.

Jeśli podsumujemy te kwoty to wynik będzie dodatni. Kredyt restrukturyzacyjny w wys.  1.077.500 zł oraz pożyczka w kwocie 3 mln. zł.  został  w całości przeznaczona zgodnie wymogami umowy na spłatę zobowiązań z ubiegłych lat Z bieżących wpływów zakupiono nowy sprzęt i urządzenia do gastro i kolanoskopii.

Z przedstawionej nam statystyki wynika jednoznacznie, że ginekologia i położnictwo wykazują najmniejsze obłożenie w całym województwie, pediatria podobnie, chirurgia bardzo słabo, oddział wewnętrzny słabo w stopniu niewystarczającym.

Mamy świadomość, że kolejne duże inwestycje są potrzebne. Potrzebne jest porozumienie z Zarządem Województwa, współpraca z NFZ i okolicznymi powiatami. Oczekujemy, że dyrektorzy szpitali porozumieją się, co do uruchomienia i wzmocnienia oddziałów, które mają funkcjonować i doskonalić swoją skuteczność.

 

         Starosta Mirosław Majka – podkreślił, że Zarząd Powiatu nie zaniechał żadnej inwestycji.

Program „Blisko-Boisko” będzie kontynuowany w 2008 r.

 

         Przewodniczący Rady uznał, że informacja Zarządu Powiatu o realizacji budżetu powiatu za I półrocze została przyjęta.

 

 

7. Ocena sytuacji finansowej i organizacyjnej  Zespołu Opieki Zdrowotnej.

 

Dyrektor ZOZ Tomasz Żukowski – przedstawiając informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r. oraz informację w zakresie stanu należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007 r. podkreślił, że plan finansowy na rok 2007 w stosunku do wykonania za rok 2006 uległ zwiększeniu o 1.388.768 zł. z powodu zwiększenia amortyzacji związanej z zakupami nowego sprzętu i prowadzonymi remontami oraz ustawową podwyżkę na kontrakty lekarskie.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 158.986 zł.

Umowy kontraktowe z NFZ zostały zrealizowane na planowanym poziomie we wszystkich zakresach.

Nastąpił wzrost o 48 pacjentów szpitalnych leczonych w I półroczu br. i wyniósł 2.619 pacjentów.

Wykonano nadpracowania na 28.773 punktów za 286.270 złotych.

W zakresie planowanych prac remontowych wykonano; remont pracowni rtg, remont dachu i pomieszczeń dyrekcji, laboratorium.

Wykonano instalację telefoniczną. Przeprowadzono remont pracowni gastro i kolonoskopii.

Mimo przeprowadzenia wielu prac remontowych nadal niezrealizowane są zalecenia sanepidu i przecieka dach.

Osiągnięta strata w kwocie 738.925 może być zmniejszona w przypadku;

- zapłaty nadpracowań przez NFZ,

- pełnego wykonania podpisanych kontraktów z NFZ,

- ograniczenia zakupów sprzętu medycznego,

- odstąpienia zw. Zawodowych od tworzenia ZFŚS,

- utrzymania kosztów pracy na poziomie planu,

- uzyskanie umorzenia kredytu BGK.

 

         Szczegółowe dane o sytuacji finansowej i organizacyjnej zawarte są w załączonych do protokołu materiałach.

 

Marek Hoc – wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego w swym wystąpieniu zwrócił uwagę konieczności wyłożenia dużych środków finansowych na dostosowanie połczyńskiego szpitala do standardów sanitarnych zgodnych z nowymi wymogami .

Opowiedział się za stworzeniem sieci oddziałów szpitalnych. Szansą jest uruchomienie oddziału z łóżkami długoterminowymi. Odstępując od likwidacji szpitala powinniśmy na drodze restrukturyzacji zmierzać do przekształcenia jego profilu leczenia. Sugerował, aby zastanowić się nad formą połączenia sąsiadujących szpitali. Biorąc pod uwagę wskaźnik wykorzystania łóżek w połczyńskim szpitalu, który  wyniósł 46,3 procent i należał  do najmniejszych w województwie.

 

Adam Kowalik- z-ca dyrektora oddziału NFZ zapowiedział zwiększenie o ok. 6 % środków na kontrakt dla szpitala w Połczynie- Zdroju. Nadlimity wypracowane przez pediatrię będą zapłacone w miarę środków, nie możemy obiecywać że zapłacimy za wszystkie nadlimity.

