Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr V/07

PROTOKÓŁ Nr V/07

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 28 marca  2007 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

 

 

 

            Obrady sesji Rady Powiatu poprzedzone zostały wręczeniem stypendium Starosty dla najlepszych uczniów i studentów naszego powiatu.

 

            Krystyna Wojnicka – poinformowała, że decyzją Zarządu Powiatu z dnia

1 marca br. dla 26 uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych i decyzją z dnia

20 marca br. dla 15 studentów z naszego powiatu Starosta Mirosław Majka przyznał stypendia dla niżej wymienionych uczniów i studentów:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

1.Anna Kamińska                                                     

 

Zespół Szkół im. St. Staszica  w Połczynie-Zdroju

1. Aleksandra Kubiak                                                 

2. Krzysztof Rosołek                                                 

3. Izabela Tutur       

                                                  

Zespół Szkół Rolniczych CKP im. St. Żeromskiego w Świdwinie

1. Aleksandra Gemza                                                 

2. Anna Majchrzak                                                    

3. Anna Świętojańska                                                

4. Joanna Burczak                                                      

5. Anna Wojtów                                                        

6. Adrian Wojtów                                                      

7. Celina Witek                                                          

8. Olga Pluskwa   

                                                      

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie

1. Adamiak Agnieszka                                              

2. Małgorzata Basarab                                             

3. Bieniek Piotr                                                          

4. Joanna Fudali                                                       

5. Wioleta Gałązka                                                   

6.Katarzyna Just                                                       

7.Marcin Kluska                                                       

8.Alicja Kowalewska                                                

9.Barbara Mańczyk                                                   

10.Natalia Piaskowska                                               

11.Marta Potaczek                                                     

12. Jarosław Sędzicki                                                

13.Łukasz Zatoń                                                        

14.Agata Zbieg                                                           

 

 

Lista studentów, którym przyznano stypendium Starosty Świdwińskiego  za I semestr roku akademickiego 2006/2007

 

 

 1. Chojnacki Marcin – Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny;

 

 1. Czykwin Żaneta – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny;

 

 1. Dębowska Monika – Akademia Rolnicza, Wydział Nauk o Żywności 

                                                                            i Rybactwa;

 

 1. Dębowski Paweł – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa

                                                                                           i Administracji;

 

 1. Durbajło Małgorzata – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

                                                w Jeleniej Górze, Wydział Pedagogiczny;

 

 1. Durbajło Marcel – Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny;

 

 1. Lesisz Monika - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny;

 

 1. Makowski Paweł – Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny;

 

 1. Miedzik Beata – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna,

                                 Wydział Humanistyczny;

 

 1. Sikora Patrycja– Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych;

 

 1. Skwiecińska Ilona – Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna,

                                       Wydział Humanistyczny;

 

 1. Stasiewicz Sylwia – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny;

 

 1. Wrotkowska Patrycja – Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny;

 

 1. Zmysłowski Piotr – Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny;

 

 1. Żurawicz Ewelina – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii

                                                                                  i Gospodarki Przestrzennej;

 

 

Stypendia wręczali Kazimierz Szafrański – Przewodniczący Rady Powiatu,

                                Mirosław Majka – Starosta

                                Krystyna Wojnicka – Członek Zarządu Powiatu

 

Starosta gratulując bardzo dobrych wyników w nauce zaznaczył, że Powiat Świdwiński nie posiada bogactw naturalnych ale ma wspaniałą młodzież szkół ponadgimnazjalnych  i studiującą na wyższych uczelniach.

Gratulując życzył powodzenia w nauce i sukcesów w życiu  osobistym.

 

            Następnie przewodniczący  Kazimierz Szafrański otwierając obrady piątej sesji Rady Powiatu powitał radnych i pozostałych uczestników sesji.

Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza

i Skarbnika Powiatu,  gdyż  Rada jest jedynym organem, który może wezwać do złożenia oświadczenia w tej kwestii.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad został przyjęty w głosowaniu  jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

?        stwierdzenie quorum

?        przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie zabezpieczenia pożarowego w powiecie w roku 2006

    i  zamierzenia  na rok 2007.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

·        zmiany uchwały Nr XIX/88/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego”

·        zgody na podjecie w latach 2008-2009 zobowiązania  finansowego w związku z inwestycją  pn. „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych budynków użyteczności publicznej, będących własnością Powiatu Świdwińskiego.

