Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr X/07 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 18 października 2007 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

PROTOKÓŁ Nr X/07

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej w dniu 18 października  2007 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 

1. Otwarcie sesji

                        Przewodniczący Rady  Kazimierz Szafrański- otwierając obrady dziesiątej sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitał radnych , członków Zarządu Powiatu ze Starostą Mirosławem Majką na czele oraz Panią Danutą Kozik – Wiceburmistrz Połczyna Zdroju,  kierowników jednostek powiatowych, wśród nich szczególnie Arkadiusza Kurosza – prezesa Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, dziennikarzy prasy regionalnej i telewizji lokalnej.                      

                                   Przedstawiając porządek obrad sesji, przewodniczący rady poinformował, że pojawiła się wątpliwość w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany w składzie osobowym Komisji Rady. Komisja edukacji podtrzymuje swoją wersję, aby głosowanie przeprowadzić oddzielnie dla odwołania ze składu komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i oddzielnie dla powołania do składu komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

                                   Henryk Klaman – stwierdził, że radni otrzymali jeden projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady. Jego zdaniem nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby były dwa projekty uchwał w tej sprawie.

Komisja edukacji dwukrotnie temat ten analizowała na swych posiedzeniach, stwierdzając, że dla dobra komisji, radny Ryszard Rozwadowski z długoletnim doświadczeniem, przewodniczący tej komisji w poprzedniej kadencji i wieloletni, doświadczony dyrektor zespołu szkół, jako członek Zarządu wnosił wiele cennych uwag do pracy komisji i powinien w niej nadal pracować.

Jako przewodniczący komisji nie może pozbywać się tak aktywnego radnego. Jest to zdanie całej komisji. W przypadku jednej uchwały „dwa w jednym”,

będzie głosował przeciw.

                        Zgłosił wniosek do porządku obrad sesji polegający na umożliwieniu głosowania  nad dwoma projektami uchwał, które otrzymaliśmy przed sesją.

                                   Ryszard Rozwadowski – podkreślił, że jego decyzja pozbawiona jest wątku emocjonalnego. Przez 12 lat pracując w samorządzie, był członkiem komisji oświatowej. Natomiast widzi, że sporo jest do zrobienia w zakresie infrastruktury; remontu dróg, chodników.

Większe wykorzystanie sprzętu będącego w dyspozycji Zarządu Dróg, współpraca z samorządami w powiecie to zadania, którymi pragnie się zająć,

i w tej komisji może być bardziej skuteczny.

W oświacie należy, jego zdaniem, realizować wnioski dotyczące rozbudowy szkoły kierowanej przez dyrektora Wójcika i restrukturyzacji szkół  połczyńskich. W poprzedniej kadencji zwiększając wydatki na oświatę udało się zlikwidować deficyty szkół.

Podziękował komisji za współpracę, prosząc o umożliwienie pracy w komisji infrastruktury.

                       

                        Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Henryka Klamana o zmianę porządku obrad dotyczący podwójnego głosowania w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady.

Za wnioskiem opowiedziało się 6 radnych, 9 było przeciw, 2 radnych wstrzymało się

w głosowaniu.

                        W związku z powyższym, przewodniczący rady stwierdził, że porządek obrad X sesji nie uległ zmianie i ponownie przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.                      

5. Ocena realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

?         przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata     2003 – 2006

?         udzielenia pożyczki długoterminowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Połczynie – Zdroju

?         zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

?         w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2007 rok

?         zaciągnięcia kredytu bankowego na zabezpieczenie środków udziału własnego powiatu

?         szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dłużnikom

w odniesieniu do     należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Powiatowi Świdwińskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz osób uprawnionych do ich udzielania

?         wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi przez wyznaczoną jednostkę oraz za parkowanie usuniętego pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym

?         powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

?         dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu w Świdwinie

?         zmiany w składzie osobowym  Komisji Rady (jeden projekt uchwały)

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

2. Sprawy regulaminowe

 

Przewodniczący poinformował, że na podstawie listy obecności

w obradach sesji uczestniczy 17 radnych, obrady są prawomocne.

                        Następnie stwierdził, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji.

                        Protokół Nr IX/07 z obrad sesji Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych

 

                        Jacek Firmanty – po raz kolejny zgłosił sprawę remontu przejazdów kolejowych do jednostki wojskowej i Białogardu, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 w granicach miasta Świdwin.

 

                        Józef Pietraszek  - zwrócił się do przewodniczącego rady

o spowodowanie umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów

 z posiedzeń komisji rady i Zarządu Powiatu.

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.                      

 

                        Starosta Mirosław Majka – przedstawiając informację z pracy Zarządu Powiatu poinformował, że od ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 30  sierpnia br, Zarząd odbył pięć posiedzeń, na których podjęto 5 uchwał, cztery z nich dotyczyły zmian w budżecie.

 Po zmianach budżetu powiat kształtuję się następująco:

- dochody  39.012. 297 zł

-  wydatki  39.052. 854 zł

Budżet zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 40.557 zł

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu

na 2008 r.

 W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii

Kuratora Oświaty, na posiedzeniu Zarządu w dniu 31 sierpnia, Zarząd powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Pani Danucie Fic, Pani Annie Węglarz, Panu Andrzejowi Muchorowskiemu oraz Panu Edwardowi Wójcikowi.

