Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXIV/08 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej dnia 18 grudnia 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr XXIV/08

 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej  dnia 18 grudnia  2008  r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 


1. Otwarcie sesji


            Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański otwierając obrady 24 sesji Rady Powiatu w Świdwinie, powitał radnych, członków Zarządu Powiatu                   ze Starostą Mirosławem Majką, kierowników jednostek oraz pozostałych  uczestników sesji.

 

            Po otwarciu Przewodniczący poprosił wiceprzewodniczących rady: Danutę Malitowską i Jerzego Jacewicza o rozdanie opłatka i przypomniał                    o tradycji chrześcijańskiej związanej z narodzinami Dzieciątka Jezus.                     Dla pamięci wydarzeń, kiedy nasi przodkowie za wiarę chrześcijańską oddawali krew i życie, dzisiaj składamy sobie życzenia świąteczne. Życzył Wysokiej Radzie                  i Drogim Gościom a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom Powiatu Świdwińskiego Wszystkiego Najlepszego w życiu osobistym i  rodzinnym, pogody ducha.

 

Życzył, w życiu publicznym szczególnie Radzie Powiatu, wszystkim samorządowcom, abyśmy każdorazowo kiedy kończymy sesję mieli satysfakcję dobrze spełnionego publicznego obowiązku.

 

            Po podzieleniem się opłatkiem i złożeniem życzeń Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Adamowi Malince – Prezesowi Zarządu Związku Inwalidów Wojennych w Świdwinie, który uhonorował Starostę Mirosława Majkę odznaką za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych następnie na ręce Przewodniczącego Rady i Starosty Prezes Związku przekazał  z okazji Jubileuszu X – lecia samorządu podziękowania od tych, co własną krwią – swego czasu – pieczętowali patriotyzm, co własnym potem odbudowywali z ruin nasz gród            nad Regą wraz z gratulacjami i najlepszymi życzeniami, satysfakcji                           z pięknej pracy społecznej – w następnych dziesięcioleciach na rzecz Ziemi Świdwińskiej  i Jej zacnych mieszkańców.

 

            Przystępując do realizacji obrad Przewodniczący Rady i Starosta podziękowali za wyróżnienie, deklarując dalszą pomoc na rzecz Oddziału Związku Inwalidów Wojennych.


            Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji bierze udział 16 radnych, nieobecny radny Mieczysław Patyk. Obrady sesji są prawomocne.

 

2. Sprawy regulaminowe.


            Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, do którego                nie zgłoszono zmian:

 

1. Otwarcie sesji

 

2. Sprawy regulaminowe:

 

?         stwierdzenie quorum,

 

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.   

 

5. Przyjęcie budżetu powiatu na rok 2009:

 
  • opinia Komisji Budżetu, Rozwoju i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • uchwała RIO o projekcie budżetu i prognozie kwoty długu publicznego Powiatu Świdwińskiego na rok 2009,
  • uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na rok 2009.
 

6 Podjęcie uchwały w sprawie:

 

·         zmiany Uchwały Nr XII/59/07 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok.

 

·         udzielenia dotacji na doposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych                w Sławoborzu

 

·         wykazu wydatków budżetu powiatu, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

8. Wolne wnioski.

 

9. Zakończenie obrad sesji.


            Następnie poinformował, że radny Henryk Klaman zgłosił uwagę do treści protokołu z obrad poprzedniej sesji. Zmiana treści wypowiedzi radnego na sesji została uwzględniona w protokole. Innych uwag nie zgłoszono. W tej sytuacji Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie.

 
 

3. Interpelacje i zapytania radnych


            Józef Pietraszek – prosił o informację na jakim etapie jest realizacja programu Wrota Parsęty, z którego wycofało się miasto Świdwin.

 

Ponadto pytał czy Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami               w Wardyniu Górnym wyszło z problemów finansowych.

 

            Jacek Firmanty – zapytał czy posiadamy odpowiednio przygotowane pomieszczenia dla osób bezdomnych na wypadek nieprzewidzianych ataków zimy.

 

            Starosta Mirosław Majka - odpowiadając na pytanie radnego Kazimierza Tutura zadane na posiedzeniu komisji budżetowej, poinformował, że w celu zintegrowania działań powiatowych służb, straży, inspekcji na rzecz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu w okresie zimy zostały podjęte stosowne przedsięwzięcia:

 

            W dniu 21 listopada b.r. odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                     i Porządku Publicznego w celu dokonania oceny gotowości powiatowych służb, inspekcji i Starostwa do minimalizowania zagrożeń związanych z warunkami zimowymi, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia przerw                  w dostawie energii elektrycznej.

 

             Zostały omówione możliwości jednostek organizacyjnych Starostwa pod kątem zabezpieczenia miejsc noclegowych i możliwości żywieniowych                       w sytuacjach kryzysowych związanych z typowymi zagrożeniami w okresie zimowym.

 

             Powiatowy Zarząd Dróg i Urzędy Gmin opracowały Plan technicznego zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych.

 

             W następstwie intensywnych opadów śniegu – wypracowano procedury postępowania na wypadek uruchomienia pojazdów na drogach.

 

             Zaktualizowano procedury monitorowania oraz ostrzegania                                 i alarmowania ludności o możliwości wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych.

 

             Mieszkańcy powiatu zostali poinformowani o zasadach zapobiegania zakażeniom wywołanych przez meningokoki oraz postępowania w sytuacji wystąpienia zakażenia.

 

             Trwa przegląd stanu przepustów drogowych i innych elementów infrastruktury hydrotechnicznej – gwarantujących odprowadzenie wód pośniegowych.

 

            Opracowano bazę danych:

 

- noclegów i żywienia zbiorowego;

 

- stanu wyposażenia w agregaty prądotwórcze budynków użyteczności publicznej, przedsiębiorstw i placówek usługowo- handlowych;

 

- zapotrzebowania na agregaty prądotwórcze urzędów, obiektów użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, placówek usługowo – handlowych mających wpływ na funkcjonowanie powiatu oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców.

