Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr VIII/07 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 28 czerwca 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr VIII/07

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 28 czerwca  2007 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 

1. Otwarcie sesji

 

         Kazimierz Szafrański – przewodniczący Rady otwierając obrady ósmej sesji Rady Powiatu powitał radnych oraz Marcina Sychowskiego – Wicewojewodę Zachodniopomorskiego, Krzysztofa Wasicionka – Wiceburmistrza Świdwina, Bernarda Laufra –Wójta Gminy Świdwin, członków Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Mirosławem Majką, dyrektorów jednostek powiatowych, naczelników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli prasy lokalnej.

 

2. Sprawy regulaminowe.

 

Poinformował, że sesja przebiegać będzie zgodnie z porządkiem obrad przesłanym w zawiadomieniu o jej zwołaniu z dnia 20 czerwca br.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o  realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Świdwińskiego

6.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2006

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

?          zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć    

        nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub  placówkach oraz w   

        sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli  nie   

        wymienionych w art. 42 ust.3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela

?          zasad udzielania stypendium Starosty Świdwińskiego dla uczniów i studentów.

?          zmiany Uchwały Nr IV/23/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie

        przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

        Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie  rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

?         w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości.

?          zaciągnięcia kredytu bankowego na zabezpieczenie środków udziału  własnego powiatu

?          zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku

        w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok.

 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.                              

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Następnie poinformował, że w sesji uczestniczy 17 radnych, obrady są prawomocne.

 

Przewodniczący Rady  zaproponował przyjęcie protokołu z obrad siódmej sesji odbytej w dniu 26 kwietnia br., gdyż nikt z radnych nie wniósł uwag.

Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Kazimierz Tutur – prosił o wyjaśnienie nowych faktów w sprawie statusu cmentarza w Popielewie i określenie ewentualnych działań w celu uregulowania sprawy.

 

Józef Pietraszek – nawiązując do obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejki w dniu 13 czerwca br. w Świdwinie gdzie omawiano sprawy remontu, modernizacji  dróg wojewódzkich na terenie powiatu świdwińskiego zgłosił wniosek pod adresem Zarządu  Powiatu aby  na nieczynnym torowisku kolejowym od Smardzka do Połczyna Zdroju zbudować ścieżkę rowerową korzystając ze środków unijnych.

Następnie stwierdził, że Przewodniczący  Rady i Starosta obejmując władze w powiecie pokazali swoje oblicze, zatrudniając w Starostwie Powiatowym córkę Pana Przewodniczącego Rady. Mieszkańcy pytają jak to się stało, że w dobie odnowy moralnej naszego państwa i samorządu takie sprawy występują: cwaniactwo, prywata, załatwianie spraw osobistych.  Nie liczy się dobro ogólne,  a tylko osobiste sprawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Marcin Sychowski – wicewojewoda zabierając głos nawiązał do związków rodzinnych z  powiatem, gdzie mieszkał wraz z rodzicami jako dziecko w Lekowie, a następnie w Krzecku i Sławoborzu.

Następnie stwierdził, że pozytywnie ocenia jakość stanowionego prawa przez Radę Powiatu i z tytułu nadzoru nie ma żadnych  zastrzeżeń do podejmowanych uchwał.

Wiele uwagi poświęcił  sprawie inwestycji drogowych na terenie województwa ze środków unijnych, wskazując na  potrzebę szerokiej konsultacji  z samorządami powiatowymi i gminnymi w tym temacie.

Opowiedział się za poprawą infrastruktury drogowej na terenach pozbawionych przemysłu z myślą o ich ożywieniu gospodarczym.

Podziękował władzom gminnym i miejskim za realizację programu dożywiania dzieci.

Skierował prośbę o  zaangażowanie i pomoc w wymianę dowodów osobistych.

Podziękował za wsparcie finansowe dla Policji i Straży Pożarnej oraz zadeklarował  pomoc w staraniach o utworzenie siedziby Prokuratury w Świdwinie.

Deklarował współpracę z samorządem powiatowym, wyrażając nadzieję na pomyślne rozwiązanie wielu problemów.

 

Henryk Klaman - nawiązując do wypowiedzi wicewojewody poinformował, że jest zgoda, aprobata ze strony Dowództwa Brygady Lotniczej w Świdwinie na utworzenie Lotniczego Pogotowania Ratunkowego.

Sprawa wymaga decyzji politycznych, gdyż Świdwin położony jest centralnie w naszym województwie i fakt ten powinniśmy wykorzystać.

 

Jacek Firmanty – apelował o starania w celu odbudowy „berlinki” do Gdańska , co znacznie ożywiłoby tereny położone przy tej autostradzie.