Stanowiska dyrektorów zostały powierzone na okres pięciu lat szkolnych tj.

od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.

 

 Zarząd Powiatu zatwierdził arkusze organizacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sławoborzu oraz warunkowo Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju.

Arkusze szkół połczyńskich zostały zakwalifikowane do zatwierdzenia pod warunkiem dofinansowania ich działalności w wysokości:

130.943 zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ,

153.722 zł - Zespół Szkół.

            Zarząd  zapoznał się z informacją dotyczącą wykonania budżetu powiatu za okres 8 miesięcy. Realizacja budżetu przebiega prawidłowo, bez zobowiązań wymagalnych.

Ponadplanowe wydatki wystąpiły w szkołach połczyńskich, wydatki płacowe 

w Zespole Szkół wynoszą 72,89 %,  a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

83,5 %. W obu szkołach połczyńskich nie odprowadzono środków na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W dniu 11 października odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Zakładzie Gospodarki Odpadami

w Wardyniu Górnym. Poznaliśmy funkcjonowanie zakładu  a prezes omówił jego sytuację finansową.

Zarząd na bieżąco analizuje sytuację organizacyjną i finansową

w szpitalu powiatowym. Dzisiaj na sesji przedstawiamy projekt uchwały o udzieleniu pożyczki długoterminowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej. Pożyczka pozwoli między innymi na włączenie naszych zespołów ratownictwa medycznego do systemu oraz na zakończenie procesu restrukturyzacji.

Ponadto Starosta przypomniał, że 22 września br. w Bierzwnicy odbyły się dożynki powiatowe. W  dniu 24 września uczestniczył  w sesji Sejmiku dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego. W dniu 8 października uczestniczył w posiedzeniu Stałej Komisji Współpracy, której pracami kieruje Wojewoda. Tematem spotkania  była strategia rozwoju województwa oraz regionalne i krajowe programy operacyjne. Następnego dnia odbyła się konferencja kończąca realizację projektów realizowanych w    ramach ZPORR: „ Wspieranie przedsiębiorczych - projekt dla powiatu świdwińskiego, drawskiego i  myśliborskiego”.

Z tej okazji w Starostwie gościli:

- Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pani Monika Szymańska,

- Dyrektor Zespołu Wdrażania Instrumentów Finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pan Tomasz Sypuła.

 

 

 

W ramach  projektu jednorazowe dotacje inwestycyjne na kwotę 356. 756 zł.

 otrzymało 17 mieszkańców naszego powiatu. Korzystając z pomocy finansowej 43 osoby otworzyły działalność gospodarczą, z tego połowa w naszym powiecie.

W dniu 16 października podpisana została umowa partnerstwa lokalnego na rzecz  rozwoju kapitału ludzkiego oraz aktywizacji społecznej, której byliśmy inicjatorami.

Umowę podpisało 29 Partnerów; ułatwi to nam pozyskiwanie środków unijnych, dzięki tej umowie spełniamy już wymagane w Unii zasady: partnerstwa i pomocniczości. W dniu 12 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Grupa 25 uczniów otrzymała stypendia Starosty, a 23 pracowników oświaty nagrody. Nasza oświata została też doceniona przez władze centralne

i wojewódzkie.

-Złoty Krzyż Zasługi - otrzymał Pan Mirosław Bieńkowski

- medal Komisji  Edukacji Narodowej -  Pan Adam Brdyś

- Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - Pan January Pawlos

nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie.

Mamy także w naszych szkołach ponadgimnazjalnych 5 stypendystów Prezesa Rady Ministrów i  stypendystę Ministra Edukacji.

W Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa, w kategorii- INWESTOR - I miejsce zdobyło Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie - Zakład Gospodarki Odpadami

  w Wardyniu Górnym.

 

W trakcie dyskusji nad informacją z pracy Zarządu:

 

                        Danuta Malitowska – zapytała w jakiej wysokości przyznane

są stypendia Starosty.

 

                        Janusz Podpora – nie zgodził się ze stanowiskiem Starosty,

 że zgodnie z wnioskami komisji edukacji Zarząd Powiatu przystąpi

do restrukturyzacji szkół. Przecież jest to stanowisko Zarządu Powiatu wypracowane wspólnie z dyrektorami połczyńskich szkół.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, opowiedziała się

za wdrożeniem procesu restrukturyzacji połczyńskich szkół pod warunkiem zapoczątkowania procesu inwestycyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Staszica poprzez wzniesienie obiektu dla powiększenia bazy szkolnej z terminem rozpoczęcia w roku 2008.

                        Pytał dlaczego przy projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie powiatu nie zabezpieczono środków finansowych na funkcjonowanie szkół

do końca roku budżetowego?

                        Zadłużenie Starostwa nie jest duże i z powodzeniem możemy na ten cel zaciągnąć kredyt.

 

                        Zwrócił się do radnego Ryszarda Rozwadowskiego z pytaniem

co zrobił będąc przewodniczącym komisji edukacji w zakresie restrukturyzacji szkół i zajęć pozalekcyjnych.

