Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej dnia 21 listopada 2008 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej  dnia 21 listopada  2008  r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 

1. Otwarcie sesji

           

            Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański otwierając obrady 23 sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitał radnych, kierowników jednostek                          i zaproszonych gości.

 

2. Sprawy regulaminowe.

 

            Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy 14 radnych, nieobecni radni: Ali Al – Mohamad, Jacek Firmanty, Roman Kozubek.

Obrady są prawomocne.

            Następnie poprosił Krystynę Wojnicką – członka Zarządu Powiatu                     o przedstawienie zapowiedzianego wniosku o zmianę porządku obrad sesji.

 

            Krystyna Wojnicka – poinformowała, że Rada Ministrów Uchwałą 233/2008 w dniu 28 października 2008 r. przyjęła Program Wieloletni                      pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił nabór wniosków na rok 2009.

Celem ogłoszonego programu jest wspieranie przebudowy, budowy                          lub remontów dróg gminnych i powiatowych.

Jednostki samorządowe wnoszą minimum 50 % wkładu własnego i na jedną drogę gminną i dwie drogi powiatowe.

Dofinansowanie może wynosić do 3 mln. zł. Termin złożenia wniosków ustalono na 21 listopada 2008 r.

W tej sytuacji Zarząd Powiatu w porozumieniu z Gminą Połczyn Zdrój i Gminą Świdwin zgłasza do porządku obrad dodatkowo 2 projekty uchwał w sprawie:

·        zgody na podjęcie w roku 2009 zobowiązania finansowego w związku z realizacją inwestycji:

- „Uszczelnienie i poprawa szorstkości nawierzchni drogi powiatowej nr 1095Z 

   oraz

- „Wyrównanie i poprawa szorstkości nawierzchni drogi powiatowej nr 1069Z               na odcinku Osowo – Stary Przybysław

·        udzielenia pomocy na współfinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Zdrojowej             i Parkowej w Połczynie –Zdroju dla poprawy sieci powiązań dróg gminnych, powiatowych                i wojewódzkich oraz zwiększenia bezpieczeństwa w strefie uzdrowiskowej i gospodarczym centrum miasta”

 

Na obrady sesji przybył radny Jacek Firmanty.

           

            Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad sesji zgodnie z wnioskiem zgłoszonym w imieniu Zarządu Powiatu przez Krystynę Wojnicką.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.        

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

·        wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw             oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdwiński

·        w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego”

·        zmiany Uchwały Nr XII/59/07 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok

·        zgody na podjęcie w roku 2009 zobowiązania finansowego w związku z realizacją inwestycji:

- „Uszczelnienie i poprawa szorstkości nawierzchni drogi powiatowej nr 1095Z 

   oraz

- „Wyrównanie i poprawa szorstkości nawierzchni drogi powiatowej nr 1069Z               na odcinku Osowo – Stary Przybysław

·        udzielenia pomocy na współfinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Zdrojowej             i Parkowej w Połczynie –Zdroju dla poprawy sieci powiązań dróg gminnych, powiatowych                i wojewódzkich oraz zwiększenia bezpieczeństwa w strefie uzdrowiskowej i gospodarczym centrum miasta”

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty przez Radę.

 

Przewodniczący następnie poinformował, że nie otrzymał uwag do treści protokołu z obrad 22 sesji Rady Powiatu. W tej sytuacji poprosił o jego przyjęcie.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych

 

            Józef Pietraszek – nawiązując ponownie do interpelacji zgłaszanej na sesji w dniu 23 października br. w sprawie budowy ścieżki rowerowej                               na zlikwidowanym torowisku linii kolejowej Świdwin – Połczyn Zdrój. Stwierdził, że po lekturze protokołów z sesji ustalił, iż interpelację w tej sprawie zgłaszał             na sesji w dniu 28 czerwca 2007 r. Nieprawdą jest jakoby o ścieżce rowerowej mówił pierwszy raz.

Na spotkaniu w dniu 12 czerwca 2007 r. z panem Władysławem Husejko – wówczas jeszcze wicemarszałkiem – omawialiśmy sprawę dróg w województwie. Marszałek mówił, że jest możliwość budowy ścieżek rowerowych. Niestety pan Starosta nie podjął  żadnych działań w tej sprawie we współpracy z gminami.

Proponowała, aby sprawę ścieżki zgłębić i ująć w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

            Ponadto pytał czy  Starosta miał wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Modernizacji                     i Restrukturyzacji Rolnictwa w Świdwinie.