 

Mieczysław Patyk - pytał czy istnieje zagrożenie dla realizacji inwestycji drogowych w związku z ogłoszeniem EURO 2012 .

 

            Marcin Sychowski – deklarował rozeznanie sprawy Pogotowia Lotniczego. Główne starania skierowane są na dalszą modernizację drogi krajowej Nr 6 Szczecin – Gdański drogi Nr 11 Poznań – Koszalin- Kołobrzeg.

 

            Przewodniczący Rady w imieniu rady i gości serdecznie podziękował za bardzo owocną wizytę i zapowiedź częstych wizyt w powiecie świdwińskim.

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

 

         Starosta Mirosław Majka składając informację o pracy Zarządu Powiatu poinformował, że od ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 26 kwietnia br., Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń.

Podjęto 5 uchwał z których:

 3  dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania.

Ostatecznie po zmianach budżet powiatu kształtuje się:

-dochodami w kwocie - 39.107.803 zł,

- wydatkami w kwocie - 38.572.637 zł

- nadwyżką budżetową -     535.166 

 Uchwałą nr 16/14/07 Zarząd Powiatu powołał komisje konkursowe dla wyboru dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 W związku z wykonaniem badania przez Kancelarię  Biegłych Rewidentów „ Auxilium” z Krakowa sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 28 maja br. podjął uchwałę nr 17/16/07

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju za rok 2006.

    Na posiedzeniu w  dniu 8 maja br. Zarząd wysłuchał  i przyjął informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006.

Przeprowadzone zostały cztery konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zgodnie z procedurą określoną  w ustawie o systemie oświaty. Po uzyskaniu akceptacji organu nadzoru pedagogicznego w najbliższym czasie nastąpi powierzenie tych stanowisk na następną pięcioletnią kadencję.

Przedmiotem analizy Zarządu Powiatu była sytuacja szkół ponadgimnazjalnych w Połczynie – Zdroju oraz programy naprawcze które zostały przedstawione przez dyrektorów szkół.

  Analizie zostały poddane również arkusze organizacyjne szkół połczyńskich, które nie uzyskały naszej akceptacji ze względu na brak zabezpieczenia finansowego w uchwalonym budżecie na 2007 rok.                                     

Zobowiązaliśmy dyrektorów do przygotowania aneksów dostosowujących organizację pracy Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju do możliwości budżetowych z uwzględnieniem naboru do klas pierwszych.

  Arkusze organizacyjne pozostałych szkół i placówek oświatowych uzyskały naszą akceptację Zarządu i zostały zatwierdzone.

 

W dniu  7 maja 2007 r. odbyliśmy spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego panem  Władysławem Husejko i Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich panem Januszem Myszkowskim.

 Omówiono plan inwestycji  na drogach wojewódzkich w powiecie świdwińskim w latach 2007 - 2013.

 Z ogólnej kwoty 360 milionów Zarząd Województwa planuje zrealizować w naszym powiecie:

a) przebudowę przejścia przez Świdwin w ciągu drogi nr 162,

b) przebudowę przejścia przez Połczyn Zdrój  w ciągu drogi nr 163,

c) budowę obejścia Połczyna Zdroju  od strony Drawska i Czaplinka

  (połączenie dróg wojewódzkich nr173  i 163  w okolicy miejscowości Borkowo)

d) przebudowa drogi nr 162 od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do Świdwina i dalej drogi 151 w kierunku Łobza.

 

W dniu 15 maja 2007 r. spotkaliśmy się z panem Mariuszem Jurkiewiczem - Dyrektorem Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia , z którym omówiliśmy obecną organizację, funkcjonowanie i sytuację finansową szpitala oraz możliwości rozwoju i  zwiększenia efektywności medycznej tej placówki.

17 maja 2007 r. zorganizowaliśmy spotkanie z panem Mieczysławem Ołtarzewskim - Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie wypracowaliśmy zasady i kierunki współpracy Izby z samorządami w naszym powiecie.

Między innymi uzgodniliśmy, że wspólnie utworzymy Punkt Informacji Technicznej.

W dniach 17 i 23 maja 2007 r. w Wardyniu Górnym w Zakładzie Gospodarki Odpadami spotkaliśmy się ze Stefanem Strzałkowskim, burmistrzem Białogardu,

z Waldemarem Miśko - burmistrzem Karlina,  Maciejem Niechciałem - wójtem gminy Białogard oraz Januszem Owsiakiem - burmistrzem Świdwina w celu zaprezentowania Zakładu i omówienia możliwości dostarczania odpadów z ich miast i gmin oraz ewentualnego przystąpienia do Spółki.