 

 

                        Przewodniczący Rady – przypomniał Panu radnemu Januszowi Podporze, że Zarząd otrzymał od Komisji Edukacji dwa wykluczające się wnioski dotyczące restrukturyzacji szkół połczyńskich.

                       

                        Ryszard Rozwadowski – zajmowaliśmy się systematycznie monitoringiem szkół w zakresie sytuacji finansowej. Podzielił wyrażony pogląd, że powinno być więcej środków finansowych na koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, dokształcenie nauczycieli.

                        Czy powinniśmy dokładać 500 – 600 tys. zł. do utrzymania szkoły

 i udawać, że nie ma problemu tracąc 600 tys. zł. zamiast przeznaczyć

 je na pomoc edukacyjną, psychologiczną, zakup pomocy naukowych

 jak to czynią bogatsze samorządy.

                        Wyraził przekonanie i nadzieje, że przeprowadzimy restrukturyzację szkół bez uciekania się do wątków emocjonalnych, za czym opowiedzieli się dyrektorzy połczyńskich szkół. Restrukturyzacji szkół dalej dokładać nie można.

 

                        Starosta poinformował, że 26 października 2007 r. Zarząd Powiatu wypracuje stanowisko w sprawie restrukturyzacji szkół, które będzie przedstawione  w uchwale intencyjnej na  listopadowej sesji.

                        Na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości przesunięcia wydatków

w budżecie, jak również nie ma ponadplanowych dochodów, które można przeznaczyć na pokrycie brakujących środków w oświacie, a konkretnie

na szkoły, o  których mówił radny Janusz Podpora.

 

                        Henryk Klaman – nawiązując do wypowiedzi radnego Ryszarda Rozwadowskiego dot. restrukturyzacji szkół, zapytał dlaczego był, skoro tak bardzo się napracował, za odłożeniem projektu uchwały o zmianach organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto dodał, że dwukrotnie rozmawiał ze Starostą i dyrektorem Wojnickim, oraz burmistrzem miasta o podjęciu wspólnych działań zmierzających do wyremontowania chodnika przy ul. Kombatantów Polskich, po którym codziennie kursuje do szkoły i ze szkoły kilkuset uczniów gimnazjum.

Nie otrzymał żadnej odpowiedzi od żadnej ze stron.

                        Ryszard Rozwadowski – odpowiadając na pytanie radnego Henryka Klamana dlaczego nie wdrożono procesu restrukturyzacyjnego? Poinformował, że komisja przedłożyła wniosek Zarządu Powiatu w oparciu

o stanowisko wypracowane przez Naczelnika Wydziału Edukacji. Okres w jakim zajmowaliśmy się tym tematem, był bardzo niekorzystny; było zbyt mało czasu na jego wdrożenie, miesiąc luty był terminem ostatecznym  zakończenia procesu.

Proces restrukturyzacji wymaga spokoju i odważnych decyzji pozbawionych emocji.

                        Przewodniczący rady uznał wobec braku dalszych zapytań, że informacja pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym została przyjęta.

5. Ocena realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

 

Władysław Błaszczyk – omawiając sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami poinformował, że Rada Powiatu poprzedniej kadencji uchwaliła w dniu 17 stycznia 2003 r. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2007.

                        Realizację Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu, który zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, przedłożył sprawozdanie

 z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2003 – 2006, Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w dnie 20 czerwca 2007 r. oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w dniu 21 czerwca 2007 r.

                        Termin ustawowy realizacji sprawozdania z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata2003 – 2006, był do dnia 30 czerwca po upływie roku sprawozdawczego.

                        Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami służy porównaniu założeń zawartych w planach gospodarki odpadami z ich faktyczną realizacją, jest to cel w zakresie gospodarki odpadami, który realizowany jest w określonych terminach.

Już w pierwszej kadencji Samorząd zlecił opracowanie rozwiązania problemów z odpadami, był to pierwszy profesjonalny plan gospodarki odpadami

dla Powiatu Świdwińskiego.

                        Następnie głównie przy pomocy Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska, oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na bazie w/w opracowania powstaje w2003r. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami.

                        Pierwszym głównym celem środków przeznaczonych dla Polski przez Królestwo Danii było, aby te przeznaczone na realizację inwestycji proekologicznych, dzięki którym powstała spółka Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, jej główne zadanie, to unieszkodliwienie odpadów, czyli ochrona powierzchni ziemi,

a to właśnie jest ochrona rzek, wód spływających do Bałtyku.

                        Pierwszoplanowym celem, który był zawarty w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami była mobilizacja gmin do wspólnego przedsięwzięcia jakim jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

                        Powstał nowoczesny, profesjonalny zakład, wybudowany w oparciu o wykorzystanie w czasie realizacji inwestycji tzw. najnowszych dostępnych technologii z angielskiego BAT (chodzi tu o najnowsze materiały powstałe

z najnowszych doświadczeń naukowych i jednocześnie w miarę o dostępnych umiarkowanych cenach, są to materiały w pełni bezpieczne w tej dziedzinie budownictwa).

 

 

                        Ministerstwo Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami posiada wszelkie warunki do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami

w powiecie i sąsiednich gminach i kompleksowego rozwiązania tego bardzo trudnego problemu.

