Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr VI/07 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 19 kwietnia 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/07

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 19 kwietnia  2007 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Szafrański otwierając obrady szóstej sesji Rady Powiatu w Świdwinie poinformował, że usprawiedliwił nieobecność starosty  Mirosława Majki na dzisiejszej sesji z powodów losowych, następnie powitał radnych i zaproszonych gości,  wśród nich:

Roberta Naumca          – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie

Roberta Gaja                – Komendanta Komisariatu Policji w Połczynie Zdroju.

Tomasza Żukowskiego – Dyrektora ZOZ w Połczynie – Zdroju

Romana Artyńskiego    – Przewodniczącego Rady Miasta w Świdwinie

Krzysztofa Wasicionka – Zastępca Burmistrza Miasta Świdwin oraz Naczelników Wydziałów Starostwa, kierowników jednostek i przedstawicieli prasy i telewizji lokalnej.

            Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń    

   przestępczością   i skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w roku 2006.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok.    

·        opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie dorocznego skwitowania pracy Zarządu Powiatu  z tytułu wykonania budżetu,

·        uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

            i udzielenia absolutorium z tego tytułu.

7. Ocena sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala powiatowego.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

do którego radni nie wnieśli uwag, następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 16 radnych – obrady są prawomocne.

            Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Józef Pietraszek – zapytał jak wygląda sytuacja ze strefą specjalną. Tematem tym zajmował się poprzedni Starosta także Starostwo. Strefa specjalna na którą można uzyskać środki finansowe, zbroić tereny, inwestować, zdobywać dodatkowe pieniądze, ograniczać bezrobocie. Poprzedni Starosta koordynował te prace, stąd pytanie czy temat żyje, funkcjonuje?

 

Henryk Klaman – nawiązując do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji poinformował, że otrzymał od dyrektora Wojnickiego bardzo szeroką odpowiedź za co dziękuje. Do odpowiedzi załączone zostały decyzje i prośby mieszkańców o wycinkę drzew w sprawie których nie zgłaszał interpelacji. Wystarczyło pismo z załączoną mapką przebudowy skrzyżowania na którego realizacje będziemy jeszcze długo czekać. Wycięte drzewa przynajmniej 5 lat mogły uczestniczyć w przemianie dwutlenku węgla w tlen.

            Po wyciętych drzewach pozostały duże pnie – odziomy. Czy one jako własność Starostwa będą sprzedane, przekazywane, na jakiej zasadzie, jaki to może przynieść dochód Starostwu?

 

Danuta Malitowska – wnioskowała aby wzorem poprzedniej kadencji protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu  miały swoje miejsce w Biurze Rady  Powiatu, gdzie mamy łatwy dostęp i możemy się z nimi zapoznać.

           

            Przewodniczący Rady zaznaczył, że każdy z radnych, który zjawi się w biurze rady ma  dostęp do protokołów, jeśli było inaczej to z góry przeprasza.

 

Janusz Podpora – skierował zapytanie do przewodniczącego Rady co było przyczyną, że nie mamy materiałów odnośnie pkt. 7 Sytuacja finansowa i organizacyjna szpitala powiatowego. Uważa to za duży błąd i niedopatrzenie w sprawie. Przecież to ten temat z inicjatywy przewodniczącego komisji zdrowia został przeniesiony z sierpnia na kwiecień br. Czy Zarząd tym problemem się zajmował, czy jest protokół, jeśli tak to czy można będzie się w przerwie obrad z nim zapoznać.

 

Przewodniczący rady wyraził przekonanie, że dyrektor szpitala wyjaśni dlaczego radni nie otrzymali wcześniej materiałów, natomiast odnośnie drugiej części pytania, odpowiedzi udzieli Wicestarosta.

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  w imieniu Starosty złożył Roman Kozubek Wicestarosta który poinformował, że w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu odbył posiedzenie w dniu 17 kwietnia na którym omówiono z udziałem dyrektora szpitala realizację programu restrukturyzacji ZOZ. Ustalono wysokość opłat rocznych po przyznaniu przez Radę Powiatu bonifikaty dla  DPS Krzecko i Modrzewiec z tytułu trwałego zarządu.

Postanowiono, że Stowarzyszenie Diabetyków w Świdwinie będzie realizatorem zadania publicznego pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin”

Ponadto Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie kilka wniosków finansowych.