21 i 22 maja 2007r. zostały przeprowadzone 4 konkursy na stanowiska dyrektorów naszych placówek oświatowych. Konkursy przeprowadziły komisje, które pracowały pod przewodnictwem pana Romana Kozubka i pani Krystyny Wojnickiej.

28 maja 2007r. w Połczynie - Zdroju uczestniczyliśmy w spotkaniu Zespołu Parlamentarnego Województwa Zachodniopomorskiego na temat potencjałów i problemów rozwoju gmin uzdrowiskowych województwa

zachodniopomorskiego.

            W obradach uczestniczyli posłowie, naukowcy, samorządowcy i prezesi spółek uzdrowiskowych z Kołobrzegu, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego i Połczyna - Zdroju.

W dniu 31 maja 2007r. w Warszawie uczestniczyliśmy w seminarium „ Jak skutecznie wykorzystywać fundusze unijne 2007 - 2013”.

Gdzie między innymi omówiono plan funduszy unijnych dla samorządu terytorialnego i główne zasady ich przyznawania.

- produkty i usługi finansowe wspomagające uzyskane dofinansowanie,

- zasady konstrukcji studium wykonalności dla współfinansowanych projektów   

   ze środków UE,

- procedury  udzielania zamówień publicznych.

12 czerwca 2007 r.  w połczyńskim  Liceum uczestniczyliśmy  w uroczystej Konferencji, która zamykała edukacyjny projekt „ czysta woda i powietrze

oraz walory przyrodnicze gminy Połczyn - Zdrój „

Projekt zrealizowali licealiści pod opieką  mgr Urszuli Tokarz  nauczycielki

biologii.

15 czerwca 2007 r.   zorganizowaliśmy szkolenie na temat okresowej  oceny pracowników.

Szkolenie przeprowadziła firma ERGO Consulting a udział wzięli samorządowcy, kierownicy jednostek i naczelnicy z urzędów miast, gmin i powiatu.

Przeprowadzenie szkolenia było podyktowane wprowadzeniem nowej regulacji prawnej oceny okresowej w jednostkach administracji publicznej.

 

19 czerwca 2007 r.  uroczyście oddaliśmy do użytku międzynarodową inwestycję nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, którą realizowaliśmy za finanse Królestwa Danii, ZPORR i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 25 milionów złotych.

 

            W końcowej części sprawozdania Starosta zapoznał zebranych z treścią pisma pani Burmistrz Połczyna Zdroju z dnia 21 czerwca br. w sprawie działań zmierzających do utrzymania szkół ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju.

 

            Henryk Klaman – zwrócił uwagę, że w budynku przy ul. Świerczewskiego pomieszczenia są niewykorzystane i czy jest  sens angażować dodatkowe środki w użyczony budynek przy ul. Piwnej 10.

 

            Przewodniczący Rady zaznaczył, że nie oczekuje na dzisiejszej sesji stanowiska w sprawie szkół  ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju.

Temat ten będzie omówiony w najbliższych dniach na posiedzeniu Zarządu Powiatu i komisji edukacji przy udziale pani Burmistrz Połczyna Zdroju. Wyraził przekonanie, że Pani Burmistrz w tej kwestii uszanuje publiczną deklarację w tej kwestii, my zaś  oczekujemy konkretnej deklaracji finansowej.

 

            Janusz Podpora – wyraził pogląd, że nie możemy przerzucać obowiązku utrzymania szkół  ponadgimnazjalnych na Gminę. Sprawa połczyńskich szkół została wprowadzona na sesję dodatkowo, bez przygotowania. Atmosfera nie jest dobra, nie ma żadnego konstruktywnego rozwiązania, arkusze organizacyjne nie zatwierdzone, za chwilę nowy rok szkolny i co dalej? Pytał  co w tym temacie Zarząd Powiatu?

            Henryk Klaman – temat szkół połczyńskich został wywołany przez komisję edukacji, kultury i kultury fizycznej na jej  ostatnim posiedzeniu.

 

            Starosta podzielił opinię radnego Janusza Podpory, że decyzje muszą być stanowcze i w miarę szybkie, ponieważ sytuacja finansowa jest trudna i złożona. Pani Burmistrz na wcześniejszych spotkaniach deklarowała chęć pomocy finansowej.

W oparciu o tę deklarację przygotowaliśmy projekt porozumienia. Oczekujemy, że pani Burmistrz deklaracje wcześniejsze podtrzymuje, w przeciwnym wypadku restrukturyzacja szkół  jest nieunikniona.

 

Zenon Diakun – nawiązując do informacji Starosty o uroczystym otwarciu Zakładu Gospodarki Odpadami Wardyniu Górnym zauważył, że źle się stało iż zabrakło kilku życzliwych zdań i słów  podziękowania pod adresem pana Zdzisława Chojnackiego byłego Starosty, który ma niekwestionowane zasługi w zakresie doprowadzenia 25 milionowej  inwestycji do końca.