                        Cel pierwszy został osiągnięty, zadania postawione w PPGO zostały przekazane do realizacji dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

                        Teraz cały ciężar ochrony powierzchni ziemi zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, oraz opracowanymi przez gminy Regulaminami Utrzymania Czystości, spoczywa na samorządach terytorialnych we współpracy z MPGO.

                        Jednocześnie zostały zamknięte cztery tzw. gminne składowiska odpadów, które niemiały zabezpieczeń przed odpływem odcieków z odpadami

do ziemi, a tym samym do wód i ich wskazania:

  1. Gminne składowisko odpadów w Brzeżnie, zostało zamknięte.
  2. Miejskie składowisko odpadów Świdwinie przy ul. Warszawskiej, zostało zamknięte i zrekultywowane.
  3. Gminne składowisko odpadów w Kołaczu zostało zamknięte i opracowany jest plan rekultywacji.
  4. Gminne składowisko odpadów w Lepinie, zostało zamknięte i opracowany jest plan rekultywacji.

Istniejące składowisko odpadów komunalnych miejscowości Świdwinek II, decyzją Starosty Świdwińskiego zostało dostosowane do przepisów Polskich

i UE i będzie funkcjonować do roku 2009 – 2012.

Na terenie Powiatu Świdwińskiego istnieją dwa mogilniki zlokalizowane w miejscowościach:

1.                  Wierzbnica Gmina Świdwin.

2.                  Niemierzyno Miasto Świdwin – pod płytą lotniska jest to teren zamknięty w kompetencji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Mogilniki to miejsca, których składowane są przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowania po środkach toksycznych i chemicznych zawierające w większości substancję DDT.

Obecnie najważniejszym problemem jest edukacja ekologiczna dzieci

i młodzieży na terenie Powiatu Świdwińskiego, ponieważ nauka

o konieczności ochrony środowiska powinna być przekazana

od najmłodszych lat, i tylko pokazywanie młodym ludziom jakie zagrożenia niosą skutki skażenia ziemi przez różne czynniki, odpady, emisja pyłów i gazów, skażenie wody to zagrożenie życia ludzi środowiska.

            Zarząd Powiatu Świdwińskiego od kilku lat dofinansowuje nasze szkoły dotując pobyt młodzieży w m.in. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej

w Lipiu. Szkolenia, bezpośrednie przebywania młodzieży w naturze pokazywania różnych zależności utrwala na stałe młodzieży skalę problemu jakie może spowodować skażenie środowiska i o konieczności ochrony środowiska.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął REZOLUCJĘ, o wycofaniu azbestu z gospodarki w 1997 r. i o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.   Od 2002 do roku 2032 obowiązuje w Polsce 30 – letni PROGRAM  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Program jest jednym z priorytetowych dla ochrony zdrowia i środowiska. Wyroby zawierające azbest jako takie nie są zagrożeniem ale nieodpowiednie obchodzenie się z nimi poprzez ich rozbijanie przerzucanie itp. są groźne

dla  zdrowia i życia ludzi, ponieważ  są wysoce kancerogenne.  Wszystkie gminy z terenu powiatu mają sporządzoną inwentaryzację szacunkową - wyrobów zawierających azbest, obecnie opracowują gminne plany usuwania wyrobów zawierających azbest.  Są to w większości stosowane na wsi płyty azbestowo – cementowe, faliste  z pokryć dachowych oraz płyty  azbestowo – cementowe, płaskie na budynkach mieszkalnych w miastach.

 

Starosta wydał 23 zezwolenia na usuwanie wyrobów zawierających azbest, w tym dla 3 przedsiębiorców  z naszego powiatu.

            Te firmy to:

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PROBUD” Ryszard Piątek, ul. Kołobrzeska 8/c, 78 – 300 Świdwin
  2. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PROFIL” Tadeusz Kuźnik, 78 – 311 Rusinowo, Gmina Świdwin
  3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „Mikulewicz”,

ul. Sportowa 9, 78 – 320 Połczyn Zdrój.

 

Arkadiusz Kurosz – poinformował, że Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie jest spółką prawa handlowego, zarejestrowana 16 sierpnia 2004 r. pod numerem KRS 00002/4925. Spółka posiada Zakład Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, w którym się znajdujemy.

            Spółka została powołana przez samorządy powiatu świdwińskiego, miasto i gminę Połczyn Zdrój, powiat świdwiński, gminę Sławoborze, gminę Rąbino, gminę Świdwin oraz miasto i gminę Czaplinek z powiatu drawskiego. Obecnie spółka zatrudnia 15 osób. Realizuje program gospodarki odpadami, wybudowany został Zakład Gospodarki Odpadami, składający się z:

- sortowni

- kwatery reszty śmieciowej (balastu)

- kompostowni

- stacji recyklingu oraz stwarzania jednolitego systemu gospodarki odpadami

 

            Gospodarka odpadami na obszarze objętym programem polega na maksymalnym odzysku odpadów ze strumienia odpadów komunalnych, kompostowaniu, trakcji mokrej, deponowania reszty śmieciowej, segregacji odpadów niebezpiecznych.