 

            Mariusz Olszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego -poinformował, że sprawę zabezpieczenia obiektów pokolejowych w Połczynie-Zdroju przekazał do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie  z właściwością.

 

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.        


            Starosta Mirosław Majka – przedstawiając Informacje z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym poinformował, że od sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 20 listopada 2008 r., Zarząd Powiatu odbył                           3 posiedzenia na których podjęto trzy uchwały.

 

Dwie z nich dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania.

 

            Uchwałą Nr 68/95/08 z dnia 25 listopada 2008 r. Zarząd zwiększył dochody   i wydatki budżetu powiatu o kwotę 434.155 zł.

 

W szczególności dochody i wydatki zwiększono o 392.330 zł po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na zapłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za

 

 bezrobotnych - w ramach zadań zleconych i wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie.

 

W edukacyjnej opiece wychowawczej 29.088 zł przekazano dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Połczynie - Zdroju i Świdwinie                             na doposażenie w sprzęt i oprogramowanie.

 

Na mocy tej uchwały Zarząd  zdecydował przenieść.

 

planowane wydatki w ogólnej kwocie 126.731 zł, w tym w Nadzorze Budowlanym, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - na świadczenia społeczne,                    w gospodarce nieruchomościami, w administracji                       i bezpieczeństwie publicznym.

 

            Uchwałą nr 69/97/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. Zarząd zwiększył dochody budżetu powiatu o kwotę 885.100 zł w dziale pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dla Domów Pomocy Społecznej w Krzecku                      i w Modrzewcu.

 

Jednocześnie Zarząd zwiększył wydatki  o 940 tys. zł, z czego 885.100 zł przekazał do DPS –ów: w Krzecku  175.611 zł i  Modrzewcu 709.489 zł                 na remonty, wyposażenie i wynagrodzenia.

 

O 50 tys. zł zwiększono wydatki na zakup usług przez Starostwo (zakup tablic rejestracyjnych pojazdów samochodów dla Wydziału Komunikacji).

 

O 2.800 zł zwiększono wydatki na dokształcanie nauczycieli, a o 3.000 zł - wydatki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świdwinie na zakup materiałów i wyposażenia.

 

            Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2008 r. zamyka się kwotami:

 

dochody w kwocie - 47.274.135 zł,

 

wydatki w kwocie -  50.629.544 zł,

 

deficyt budżetowy w kwocie- 3.355.409 zł.

 

Zarząd Powiatu podczas posiedzenia w dniu 25 listopada analizował opracowany przez panią Dyrektor  Placówki Opiekuńczo, Wychowawczą-Socjalizacyjną „ Dzieciowisko” Annę Sieniakowską program naprawczy.

 

Celem zatwierdzonego programu jest przygotowanie placówki do wymogów przepisów prawa oraz dążenie do stworzenia placówki wielofunkcyjnej.         

 

W związku z opracowanym planem naprawczym placówki Opiekuńczo, Wychowawczej, Socjalizacyjnej „ Dzieciowisko”, Zarząd podjął  uchwałę                   o zatwierdzenia tego programu.

 

Program naprawczy przewiduje między innymi: utworzenie oddziału wsparcia dziennego, przewidzianego dla 20 wychowanków, uruchomienie świetlicy sportowo terapeutycznej, zorganizowanie placu zabaw.

 

Opracowany program naprawczy umożliwi możliwość starania                          się o dofinansowanie działań ze środków Wojewody i Ministerstwa Pracy                      i Polityki Społecznej.

 

Zarząd Powiatu zapoznał się informacją dotyczącą sytuacji finansowej                        i organizacyjnej Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki odpadami                  w Wardyniu Górnym, ktorą przedstawiła pani Prezes Jolanta Jabłońska - Wojciul, w związku  z wnioskiem jaki wpłynął do Zarządu w sprawie poręczenie przez Powiat Świdwiński kredytu obrotowego na rachunku bieżącym w kwocie                 100 tys.zł. 

 

Sytuacja przedsiębiorstwa jest trudna, a przy tak niskim kapitale zakładowym przedsiębiorstwo nie ma szans uzyskania kredytu. Pani Prezes wystąpiła                     do wszystkich udziałowców z propozycją podwyższenia kapitału zakładowego             jak  również z prośbą o poręczenie kredytu.

 

Uzgodniono , że sytuacja Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym będzie przedmiotem Zgromadzenia Wspólników.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 lutego 2008 r.                    w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności           za posiłki, Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie podjął decyzję o zwolnieniu z opłat za wyżywienie 24 uczniów.       

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

Do Wojewody wpłynęło 109 projektów na łączna kwotę dofinansowania

 

143 mln zł ( do podziału było 62,5 mln zł)

 

Zarząd Powiatu zgłosił dwa wnioski , pierwszy dotyczył wyrównania i poprawy szorstkości nawierzchni drogi powiatowej 1069Z Osowo- Stary Przybysław

 

drugi projekt dotyczył uszczelniania i poprawy szorstkości nawierzchni drogi 1095Z Ogartowo - Kocury.

 

Nasze projekty uzyskały po 55 punktów, na liście rankingowej  i zajęły 26 i 27 miejsce i nie uzyskały dofinansowania. Do dofinansowania komisja zakwalifikowała pierwszych 14 wniosków.

 

Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. Zarząd uzgodnił,             że do sprawy inwestycji na naszych drogach powróci po zapoznaniu                           się z opublikowaną listą projektów.

 

W dniu dzisiejszym i jutrzejszym w naszym powiecie odbywa się Wojewódzka Narada Państwowych i Granicznych Inspektorów Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwsza część tej konferencji odbyła się w Starostwie.

 

            Zarząd omówił projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji oraz rozpatrzył wnioski finansowe. 