·         wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Boisko z  trawy syntetycznej”  przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.

·        zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie-Zdroju.

·        wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

·        zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z  dnia

           28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w        

          Świdwinie na 2007 rok

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący obrad poinformował, ze w sesji uczestniczy 15 radnych. Nieobecny nieusprawiedliwiony Pan Ryszard Rozwadowski. Radny Henryk Klaman będzie uczestniczył w obradach nieco później.

Wysoka Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, obrady są prawomocne.

 

Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony w Biurze Rady Powiatu, nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści, został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Józef Pietraszek – zauważył, że nadal brak jest wizji rozwoju powiatu, brak współpracy z samorządami gminnymi, brak skutecznego lobbowania, promowania Powiatu na zewnątrz, bez wcześniejszego przemyślenia, rozeznania. Przykładem może być zmiana stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie programu restrukturyzacji szkół w powiecie. Współpraca Zarządu Powiatu tylko z wybranymi radnymi.

To wszystko spowodowało, że postanowiliśmy  utworzyć w dniu 26 marca br Klub Radnych „Skuteczny Powiat”  którego celem będzie:

- kreowanie przyspieszonego rozwoju powiatu,

- inspirowanie do pozyskania środków zewnętrznych,

- poszukiwanie dróg ograniczenia bezrobocia,

- intensywna współpraca z samorządami,

- lobbowanie i promowanie powiatu,

- zachęcanie do przygotowania i realizacji inwestycji w oświacie, służbie zdrowia

   i drogownictwie

- propagowanie powiatu przyjaznego dla mieszkańców, inwestorów oraz gości.

Skład osobowy klubu tworzą radni: Józef Pietraszek, Janusz Podpora, Henryk Klaman, Danuta Malitowska, Jacek Firmanty.

Klub będzie działał konstruktywnie, wskazując kierunki działania.

 

            Przewodniczący rady życzył sobie i całej Radzie dobrej współpracy z klubem dla dobra, pomyślności i rozwoju powiatu.

           

Danuta Malitowska – powróciła do tematu z poprzedniej kadencji rady, który niejednokrotnie podnosiła na wielu sesjach. Chodzi o utworzenie w Świdwinie Prokuratury Rejonowej. Temat ten poruszyła wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta na spotkaniu z Wicewojewodą Zachodniopomorskim przy okazji pobytu w Świdwinie.

Swoja petycję skierowała do przewodniczącego Rady i Starosty żywiąc nadzieję, że w tej kadencji będziemy skuteczniejsi i uda się wspólnymi siłami utworzyć Prokuraturę.

Wicewojewoda zadeklarował poparcie naszych starań.

 

Janusz Podpora zapytał, czy Starosta udzielił odpowiedzi mieszkańcom Czarnkowia na interpelację złożoną na poprzedniej sesji w sprawie odbudowy drogi.

Wizyta dyrektora Zarządu Dróg u sołtysa wsi nie do końca ich satysfakcjonuje, oczekują na odpowiedź pisemną. Pytał czy są jakieś plany odnośnie poprawy stanu drogi Zajączkówko- Borucin  i dalej do Wardynia Górnego.   

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Mirosław Majka – poinformował, że od sesji Rady Powiatu,  która odbyła się dnia 22 lutego br., Zarząd Powiatu odbył 4  posiedzenia. Podjęto 3 uchwały, które dotyczyły zmian w budżecie.

 Zarząd Powiatu  po szczegółowej analizie arkuszy organizacyjnych szkół zatwierdził arkusze na II semestr 2006 / 2007 r. , mając jednak na uwadze to, że w obu szkołach połczyńskich przyznany budżet nie wystarczy na realizację zadań.

Na posiedzeniach w dniach 1 i 20 marca Zarząd Powiatu ustalił stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu powiatu.