                        System zbierania odpadów opiera się na istniejących firmach wywozowych, dla których dostarczyliśmy niezbędna ilość pojemników, które zostaną rozdysponowane do poszczególnych odbiorców.

                        Firmy wywozowe dostarczające odpady, to:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku,

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Eko – Fiuk” w Połczynie Zdroju,

- Zakład Usług Komunalnych w Świdwinie,

- Usługi Komunalne „Błysk” w Czaplinku.

                        Oczyszczalnie ścieków dostarczająca osady ściekowe

do kompostowni:

- Połczyn Zdrój,

- Czaplinek,

- Świdwin.

 

Następnie odbyła się dyskusja:

 

                        Henryk Klaman – bazując na uchwale Rady Miasta Łodzi zgłosił postulat, abyśmy dążyli do ograniczenia korzystaniu w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych i bezpłatnych torebek foliowych.

                        W imieniu komisji edukacji wniósł o rozważenie, aby zamiast kalendarzy i innych gadżetów promujących w przyszłym roku nasz powiat – przygotować siatki z włókien, materiałów naturalnych z treścią ekologiczną, jednocześnie promującą nasz powiat. Tak przygotowane siatki wprowadzić w ramach promocji i poprzez placówki handlowe, po kosztach ich wytworzenia.

                        Drugi wniosek polegający na przesłaniu do gmin i miast w powiecie sugestie o rozważeniu wprowadzenia na swoim terenie rozwiązania przyjętego przez Radę Miasta w Łodzi.

 

                        Jacek Firmanty – nie odczuwa żadnej różnicy w regulacji i gospodarce odpadami. Nie dostarczono żadnych pojemników na surowce wtórne, odpady biodegradalne i stałe odpady komunalne. Nie może przestrzegać zasad selektywnej zbiórki odpadów mimo, że Wójt uczestniczy w programie od początku jego realizacji.

                        Pytał czy ktoś nadzoruje proces likwidacji płyt azbestowych przy zmianie pokryć dachowych.

                        Arkadiusz Kurosz – odpowiadając na pytanie radnego, stwierdził, że spółka zakupiła niezbędna ilość pojemników i są one sukcesywnie dostarczane przez podmioty zajmujące się wywozem śmieci z gospodarstw domowych. Zadeklarował przyspieszenie dostarczania pojemników na odpady do zbiórki selektywnej.

Spółki pobrały ponad 4 tys. pojemników i powinny również trafić do Sławoborza.

Wyraził przekonanie, że przyjęty system będzie bardzo szybko wdrożony.

                        Mieczysław Patyk – zaniepokojony, zapytał na ile lat wystarczy pojemności kwatery na balast śmieciowy? Podniósł sprawę likwidacji bądź zabezpieczenia mogilnika w Wierzbnicy.

 

                        Władysław Błaszczyk – wyjaśnił, że pokrycia dachowe z płyt,

w których znajduje się azbest mogą być zdejmowane jedynie przez firmy, które uzyskały zezwolenie Starosty. na terenie naszego województwa są trzy składowiska, które mają zezwolenie wojewody do przyjmowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest: Sianów, Myślibórz, Marianowo.

 

Arkadiusz Kurosz – kwatera jest przygotowana na 10 lat eksploatacji. Zakupiliśmy kompaktor, który kilkakrotnie zagęszcza masę balastową śmieci. W sąsiedztwie kwatery istniejącej zarezerwowany jest grunt pod wykonanie następnej kwatery na okres ok. 20 lat.rosty. płyt, w których ogilnika w Wierzbnicy.

 na balast śmieciowy?

            Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady uznał, że Rada Powiatu może przyjąć  sprawozdanie realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

 

 

6. Podjęcie uchwał.

 

                        Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie projekty uchwał były dyskutowane na posiedzeniach Komisji Rady. Radni otrzymali przed sesją także ścieżkę legislacyjną, odzwierciedlającą efekty dyskusji nad projektami.

Po przedstawieniu projektów uchwał prosi o ewentualne, dodatkowe uwagi lub wątpliwości.

 

Przewodniczący rady prezentując projekt uchwały w sprawie realizacji Planu Gospodarki Odpadami, poinformował, że zgodnie z  ustawą  z dnia  27 kwietnia 2001 roku  o  odpadach   sprawozdanie  z realizacji  powiatowego planu gospodarki  odpadami, obejmuje okres od podjęcia uchwały w sprawie powiatowego planu gospodarki  odpadami tj. od dnia 17 stycznia 2003 roku  do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Sprawozdanie z realizacji  powiatowego planu gospodarki  odpadami służy porównaniu założeń zawartych w planach gospodarki odpadami z ich faktyczną realizacją.

Uchwała  Nr  X / 45 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r., w sprawie przyjęcia   sprawozdania z realizacji  Powiatowego  Planu Gospodarki Odpadami za lata 2003  -  2006, została przyjęta jednogłośnie, głosowało 17 radnych.

 

 

 

Przedstawiając  projekt uchwały w sprawie udzielania pożyczki długoterminowej dla ZOZ przypomniał, że decyzją  Wojewody szpital objęty jest procesem restrukturyzacji,  który  zakończyć się ma  do dnia 09. 12. 2007 roku.