 

5. Przyjęcie budżetu powiatu na rok 2009.

 

            Kazimierz Tutur – przewodniczący komisji przedstawił opinie Komisji Budżetu, Rozwoju i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia  komisji właściwej              ds. budżetu stanowi wymóg formalno prawny przyjęcia uchwały budżetowej. Komisja w zasadzie wydając takową opinię jest w pełni autonomiczna i nie musi kierować się stanowiskiem pozostałych komisji rady. Niemniej jednak uwzględnienie postulatów, opinii, głosowań i przemyśleń wszystkich radnych jest nie tylko dobrym obyczajem, ale pozwala opinii tej nadać szersze znaczenie – opinii komisji budżetowej wydanej w imieniu całej rady.

 

Tu ze smutkiem stwierdzić mi wypada, że, zgodnie z posiadanymi informacjami, żadna z komisji nie przyjęła oficjalnego stanowiska w sprawie uchwały budżetowej, mimo niewątpliwie gorącej dyskusji nad poszczególnymi jej zapisami. Zastanawiający jest fakt, że również członkowie zarządu biorący udział w pracach poszczególnych komisji zachowali się biernie i nie zabiegali                        o uzyskanie oficjalnej opinii poszczególnych komisji w drodze głosowania.

 

Po trosze odnosi się wrażenie, że jesteśmy już zmęczeni, że zagubiona została idea współuczestnictwa w kształtowaniu wizji rozwojowych naszego powiatu, bo przecież budżet jest nie tylko najważniejszym narzędziem,                         ale  jednocześnie płaszczyzną takich działań. Jestem przekonany,  że od początku sygnalizowany  zbyt mały udział komisji na etapie tworzenia budżetu, sztywne stanowisko zarządu dotyczące ewentualnych autopoprawek stwarza wrażenie,            że oto zarząd w 5-cio osobowym składzie jest nieomylny, omnipotentny                           i podejmujący jedynie słuszne decyzje, a rada powinna w zasadzie poprzestawać na akceptowaniu przedstawianych dokumentów. Łatwy i wygodny to sposób              na zarządzanie powiatem, szczególnie przy posiadaniu stabilnej większości                 w radzie, ale prowadzący także do przejmowania pełnej odpowiedzialności               za ewentualne błędy decyzyjne, za nie osiąganie zakreślonych celów.

 

Prognozowane  na 2009 rok dochody budżetu powiatu stanowią kwotę 48.807.820 zł. , tworzą je poniższe źródła:

 

1)        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 6.958.800 zł (14,26 % dochodów budżetu na 2009 rok),

 

      w tym:

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

 

  administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami realizowane

 

  przez powiat – 4.668.300 zł (67,08 % dotacji),

 

 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  bieżących       

 

   zadań własnych powiatu – 2.290.000 zł  (32,91 % dotacji),

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

 

   realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami   

 

   administracji rządowej – 500 zł  (0,01 %  dotacji),

 

2)        dotacje z funduszy rozwojowych (na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS)  -  616.797 zł  (1,26 % dochodów ogółem),

 

3)        dotacje  na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami     samorządu terytorialnego  - 100.328 zł  (0,21 % dochodów),

 

4)        dochody na inwestycje  finansowane Funduszami Norweskimi  325.000zł  (0,67 % dochodów budżetu),

 

5)        dochody z funduszy celowych  - 640.800 zł  (1,31 % dochodów),

 

6)        dochody pozyskane z innych źródeł  - 1.838.640 zł  (3,77 % dochodów),

 

7)        subwencje ogólne – 28.140.036 zł  (57,65  % dochodów ogółem),

 

      w tym:

 

      - część oświatowa   -  19.444.454 zł  (69,10 % subwencji ogólnej),

 

      - część wyrównawcza    -  6.745.768 zł  (23,97 % subwencji ogólnej ,

 

        z tego:

 

        kwota podstawowa        -   2.777.103 zł,

 

        kwota uzupełniająca      -   3.968.665 zł,

 

      - część równoważąca      -  1.949.814 zł , (6,93 % subwencji ogólnej),

 

8)  dochody własne – 10.187.419 zł  (20,87  % dochodów powiatu), w tym:

 

·        udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)  -4.479.920 zł  (43,98 %  dochodów własnych),

 

·        udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)  - 90.000 zł (0,88% dochodów własnych),

 

·        dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne  5.617.499zł (55,14 % dochodów własnych).

 

Zaplanowane  dochody w kwocie 48.807.820 zł to:

 

1) Dochody majątkowe które wynoszą 3.575.782 zł (stanowią 7,33% dochodów ogólnych), z tego:

 

-        dochody ze sprzedaży  majątku powiatu – 1.520.000 zł,

 

-        dochody otrzymane z Funduszy Norweskich – 325.000 zł,

 

-        dotacje z budżetu państwa na zadania  zlecone – 10.000 zł,

 

-        dochody do pozyskania z innych źródeł – 1.720.782 zł

 

(na dofinansowanie inwestycji drogowych – „schetynówki” 774.710 zł,               na współfinansowanie w 40 % „solarów „ Fundusze Niemieckie 621.072 zł, na dofinansowanie remontu dachu w DPS Modziewiec – dotacja z UW –325.000 zł).

 

2)  Dochody bieżące  45.232.038 zł,  kształtują  je poniższe  źródła:

 

-        subwencje ogólne  28.140.036 zł  co stanowi  62,21 % dochodów bieżących,

 

-        dotacje (z budżetu państwa, funduszy celowych, na porozumienia) 7.807.786 zł – co stanowi 17,26 % dochodów bieżących,

 

-        dochody z budżetu EFS – 616.797 tj. – 1,36 % dochodów,

 

-        dochody własne powiatu 8.667.419 zł i stanowią one 19,17 % dochodów bieżących.

 

Dochody własne powiatu to: dochody realizowane przez jednostki organizacyjne jak i samo Starostwo, które  zaplanowano w wysokości 4.097.499 zł,  co stanowi 47,27 % dochodów własnych (bieżących)  oraz

 

dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego                od osób fizycznych i osób prawnych, które zaplanowano w kwocie 4.569.920zł, co stanowi 52,73 %  dochodów własnych.