Okazuje się, że stanowiska kierownicze zostały obsadzone ludźmi z Kołobrzegu. Osoby protegowane przez posła Karpiniuka, który w wyborach parlamentarnych w Świdwinie otrzymał najwięcej głosów. Jak w tej sytuacji są traktowani mieszkańcy naszego powiatu.

 

            Kazimierz Tutur – ponownie zgłosił sprawę zabezpieczenia  opuszczonych obiektów pokolejowych na stacji kolejowej w Połczynie – Zdroju.

Nadal są nie zabezpieczone przed dostępem osób dewastujących.

            Kazimierz Kławsiuć – poparł wniosek o ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Połczynem – Zdrój                      a Świdwinem.

            Jerzy Jacewicz – trasa ewentualnej ścieżki rowerowej to tereny PKP, musimy mieć zgodę na jej przekazanie a następnie przejęcie przez gminy.

            Janusz Podpora – zgłosił interpelację o kolejne wystąpienie Starosty             do Ministra Sprawiedliwości o utworzenie w Świdwinie Prokuratury.

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.        

 

            Starosta Mirosław Majka poinformował, że Zarząd Powiatu                             od poprzedniej sesji odbył dwa posiedzenia, na których przyjęto 3 uchwały.

Dwie uchwały dot. zmian w budżecie powiatu na rok 2008.

Na posiedzeniu w dniu 12 listopada b.r. Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu na 2009 r. oraz omówione zostały uchwały będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji           Kazimierz Tutur – nawiązując do sesji uroczystej poświęconej 10 – tej rocznicy funkcjonowania samorządu zauważył brak udziału na sesji kierowników jednostek, dyrektorów szkół, pracowników Starostwa i jednostek powiatowych. Ich wieloletnia praca zasługuje na uznanie i docenienie. W imieniu wszystkich radnych i własnym przekazał za pośrednictwem osób uczestniczących                       w obradach sesji podziękowania za dotychczasową pracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Podjęcie uchwał.

 

            Krystyna Wojnicka – przedstawiając projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat poinformowała, że zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący  jednostką samorządu terytorialnego corocznie określa w drodze regulaminu wysokości stawek  dodatków  oraz  szczegółowe  warunki  ich  przyznawania,  sposób  obliczania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

            Postanowienia Regulaminu były przedmiotem konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, z dyrektorami podległych szkół i placówek. Również w tej sprawie uzyskano stosowne uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Przedkładany regulamin spełnia wszystkie ustawowe warunki do jego uchwalenia.

 

Dyskusja:

 

            Kazimierz Tutur – zauważył, że w regulaminie brak możliwości odwołania się w przypadku obniżenia dodatku motywacyjnego.

            Krystyna Wojnicka – odpowiedziała, że istnieje w każdym przypadku możliwość odwołania się do dyrektora szkoły w każdej sprawie.

 

Innych uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

Uchwała Nr  XXIII/107/08w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdwiński została podjęta jednogłośnie, głosowało15 radnych.

 

            Następni, Krystyna Wojnicka przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2009 – 2020, poinformowała, że zmiany wprowadzone w Planie Rozwoju Lokalnego, w części IV tj. Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wynikają z jego otwartego charakteru, umożliwiającego wprowadzenie modyfikacji w hierarchii priorytetów przyjętych przez samorząd powiatowy.

            Konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeby dostosowania                 do projektu budżetu na 2009 r. oraz  możliwości pozyskania środków na remonty dróg w ramach przyjętego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”, jak również wskazania nowych inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz innych źródeł dofinansowania.

            Nowe zapisy pokazują również uaktualnione inwestycje drogowe, a także pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe wraz z kwotami niezbędnymi do ich sfinansowania.

 

Dyskusja:

 

            Janusz Podpora – pytał czy Agro-Brusno będzie partycypować w remoncie drogi Ogartowo – Kocury. Opowiedział się za utrzymaniem w 2009 r. zapisu             o rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Połczynie Zdroju, bez względu na to czy szkoły będą połączone czy nie.

            Henryk Klaman - wnioskował o skreślenie planowanego w 2009 r. zakupu lokalu użytkowego „Madison” za sumę 600 tys. zł i w roku 2010 remontu tego lokalu za kwotę 200 tys. zł.

            Kazimierz Tutur – dodał, że w inwestycjach na lata 2011 – 2020 planuje się rozbudowę budynku Starostwa przy ul. Mieszka I za kwotę 6.093.900 zł.