 Spłata   30 procentowej pożyczki restrukturyzacyjnej w  Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 276.755,94 zł  oraz   opłaty egzekucyjnej

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w wysokości 50.839,87 zł  staje się  koniecznością .

 Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej,  nie ma możliwości zgromadzenia środków  finansowych na uregulowanie  wymienionych wyżej zobowiązań. 

Udzielenie  wnioskowanej pożyczki umożliwi terminowe zakończenie procesu  restrukturyzacji, w wyniku czego Szpital ma możliwość ubiegania się

o umorzenie zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uchwała  Nr  X / 46 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r.,

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju, uchwała przyjęta została głosami 16 radnych przy jednym głosie wstrzymującym

 

Skarbnik Powiatu omawiając projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej poinformowała, że zwiększenie dochodów o kwotę 119.414 zł nastąpiło na skutek otrzymania dotacji z funduszy celowych:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – w wysokości 28.421 zł, oraz zwiększenia dochodów w jednostkach organizacyjnych :

- POWS ”Dzieciowisko” w kwocie 630 zł,

- Poradnia PP w Świdwinie w kwocie  363 zł 

- Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu w kwocie 90.000 zł;

Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 551.913 zł nastąpiło na skutek:

Zwiększenia wydatków na kwotę 936.663 zł z przeznaczeniem na:

- opracowania dokumentacji projektowej kotłowni i co w budynku Starostwa przy ulicy Kołobrzeskiej na kwotę 9.150 zł,   

- opłacenie kosztów sporządzenia dokumentacji na rozbiórkę budynku przy

ul. Mieszka I. na kwotę 6.000 zł.

- kontynuację inwestycji w ramach projektu „Wrota Parsęty” w kwocie

197.349 zł

- zabezpieczenie kosztów opracowania studium wykonalności kwota 6.100  

- zakup komputerów  dla Wydziału Promocji 10.000 zł

- opłacenie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację  solarów , kwota 72.761 zł. na 

- opłacenie kosztów aktualizacji audytów termomodernizacji budynków na kwotę 11.956 zł,

- opłacenie kosztów robót nie ujętych w dokumentacji wymiany okien w Szpitalu Powiatowym kwota 61.013 zł,

- opłacenie  kosztów robót dodatkowych  inwestycji  „Termomodernizacja budynków” kwota 269.620 zł,

- dla Zespołu Szkół w Połczynie Zdroju kwotę 95.781 zł.

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie na opłacenie szkolenia ekologicznego uczniów  w wysokości 5.756 zł;

- kwotę 73.340 zł z  dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

- kwota 65.500 zł na dofinansowanie bieżącej działalności , oraz sfinansowanie szkolenia ekologicznego uczniów  w kwocie 7.840 zł;

- kwota 5.100 zł  zakup GPS-sów do  karetek;

- POWS ”Dzieciowisko „ kwota 28.130 zł  przeznaczona na : kieszonkowe dla dzieci - 4.000 zł, zakup odzieży 6.000 zł, zabezpieczenie udziału własnego (50%) na  realizację programu naprawczego współfinansowanego dotacją

 z budżetu państwa 17.500

- działalność bieżącą w ramach zwiększonych dochodów  630 zł,

 

- finansowanie działalności bieżącej  w ramach zwiększonych dochodów Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu  kwota 90.000 zł, oraz Poradnia  

w Świdwinie kwota 363 zł.

Zmniejszenia wydatków o kwotę 384.750 zł nastąpiło  z tytułu :

- zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych na współfinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej o kwotę 200.000 zł;

- zmniejszenie zaplanowanych wydatków na opłacenie dokumentacji w wysokości 44.050 zł,

- rozwiązania rezerw budżetowych w kwocie 140.700 zł.

Zaplanowany deficyt  budżetowy  w wysokości 473.056 zł pokryty będzie kredytem bankowym.

 

                        Janusz Podpora – prosił o przedstawienie wykazu prac dodatkowych, które wystąpiły przy realizacji prac termoizolacyjnych wykonywanych przy wsparciu funduszy norweskich.

 

                        Krystyna Wojnicka – poinformowała, że roboty dodatkowe kosztować będą brutto 270.022 zł, gdyż zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych robót zakresie:

- nawietrzaki okienne w ZSR CKP – 20.000 zł, ZSP w Świdwinie – 16.830 zł, ZSP w Połczynie Zdroju – 10.200 zł

- instalacje odgromowe „Dzieciowisko” – 17.000 zł, ZSR CKP – 65.000 zł

- okna PCV ZSP w Świdwinie – 25.000zł, ZSP w Połczynie Zdroju – 10.000 zł

- drzwi aluminiowe PZD w Świdwinie – 9.300 zł

- kominy i ogniomury „Dzieciowisko”- 17.000 zł, ZSR CKP – 35.000 zł,

PZD w Świdwinie – 35.000 zł.

Uchwała  Nr  X / 47 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r.,

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok, uchwała przyjęta została głosami 16 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.

 

Przewodniczący Rady następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na zabezpieczenie środków udziału własnego powiatu.

W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) projekt nr PL0156 pn. „Ograniczenie emisji substancji szkodliwych i zużycia surowców energetycznych poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Świdwińskiego” – zmiany kosztorysowe inwestycji w wysokości 1.654.148 zł – stanowią wkład własny Powiatu.