 

Zaplanowane dochody na 2009 rok są wyższe, niż planowane dochody roku 2008  o  kwotę 6.725.849 zł.

 

            Zaplanowane wydatki na 2009 rok wynoszą 50.040.602 zł i są wyższe                niż wydatki planowane na 2008 rok o kwotę  6.194.326 zł.

 

 Zaplanowaną kwotę wydatków przeznaczono na :

 

- finansowanie realizacji  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  w kwocie 4.668.300 zł to jest w wysokości otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa,

 

- finansowanie realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.699 zł,

 

 - na wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej w kwocie 500 zł - tj w wysokości otrzymanej dotacji.

 

            Wydatki  i zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji wynoszą 7.952.472 zł  i stanowią 15,89 % wydatków ogółem. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano             na kwotę 53.600zł, i na wydatki inwestycyjne kwotę 7.898.872 zł.                   Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych  współfinansowana będzie  środkami pozyskanymi do budżetu w wysokości  1.720.782 zł:

 

-                ze środków Funduszy Niemieckich   621.072 zł; 

 

-                ze środków Funduszy Rządowych („schetynówek”)  774.710 zł;

 

-                ze środków Urzędu Wojewódzkiego ( dotacji)  325.000 zł.

 

Środki powiatu  zaangażowane w wydatki inwestycyjne  będą stanowiły kwotę 6.178.090 zł:

 

-                finansowanie inwestycji drogowej 774.710 zł;

 

-                finansowanie „Solarów” 931.609 zł;

 

-                finansowanie rozbudowy budynku ZSzP w Świdwinie  3.546.771 zł;

 

-                finansowane remontu dachu w DPS w Modrzewcu  325.000 zł;

 

-        nabycie lokalu użytkowego ( Sali) przy ul. Mieszka I 17a 600.000 zł.

 

 

 

Zaplanowane wydatki bieżące powiatu w 2009 roku  stanowią kwotę 42.088.130zł.

 

Na działalność Oświaty i wychowania wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą  przeznaczono kwotę 19.978.496 zł, co stanowi 47,47 % bieżących wydatków  powiatu,

 

wydatki na Pomoc społeczną wyniosą 6.911.048 zł tj. 16,42 % wydatków,  Administracja publiczna  4.889.530 zł – 11,62 %, Bezpieczeństwo publiczne 2.730.600 zł – 6,49 %.

 

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 2.460.200 zł – 5,85 %, Transport i łączność 1.694.280 zł  - 4,02 %, Ochrona Zdrowia 1.364.000 zł – 3,24 %, Rozliczenia różne (rezerwy budżetowe) 298.143 zł – 0,71 %, Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  wyniosą  668.075 zł tj. 1,59 % wydatków,              na dział Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 498.500 zł  tj. 1,18% wydatków a na Działalność usługową 349.500 zł  tj. 0,83 %.                        Na pozostałe działy tj. : Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Kultura fizyczna                      i sport, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki - przeznaczono kwotę 245.758 zł co stanowi 0,58 % wydatków bieżących.

 
            W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2009 rok zamyka się deficytem budżetowym  w wysokości  1.232.782 zł.
 

Finansowanie  planowanego deficytu.

 

1. Przychody w wysokości  2.940.000 zł:

 

-        planowane zaciągnięcie kredytu w 2009 r. w wysokości 930.000 zł                     na finansowanie inwestycji - „Solary”(w części 60 % udziału środków własnych), pod warunkiem otrzymania środków pomocowych pochodzących z Funduszy Niemieckich;

 

-        uruchomienie zaciągniętego kredytu z 2008 roku w wysokości 2.010.000 zł na kontynuację inwestycji – Rozbudowa i remont budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie.

 

2. Rozchody w kwocie  1.707.218 zł :

 

-        spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  20.087 zł:

 

-        spłata kredytów  w wysokości  1.196.449 zł:    

 

a)      zaciągniętego w 2006 roku w  Banku PKO SA na kwotę 2.280.000 zł - rata spłaty w 2009r - 570.000zł,                                                

 

 b)     zaciągniętego w 2008 roku w kwocie 1.654.148 zł w Banku Nordea - rata spłaty w 2009 r.   316.449 zł ,

 

 c)      zaciągniętego w  2008 roku w Banku Ochrony Środowiska na kwotę

 

        930.000 zł -  rata spłaty w 2009 roku  310.000 zł .  

 

-        spłata pożyczki w wysokości 490.682 zł zaciągniętej w BOŚ w 2007 roku   na kwotę 3.282.759 zł  na prefinansowanie inwestycji współfinansowanej Funduszami Norweskimi -   rata spłaty w 2009 roku  490.682 zł.    

 

            Lista zadań i wniosków które nie znalazły pełnego pokrycia, lub nie zostały uwzględnione w zapisach projektu budżetu jest znaczna. Zaliczyć tu można następujące tytuły:

 

- planowane zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie, na zaplanowaną kwotę 52.000 zł – zabezpieczono 43.600 zł (w wysokości dochodów własnych),  na planowane inwestycje drogowe w wysokości 2.384.645zł – zabezpieczono kwotę 1.549.020 zł,

 

- w SOSzW w Sławoborzu  nie ujęto planowanych wydatków na remont budynku szkoły 300.000 zł i budowę budynku gospodarczego 250.000 zł,

 

- w Zespole Szkół w Połczynie Zdroju  zabraknie  na realizację  wydatków              2009 roku  kwoty   449.100 zł,

 

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju na wydatki w 2009 roku zabraknie kwoty 154.472 zł, ponadto nie ujęto wydatków na opłacenie wykonania kosztorysów budowlanych na remont budynku szkoły 40.000 zł                      i kosztów na finansowanie robót wstępnych 50.000 zł,

 

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie do pełnego sfinansowania działalności w 2009 roku brakuje na dzisiaj 158.047 zł ,

 

- w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie  nie zabezpieczono wydatków             na planowane zakupy inwestycyjne ( miedzy innymi na wyposażenia zaplecza kuchennego ) w wysokości 200.000 zł , oraz kwoty 352.000 zł na remonty,

 

- W placówce OWS”Dzieciowisko” w Świdwinie nie zabezpieczono kwoty  45.000 zł na utworzenie placu zabaw dla dzieci.