Po weryfikacji wniosków uzgodniono ,iż stypendia w wysokości 500 zł  , otrzyma 26 uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( łącznie 13.000 tys. zł )  a stypendia w wysokości 600 zł otrzyma 15 studentów ( 9.000 tys. zł ).

W związku z upływem   5 - letniego okresu, na który powołano dyrektorów:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,

- Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sławoborzu

 Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej w Połczynie - Zdroju , Zarząd Powiatu postanowił rozpisać konkursy na dyrektorów tych placówek.

 

Dnia 23 lutego br. w posiedzeniu Zarządu uczestniczył pan Marek Hok członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

W toku spotkania przedstawiliśmy organizację ochrony zdrowia, sytuację  finansową i restrukturyzację szpitala.

Druga część wizyty przebiegła w szpitalu, gdzie po oglądzie przeanalizowano kierunki przyszłego działania.

Marszałek zadeklarował pomoc i wsparcie działań naszego Samorządu.

Zarząd uznał za celowe rozpisanie otwartych konkursów na realizację  zadań zgłoszonych przez:

1) Stowarzyszenie Diabetyków- Koło Terenowe w Świdwinie

- zadanie: „Ochrona i promocja zdrowia dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin”,

2) Stowarzyszenie „ Amazonki”

- zadanie: „ Propagowanie wiedzy z zakresu badań samokontrolnych piersi” 

3) Stowarzyszenie  Towarzystwo Pracy Twórczej w Rzepczynie

- zadanie: „ Organizacja zajęć dla ubogiej młodzieży uzdolnionej artystycznie”.

   

W celu zbadania bilansu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju,

przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu  nieograniczonego,

z 5 ofert wyłoniono najbardziej korzystną złożoną przez Kancelarię Biegłych Rewidentów AUXILIUM S. A. z Krakowa.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 20 marca br zaakceptował dokonany wybór.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z posiedzenia Rady Społecznej ZOZ, na którym m. in. została przeanalizowana restrukturyzacja szpitala oraz aktualna jego organizacja i funkcjonowanie.

Omówiono  sytuację finansową szpitala na dzień 31 grudnia 2006 r.

Zobowiązania ZOZ wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od 1999 r. do 2005 r. wynoszą 125 tys. zł. W wyniku porozumienia Dyrektora ZOZ  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ZUS  odstąpi od  kosztów egzekucyjnych w wysokości 51.650 zł po zapłaceniu długu w terminie do sierpnia br.

Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym została przyjęta przez aklamację.

 

5. Informacja o stanie zabezpieczenia pożarowego w powiecie w roku 2006

    i  zamierzenia  na rok 2007.

 

Roman Artyński – przedstawiając ocenę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie podkreślił, że działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej skierowana jest na ochronę życia, zdrowia, mienia i ochronę środowiska.

Mówił o potrzebie uzupełnienia umundurowania strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych. Z dużym szacunkiem odniósł się zaangażowania strażaków - ochotników, szczególnie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Pojazdy pożarnicze, motopompy i pozostały sprzęt to sprzęt wiekowy, mocno wyeksploatowany, ale dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu strażaków ochotników jest on utrzymywany w sprawności technicznej.

                                                

                                        Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu   świdwińskiego  w załączeniu .

 

Jacek Firmanty - pytał komendanta jakiej konkretnie oczekuje pomocy od Rady Powiatu?

 

Roman Artyński – sytuacja nie jest tak tragiczna jak to wygląda, jak został odebrany.

Wiele problemów rozwiązujemy we własnym zakresie, chodziło o zasygnalizowanie problemu. Ma świadomość, że jest wiele potrzeb pilniejszych do rozwiązania.

 

            Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi za przedłożoną informację, prosił jednocześnie o podziękowanie dla całej załogi za realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie.

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Krystyna Wojnicka – przedstawiając uchwałę w sprawie zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego podkreśliła że zmiany wprowadzone w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” wynikają z jego otwartego charakteru, umożliwiającego wprowadzenie modyfikacji priorytetów przyjętych przez samorząd powiatowy.

            Konieczność uchylenia uchwały wynika z potrzeby wskazania aktualnych kosztów inwestycji zgłaszanych do realizacji w ramach II edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zamiaru realizacji inwestycji w ramach programu „Blisko boisko” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Zarządów Spółek Grupy PZU.