Proponował ująć w planie na 2009 r. przebudowę skrzyżowania ulicy Kombatantów Polskich z ul. Wojska Poleskiego przy Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie.

Ponadto pytał dlaczego budynek przy ul. Świerczewskiego w Połczynie Zdroju nie został przekazany Domowi Wczasów Dziecięcych.

            Paweł Rydz – w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym całkowicie pominięty został wyłączony z eksploatacji budynek przy szpitalu. Aktualnie jest plac                  z pustostanem, w którym można zorganizować działalność leczniczą, która będzie na siebie zarabiać.

Planowany remont szpitalu w 2011 przy obecnym stanie technicznym nie daje żadnych szans na jego funkcjonowanie po roku 2012.

            Wnioskował, aby przyjąć na rok 2009 opracowanie planów w zakresie remontów i rozbudowy szpitala Powiatowego.

Rozpoczęcie remontu rozpocząć w  2010 r. i kontynuować w latach następnych.

            Józef Pietraszek – pytał czy do planu będzie można wprowadzić zmiany. Przecież mamy wykonane dokumentacje techniczne na remonty dróg, ponieśliśmy juz na nie określone wydatki np. droga Sława – Rąbino, skrzyżowanie ulic koło Policji w Świdwinie.

Pytał jakie wnioski finansowe zostały odrzucone.

            Henryk Klaman – poparł budowę ronda na skrzyżowaniu ulic, o którym mówił radny Kazimierz Tutur. W godzinach szczytu jest bardzo trudno z ulicy Wojska Polskiego wjechać na posesję przy ul. Kombatantów Polskich gdzie mieści się gimnazjum.

            Józef Pietraszek – wypowiedział się przeciwko kupnie lokalu za 600 tys. zł co wiąże się dodatkowo z wydatkami na jego remont kosztem ok. 400 tys. zł.

Opowiedział się za ujęciem w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym budowy ścieżki rowerowej do Połczyna Zdroju.

 

            Mieczysław Patyk – zastanawiał się skąd weźmiemy pieniądze                        na realizację zgłoszonych zadań inwestycyjnych.

Poparł stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie zakupu lokalu użytkowego.

            Henryk Klaman – zapytał skąd wyszła inicjatywa zakupu lokalu.                    Czy w dobie kryzysu, braku środków finansowych na realizację zadań własnych powiatu zakup lokalu możemy traktować jako zakup niezbędny.

W Świdwinie możemy korzystać, jak to miało miejsce w przeszłości, z sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim i Zamku Świdwińskim.

            Kazimierz Tutur – uważał, że powinniśmy stawiać na inwestycje, które służą mieszkańcom,  przynoszą zysk i dochód.

            Starosta Mirosław Majka – odpowiadając na wnioski i wypowiedzi radnych stwierdził, że Wieloletni Plan Inwestycyjny jest materią żywą. Z chwilą pojawienia się nowych możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych będziemy z nich korzystać, dokonując stosownych zmian.

O zamiarze sprzedaży lokalu poinformowani zostaliśmy przez osobę trzecią. Sprawa odkupienia lokalu nie jest sprawą nową. Pan Kiszka z grzeczności zaoferował nam jako sąsiadowi kupno lokalu za kwotę 600 tys. zł.

Sala gimnastyczna przy LO w Połczynie-Zdroju została przesunięta o rok                          ze względu na odłożenie restrukturyzacji połczyńskich szkół, podobnie budynek przy ul. Świerczewskiego.

Do końca roku dyrektor Żukowski we współpracy z nami opracuje, bez względu  na decyzję rządową, plan przeprowadzenia remontu szpitala. Wyraził przekonanie, że w tej kadencji padną wiążące decyzje dot. formuły funkcjonowania szpitali w Polsce.

Nawiązując do ścieżki rowerowej stwierdził, że Gmina Świdwin nie jest zainteresowana jej budową. Dodatkowo poinformował, że został przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego projekt strategii rozwoju sektora transportu do roku 2020, który zakłada możliwości wznawiania kursowania pociągów na trasie Świdwin - Połczyn-Zdrój. Wznowienie kursowania pociągów spowodowałoby zagospodarowanie obiektów dworcowo – przystankowych.

            Końcowo wniósł o poddanie pod głosowanie Wysokiej Rady, bez poprawek projektu uchwały w wersji przyjętej przez Zarząd Powiatu.

            Janusz Podpora – stwierdził, że argumenty Starosty go nie przekonały. Budowa sali gimnastycznej przy LO jest z myślą o dwóch szkołach, funkcjonujących po sąsiedzku. I nie ma związku z nową siecią szkół. Podtrzymał wniosek  o rozpoczęcie infrastruktury sportowej w 2009 r.