 

- Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie  w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zabezpieczono wydatki  na kontynuację nauki w 71,10 %                           tj. w wysokości 84.280 zł – na 118.584 zł planowanej, w rozdziale Rodziny Zastępcze zabezpieczono na wydatki kwotę 1.201.153 zł – planowano 1.316.351 zł  tj na kontynuację nauki dzieci z rodzin zastępczych  zabezpieczono 85.900 zł na planowaną 148.230 zł  i pomoc rzeczową  w kwocie 17.294 zł –planowano 34.587 zł , nie zabezpieczono środków na działalność pogotowia rodzinnego,            na mieszkania chronione, oraz pozostałą działalność –tj na szkolenia kadr pomocy społecznej.

 

Ponadto w budżecie na 2009 rok nie uwzględniono środków na:

 

- pomoc przy zakupie samochodu dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży

 

  Pożarnej w wysokości  220.000 zł,

 

- dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń pracownikom DPS w Krzecku,

 

- dodatkowe finansowanie działalności  Biblioteki w kwocie 24.000 zł ,

 

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w

 

   Świdwinie w wysokości 50.000 zł,

 

- dofinansowanie inwestycji – doposażenie hali sportowej  dla Urzędu Miasta               i Gminy Połczyn Zdrój.

 

            W dyskusji nad projektem budżetu na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Bezpieczeństwa Publicznego szczególne kontrowersje budziły zapisy dotyczące planowanego zakupu lokalu użytkowego przy ulicy Mieszka I 17a, szczególnie przy pominięciu wydatków postulowanych przez komisje rady takich jak dofinansowanie biblioteki, modernizacja skrzyżowania Bat. Chłopskich – Wojska Polskiego, niepełnym finansowaniem zadań oświatowych. Wskazywano wątpliwą przydatność sali konferencyjno widowiskowej przy istnieniu większych obiektów o takim charakterze przy Urzędzie Miasta i na Zamku. Podkreślano, pełne finansowanie zadań w administracji, przy brakach finansowych                          w oświacie, drogownictwie i opiece społecznej.

 

Wyrażone zostało zaniepokojenie brakiem środków zapoczątkowujących działania inwestycyjne w Szpitalu Powiatowym, co może skutkować                          nie spełnieniem norm unijnych odnośnie stanu technicznego pomieszczeń.

 

            Z drugiej strony zwrócono uwagę na wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych, stanowiących blisko 8 mln. zł, co stanowi doskonałą podstawę aplikowania o środki zewnętrzne, podkreślano zgodność struktury budżetu                   z konstrukcją funkcjonowania powiatu, omówiono rodzące się możliwości poprawy funkcjonowania Szpitala Powiatowego, a także zwrócono uwagę                na proinwestycyjny charakter i zrównoważenie budżetu mimo braku pełnego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek powiatu.

 

            Komisja Budżetu, Rozwoju i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie opiniuje formalno prawną stronę projektu Budżetu Powiatu Świdwińskiego               na rok 2009, jak też spełnienie przez Zarząd Powiatu wymaganych prawem terminów przewidzianych w odpowiednich ustawach i procedurach. W kwestii zapisów merytorycznych, wydaje się, że nie jesteśmy w stanie przekazać Państwu jednoznacznej opinii. Pozostawiamy rozstrzygnięcie tej kwestii Wysokiej Radzie w dyskusji i w głosowaniu.

 

 

 

            Lucyna Miętek – Skarbnik Powiatu – przedstawiła:

 

- Uchwałę NR LXXXVIII/295/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 rok.

 

- Uchwałę NR LXXXVIII/296/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2008 roku w przedmiocie wydania opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu i o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2009 rok prognozy długu publicznego Powiatu Świdwińskiego.

 

 

 

Dyskusja:

 

 

 

            Henryk Klaman – nawiązując do wypowiedzi przewodniczącego komisji budżetowej stwierdził, że tematyka budżetu była omawiana. Projekt budżetu nie został poddany pod głosowanie. Natomiast na komisji budżetowej głosowaliśmy nad projektem budżetu, chociaż Pan Przewodniczący komisji nie podał wyników głosowania. Z praktyki wiemy, że dyskusja i wyniki głosowania na komisjach różnią się od głosowań na sesji.

 

            Jerzy Jacewicz – postulował, aby na początku roku powrócić do wniosku Komendanta Policji o dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej.

 

            Józef Pietraszek – przypomniał, że uchwalamy już trzeci budżet w tej kadencji. Czekaliśmy z nadzieją na budżet 2009 r. aby móc  powiedzieć,                     że Powiat się rozwija.  

 

Jednak nadal jest to budżet zachowawczy: inwestycję w oświacie powinnyśmy robić kompleksowo, realizowana ona jest w połowie, potrzebne są hale sportowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespole Szkół Rolniczych i Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju.

 

Podobnie jest z drogami, nie wykorzystaliśmy szansy „schetynówek”.

 

Złożyliśmy źle przygotowane wnioski zakładając powierzchniowe utrwalenie                a nie przebudowę dróg, które były wysoko punktowane. Jaki wniosek taka punktacja. Warstwa ścieralna to nie wniosek na poważne traktowanie. Dlaczego                        nie wzięliśmy pod uwagę remont drogi Sława – Rąbino.

 

Trzecia sprawa, sala przy Starostwie. Tyle problemów finansowych a my brniemy w finansowanie administracji. Cena wyjściowa 600 tys. zł. Dodatkowo trzeba dołożyć na obiekt zdegradowany, zawilgocony. Remont wyniesie ok. 2 mln. zł. Trzeba wykonać konstrukcję dachową, skuć tynki, zrobić nowa instalację.