            Uchwała Nr V/24/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego” została przyjęta jednogłośnie.

 

W związku z opracowaniem projektów budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dokonaliśmy ostatecznego oszacowania kosztów wykonania instalacji solarnych. Koszty ujęte w Uchwale Nr IV/19/07 z dnia 22 lutego br. były wstępnymi szacunkami wynikającymi z opracowań sporządzonych przez PUH „Energokonsult” z Koszalina i sporządzone zostały na potrzeby dokonania wyboru obiektów, w których opłacalne jest zainstalowanie kolektorów słonecznych oraz ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Konieczność prawnego i finansowego zabezpieczenia inwestycji w formie uchwały intencyjnej wynika z tego iż okres realizacji inwestycji przypadać będzie na lata 2008 i 2009.

 

Uchwała Nr V/ 25 /07 w sprawie  zgody na podjecie w latach 2008 – 2009 zobowiązania finansowego w związku z inwestycją pn. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych budynków użyteczności publicznej, będących własnością Powiatu Świdwińskiego została przyjęta jednogłośnie.

 

Zamierzamy ubiegać się o środki inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zarządów spółek grupy PZU na realizację projektu „Boisko z trawy syntetycznej” przy ZSR CKP w Świdwinie” w ramach programu „Blisko boisko”. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na zawarcie umowy oraz zapewnienie wkładu własnego.

Z chwilą uzyskania środków finansowanych mogą one być przeznaczone wyłącznie na cel określony w umowie. Z tego względu jako zabezpieczenie ewentualnego zwrotu środków uzyskanych z dofinansowania zabezpieczeniem będzie weksel gwarancyjny „In blanco”.

                   Uchwała Nr V / 26 / 07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Boisko z trawy syntetycznej” przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie. została przyjęta jednogłośnie.

 

Danuta Malitowska – zapytała kto z pracowników Starostwa Powiatowego zajmuje się opracowywaniem wniosków o pozyskiwanie środków unijnych. Pojawia się nazwisko Pana Roberta Matysiaka, kto jeszcze?

 

Krystyna Wojnicka – odpowiadając radnej  poinformowała, że cały Wydział Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej z chwilą uruchomienia konkursu koncentruje się na pisaniu projektów. Pan Robert Matysiak jest koordynatorem, współpracuje z projektantami, tłumaczami, dodatkowo zatrudnieni są Joanna Zabielska i Agata Ślusarek. Nad całością zadań, organizacją pracy pieczę sprawuje Naczelnik Wydziału  pan Krzysztof Kowalewski.

 

Roman Kozubek – przedstawiając uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie ZOZ poinformował, że Rada Społeczna przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju podjęła uchwałę o zmianie statutu Zespołu. Zmiana dotyczy przekształcenia apteki szpitalnej w dział farmacji szpitalnej. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wyraził zgodę na takie przekształcenie.  Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dokonane w statucie zmiany wymagają zatwierdzenia ich przez Radę Powiatu.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr V / 27 / 07 w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju został przyjęta  jednogłośnie

 

Lucyna Miętek – prezentując uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej stwierdziła że Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski zgłoszone na posiedzeniu komisji Rady Powiatu w dniu 20 marca br. przychylił się do wniosku komisji i wycofał  zapis „udzielenia dotacji celowej gminie wiejskiej w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie inwestycji (hala sportowa w Lekowie)

Decydując, że Zarząd Powiatu temat wparcia finansowego przedłoży do rozpatrzenia przez komisje rady w odpowiednim terminie.

 

Janusz Podpora – nie podzielił stanowiska Zarządu Powiatu o wycofaniu się z przyznania dotacji na dofinansowanie sali gimnastycznej w Lekowie. Powinniśmy wspierać finansowo tego rodzaju przedsięwzięcia. Dociekał co było przyczyną zmiany decyzji?

 

Mirosław Majka – poinformował, że wpłynęły z posiedzeń komisji Rady dwa wnioski do Zarządu Powiatu o ponowne rozparzenie dofinansowania sali gimnastycznej w Lekowie i zakup agregatu prądotwórczego dla szpitala. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pomocy finansowej przekażemy do komisji przed kolejną sesją Rady Powiatu.