Kończąc poinformował, że kilka słów w sprawie przyznanych środków pomocowych przedstawi Krystyna Wojnicka – Członek Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Wojnicka – z nieukrywaną i ogromną satysfakcją przekazała informację która jest oczekiwana od listopada 2005r. W terminie do 30 listopada 2005r . a więc jeszcze w poprzedniej kadencji złożyliśmy wniosek na dofinansowanie termomodernizacji budynków będących własnością Powiatu. Dzisiaj w godzinach rannych otrzymaliśmy tę wspaniałą informację. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dużej inwestycji na kilku naszych obiektach.

Dotacja wg. kosztów z listopada 2005 wyniesie 3.300.000 złotych.

Termomodernizacja dotycząca Domu Dziecka – docieplenie ścian zewnętrznych

i stropodachu, remont instalacji centralnego ogrzewania.

- Zespole Szkól w Połczynie-Zdroju w ocieplenia ścian i stropów

- Zespole Szkół Rolniczych CKP – termomodernizacja budynku internatu łącznie ze stołówką i siedzibą Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

- Powiatowy Zarząd Dróg – pełna termomodernizacja siedziby.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie – wymiana stolarki okiennej

i drzwiowej przy ul. Kościuszki.

             Podkreśliła  potrzebę opracowania stosownej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie inwestycji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i przyjęcia jej przez Radę Powiatu na najbliższej sesji.

 

W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący Rady zaproponował, aby Wysoka Rada wyraziła zgodę na zwołanie części roboczej siódmej sesji Rady Powiatu w dniu  26 kwietnia br. na godzinę 14.00, godzinę przed uroczystościami z okazji rocznicy konstytucji 3-go Maja. Stosowne zawiadomienia prześlemy wraz z projektem uchwały, która zapowiedziała Pani Krystyna Wojnicka.

            Radni jednomyślnie poparli wniosek przewodniczącego Rady Powiatu.

 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń   

   przestępczością   i skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w roku 2006.

 

Robert Naumiecprezentując sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń przestępczością i skutecznością działań w roku 2006 zaznaczył, że w roku odnotowano najwyższy wskaźnik zagrożenia na przestrzeni ostatnich pięciu lat co plasuje nasz powiat na 8 miejscu w Województwie Zachodniopomorskim, podkreślić należy odnotowany spadek przestępstw gospodarczych. Odnotowano mniej przestępstw kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym. Przestępstwa korupcyjne utrzymane zostały na niezmienionym poziomie. Odnotowano dalszy systematyczny wzrost przestępstw popełnionych przez nieletnich. Od trzech lat  utrzymuje się tendencja spadkowa w kolizjach drogowych; w roku 2006 wyniosła 304 a  w roku 2004 359 kolizji. W wypadkach drogowych zginęło 6 osób, 3 osoby mniej w stosunku do roku poprzedniego. Rannych było 43 osoby nastąpił wzrost o 3 osoby. Do Sądu Grodzkiego skierowano 198 postępowań za przestępstwa przeciwko mieniu, umorzonych z powodu nie wykrycia sprawcy było 226 postępowań.

 

Końcowo wnioskował pod adresem Rady i Zarządu Powiatu o ponowne wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o utworzenie w Świdwinie Oddziału Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej.

- wsparcie finansowe do remontu pomieszczeń dla policjantów operacyjnych,

- przejęcie bazy transportowej Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

- zakup narkotestów.

 

Roman Artyński – pytał ilu policjantów w Świdwinie powinniśmy spotkać na ulicy w ciągu dnia i nocy.

 

Robert Naumiec - odpowiadając poinformował, że przeciętnie w ciągu dnia jest 8 policjantów natomiast w porze wieczorowo nocnej 5. Dodał, że policjant bardzo często ściągany jest z ulicy do innych działań.

 

Kazimierz Kławsiuć – apelował o udział policjantów w imprezach, zawodach sportowych w środowisku wiejskim w innym charakterze niż tylko pilnował porządku.

 

Jerzy Jacewicz – zaznaczył, że w Połczynie Zdroju komendantem został pan Roberty Gaj doświadczony policjant i prosił kilka słów na temat planów i zamierzeń na nowym stanowisku pracy.

 

Robert Gaj – załoga w Połczynie Zdroju pracuje w bardzo dobrych warunkach, borykamy się z podobnymi problemami, brak paliwa, potrzeby kadrowe.

Zapewnił, że cała załoga Komisariatu będzie pracować nad poprawą stanu bezpieczeństwa w gminie Połczyn-Zdrój  i  Rąbino.

 

Przewodniczący Rady uznał, że  informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń   przestępczością   i skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w roku 2006 została przez Wysoką Radę przyjęta  oraz    skierował do obecnych komendantów Policji podziękowanie za pracę prosząc jednocześnie o wyrazy uznania dla całej załogi Komendy Powiatowej Policji.

 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok.