 

Na „rzut beretem” mamy salę w Urzędzie Miasta, z której można korzystać.

 

Swoją myśl kierował do Zarządu Powiatu i całej Rady. Postulując, że zawsze można się wycofać z nieprzemyślanej decyzji. Społeczne pieniądze powinniśmy wydatkować w sposób roztropny i rozważny.

 

Dziwić musi lekkie podejście do tematu „schetynówek” – po prostu „nie udało się”.

 

 

 

            Przewodniczący Rady podziękował radnemu za cenne refleksje.

 

 

 

            Kazimierz Kławsiuć  - dodał, że po dwóch latach starań udało                         się wypracować i wprowadzić formę podziękowań dla osób zajmujących                    się sportem, osiągających wyniki sportowe. Zwracając się do Zarządu Powiatu apelował o żywe reagowanie na wnioski   i postulaty komisji.

 

            Janusz Podpora – stwierdził, że wyraziliśmy opinię w sprawie projektu budżetu  na posiedzeniach komisji. Zgłosiliśmy szereg propozycji dot. szpitala, dróg. Jeśli lokal jest tak bardzo atrakcyjny to na pewno w przetargu uzyska nabywcę. Nie mamy gwarancji, że do 2010 r. będzie budowana sala gimnastyczna w Połczynie-Zdroju, czy po raz kolejny będziemy zmieniać Wieloletni Plan Inwestycyjny. Czy będziemy budować zaplanowane drogi? Poparł rozbudowę szkoły w Świdwinie, ale wyraził krytyczny stosunek                       do projektu budżetu na rok 2009.

 

            Roman Kozubek – nawiązując do wypowiedzi radnych stwierdził,                      że w budżecie 2009 nie ma środków na dofinansowanie szpitala. Debatując               na posiedzeniach Zarządu i komisji zdrowia wiemy,  że w najbliższym czasie Rada będzie musiała wygospodarować odpowiednie fundusze. Po inwestycjach            w oświacie przychodzi czas na dofinansowanie szpitala. Dostosowanie                     do wymogów funkcjonowania szpitala po 2012 roku. Pierwszym zadaniem jest nakreślenie zmian, przeorganizowanie funkcjonowania szpitala.

 

Szpital ma podstawowe oddziały i będzie je miał nadal, tylko zakres funkcjonowania tych oddziałów powinien być inny.

 

Pracujemy z dyrektorem nad przedłożeniem Zarządowi i Radzie propozycji zmian.

 

W ciągu dwóch lat wysiłkiem załogi przy wsparciu Zarządu dźwignęliśmy nasz szpital ale konieczne są dalsze zmiany. Czekają nas wydatki kilkunastu a nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Szpital był, jest i będzie potrzebny. Przeprofilowanie szpitala musi być połączone z zaplanowanym w czasie remontem.

 

            Stajemy przed bardzo ważnym zadaniem, powiązanie obecnego zadłużenia z perspektywą dalszych potrzeb inwestycyjnych szpitala.

 

Stajemy przed wyborem szybkiego polepszania warunków edukacyjnych,                 czy zaangażowania 17 mln. zł na remonty czterech odcinków dróg o  długości              15 km. Nakreślamy plan i ustalenie pewnego zakresu działań przy przeorganizowaniu zakresu działania szpitala, będziemy zastanawiać się nad dofinansowaniem. W pierwszej kolejności bryła szpitala wymaga remontu dachu.

 

O warunkach dofinansowania „schetynówek” wiedzieli wszyscy.

 

W naszym województwie zgłoszono 40 dróg powiatowych, z których                          do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” zakwalifikowano             14 dróg.

 

Na 14 propozycji, uzyskując 67 pkt. została zaliczona przebudowa ulic Zdrojowej i Parkowej w Połczynie Zdroju dla poprawy sieci powiązań dróg gminnych                z powiatowymi i wojewódzkimi oraz zwiększenie bezpieczeństwa w strefie uzdrowiskowej i gospodarczym centrum miasta.

 

Nie zostały zakwalifikowane drogi:

 

- Nr 1069Z na odcinku Osowo - Stary Przybysław w Gminie Świdwin,

 

- Nr 1092Z na odcinku Ogartowo – Kocury w Gminie Połczyn-Zdrój.

 

Obie wnioskowane drogi uzyskały po 55 pkt.

 

            Józef Pietraszek – podtrzymał opinię, że Rada powinna zdecydować dzisiaj sala czy szpital. Opowiedział się za szpitalem.

 

            Paweł Rydz – apelował o przyspieszenie prac związanych                                 z przygotowaniami do remontu szpitala, który będzie kosztował 20 – 25 mln zł. Dobrze, że na początku przyszłego roku będziemy znać wizję dot. szpitala powiatowego. Budujące jest, że wicestarosta na pierwszym miejscu stawia sprawę szpitala.

 

Licząc na zrozumienie wszystkich radnych apelował o przyspieszenie remontu szpitala, bo może być za późno.

 

            Jacek Firmanty – stwierdził, że w naszym powiecie potrzebne są drogi                i remont szpitala tylko skąd pieniądze na oba zadania.

 

 

 

            Przewodniczący Rady dodał, że celem programu „schetynówek”                   jest wsparcie przebudowy i budowy dróg dla zwiększenia płynności i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, dla powiązania dróg powiatowych                           z wojewódzkimi.

 

Przykładem trafionym jest droga w Połczynie-Zdroju. Przy gorszych drogach               w powicie rosną potrzeby szpitala. Stąd prośba do wicestarosty o przedstawienie zamierzeń Zarządu w sprawie remontu dróg w 2009 r.

 

            Wicestarosta odpowiadając poinformował, że wydatki na drogi powiatowe w tym projekcie budżetu zaplanowane są w kwocie 3.265 tys. zł, z czego                    na inwestycje 1.549 tys. zł.

 

 

 

            Henryk Klaman – posiłkując się przykładem jednego z warszawskich szpitali zapytał czy nasz szpital uczestniczył w składaniu wniosków o środki unijne i „nie załapał się”? czy w ogóle nie uczestniczył w ich składaniu.