 

5. Informacja o  realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

   Powiatu Świdwińskiego.

           

Krystyna Wojnicka – omawiając przekazaną radnym informację o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego podkreśliła, że inwestycje zrealizowane zostały na kwotę 3.234.677zł.  z czego fundusze pomocowe wyniosły 1.341.933zł. udział własny powiatu wyniósł 1.836.878zł. i 55.866 zł. na dofinansowanie kosztów adaptacji lokali mieszkalnych na pomieszczenia odbiorcze dla potrzeb ksiąg wieczystych.   

Inwestycje w 2006 roku wykonano na kwotę 4.621.245. z czego fundusze pomocowe stanowiły 2.889.530 zł oraz 20 tys. złotych dotacja Urzędu Miasta na zakup samochodu ratownictwa technicznego.

            W roku 2007 realizując Wieloletni Plan Inwestycyjny zakłada się realizacje zadań inwestycyjnych na sumę 5.154.402 zł. z czego środki  pomocowe wynoszą 4.012.994 zl. a udział własny 1.144.408zł. 

            W roku bieżącym złożono wnioski na 5.197.183zł. Zabiegając o fundusze pomocowe w wysokości 4.256.607zł. przy zabezpieczeniu środków własnych w kwocie 940.576zł.

            Ponadto zlecono przygotowania kosztem 257.848zł. dokumentacji technicznej na rozbudowę szkoły i sali gimnastycznej w Świdwinie oraz opracowanie dokumentacji na rozbudowę trzech dróg powiatowych.

           

Radni przyjęli informację o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego kierując podziękowania pod adresem Krystyny Wojnickiej za jej opracowanie.

 

6.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

         Krystyna Dąbrowska - omawiając sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podkreśliła, że  na terenie powiatu działają cztery jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, należące do właściwości powiatu a  są to:

- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku na 70 miejsc

- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku na 90 miejsc

-Placówka „ Dzieciowisko” w Świdwinie 35 miejsc

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Połczynie Zdroju  realizuje zadania własne powiatu i administracji Rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 i statutu  PCPR przyjętego Uchwałą Nr XXXI/174/06 w dniu 20 września 2006r.

Główne zadania to:

- udzielanie pomocy rodzicom zastępczym

- pomoc instytucjonalna

  - Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Modrzewcu

 - Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatyczni chorych w Krzecku

 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Socjalizacyjna „Dzieciowisko” w Świdwinie.

- Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- ośrodek interwencji kryzysowej,

- pomoc uchodźcom,

- współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

- realizację programu rozwiązywanie problemów społecznych,

- warsztaty terapii zajęciowej

- realizację budżetu powiatowych jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,

 

            Kończąc omawianie sprawozdania zgłosiła pod adresem Rady Powiatu potrzeby:

1.      Przyznanie środków finansowych na utworzenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

2.      Przyznanie środków finansowych na realizację projektu Nr 7 Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych dotyczącego przygotowania mieszkania chronionego dla usamodzielnienia wychowanków placówek.

3.      Pokrycie kosztów szkoleń pracowników pomocy społecznej z terenu naszego powiatu oraz kosztów doradztwa metodycznego.

4.      Zabezpieczenie środków finansowych na realizacje Programu Korekcyjno -  Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

            Paweł Rydz – poinformował, ze komisja zatrudnienia, spraw społecznych, zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego na swym posiedzeniu w dniu 14 czerwca br., szczegółowo analizowała pracę Centrum- opiniując ją pozytywnie.

Następnie podziękował za informację mówiące, że osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą zgłaszać się do PCPR w Połczynie Zdroju ze swoimi problemami. Ilość osób niepełnosprawnych jest porażająca.

Zwrócił się do Starosty aby na bazie DPS-ów stworzyć Ośrodek Wsparcia  Przemocy w Rodzinie, powinniśmy poszukać zewnętrznych środków finansowych na ten cel.

 

            Mieczysław Patyk – sugerował, aby wziąć pod uwagę budynek szkoły w Klępczewie na siedzibę Ośrodka Wsparcia Przemocy w Rodzinie.

 

W związku z tym, że nikt z radnych nie zgłosił krytycznych uwag Przewodniczący Rady podziękował pani Dyrektor Krystynie Dąbrowskiej za opracowanie sprawozdania i pracę w roku 2006; uznając, że sprawozdanie z działalności PCPR za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zostało przez Radę Powiatu przyjęte.

 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2006

 

         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że godnie z art. 25 c  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Radni Powiatu są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego każdego roku w terminie do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnota majątkową.