 

Ryszard Miedzik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinie w zakresie dorocznego skwitowania pracy Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok; podkreślając, że Komisja Rewizyjna badała wykonanie budżetu w większości działów klasyfikacji budżetowej, analizując dochody i wydatki budżetu oraz zobowiązania.

Wskazaliśmy na pozytywne i negatywne zjawiska, które miały miejsce w trakcie realizacji budżetu. Pozytywnie oceniliśmy pozyskanie wyższych niż planowano dochodów, co umożliwiło realizacje wielu zadań w zakresie inwestycji i remontów.

Negatywną reakcję komisji budzi powiększenie deficytu w czasie realizacji uchwały budżetowej. O ile zrozumiałym jest wzrost wydatków związanych z pojawiającymi się nowymi możliwościami inwestycyjnymi, o tyle wydatki wynikające z finansowania wniosków zgłaszanych w roku budżetowym, nie powodowanych stanem wyższej konieczności, należy uznać za działanie mało rozważne, szczególnie przy tak wysokim poziomie  deficytu.

            Pragniemy zauważyć, że otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i zostały rozliczone w terminie.

            Dług publiczny na koniec roku wynosił 2.903.668 zł co stanowi 8,34 % dochodów ogółem i w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 1,4%.

          Roczne obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu publicznego stanowiło 7,41 %

i wynosiło 2,575,751 zł  w tym poręczenia 835.100 zł. potencjalnie do spłaty w roku 2006 przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym 732.600 zł, Zespół Opieki Zdrowotnej 98.000 zł i Wspólnotę Mieszkaniową  przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie 4.500 zł.

            Serdecznie podziękował członkom komisji rewizyjnej za zaangażowanie nad oceną sprawozdania i przygotowaniem prezentowanej dzisiaj opinii komisji.

            Budżet Powiatu uchwalony przez Radę na czele której stał Pan Jan Michaliszyn, realizowany był przez Zarząd Powiatu pod kierownictwem Pana Zdzisława Chojnackiego, do których skierował podziękowania za zaangażowanie i trud włożony w jego realizację.

            Dziękując obecnemu Zarządowi Powiatu na czele ze starostą Mirosławem Majką za podjęcie działań w ostatnim okresie realizacji budżetu. Życzył spełnienia oczekiwań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych.

            Z perspektywy czasu ocenił, że miniony rok był rokiem dobrym, gdyż pozyskano dodatkowe środki na remonty i inwestycje, szczególnie placówek oświatowych.

Życzył sobie oraz Wysokiej Radzie aby rok 2007 okazał się rokiem równie dobrym, a może lepszym?

Następnie zwrócił się do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

            Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie   wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2006

 

Treść opinii w załączeniu

 

Janusz Podpora – zaznaczył, ze komisja rewizyjna sprawozdanie opiniuje, pozytywnie ale musimy pamiętać, że jeszcze jest dużo niedociągłości i dużo do zrobienia. Musimy pamiętać o trudnej sytuacji w oświacie. Skomplikowanej sytuacji finansowej szpitala, nie załatwiony problem utworzenia Prokuratury. Nie możemy popadać w nadmierny optymizm lecz chodzić po gruncie a nie bujać w obłokach. Tak dobrze nie jest jak się wydaje.

 

Kazimierz Tutur – zauważył, że dokonujemy dzisiaj oceny sprawozdania z wykonania budżetu a nie oceny zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Braki finansowe są nie zaspokojone zawsze gdyż  potrzeby są ogromne.

 

Henryk Klaman -  zacytował cytat ks. Jana Twardowskiego-„ W życiu najlepiej kiedy jest nam dobrze i źle. Kiedy jest nam tylko dobrze to niedobrze”.

           

Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały Nr VI / 31 / 07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu.

 

Za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciwnych 0, wstrzymujących 2 radnych.

 

Wicestarosta Roman Kozubek podziękował w imieniu Zarządu za udzielone absolutorium. Zarząd Powiatu od początku swojej pracy przykładał szczególną  uwagę do gospodarczej troski o wykonanie budżetu.

 

Danuta Malitowska – w kwestii formalnej zwróciła się do przewodniczącego rady aby w przyszłości projekty uchwał były parafowane przez radcę prawnego a uzasadnienie podpisane przez autora.

 

            Przewodniczący rady zapewnił, że dopilnuje aby taka sytuacja się nie powtórzyła.

 

7. Ocena sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala powiatowego.

 

Tomasz Żukowski – przedstawiając informację o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala powiatowego poinformował, że rok 2006 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 250.375zł. Należności wyniosły 909.399 zł a zobowiązania 5.110.300 w tym długoterminowe 3.426.013 zł.