Wymienione wydatki zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu bankowego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała  Nr  X / 48 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r.,

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na zabezpieczenie środków udziału własnego powiatu, uchwała przyjęta została głosami 16 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.

 

Omawiając projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu

i trybu udzielania ulg dłużnikom w odniesieniu do należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Powiatowi Świdwińskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz osób uprawnionych do ich udzielania, podkreśliła, że uchwała określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg dłużnikom, które polegać będą na umarzaniu, odraczaniu spłaty na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Świdwińskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także określa osoby uprawnione do ich udzielania, zgodnie ze znowelizowaną ustawą finansach publicznych w roku 2007.

Uchwała  Nr  X / 49 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dłużnikom w odniesieniu do należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Powiatowi Świdwińskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz osób uprawnionych do ich udzielania, została przyjęta jednogłośnie, głosowało 17 radnych.

 

Przewodniczący Rady następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowania na parkingu strzeżonym. Prawo o ruchu drogowym upoważnia Radę Powiatu do ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie usuniętego na koszt właściciela pojazdu na wyznaczonym przez Starostę Powiatu parkingu strzeżonym. Wysokość opłat ustala rada powiatu. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przede wszystkim całkowitą dowolność organów administracji publicznej w zakresie wyboru podmiotu, któremu powierzona zostaje do wykonywania usługa polegająca na usuwaniu pojazdów

z dróg oraz umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym.

W związku z nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym będąca następstwem opisanego powyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego zachodzi konieczność uchylenia uchwały Rady Powiatu w Świdwinie

Nr XXXVII/202/2002  z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym opartej na niekonstytucyjnej podstawie prawnej oraz podjęcia nowej uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za tzw. przymusowe parkowanie. 

Uchwała  Nr  X / 50 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r., w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi przez wyznaczoną jednostkę oraz za parkowanie usuniętego pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym, została przyjęta jednogłośnie, głosowało 17 radnych.

 

Przewodniczący Rady przedstawiając projekt uchwały o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza i Skarbnika Powiatu zaznaczył, że obowiązek powtórnego złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby wymienione

w ustawie został nałożony w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 11 maja 2007r., który zakwestionował w całości wzór oświadczeń lustracyjnych.

Skarbnik i Sekretarz Powiatu zostali wymienieni ustawie lustracyjnej jako osoby pełniące funkcje publiczne na podstawie powołania (przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli Radę Powiatu

w Świdwinie).

Ustawa stanowi o obowiązku powiadomienia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez ten organ powołujący. Tak samo z organami naczelnymi powoływani przez Sejm. Tam jednak ustawodawca przesądził, że organem właściwym do powiadomienia jest Marszałek Sejmu.

 

W przypadku złożenia oświadczeń lustracyjnych przez Skarbnika

i Sekretarza Powiatu ustawodawca nie wskazał Przewodniczącego Rady jako osoby uprawnionej do poświadczenia, tak więc organ stanowiący – Rada Powiatu jest zobowiązana podjąć uchwałę w tej sprawie wskazując osobę zobowiązaną do doręczenia powiadomienia osobom zobowiązanym.

Uchwała  Nr  X / 51 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r.

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego, została przyjęta jednogłośnie, głosowało 17 radnych.

 

Przewodniczący Rady następnie przedstawił  projekty uchwał w sprawie:

 

- wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia

i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu

w Świdwinie.

Informując, że zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu, czynności określające termin, miejsce oraz miejscowość rozpoczęcia

i zakończenia podróży służbowej, w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę. Stwierdził, że proponuje w projekcie uchwały, Panią Wiceprzewodniczącą Rady Danutę Malitowską jako wskazaną.

Pani Wiceprzewodnicząca wyraziła zgodę.

Uchwała  Nr  X / 52 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Świdwinie, została przyjęta jednogłośnie, głosowało 17 radnych.

 

 

 

 

W związku z rezygnacją radnego Ryszarda Rozwadowskiego z  pracy

w Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej zgłoszoną na sesji

w dniu 28 września 2007 r. i zamiarem przejścia do pracy w Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa koniecznie jest podjęcie zmian uchwały w sprawie składu osobowego komisji.

 

Przystępując do przedstawienia ostatniego projektu chwały, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Józef Pietraszek – zapytał o prawdziwe intencje odejścia radnego z pracy w komisji edukacji, czy przewodniczący komisji nie stawiał zbyt dużych wymagań?

           

Ryszard Rozwadowski – powtórzył, że założone cele zrealizował i swoje miejsce widzi w pracy komisji infrastruktury, gdzie dostrzega możliwość większej skuteczności działania.

Przewodniczący komisji nie powiedział wprost, że ma zastrzeżenia do mnie. Wyraził zdziwienie, że radny Pietraszek próbuje dokonać oceny jego pracy, jakim prawem?

 

                        Henryk Klaman – stwierdził, że uwzględnił nieobecność radnego

na posiedzeniu na prośbę zainteresowanego poprzez adnotację na liście obecności; nieobecność usprawiedliwiona. Lecz nie zawsze to czynił i dlatego na liście obecności jest puste miejsce. Dodał, że Pan Rozwadowski był bardzo aktywny i przydatny na posiedzeniach, w których uczestniczył.