            Do przyjmowania oświadczeń majątkowych upoważnił Kierownika Biura Rady Powiatu z zaznaczeniem, aby oświadczenie w części niepodlegającej  ujawnieniu była chroniona tj. część B oświadczenia dotycząca adresu zamieszkania i położenia nieruchomości.

Kierownik Biura Rady został upoważniony wyłącznie do dokonywania czynności techniczno-ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń.

            Oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone w obowiązującym ustawą terminie tj. do 30 kwietnia 2007 r. w dwóch egzemplarzach wraz z kopią  zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2006 (PIT)

 

            Osobiście dokonał analizy złożonych oświadczeń, nie stwierdził w żadnym przypadku, że radny podał w oświadczeniu nieprawdę lub zataił prawdę.

            Następnie po jednym egzemplarzu złożonego oświadczenia majątkowego przekazał  pismem z dnia 2 maja 2007 Naczelnikowi Urzędu Skarbowego

w Białogardzie w celu analizy zawartych danych i porównania z treścią uprzednio złożonych oświadczeń i zeznań o wysokości osiągniętego dochodu.

            Drugi egzemplarz wraz z kopią zeznania podatkowego przekazał w dniu 2 maja 2007  Staroście w celu ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazania do archiwum Starostwa Powiatowego gdzie są przechowywane przez 6 lat.

            Serdecznie podziękował za rzetelne wypełnienie oświadczeń majątkowych i ich złożenie w ustawowym terminie. 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Krystyna Wojnicka - przedstawiając projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela poinformowała, że rozmiar zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli regulowała uchwała Nr 50/65/2000 z dnia 14 września 2000 r. Zarządu Powiatu w Świdwinie. Konieczność dostosowania się do wymogów określonych przepisami Karty Nauczyciela wymienionymi w podstawie prawnej niniejszej uchwały, jak również potrzeba wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej niektórych szkół i placówek powoduje konieczność dostosowania aktów prawnych do zachodzących zmian. Przygotowany projekt uchwały został poprzedzony konsultacjami z dyrektorami oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Świdwińskiego oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej  Rady Powiatu w Świdwinie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Karta Nauczyciela, zasady określone  w niniejszej uchwale zostały zaopiniowane przez organ nadzoru  pedagogicznego.

 

Uchwałę Nr VIII / 35 / 07 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko  kierownicze w szkołach lub placówkach  oraz w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych  w art. 42 ust.3 z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela przyjęto jednogłośnie.

 

            Omawiając projekt uchwały dot. zasad udzielania stypendium Starosty Świdwińskiego dla uczniów i studentów zaznaczyła, że  nowe zasady udzielania stypendiów zostały opracowane w związku  z koniecznością dokonania istotnych zmian wynikających ze stosowania dotychczasowego regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXIII/121/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania   stypendium Starosty Świdwińskiego.

W nowym regulaminie zawarto uszczegółowione  kryteria udzielania stypendium dla studentów, jak również  częściowo zmieniono kryteria udzielania stypendium dla uczniów. Ponadto dostosowano tryb składania wniosków do terminów, które umożliwiają zainteresowanym załączyć wszystkie wymagane regulaminem dokumenty.

Zasady określone w znowelizowanym regulaminie optymalizują wykorzystanie budżetu w części przeznaczonej na ten rodzaj wydatków, jak również czynią stypendium  bardziej atrakcyjną  formę  uznania  motywacyjnego  za wynik  w nauce, działalność pozalekcyjną i pozaszkolną ze strony organu prowadzącego szkoły.  Przedstawione zasady zostały uzgodnione z Komisją Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu w Świdwinie.

 

Józef Pietraszek - zabierając głos w imieniu Klubu Radnych- „Skuteczny Powiat” stwierdził, że stworzymy uchwałę, która będzie martwa ze względu na zbyt wysoko ustawione średnie ocen.

 

Henryk Klaman – stwierdził, że przeanalizował sytuację w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych w Świdwinie. W Zespole Szkół dyr. Wójcika ze średnią ocen powyżej 5,0 jest siedmiu uczniów, w Zespole Szkół Rolniczych troje, ze średnią powyżej 4,6 czterech. Nie wiemy, czy zasłużyli szczególną aktywnością.

Uczniów ze szkół zawodowych z proponowaną średnią nie ma. Proponuje aby średnia z 5,0 obniżyć do 4,5 i z 4,6 do 4,1. Następnie zgłosił propozycję aby obniżyć średnią do 4,8 dla studentów i w pkt 2 do 4,4.

W konsekwencji zgłosił wniosek o zmianę regulaminu w treści § 2 i 5

 

§ 2

 

 1.Posiadają wysokie wyniki w nauce - średnia ocen w semestrze min. 5,0     ( 4,5 )

2.Są laureatami bądź finalistami konkursu międzynarodowego, olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego i osiągnęli w klasyfikacji końcowosemestralnej średnią ocen min 4,6   ( 4,1 ) .