 

            Ryszard Miedzik – nawiązując do propozycji zakupu sali przypomniał fakt złożenia w przyszłości przez burmistrza Pietraszka oferty na siedzibę dzisiejszego Starostwa. Były podobne głosy. Starostwo mieści się w dwóch budynkach, co jest mocno uciążliwe. Dodał, że z przedłożonej oferty kupna sali nie musimy skorzystać.

 

 

 

            Wicestarosta zwracając się do radnego Henryka Klamana prosił                     o dostarczenie gazety, która informuje o szpitalu warszawskim i podjętych przez niego przedsięwzięciach. Wyrażając wdzięczność za przekazanie artykułu,                   o którym mowa. Proces przekształceń szpitali trwa od 2004 roku. W latach 2007  i 2008 nie zostały przedłożone oferty na możliwości uzyskania dofinansowania                     na inwestycje szpitalne. Planujemy wejść w program informatycznego spięcia różnych ośrodków medycznych i obiegu informacji medycznej. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 3.600 tys. zł z tego 600 tys. zł to własne środki.

 

 

 

            Starosta dziękując za głosy w dyskusji, które pokazały potrzeby                             i zaangażowanie radnych podczas posiedzeń komisji i dzisiejszej sesji. Stwierdził, że potrzeb jest bardzo wiele, realizujemy kosztem 8 mln. zł inwestycję oświatową. Określimy kierunki perspektywiczne dla szpitala. Będziemy w ramach rozbudowy budować sale gimnastyczne w Świdwinie i Połczynie-Zdroju. Miasto również będzie budować salę gimnastyczną przy szkole podstawowej Nr 1.

 

            Dziękując za dyskusję prosił o przyjęcie budżetu na rok 2009 w wersji przedstawionej przez Zarząd Powiatu.

 

 

 

            W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w dyskusji nad projektem budżetu na rok 2009, Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik                        o przedstawienie projektu uchwały budżetowej.

 

 

 

            Lucyna Miętek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009, która w głosowaniu została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.


 

            Przewodniczący Rady po podpisaniu uchwały Nr XXIV/112/28 przekazał budżet Powiatu na rok 2009 Staroście z życzeniami. Życzył Zarządowi,                      aby spełnił oczekiwania Rady zapisane w uchwale i opinii komisji budżetowej.

 

 

 

            Starosta przyjmując uchwalony budżet powiatu na rok 2009 stwierdził,               że jest on materią żywą, z której będziemy odpowiednio korzystać, dążąc do jego powiększenia na przestrzeni 2009 roku.


6. Podjęcie uchwał.

 

                        Lucyna Miętek – przedstawiając uchwałę w sprawie zmiany                    w budżecie 2008 r. poinformowała, że zwiększenie dochodów o kwotę (per saldo) 74.530zł  nastąpiło na skutek:

 

Zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne                   na wniosek  kierowników o kwotę 77.258 zł  w : Zespole Szkół w Połczynie Zdroju o kwotę  2.000 zł, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie                o kwotę 16.070 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju             o kwotę  976 zł , w Placówce OWS„ Dzieciowisko „ w Świdwinie o kwotę                 6.390 zł   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie  o kwotę 450 zł,                                      w Specjalnym  Ośrodku Szkolno  - Wychowawczym  w Sławoborzu o kwotę 21.095 zł  i Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju  o kwotę 30.277 zł,

 

Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.728 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie w kwocie 1.900 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju o kwotę 828 zł .

 

  Zwiększenie wydatków o kwotę ( per saldo ) 74.530 zł  nastąpiło na skutek: 

 

Zwiększenia wydatków w wysokości  79.087 zł w ramach zwiększonych dochodów (74.530 zł), oraz zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatowym  o kwotę    4.557 zł z przeznaczeniem na zakup tablic i druków do Wydziału Komunikacji,

 

Zmniejszenia  wydatków o kwotę 4.557 zł spowodowane niższą niż planowano ilością uczniów w szkołach niepublicznych .

 

            Przeniesienia planowanych kwot dochodów, w łącznej wysokości 8.710 zł, dokonano na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

            Zwiększenia planu rachunków dochodów własnych, w kwocie 50.250 zł,  dokonano  na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.

 

            Przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 62.247 zł dokonano na wniosek dyrektora SOSW                        w Sławoborzu.

 

 


Dyskusji nad projektem uchwały nie było


Uchwała Nr XXIV/113/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/59/07 Rady Powiatu z dnia             28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok została podjęta jednogłośnie, głosowało 16 radnych.

 

            Lucyna Miętek - omawiając projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji                               na doposażenie hali sportowej w Gminie Sławoborze stwierdziła, że na podstawie art. 175  ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego może udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.  Organ stanowiący podejmuje odrębną uchwałę  w tej sprawie zgodnie z art. 167 ust.2  pkt 5 ustawy o finansach publicznych.    Pomoc finansowa jest przekazywana z budżetu w formie dotacji celowej. W związku                                z proponowanym przez Zarząd udzieleniem przez Powiat pomocy finansowej Gminie Sławoborze na doposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.


Dyskusja:


            Henryk Klaman -  przedstawił odpowiedź Starosty na wniosek komisji                z dnia 27 listopada b.r., w którym prosimy o informację jakimi przesłankami kierował się Zarząd Powiatu wnioskując do Rady Powiatu o przekazanie dotacji w kwocie 60 tys. zł na doposażenie hali gimnastycznej w Sławoborzu, podkreślając, że dwukrotnie komisja edukacji wnioskowała o przyznanie dotacji w kwocie 40 tys. zł tak jak w przypadku Lekowa.

 

            Starosta odpowiadając na nasz wniosek w piśmie z dnia 10 grudnia 2009 r. wyjaśnia, że decyzja Zarządu Powiatu o zawnioskowanie przyznania dotacji              dla Gminy Sławoborze została podjęta po szczegółowej analizie budżetu powiatu w roku 2009.