 

Henryk Klaman – nie zgodził się z wyjaśnieniem Starosty. Wniosek Wójta w sprawie dofinansowania wpłynął 30 stycznia br. było dużo czasu aby zająć stosowne stanowisko.

 

Kazimierz Szafrański – przedstawiając uchwałę o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego podkreślił, że zgodnie z ustawą o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – nałożony został między innymi na osoby pełniące funkcje publiczne, to jest na skarbnika powiatu i sekretarza powiatu obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Rada Powiatu jako organ powołujący osoby na wymienione wyżej funkcje publiczne ma obowiązek w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów ustawy wezwać je do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu będzie wykonaniem jej ustawowego obowiązku, zaś doręczenie uchwały wymienionym w niej osobom oraz czynności związane z przyjęciem oświadczeń zapewni Przewodniczący Rady Powiatu.

Dodał, że sejmik Zachodniopomorski podjął podobną uchwałę dotyczącą Skarbnika Województwa na sesji Sejmiku, który obradował w Koszalinie w dniu wczorajszym.

 

Józef Pietraszek – pytał czy nie jest to nadgorliwość, powinniśmy zapytać Przewodniczącego czy te osoby sprawdzają się na pełnionych stanowiskach, ich merytoryczność.

Przewodniczący rady zaznaczył, że przedstawia Radzie projekt uchwały wynikający z wykonywania, podstawowego obowiązku i nie może przedstawić własnego komentarza.

     

Następnie przedstawił projekt uchwały Nr V / 30 / 07 w sprawie  w sprawie

 powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu który został przyjęty głosami 11 radnych przy 5 głosach  wstrzymujących.

           

Przewodniczący rady dodał, że 13 marca br zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego orzekając między innymi o niezgodności art. 190 pkt. 1a Ordynacji wyborczej do rad powiatów i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

W tej sytuacji uznać należy, iż od tej daty brak jest podstaw prawnych do podejmowania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w oparciu o przepis, którego niekonstytucyjność stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Ponadto przypomniał o obowiązku złożenia w terminie do końca kwietnia br. oświadczeń majątkowych.

 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta odpowiadając na interpelacje Danuty Malitowskiej zadeklarował przygotowanie po raz kolejny wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Prokuratury w Świdwinie.

 

Jacek Firmanty pytał czy Starosta może powiedzieć coś więcej na temat doniesień prasowych o planowanej likwidacji niektórych powiatów.

 

            Starosta stwierdził, że nie posiada żadnej, konkretnej informacji o zmniejszeniu ilości powiatów, traktuje to jako zwykłą plotkę.

 

Roman Kozubek – niezwłocznie po sesji  podjęliśmy działania doraźne polegające na wcześniejszym oglądzie sprawy na miejscu. Cała droga asfaltowa, na odcinku 1,5 km jest priorytetem. Będzie trudno ten priorytet zakwalifikować przez unię europejską. Zarząd Powiatu podjął  działania, żeby wygospodarować dodatkowe środki w kwocie 200 tys. zł umieszczone w uchwale podjętej przed chwilą przez Rade Powiatu na dokumentacje i remonty bieżące dróg. Jeśli nie uzyskamy dofinansowania starać się będziemy  naprawę tej drogi dokonać we własnym zakresie.

 

Janusz Podpora – pomimo wypowiedzi Wicestarosty oczekuje, że mieszkańcy Czarnkowa otrzymują odpowiedź na piśmie.

 

Przewodniczący Rady Poprosił dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg pana Bogdana Wojnickiego w sposób skondensowany, krótki  udzielić odpowiedzi radnemu.

Bogdan Wojnicki – w okresie zimowym odcinek drogi z Zajączkówka do Borucina był doraźnie naprawiany, natomiast remontując drogę w Czarnkowie zastosowaliśmy mieszankę optymalną na całym odcinku drogi gruntowej z Gaworkowa do Czarnkowa.