 

§ 5

 

1.  Posiadają średnią ocen co najmniej 5,0  ( 4,8 ) za rok akademicki poprzedzający       przyznanie  stypendium.

2. Posiadają średnią ocen co najmniej 4,6  ( 4,4 )  za rok akademicki poprzedzający przyznanie stypendium  oraz  wykazują  się  aktywnością   naukową   dotyczącą  w  szczególności.

 

Przewodniczący Rady - zaznaczył, że stypendium Starosty nie jest wsparciem, a formą nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.

 

Kazimierz Kławsiuć – opowiedział się za rozszerzeniem  regulaminu o doktorantów.

 

Janusz Podpora - pytał czy mamy rozeznanie ilu doktorantów jest z naszego powiatu?

 

Bogdan Kaczmarczyk - zaznaczył, że ideą stworzenia stypendium Starosty było nagrodzenie wybitnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dodatkowo wyszły stypendia studenckie.

W konsultacji z uczelniami zrobił rozeznania z  których wynika, iż studia doktoranckie rządzą się swoimi prawami; można bardzo łatwo uzyskać wysoką średnią, a w innym przypadku jest to wręcz niemożliwe.

Na wielu uczelniach doktoranci otrzymują stypendia.

 Tworząc projekt regulaminu braliśmy również pod uwagę możliwości finansowe powiatu.

            Kazimierz Tutur – postulował aby projekt uchwały w sprawie stypendium skierować do ponownego rozpatrzenia przez komisję edukacji.

Przewodniczący Rady nawiązując do wypowiedzi radnego Henryka Klamana poddał pod głosowanie wniosek Kazimierz Tutura o wycofanie  projektu uchwały wraz z regulaminem do ponownego rozpatrzenia przez komisję edukacji.

Za wnioskiem opowiedziało się 10 radnych, przewodniczący rady wycofał projekt uchwały.

 

Następnie Krystyna Wojnicka przedstawiła uchwałę w sprawie zwiększenia   środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. Zmiana uchwały jest spowodowana przesunięciem środków finansowych w wysokości 80.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Zmiana była podyktowana niskim zainteresowaniem pożyczkami z Powiatowego Urzędu Pracy przyznawanych w ramach rehabilitacji zawodowej przy jednoczesnym wzroście zainteresowania świadczeniami w ramach rehabilitacji społecznej.

Po zmianach środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wynoszą 64.800 zł, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 430.115,00 zł.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przedstawiono zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie w roku 2007 wynosi 95% całkowitych kosztów działania Warsztatów, co stanowi kwotę 318.582,00 zł.

 

Uchwała Nr VIII /  36 / 07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.  została przyjęta jednogłośnie.

 

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości zaznaczyła, że nieruchomość zabudowana objęta uchwałą stanowi własność Miasta Świdwina.

Na wniosek Starosty Świdwińskiego Uchwałą Nr XLI/326/06 z dnia 2 czerwca 2006r. oraz Uchwałą Nr XLIV/364/06 z dnia 27 października 2006r. Rada Miasta Świdwin wyraziła zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Świdwińskiego. Wobec potrzeby powiększenia siedziby Starostwa  zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały i nabycie do zasobu powiatowego nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 12/3 o pow. 0,0186 ha i niezabudowaną działkę nr 11/2 o pow. 0,0440 ha położoną w obrębie 012 miasta Świdwina, z przeznaczeniem na cel publiczny- rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

 

Uchwała Nr VIII / 37 / 07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości przyjęta została jednogłośnie.

 

         Lucyna Miętek – prezentując projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na zabezpieczenie środków udziału własnego powiatu podkreśliła, że  podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest realizacją zapisów Uchwały Nr V/29/07 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały NrIII/10/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok.

 

UCHWAŁA Nr   VIII  / 38 /  07 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na zabezpieczenie środków udziału własnego powiatu,  została przyjęta  jednogłośnie, głosowało 17 radnych.