 

            Komisja w pełnym składzie projekt uchwały zaopiniowała negatywnie.

 

            Jacek Firmanty – dodał, że wybudowany obiekt służy dzieciom i młodzieży Gminy Sławoborze.

 

            Kazimierz Tutur – przypomniał, że na poprzedniej sesji wstrzymał się               w głosowaniu nad projektem uchwały o zmianie budżetu na 2008 r. ze względu na kwotę 60 tys. zł., ale dzisiaj będzie głosował pozytywnie, gdyż dzisiejsza uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej na sesji poprzedniej.

 

            Józef Pietraszek – zabierając głos uważał, że nie chodzi w tej sprawie                o pieniądze lecz o zasadę i moralność w tym zakresie.

 

Jeśli lekceważy się opinię komisji, udając, że stanowiska komisji w tym zakresie nie ma podejmując odrębne rozwiązanie, to należy się nad tym zastanowić.

 

To skończmy tą zabawę, po co są komisje. Czy tylko dlatego, że dla radnego Kazimierza Tutura  ktoś z Zarządu  jest ważny?


            Przewodniczący Rady nawiązując do głosu poprzedników zaznaczył,                że w pełni szanuje zasady demokracji. Wysoka Rada na poprzedniej sesji większością głosów zaakceptowała kwotę 60 tys. zł. To w tej chwili jako radny jest po stronie większości.

 

            Henryk Klaman – sierdził, że po tych wypowiedziach widzi ring i siebie jako partnera postawionego w narożniku do ciosu. Pochodne tamtej uchwały dzisiaj, rzeczywiście nie mają sensu żeby… (tu radny przerwał wypowiedź)


Uchwałą Nr XXIV/114/08  w sprawie udzielenia dotacji na doposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu została podjęta pozytywnie, 11 radnych opowiedziało się za uchwałą, 5 radnych było przeciw.

 

            Skarbnik Powiatu przedstawiając projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku poinformowała, że uchwała ustala  wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego, ich plan finansowy  oraz ostateczny termin dokonania każdego wydatków ujęto w wykazie, który stanowi załącznik      Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Wydatki, które należy uregulować w roku 2009 wynoszą 829.179 zł. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu Powiatu.

 

            Radnie nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.


Uchwała Nr XXIV/115/08 w sprawie wykazu wydatków budżetu powiatu, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego została podjęta jednogłośnie, głosowało                       16 radnych.


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


            W odpowiedzi na interpelacje dot. projektu „Wrota Parsęty”, Starosta poinformował, ze łączny koszt inwestycji wynosił 550 tys. zł w tym środków zewnętrznych 277 tys. zł.  Zbudowano sieć radiową łączącą budynki powiatu            na terenie Świdwina.

 

Wszystkie jednostki zostaną wyposażone w system telefonii internetowej umożliwiającej wykorzystanie darmowych połączeń telefonicznych pomiędzy jednostkami będącymi w sieci i połączeń poza siecią po koszcie 6 gr. za minutę.

 

Ponadto jesteśmy wyposażeni w elektroniczny system obiegu dokumentów.

 

Stworzono biuletyn informacji publicznej.


            Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, o której mówił w informacji z pracy Zarządu Powiatu  nie jest dobra. Należy zwiększyć kapitał zakładowy, co umożliwi zaciągnięcie kredytu obrotowego. Rozważamy możliwość wyjścia ze spółki, gdyż gospodarka odpadami to zadanie gmin.

 

            Kazimierz Tutur – pytał czy szkoły zostaną włączone do programu                pod nazwą „Wrota Parsęty”.


            Starosta odpowiedział, że nasze szkoły będą podłączone do programu.


            Jacek Firmanty – zgłosił potrzebę przeprowadzenia kontroli wysypiska odpadów w Kalinie przy granicy powiatu.

 

            Janusz Podpora – pytał jakie są perspektywy Zakładu Składowania Odpadów w Wardyniu Górnym, czy wzrosną ceny za odpady.


            Starosta powtórzył, że gospodarka odpadami to zadanie gmin i one będą decydować o losie spółki i cenach za odbierane odpady.

 

            W sprawie wysypiska odpadów w Kalinie zwróci się do Starosty Kołobrzeskiego o informację w tej sprawie.

 

8. Wolne wnioski.


            Kazimierz Tutur – prosił o przygotowanie informacji dla radnych dotyczących naszego wsparcia finansowego dla różnych jednostek i instytucji samorządowych różnego szczebla na przestrzeni istnienia samorządu powiatowego.

 

            Jerzy Jacewicz – ponowił zapytanie w sprawie likwidacji niestrzeżonego przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej przed Połczynem od strony Białogardu.


            Wicestarosta poinformował, że zwróciliśmy się z wnioskiem do Zakładu Linii Kolejowych PKP w Koszalinie o wykonanie prac remontowych                        na przejeździe kolejowym w miejscowości Przyrowo pod Połczynem z powodu znacznego zaniżenia torów, nierówności i ubytków w nawierzchni. Odpowiedzi na piśmie nie otrzymaliśmy, ale ponaglając telefonicznie otrzymał informację,           że kolej czyni działania na rzecz przekazania linii do regionalnych przewozów.

 

Kończąc powrócił do niebezpiecznego skrzyżowania drogi krajowej z drogą Świdwin – Kołobrzeg, gdzie planuje się zainstalować kamery i światła pulsujące.

 

            Po rozmowie z dyr. Mielniczukiem w sprawie odśnieżania dróg wojewódzkich w naszym powiecie, otrzymał deklarację, że będzie lepiej.


9. Zakończenie obrad sesji.


            Przewodniczący Rady zapowiedział, że kolejna sesja odbędzie się 29 stycznia 2009 r.

 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady 24 sesji Rady Powiatu w Świdwinie.


Na tym protokół zakończono.

 

 

 

   Protokołował                                                             Przewodniczący Rady

 

 

 

Wielisław Płoszaj                                                         Kazimierz Szafrański