Przychody ogółem wyniosły 9.813.525 zł. natomiast koszty przekraczały 10 mil. zł i wyniosły 10.063.910 zł.

            Sytuacja po I kwartale 2007 przedstawia się następująco:

Należności 924.496 zł.  

Zobowiązania 5.563.108 zł.

Przychody osiągnięto w kwocie 2.601.820 zł.

Koszty wyniosły 2.985.764 co daje ujemny wynik finansowy w kwocie 383.943 zł.

 

Szczegółową informację dotyczącą sytuacji szpitala przedstawiono w materiałach załączonych do protokołu.

 

Przewodniczący Rady poinformował,  że otrzymał list od pracowników oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Patologią Ciąży, którzy zwracają  się z prośba o utrzymanie obecnego stanu faktycznego. Oddział zapewnia kompleksową opiekę penitencjarną w miejscu zamieszkania. Jego likwidacja spowoduje konieczność przemieszczania pacjentek do ościennych powiatów, co zmniejszy bezpieczeństwo i zwiększy koszty niebogatego społeczeństwa, odpowiedzialność spadnie na dyrektora szpitala i władze powiatu.

 

Danuta Malitowska – w związku ze stwierdzonym przypadkiem na naszym terenie sepsy, powstała swego rodzaju panika, zapytała  czy mamy się czego bać?

 

 

Tomasz Żukowski – uspakajał, że śmiertelne zakażenie spowodował  paciorkowiec typu A, którym o wiele trudniej jest się zarazić niż meningokokami, które też wywołują posocznicę. Meningokoki są o wiele groźniejsze, bo do zakażenia nimi dochodzi drogą kropelkową. Paciorkowcem o wiele trudniej się zarazić.

 

Janusz Podpora – przypomniał, że we wrześniu 206 w szpital zostało wpompowane 3 mil. zł kredytu. Ponadto Gmina Połczyn-Zdrój umorzyła zaległości podatku od nieruchomości co jego zdaniem pozwoliło na utrzymanie płynności finansowej szpitala.  Zadał pytanie czy aktualnie szpital nie przynosi strat. Program restrukturyzacyjny jest wdrożony i w gminie będzie oceniana jego  skuteczność  do tego czasu musimy uregulować należności aby móc skorzystać na umorzeniu kredytu.

 

Tomasz Żukowski – odpowiadając poinformował, że kredyt został przeznaczony na spłatę zobowiązań powstałych za poprzednich dyrektorów, zobowiązania wobec pracowników, ZUS.

Na przestrzeni  najbliższych 2-3 lat nie zakłada się osiągnięcia zysku przez szpital powiatowy.

 

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

           

Krystyna Wojnicka - w odpowiedzi na interpelacje Józefa Pietraszka poinformowała, że na terenie powiatu funkcjonuje Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, którego członkami są wszystkie gminy w powiecie. Stowarzyszenie nie zatrudnia na stałe pracowników. Wspólnie ze stowarzyszeniem w Białogardzie powstała inicjatywa stworzenia strefy inwestycyjnej. Zwróciliśmy się do gmin i wskazanie terenu i przedsiębiorców chętnych do podjęcia inwestycji. Tylko Rąbino podało 2 firmy zainteresowane problemem. Szerszą dyskusję przewidujemy na ten  temat na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się 27 kwietnia br.

 

Bogdan Wojnicki – odpowiadając na interpelacje radnego Henryka Klamana zwrócił uwagę, że ulice Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego leżą w ciągu drogi powiatowej na terenie gminy Świdwin w kierunku Gawrońca. Wycinkę lip obok Komendy Policji wykonano w związku z projektowaną przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Kombatantów Polskich.

Dodał, że rosnące drzewa wzdłuż ciągów dróg w przeważającej  większości „dożywają swojego” wieku w związku z czym już w niedługim czasie może dojść do totalnego obumierania tych drzew. Gospodarka drewnem została uregulowana rozporządzeniem

z  2005 r. z przeznaczeniem na potrzeby własne i sprzedaż.

           

W odpowiedzi na interpelacje radnego Janusza Podpory przewodniczący poinformował, że w przerwie obrad sesji  sprawy zostały wyjaśnione i radny otrzymał informację.

 

 

 

 

 

9. Wolne wnioski.

 

            Janusz Podpora – sugerował, aby w ramach promocji powiatu podczas obrad sesji serwować „Perłę Połczyńską”.

 

10. Zakończenie obrad sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamykając obrady przypomniał o sesji Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia br. rozpoczynającej się częścią roboczą o godz. 14.00

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

       Sporządził                                                                       Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                                  Kazimierz Szafrański