 

Następnie omawiając uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu poinformowała, że Zwiększenie dochodów o kwotę  95.822 zł nastąpiło na skutek:

przyjęcia do budżetu kwoty 94.922 zł wynikłej  z niewykonania (w terminie  określonym Uchwałą Rady Powiatu ) wydatków  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Świdwinie – wygaszenie wydatków roku 2006,

-         zwiększenia dochodów w PP w Świdwinie o kwotę 900 zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zwiększenie wydatków o kwotę 248.010 zł nastąpiło na skutek:

-         potrzeby zabezpieczenia kwoty 16.500 zł na remonty bieżące w budynku przychodni na ul Drawskiej 38 (remont łazienki, wymiana luksferów i wykładziny, kompletne malowanie poczekalni),

 

-         zabezpieczenia 11.320 zł na  uzupełnienie udziału środków własnych, w remontach polegających na likwidacji barier architektonicznych w ZOZ przy ul Drawskiej 32 i 38  w wyniku rozliczenia przez PFRON  kosztów kwalifikowanych tyczących zakupu i montażu platformy schodowej i dźwigu pionowego,

-         zabezpieczenia kwoty 37.600 zł na opłacenie kosztów nadzoru inwestorskiego i specyfikacji technicznej związanych inwestycją współfinansowaną Funduszami Norweskimi,

-         zabezpieczenie kwoty 20.000 zł na promocję Funduszy Norweskich,

-         udzielania dotacji celowej gminie na współfinansowanie inwestycji – hala Sportowa w kwocie 40.000 zł,

-         zabezpieczenie kwoty 10.000 zł ( 50 % kosztu zakupu )  na zakup mebli i wyposażenia w ramach realizacji programu naprawczego w Placówce „Dzieciowisko” w Świdwinie,

-         zabezpieczenie kosztów opracowania dokumentacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie w kwocie 94.922 zł ( niezrealizowane wydatki  z 2006 roku);

-         zabezpieczenie środków w wysokości 16.768 zł  jako 5 % -wy udział Powiatu w finansowaniu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

-         zwiększenie wydatków w kwocie 900 zł w  skutek zwiększenia dochodów w Poradni PP w Świdwinie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 248.010 zł finansowane są:

-         zwiększonymi dochodami w wysokości  95.822 zł,

-         nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 152.188 zł.

 

Uchwała Nr VIII / 39 / 07 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok, została przyjęta jednogłośnie.

 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta odpowiadając na interpelacje radnego Kazimierza Tutura w sprawie statusu cmentarza w Popielewie poinformował, że działka na której znajduje się cmentarz w Popielewie winna z mocy prawa stać się mieniem gminnym.

Aktualnie podjęte zostały działania i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przejęcia nieruchomości  jako  zadanie własne gminy Połczyn Zdrój.

Odpowiadając na interpelacje radnego Józefa Pietraszka, Starosta poinformował, że pani Alicja Grębowicz w październiku ub.r. odeszła na emeryturę i powstał wakat na stanowisku obsługi środków PFRON. W tej sytuacji w ramach prac interwencyjnych , po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych została zatrudniona okresowo pani Anna Zglenicka.

Czy ten fakt można nazwać cwaniactwem, prywatą; załatwianiem spraw osobistych.

 

Józef Pietraszek – zaznaczył, że nie ma żadnej pretensji do pani Anny Zglenickiej. Swoje krytyczne uwagi kieruje do pana Starosty i pana Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady - stwierdził, że pan radny Józef Pietraszek wygłosił swoje memorandum, które potwierdziło jego opinie i której nie żałuje.

Jednak nie życzy sobie aby publicznie w jakikolwiek sposób ruszał członków jego rodziny. Jego córka żyje samodzielnie i sama odpowiada za to co czyni i gdzie pracuje. Pan Starosta wyjaśnił w jaki sposób została zatrudniona.

Przypomniał, że w okresie kiedy był radnym Miejskiej Rady żona Pana Burmistrza Pietraszka zatrudniona była w podległym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Następnie  przeprosił Wysoką Radę za ton wypowiedzi swego wystąpienia.

 

10. Wolne wnioski.                 

 

Henryk Klaman – sugerował aby Przewodniczący Rady nie denerwował się zadawanymi pytaniami. Przypomniał, że w podobnej sytuacji znalazł się pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Miasta gdy w Starostwie został zatrudniony jego syn, wówczas pan Szafrański nie stanął w jego obronie.

 

Bernard Laufer - wójt gminy Świdwin bardzo serdecznie podziękował , że Wysoka Rada dokonując przeniesień w budżecie uwzględniła prośbę Gminy Świdwin o dofinansowanie budowy hali sportowej w Lekowie. Mimo wyższej  deklaracji finansowej ze strony poprzedniego Starosty przyznane środki przeznaczy na dokończenie prac. Zadeklarował nieodpłatne udostępnienie hali sportowej na wszelkie imprezy organizowane przez Starostwo Powiatowe.

 

Józef Pietraszek – zwrócił się do przewodniczącego komisji rewizyjnej z pytaniem czy komisja zajęła się sprawą finansowania czasopisma „ Okno na Powiat” przez Starostwo Powiatowe.