            Józef Pietraszek – nawiązując do pomysłu wznowienia linii kolejowej poinformował, że w przeszłości uczestniczył w spotkaniu w tej sprawie. Podnoszono ogromne nakłady a są to budowa torów kolejowych, 1 km kosztuje milion zł, zakup taboru kolejowego plus coroczna eksploatacja to ogromne pieniądze. Na spotkaniu w Połczynie-Zdroju nie przekonano nas, że kuracjusze będą masowo przyjeżdżać na kuracje, rezygnując z samochodu.

 

            Przewodniczący Rady stwierdził, że radni Henryk Klaman, Józef Pietraszek, Paweł Rydz, Janusz Podpora zgłosili poprawki, natomiast Starosta wnosi o przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w wersji przedłożonej przez Zarząd Powiatu.

W tej sytuacji Przewodniczący Rady po konsultacji z radcą prawnym postanowił poddać pod głosowanie projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zgodnie             z wnioskiem Starosty.

W przypadku jego odrzucenia każda zgłoszona poprawka będzie oddzielnie głosowana.

            W wyniku przeprowadzonego głosowania nad projektem Wieloletnie Planu Inwestycyjnego zgodnie z wnioskiem Starosty  9 radnych opowiedziało się za jego przyjęciem, 3 radnych było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się w głosowaniu.

 

            Przewodniczący stwierdził, że w związku z wynikiem głosowania, głosowanie nad poprawką jest bezzasadne.

 

            W czasie zarządzonej przerwy ze względu na pilne obowiązki służbowe             za zgoda Przewodniczącego Rady obrady sesji opuścił radny Paweł Rydz.

 

            Następnie Przewodniczący Rady wznawiając obrady sesji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała  Nr XXIII/108/08 w prawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego” została podjęta pozytywnie, za uchwałą głosowało 9 radnych, 4 było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się w głosowaniu.

 

   Skarbik Powiatu Lucyna Miętek przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 poinformowała, że zwiększenie dochodów o kwotę (per saldo)  462.706 zł nastąpiło na skutek:

1.Zwiększenia dochodów o kwotę 816.098 zł  z tytułu wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa              na  finansowanie gospodarki leśnej w powiecie w kwocie 117.858 zł ; otrzymanie  dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów              w kwocie 24.382 zł; zwiększenia dochodów, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych o kwotę  197.246 zł (Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie - 13.000 zł, Zespół Szkół   w Połczynie Zdroju – 14.298 zł ,

DPS Krzecko – 48.000 zł , DPS Modrzewiec- 60.000 zł,  Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie – 1.948 zł , Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju -                60.000 zł );  zwiększenia planu dochodów w dziale   gospodarka gruntami                             i nieruchomościami  o kwotę 66.000 zł, w Starostwie  Powiatowym o kwotę 102.360 zł . Na skutek zmiany kwot dotacji rozwojowych na finansowanie projektów POKL  po stronie zwiększenia (dotacje rozwojowe) w kwocie    308.252 zł,

2.  po stronie  zmniejszenia kwota  353.392 zł -dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień            między jst.

Zwiększenie wydatków o kwotę ( per saldo ) 549.047 zł  nastąpiło na skutek :

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 990.667 zł  - na finansowanie Gospodarki leśnej w wysokości 118.418zł;  zwiększenie wydatków jednostek organizacyjnych                na skutek wyższych dochodów -  197.246 zł; w Starostwie Powiatowym - zwiększenie wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakupy klimatyzatorów i przełącznika dla potrzeb  systemu telefonii internetowej                   w wysokości 10.000 zł;  oraz  na udzielenie gminnie wiejskiej  (Gmina Sławoborze) dotacji na wyposażenie hali sportowej    w wysokości  60.000 zł. Dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół w Połczynie Zdroju o kwotę 182.168 zł, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju o kwotę 83.000 zł. Dofinansowanie bieżącej działalności POWS ”Dzieciowisko”                      w Świdwinie w wysokości 16.000 zł. Zmiana kwot wydatków na realizację programów POKL (na wniosek koordynatorów) po stronie zwiększonych wydatków  w wysokości 323.835 zł ,

3. Po stronie zmniejszonych wydatków o kwotę 368.975 zł – (per saldo niższe wydatki  na finansowanie projektów o 45.140 zł). Zmniejszenie planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie o kwotę 22.645 zł  z powodu niższego kosztu inwestycji drogowej. Sfinansowanie zwiększonych wydatków rezerwą budżetową  w wysokości   50.000zł  (zmniejszenie rezerwy).