 

 

                        Kazimierz Tutur – apelował o więcej spokoju, bez emocji. Trudno jest nam niejednokrotnie pogodzić się z rozstrzygnięciami wyborczymi. Przed rokiem zdecydowaliśmy o podziale funkcji i stanowisk głosami większości radnych. Dzisiaj uszanujemy wolę naszego kolegi radnego Ryszarda Rozwadowskiego.

Wobec braku dalszych głosów dyskusji i nie zgłoszenia sprzeciwu przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem uchwały i przeprowadził głosowanie.

Uchwała  Nr  X / 53 / 07 Rady Powiatu  w Świdwinie z dnia  18 października 2007 r.,

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady, uchwała została przyjęta 12 głosami radnych, przy 4 głosom przeciwnym i jednym wstrzymującym.

 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

                        W odpowiedzi na zapytanie radnego Jacka Firmantego, Wicestarosta poinformował, że dwa przejazdy kolejowe leżą w ciągu remontowanej drogi wojewódzkiej Nr 162. Pierwszy przejazd w kierunku do jednostki wojskowej będzie remontowany przez PKP. Drugi przejazd Świdwin – Białogard, który leży poza odcinkiem drogi remontowanej w ocenie PKP i Dróg Wojewódzkich jest na tyle dobry i nie został włączony do zadania inwestycyjnego.

Co nie znaczy, że w przypadku jego pogorszenia w przyszłości nie zostanie zmodernizowany.

Odpowiadając na wniosek radnego Henryka Klamana w sprawie wykonania toreb z włókien naturalnych w miejsce kalendarzy będzie rozważany na etapie prac nad projektem budżetu na rok 2008. Prześlemy do samorządów w naszym powiecie projekt uchwały łódzkiej z sugestią wprowadzenia podobnego pomysłu na swoim terenie.

Przewodniczący Rady dodał, że wniosek przekaże w celu precyzyjnego dopracowania Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu.

Wniosek o modernizację chodnika przy ulicy Kombatantów Polskich w Świdwinie po wyliczeniu kosztów jego realizacji jest w grupie wniosków do projektu budżetu powiatu na rok 2008. Zgłosił potrzebę współdziałania z burmistrzem i Wójtem Świdwina w celu budowy chodników, ścieżki rowerowej w kierunku Przybysławia i Krosina.

                        Jacek Firmanty – bardziej odważnie podszedł do tematu wnosząc potrzebę budowy obwodnicy w miejscowości Krosino.

Odpowiadając na wniosek radnego Józefa Pietraszka, Przewodniczący rady stwierdził, że protokoły z sesji rady posiedzeń komisji i Zarządu Powiatu po ich podpisaniu przez Przewodniczącego powinny być bezwzględnie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z zasadą jawności funkcjonowania organów samorządowych.

8.Wolne wnioski.

 

Henryk Klaman – postulował, aby na najbliższych posiedzeniach omówić stosowanie w praktyce uchwały o dietach radnych, potrąceniach z tytułu nieobecności na posiedzeniu.

 

            Przewodniczący rady nawiązując do swego udziału w spotkaniu zorganizowanym dla przewodniczących rad przez Związek Powiatów Polskich w Warszawie, oświadczył, że radny, członek Zarządu Powiatu pobiera dietę z tytułu członkowstwa w Zarządzie Powiatu, a posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa, trzy razy w miesiącu.

            Potrącenie diety z tytułu nieobecności na posiedzeniu komisji winno nastąpić na skutek ewidentnego powiadomienia przez przewodniczącego komisji. Oczekuje, że otrzyma w tej sprawie ścisłą interpretację prawną od naszego radcy prawnego. Zaistnieje być może znajdzie się potrzeba doprecyzowania naszych wątpliwości w nowym projekcie uchwały. Wyraził przekonanie, że problem zostanie wyjaśniony i dopracowany w najbliższym czasie.

 

                        Jacek Firmanty – poruszył sprawę zanieczyszczenia jeziora Bystrzyno ściekami komunalnymi.

           

Wicestarosta zadeklarował zbadanie sprawy przez służby ochrony środowiska i straż rybacką.

 

                        Janusz Podpora – podkreślił, że uchwała o dietach radnych musi być stosowana i przestrzegana bez względu na zajmowane stanowisko w Radzie.

Powinniśmy precyzyjnie wyjaśnić a nie dowolnie interpretować obowiązującą nas uchwałę w tej sprawie.

Dodał także, że protokoły powinny być obowiązkowo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej naszego powiatu.

 

                        Przewodniczący rady przypomniał radnemu Januszowi Podporze, że wcześniej, odpowiadając na interpelację radnego Józefa Pietraszka podzielił jego opinię w sprawie dostępności publicznej  efektów pracy samorządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zakończenie obrad sesji.

 

                        Przewodniczący rady poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się najprawdopodobniej w ostatni czwartek listopada tj. 29 listopada 2008 r. o godz. 13.00.

 

                        W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji przewodniczący rady zamknął obrady X sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

Protokołował                                                                                    Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                                              Kazimierz Szafrański