Zwrócił uwagę, że trzy powiaty: białogardzki, drawski i świdwiński zamieszkuje ok. 150 tys. osób,  a  powiat koszaliński 172 tys. osób. Należy poszukiwać nowej formy zarządzania i zmiany struktury, którą można dostosować do zapotrzebowania mieszkańców i możliwości finansowych. Pozyskanie lekarzy specjalistów to dobry kierunek na przyszłość.

Pozytywnie odniósł się do zamierzenia utworzenia POZ przy szpitalu, wykorzystując zatrudnionych lekarzy, szczególnie pediatrów.

 

Henryk Klaman – powrócił do sprawy polepszenia warunków pracy w świdwińskiej podstacji pogotowia ratunkowego. Czy finanse szpitala pozwalają na odnowienie i drobny remont pomieszczeń.

Czy pomimo presji społecznej i przynoszonych strat są plany na utrzymanie oddziału  ginekologiczno-położniczego.

Pytał, czy oddział ortopedyczno-urazowy ma szanse powstania?

 

Tomasz Żukowski – odpowiadając radnemu H. Klamanowi stwierdził, że warunki pracy są fatalne, były plany jej przeniesienia do Komendy Straży Pożarnej. Aktualnie nie posiada środków na remont . Potrzebne są środki na przeniesienie pogotowia z baraku w Połczynie. Jednak spróbuje niewielkie środki  wygospodarować na odnowienie pomieszczeń pogotowia w Świdwinie.

 

Janusz Podpora – pytał, jaki koszt poniósł szpital z przygotowaniami do uruchomienia oddziału ortopedyczno-urazowego i jakimi przesłankami kieruje się dyrektor szpitala w sprawie utworzenia POZ pediatrycznego przy ZOZ-ie.

 

Dyrektor szpitala odpowiedzi stwierdził, że nie poniesiono żadnych kosztów. Wykonano jedynie drobne prace, polegające na wymianie drzwi na szersze, które były wcześniej planowane.

 

Józef Pietraszek – zwracając się do Marszałka pytał, czy jest szansa na zmianę systemu finansowania służby zdrowia. Państwowe pieniądze trzeba wyłożyć w innym razie utopimy samorządy. Jak długo może to być zadanie tylko dla powiatów. Opowiedział się za ustaleniem odrębnego wskaźnika dla szpitali powiatowych w przeciwnym wypadku braknie środków nie tylko na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia od 1 stycznia 2008 r.

 

Paweł Rydz – pozytywnie wypowiadał się o współpracy lekarzy POZ z ZOZ-em.  Zastanawiał się czy warto jest kosztem dobrej współpracy tworzyć przy szpitalu POZ - pediatryczny.

Zebranie 2.700 pacjentów spowoduje niepotrzebne waśnie i wydaje się mało realne.

 

Jacek Firmanty – postulował aby na nowo powrócić do koncepcji holdingu szpitali, gdyż zapewne jest to jedyna szansa na utrzymanie i poprawę warunków pracy naszego szpitala.

 

Henryk Klaman – wnioskował w imieniu Klubu Radnych, aby wprowadzone zmiany restrukturyzacyjne, które zachodzą w ZOZ-ie były omawiane, przedstawione przez Wicestarostę na posiedzeniach komisji przez członków Zarządu Powiatu na bieżąco.

Słyszymy w wypowiedziach określenia; myślimy, będziemy, planujemy. Chodzi, aby Zarząd Powiatu śmielej, bardziej zdecydowanie podejmował decyzje.

 

Kazimierz Tutur – zauważył, że od gości na dzisiejszej sesji otrzymaliśmy kilka podpowiedzi, wskazówek. Dowiedzieliśmy się którędy powinniśmy pójść.

Wnioskował o konkretny plan przedsięwzięć, plan działania ZOZ-u, musimy zdecydować w którym kierunku pójdziemy.

 

Janusz Podpora – zastanawiał się, czy warto brnąć w uruchamianie POZ przy szpitalu?

 

Kazimierz Kławsiuć – czy mamy rozeznanie w naszym środowisku, czy jest zapotrzebowanie na reaktywowanie oddziału opiekuńczego.