 

Dyskusja:

 

            Danuta Malitowska – przypomniała, że głosami Wysokiej Rady                      na doposażenie sali gimnastycznej w Lekowie przyznaliśmy dotacje w kwocie            40 tys. zł. Wnioskowała  o przyznanie dotacji na podobnym poziomie. Argument, że wybudowano salę gimnastyczną za większe pieniądze nie jest argumentem przekonującym.

Chciałaby uczciwie spojrzeć w oczy bez wstydu radnym Ryszardowi Miedzikowi                            i Mieczysławowi Patykowi.

            Ryszard Miedzik – zapewnił, że nie będzie miał żalu jeśli Rada przyzna na wyposażenie sali w Sławoborzu 60 tys. zł zgodnie z propozycją Zarządu Powiatu, umówiliśmy się, że każdy następny wniosek będziemy rozpatrywać indywidualnie.

            Ryszard Rozwadowski – nie podzielił opinii, że dotacją 60 tys. zł                      to nieuczciwość w stosunku do Gminy Świdwin. Budowa sal w naszym powiecie to proces ciągły i wspieranie tego procesu jest ze wszech miar rzeczą pożyteczną. Apelował, przytaczając argumenty o przyznanie dotacji w kwocie 60 tys. zł.

            Jerzy Jacewicz – pytał czy Burmistrz Połczyna - Zdroju zwróciła                     się   o podobne dofinansowanie hali sportowej.

 

            Starosta poinformował, że wpłynął wniosek od pani Burmistrz                        bez określonej kwoty dofinansowania.

                        Henryk Klaman – poinformował, że komisja edukacji na swych posiedzeniach dwukrotnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek wójta Gminy Sławoborze aby na wyposażenie sali gimnastycznej przeznaczyć kwotę 40 tys. zł.

Nie ma informacji od Starosty jakie jest w tym zakresie stanowisko Zarządu Powiatu mimo przesłanych wniosków komisji na piśmie. Nadal podtrzymuje stanowisko komisji o wysokości dofinansowania, gdyż przedstawione argumenty nie są przekonujące. Utrzymanie równej kwoty zmobilizuje samorządy                     do przyspieszenia prac budowlanych.

            Janusz Podpora – powinniśmy wszystkie samorządy w powicie traktować równo. Jeśli przyznamy 60 tys. zł dla Sławoborza to powinniśmy dołożyć                       20 tys. zł dla Gminy Świdwin.

            Kazimierz Kławsiuć –opowiedział się za równą kwotą dla wszystkich  samorządów w wysokości 60 tys. zł.

            Danuta Malitowska  - ponowiła swój wniosek, aby wspierać jednakową kwotą. Jednakowa kwota top 40 tys. zł dla każdej gminy, która wybuduje salę gimnastyczną.

 

            Przewodniczący Rady zwracając się do radnych o aprobatę zaproponował poddać pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącej Rady Danuty Malitowskiej, aby w załączniku nr 2 do uchwały w dziale 750 Administracja Publiczna w § 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. proponowana przez Zarząd Powiatu kwotę 60 tys. zł zmienić na kwotę 40 tys. zł.

 

            W wyniku głosowania za wnioskiem opowiedziało się 6 radnych, 7 głosowało przeciwko wnioskowi, 1 radny wstrzymał się w głosowaniu.

 

            Danuta Malitowska – stwierdziła, że spodziewała się wyniku głosowania, gdyż już przed sesją podobne głosy zostały policzone.

            Ryszard Rozwadowski – oświadczył, że rozmawiał z radnymi w trosce              o młodzież i społeczeństwo Gminy Sławoborze w imieniu którego składa podziękowania kolegom radnym.

 

            Przewodniczący Rady stwierdził, że w głosowaniu wniosek został odrzucony i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedłożonej przez Zarząd Powiatu.

 

Uchwała Nr XXIII/109/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/04 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Świdwińskiego” została podjęta pozytywnie, 9 głosami za uchwałą przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym

 

            Krystyna Wojnicka – przedstawiając projekt uchwały w sprawie podjęcia w 2009 r. zobowiązania finansowego w związku z realizacją inwestycji                     na drogach powiatowych w Gminie Połczyn-Zdrój i Gminie Świdwin poinformowała, że potrzeba zabezpieczenia środków jest związana z możliwością ubieganie się o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych             na inwestycje drogowe w powiecie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Konieczność prawnego i finansowego zabezpieczenia inwestycji w formie uchwały intencyjnej wynika z wytycznych              do programu.