 

Ryszard Miedzik – poinformował, że rozpatrując wniosek działaliśmy niezgodnie ze statutem, gdyż rozpatrywaliśmy wniosek radnego Józefa Pietraszka bez przyzwolenia Rady. Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 8 maja br.  badała  wniosek skierowany pod jej adresem przez radnego Józefa Pietraszka na sesji w dniu 28 marca br. w sprawie umowy zawartej pomiędzy Starostwem a czasopismem „Okno na Powiat” i nie wnosi  uwag do przedmiotowej umowy.

Poinformował,  że obecna umowa z czasopismem „Okno na Powiat” jest kolejną piątą umową w ostatnich latach.

Pierwszą zawarto w grudniu 2003 r. w której zapisano, że Starostwo Powiatowe będzie wypełniało  treści jednej kolumny za 200 zł miesięcznie. W 2005r. 2 strony za 340 zł. W roku 2006 również 2 strony ale za 480 zł. i w roku 2007 - 4 strony za kwotę 540 zł miesięcznie. Często na naszych stronach zamieszczane są ogłoszenia o przetargach, konkursach na umieszczenie których niejednokrotnie brakuje miejsca. Rzecznik prasowy Starostwa jest odpowiedzialna za treść bez prawa ingerencji właściciela czasopisma. Najczęściej są to strony środkowe. Nie mamy spisanej umowy z inną gazetą regionalną.

Końcowo dodał, że Komisja Rewizyjna skierowała do Przewodniczącego Rady i Starosty postulat aby  rozważyć możliwość publikacji na wykupionych stronach swobodnych  wypowiedzi i uwag radnych Powiatu.

 

Józef Pietraszek – polemizując z wypowiedzią przewodniczącego komisji stwierdził, że w przypadku gdy zmieniła się cena powinna być zastosowana procedura zapytania o cenę. Prawo w tym zakresie zostało naruszone.

 

Ryszard Miedzik  - powtórzył, że poprzednio były 2 strony za 480 zł miesięcznie, a w roku 2007 są cztery strony za 540 zł. Dodał, że przy takiej kwocie procedury przetargowe nie obowiązują, prawo nie zostało złamane.

 

Kazimierz Tutur – w pracach komisji wykazaliśmy dobrą wolę, wyrażając jednocześnie pogląd aby rozważyć możliwość publikacji na wykupionych stronach swobodnych wypowiedzi i uwag radnych w przypadku naruszenia dobrego imienia przez gazetę „Okno na Powiat”.

 

Janusz Podpora – stwierdził, że przewodniczący rady na słowa radnego Józefa Pietraszka zareagował zbyt impulsywnie. Zachowanie było nie na miejscu, a zdarza się to nie po raz pierwszy. Prosił aby w przyszłości tak nie reagować. Radny Józef Pietraszek miał prawo zadać pytanie.

 

Danuta Malitowska –podziękowała komendantowi Policji i Straży Pożarnej za pomoc i zaangażowanie  w imprezę oraz zespołowi „Leszczyna” jaka miała miejsce w dniu 15 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Świdwinie.

 

Ali Al-Mohamad –pytał, czy prawo zabrania zatrudniać w Starostwie członka rodziny radnego, jeśli do złożonych dokumentów i samego kandydata nie mamy uwag?

 

Przewodniczący Rady przeprosił za swoje, zbyt nerwowe,  zachowanie  ale nie można go pozbawić obrony swojej godności.

 

Paweł Rydz – dociekał z czego to wynika, iż nasze dzieci są traktowane w ten sposób? Apelował o więcej życzliwości w ocenach

 

Józef Pietraszek – zwrócił się do radnych z pytaniem jak się czują, kiedy on zadając pytanie na sesji jest atakowany. Czy „większość” w Radzie akceptuje takie działanie i postawę przewodniczącego. „Odpowiedzcie sobie w swoim sumieniu”.

 

Kazimierz Tutur – zauważył, że zasugerował nawoływanie, ze strony radnego Pietraszka,  do naszego sumienia jest dużą przesadą. Pytał, czy on złamał prawo, jeśli tak to w którym momencie, czy jako radny zachowuje się niegodnie?

Przecież nie przysięgał, że będzie popierał radnego Józefa Pietraszka, żadnej nadziei radnemu nie dawał. Z rozstrzygnięciami wyborczymi trzeba się pogodzić.

 

11. Zakończenie obrad sesji.

 

            Przewodniczący Rady podziękował za szczere wypowiedzi pod adresem jego osoby. Jeszcze raz przeprosił za zbyt emocjonalną wypowiedź, ale nerwy popuściły. Obiecał, że nigdy więcej to się nie zdarzy. Życząc wesołych i zdrowych wakacji zamknął obrady ósmej sesji Rady Powiatu.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

     Sporządził                                                                   Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                            Kazimierz Szafrański