 

Roman Kozubek – nawiązując do wypowiedzi radnych zadeklarował pełną informację dla Klubu Radnych i na posiedzeniach komisji. Dodał, że w drawskim szpitalu doszło do zmiany dyrektora i podejmiemy starania o nawiązania współpracy, która powinna być korzystna dla obu stron.

 

Tomasz Żukowski – zapowiadane są zmiany przez NFZ w sprawie odpłatności za świadczone usługi zdrowotne w tym opieki długoterminowej, zakłada się rozwój opieki domowej przez pielęgniarki środowiskowe.

Każde przedsięwzięcie zaczyna się bilansować przy odpowiedniej ilości pacjentów.

        

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przewodniczący rady uznał, że informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala w I półroczu br. została przyjęta.

Podziękował wicemarszałkowi i dyrektorowi oddziału NFZ za bieżącą informację o podejmowanych działaniach w ochronie zdrowia i deklarowaną pomoc w rozwiązywaniu problemów połczyńskiego szpitala.

 

Mieczysław Patyk – opowiedział się za podejmowaniem zdecydowanych decyzji, być może i posunięcia radykalne w sprawie oświaty i ochrony zdrowia w naszym powiecie, gdyż w przeciwnym wypadku wyborcy wystawią nam rachunek.

 

8. Podjęcie uchwał  w sprawie:

 

Lucyna Miętek - prezentując uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu podkreśliła, że proponowane zmiany spowodowane są zmniejszeniem dochodów o 822.770 zł z powodu zmniejszenia o 600.000 zł wpływów z Kontraktu Województwa i nie przyjęcia do realizacji naszego wniosku  „ Blisko –Boisko”

Zabezpieczone środki na realizację wspomnianych zadań przenosi się na inne ważne cele zapisane w budżecie powiatu.

Uchwała Nr IX/40/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2007 rok, została przyjęta jednogłośnie.

 

Następnie poinformowała, że dla zapewnienia ciągłości działania niektórych jednostek organizacyjnych powiatu, niezbędnym jest podjecie przez Radę Powiatu uchwały upoważniającej zarząd Powiatu do przekazania stosownego upoważnienia w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Uchwałę Nr IX/41/07 w sprawie przekazania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego   niektórych    upoważnień  zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, którą przyjęto  jednogłośnie.

 

        

Krystyna Wojnicka - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 22 lutego 2007r. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie  rehabilitacji   zawodowej i społecznej w 2007r.

 

Uchwałę  Nr IX/42/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 22 lutego 2007r. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie  rehabilitacji    zawodowej i społecznej w 2007r.- przyjęto jednogłośnie

 

 oraz przedstawiła uchwałę w sprawie udzielenia stypendium starosty przypominając, że regulamin udzielania stypendium na  poprzedniej sesji został przekazany do dalszych prac w komisji Edukacji. Nowy projekt regulaminu stwarza możliwość udzielania stypendiów uczniom zasadniczych szkól zawodowych.

Rezygnujemy ze stypendiów dla studentów i doktorantów ze względów finansowych? Z planowanej w budżecie na ten cel kwoty 30 tys. zł. wydatkowano 22 tys. zł.

 

Uchwała Nr IX/43/07 w sprawie zasad udzielania stypendium Starosty Świdwińskiego została przyjęta 15 głosami za, przy 2 wstrzymujących się

 

Danuta Malitowska poinformowała, że  Komisja Doraźna powołana została Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/33/07  na sesji w dniu 26 kwietnia 2007 r. w składzie:

-  Danuta Malitowska  - przewodnicząca komisji

-  Henryk Klaman           - członek komisji

- Mieczysław Patyk         - członek komisji

- Ryszard Rozwadowski - członek komisji

- Kazimierz Szafrański - członek komisji

         Złożyła podziękowanie członkom komisji za pracę, szczególnie panu Henrykowi Klamanowi i pani Sekretarz Alicji Tudrujek za profesjonalną pomoc w przygotowaniu projektu nowej wersji Statutu Powiatu i stosownej uchwały.

Otrzymała trzy sugestie kolegów radnych za które serdecznie dziękuje. Następnie wniosła jeszcze jedną poprawkę wniesioną przez radnego Henryka Klamana.

Dotyczy – zmiany zdania drugiego w § 33 ust. 4.