            Biorąc pod uwagę skalę potrzeb na drogach powiatowych, stopień degradacji ich nawierzchni oraz kluczową rolę jaką pełnią dla życia gospodarczego jest pilną potrzebą przeznaczenie zdecydowanie większych środków na remonty dróg aby ograniczyć ich dalszą degradację.

Robimy co możemy, przykładem może być wypowiedź radnego na sesji sąsiedniej gminy. Drawsko Pomorskie, który stwierdził, że w powiecie świdwińskim pobocza są wyrównane, pięknie utrzymane, woda swobodnie spływa do rowów, gałęzie drzew poobcinane.

8. Wolne wnioski

 

Jacek Firmanty – prosił o wyjaśnienie stanu prawnego do mieszkania w którym mieszka Pani Górska w Białym Zdroju. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga remontu.

Henryk Klaman – poinformował, że prowadzona jest wycinka drzew na terenie miasta, wycięto 3 zdrowe drzewa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kombatantów. Czy służby odpowiednie w Starostwie Powiatowym analizują zgłoszenia czy w tym działaniu nie ma zbyt dużego rozpędu.

Danuta Malitowska – nawiązując do uroczystości wręczenia stypendiów Starosty zaznaczyła, że decyzja o ich ustanowieniu rodziła się w bólach, trwała bardzo długo. Walczyła z uporem maniaka z czego jest dzisiaj bardzo dumna, że jej starania uwieńczone zostały sukcesem.

Józef Pietraszek – podejmując działania o utworzeniu klubu radnych dążył do tego aby nasz Powiat się rozwijał. Funkcjonujące czasopismo „Okno na Powiat” z którego wylało się szambo jest organem Pana Starosty i SLD. Ze zdrajców robi się bohaterów natomiast ci ludzie którzy przez lata uczciwie pracowali to są wołami, murzynami a najlepiej to ich wygasić, za życia jeszcze zlikwidować.

Skierował pod adresem  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosek aby sprawdziła, przeanalizowała umowę czy stosowne jest obrażanie jego osoby, w gazecie która jest finansowana przez Starostwo Powiatowe.  

Janusz Podpora – podziękował dyrektorowi Wojnickiemu za rzeczowe ustosunkowanie się do interpelacji w sprawie remontu drogi w Czarnkowie.

 

9. Zakończenie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący rady zamknął obrady piątej sesji Rady Powiatu.

 

Na tym protokół zakończono

 

       Sporządził                                                           Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                       Kazimierz Szafrański

 

Wyciąg z protokołu obrad  sesji Rady Powiatu w Świdwinie

 odbytej w dniu 28 marca  2007

 

 

8. Wolne wnioski

 

Jacek Firmanty – prosił o wyjaśnienie stanu prawnego do mieszkania w którym mieszka Pani Górska w Białym Zdroju. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga remontu.

Henryk Klaman – poinformował, że prowadzona jest wycinka drzew na terenie miasta, wycięto 3 zdrowe drzewa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kombatantów. Czy służby odpowiednie w Starostwie Powiatowym analizują zgłoszenia czy w tym działaniu nie ma zbyt dużego rozpędu.

Danuta Malitowska – nawiązując do uroczystości wręczenia stypendiów Starosty zaznaczyła, że decyzja o ich ustanowieniu rodziła się w bólach, trwała bardzo długo. Walczyła z uporem maniaka z czego jest dzisiaj bardzo dumna, że jej starania uwieńczone zostały sukcesem.

Józef Pietraszek – podejmując działania o utworzeniu klubu radnych dążył do tego aby nasz Powiat się rozwijał. Funkcjonujące czasopismo „Okno na Powiat” z którego wylało się szambo jest organem Pana Starosty i SLD. Ze zdrajców robi się bohaterów natomiast ci ludzie którzy przez lata uczciwie pracowali to są wołami, murzynami a najlepiej to ich wygasić, za życia jeszcze zlikwidować.

Zgłosił wniosek do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej aby sprawdziła, przeanalizowała umowę czy stosowne jest obrażanie jego osoby, w gazecie która jest finansowana przez Starostwo Powiatowe. 

Janusz Podpora – podziękował dyrektorowi Wojnickiemu za rzeczowe ustosunkowanie się do interpelacji w sprawie remontu drogi w Czarnkowie.