 

Dyskusja:

 

            Jerzy Jacewicz – pytał czy droga na remontowanym odcinku będzie poszerzona a pobocza zostaną uregulowane.

            Dyrektor Bogdan Wojnicki poinformował, że przebudowa z poszerzeniem tej drogi planowane jest na lata późniejsze. Natomiast pobocza są dobrze utrzymane.

 

Uchwała Nr XXIII/110/08 w sprawie zgody na podjęcie w roku 2009 zobowiązania finansowego w związku z realizacją inwestycji:

- „Uszczelnienie i poprawa szorstkości nawierzchni drogi powiatowej nr 1095Z 

   oraz

- „Wyrównanie i poprawa szorstkości nawierzchni drogi powiatowej nr 1069Z  na odcinku Osowo – Stary Przybysław została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 14 radnych.

 

            Kolejną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy na współfinansowanie przedstawiła Krystyna Wojnicka która poinformowała, że na podstawie zawartego porozumienia Powiat Świdwiński podjął zobowiązanie                                  o zabezpieczeniu w formie dotacji kwoty na realizację inwestycji opisanej                   w uchwale. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego            na drogach gminnych  znajdujących się na terenie Powiatu Świdwińskiego, możliwe jest pozyskanie dotacji  na inwestycje na przebudowę drogi w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja:

 

            Józef Pietraszek – pytał czy gminy partnerskie podjęły podobne uchwały.

 

            Starosta potwierdził, że obie gminy podjęły stosowne uchwały.

 

Uchwała Nr XXIII/111/08 w sprawie udzielenia pomocy na współfinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Zdrojowej i Parkowej w Połczynie –Zdroju dla poprawy sieci powiązań dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz zwiększenia bezpieczeństwa w strefie uzdrowiskowej i gospodarczym centrum miasta” została podjęta głosami 13 radnych przy jednym wstrzymującym.

 

            Józef Pietraszek – pytał czy my politycznie nie czujemy się zdegradowani. Z naszym środowiskiem nikt się nie liczy. Mieszkańcy powinni wyciągnąć wnioski w najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych.

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

            Starosta odpowiadając na interpelacje radnego Józefa Pietraszka dodał          do wcześniejszej wypowiedzi, ze gmina Łobez prowadzi wstępne prace dot. przygotowania ścieżki rowerowej na trasie Łobez – Świdwin – Bierzwnica.

            Nie miał żadnego wpływu na obsadę stanowisk kierowniczych w agencjach rolniczych w Świdwinie.

            Sprawę opuszczonych obiektów kolejowych w Połczynie-Zdroju przekazał dla Inspektora Nadzoru Budowlanego, oczekuje informacji w powyższej sprawie.

            Sprawa siedziby prokuratury była przedmiotem kilku wystąpień                       do Ministra Sprawiedliwości i należy ją traktować ostatecznie, negatywnie.

 

7. Wolne wnioski.

 

            Henryk Klaman – zauważył, że w uroczystej sesji nie uczestniczył radny Ryszard Rozwadowski. Nie otrzymał dzisiaj okazjonalnego podziękowania, czyżby był pominięty bądź ukarany?

 

            Przewodniczący Rady wyjaśnił, że podziękowania panu Ryszardowi Rozwadowskiemu zostały przekazane i wręczone na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 

            Przewodniczący Rady poinformował, że przekazał radnym na piśmie uwagi Urzędu Skarbowego dot. poprawnego wypełnienia przez radnych oświadczeń majątkowych za rok 2007.

Prosił, aby te uwagi potraktować z życzliwością sporządzając następne oświadczenia.

            Zwrócił się następnie do radnych z zapytaniem czy istniałaby możliwość przyspieszenia prac w komisjach nad projektem budżetu powiatu na rok 2009 r.            i zwołania sesji budżetowej na dzień 18 grudnia b.r.

            Po krótkiej konsultacji i wymianie opinii radni w większości przychylili            się do sugestii przewodniczącego.

 

            Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja Rady Powiatu zostanie zwołana na dzień 18 grudnia 2008 r.

 

8. Zakończenie obrad sesji.

 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął o godz. 17.00 obrady 23 sesji Rady Powiatu w Świdwinie.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

     Protokołował                                                                               Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                                              Kazimierz Szafrański