Proponowana treść:

     „ Odpowiedzi na wnioski kierowane do Zarządu mogą być przekazywane

        Komisjom w formie wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu,

        na którym były rozpatrywane”

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę, za którą opowiedzieli się wszyscy radni.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Malitowska przedstawiła projekt Uchwały Nr IX/44/07 w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, jeden radny wstrzymał się w głosowaniu.

Danuta Malitowska podziękowała członkom komisji doraźnej za zaangażowanie w pracy nad projektem Statutu Powiatu Świdwińskiego, wyrażając jednocześnie  żal, że kolega radny Ryszard Rozwadowski nie uczestniczył w pracach komisji pod jej przewodnictwem.

 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Roman Kozubek – odpowiadając na interpelacje radnego Józefa Pietraszka poinformował, że Zakład Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym działa w pełni. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z miastem Świdwin, które jako pierwsze rozpoczęło dostarczać osady pościekowe. Dostarczany jest materiał na sortownię do recyklingu jako odpady przeznaczone do sprzedaży.

Składowana jest reszta śmieciowa w ilościach większych niż planowano. Sukcesywnie są dostarczane pojemniki do każdego gospodarstwa domowego z możliwością prowadzenia segregacji na miejscu. Zakład podpisał umowy, pozostaje podpisanie uzgodnionej umowy z firmą „Eko – Fiuk” z Połczyna Zdroju, która dostarcza odpady z dniem uruchomienia Zakładu w Wardyniu Górnym.

Zarząd Powiatu podejmuje działania na podpisanie umowy na dostarczanie odpadów przez miasta: Białogard i Karlino.

 

Zenon Diakun – postulował aby prezes Arkadiusz Kurosz na następnym posiedzeniu sesji Rady Powiatu przygotował szeroką i szczegółową informację o funkcjonowaniu zakładu.

 

Odpowiadając na interpelację radnej Danuty Malitowskiej, Wicestarosta przypomniał, że nasza Rada określiła priorytety inwestycyjne na drogach powiatowych które określone zostały na kwotę blisko 8 mln. zł. Opracowane są dokumentacje techniczne na przyjęte zadania. Systematycznie prowadzone są roboty w zakresie bieżącego utrzymania 385 km. dróg  powiatowych.

 

10. Wolne wnioski.                  

 

Henryk Klaman – zgłosił nierozwiązaną od lat sprawę zagospodarowania makulatury jako surowca wtórnego, sugerował nawiązanie współpracy szkół z zakładem w Wardyniu Górnym.

 

Arkadiusz Kurosz – poinformował, że planuje z nowym rokiem szkolnym ogłoszenie szeregu konkursów propagujących selektywną zbiórkę odpadów. Spółka ufunduje nagrody dla szkół i uczestników. Współpracujemy z Centrum Edukacji Ekologicznej w Lipiu. System edukacji ekologicznej obejmuje także miasto Świdwin, które bardzo pozytywnie jest nastawione do współpracy, choć nie jest w spółce.

 

Ali Al-Mohamad – wnioskował,  aby na najbliższą sesję rady zaprosić pana Zdzisława Chojnackiego – dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

 

Kazimierz Kławsiuć – mówił o potrzebie podjęcia szerszych działań w zakresie sportu masowego i wyczynowego. Osiągnięcia sportowe plasują nas na końcowych lokatach w województwie. Wrześniowe posiedzenie komisji edukacji będzie poświecone tej tematyce. Prosił o zgłoszenie przemyślanych propozycji zmierzających do poprawy tej sytuacji.

 

 

Ryszard Rozwadowski – mówił o potrzebie wybudowania parkingów lub wyznaczenia nowych miejsc parkingowych w Świdwinie, ich brak staje się dużym problemem kierowców. Ponadto zgłosił akces przejścia do pracy w Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa rezygnując z pracy w Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Przewodniczący rady zapowiedział, że przychyli się do wniosku radnego i przedstawi na kolejnej sesji projekt stosownej uchwały.

 

         Danuta Malitowska - podziękowała za pomysł wykonania ściennej mapy powiatu na parterze budynku Starostwa.

 

 

 

11. Zakończenie obrad sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący rady zamknął obrady dziewiątej sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował                                                                         Przewodniczący Rady

Wielisław Płoszaj                                                                  Kazimierz Szafrański