Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXX/09 z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej dnia 18 czerwca 2009 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 PROTOKÓŁ Nr XXX/09

z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej  dnia 18 czerwca 2009  r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 

1. Otwarcie sesji

 

         Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański, otwierając obrady 30 sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitał radnych, Jana Owsiaka – Burmistrza Świdwina, Waldemara Trzcińskiego – Komendanta Powiatowego Policji, naczelników starostwa i kierowników jednostek powiatowych.

         Następnie poinformował, że w obradach sesji uczestniczy 16 radnych, obrady są prawomocne.

 

 2. Sprawy regulaminowe.

 

         Przewodniczący Rady poinformował, że sesja dzisiejsza zgodnie z wolą rady odbywa się z wyprzedzeniem tygodniowym. W proponowanym porządku zabrakło tematu związanego z opieką zdrowotną w powiecie. W dniu wczorajszym doszło do spotkania, które powinno wnieść optymizm nad rozważeniem perspektyw funkcjonowania służby zdrowia w powiecie. W związku z tym udzielił głosu Staroście w sprawie przedstawienia wniosku o zmianę porządku obrad.

 

         Starosta Mirosław Majka w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek                 o wniesienie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju. Projekt uchwały jest zgodny z intencjami radnych dla szukania dróg jak najlepszego zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu i funkcjonowania szpitala w Połczynie – Zdroju.

 

         Przewodniczący Rady precyzując wniosek Starosty zaproponował wprowadzić do pkt 6 Podjęcie uchwał, projekt uchwały o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju jako pierwszą a następnie trzy uchwały zgodnie z przesłanym porządkiem obrad 30 sesji Rady Powiatu, przed głosowaniem zapytał czy radni wnoszą inne propozycje.

         Janusz Podpora – stwierdził, że po zapoznaniu się z propozycją współpracy ze spółką „Szpitale Polski” ma pewne zastrzeżenia. Nauczeni doświadczeniem poprzedniej sesji powinniśmy odstąpić od zamiaru zmiany porządku obrad sesji, chociaż arytmetyka głosów w Radzie wskazuje inaczej.  Tak bardzo ważna uchwała, która dotyczy najważniejszego podmiotu w powiecie nie byłą omawiana na komisjach rady, stąd jego wątpliwość i pytania:

- kto uczestniczył w spotkaniu Zarządu Powiatu?

- jakim kapitałem dysponuje spółka „Szpitale Polskie”?

- jakim osiągnięciem może się poszczycić owa spółka?

 

         Przewodniczący Rady zaproponował, aby dyskusję nad projektem uchwały odbyć w stosownym punkcie obrad sesji po przyjęciu zmiany porządku obrad.

         Radny Janusz Podpora nadal uważał, że dyskusja powinna być poprzedzona rozpatrzeniem projektu uchwały na posiedzeniach komisji, stąd jego sprzeciw nad zmianą porządku obrad sesji.

         Henryk Klaman – prosił o nie ustawianie radnych jak przeciwnik partnera na ringu w narożniku bo jeśli przyjmiemy wniosek o zmianę porządku obrad sesji, to jasno wynika z arytmetyki głosów, że projekt uchwały przejdzie. Materiały, o których mówił radny Janusz Podpora otrzymał dosłownie przed chwilą, materiał wątpliwy podpisany falsymilą. Nie po to przyspieszaliśmy zwołanie sesji, żeby dzisiaj projekty uchwał były przyjmowane „spod stołu”. Skoro mamy podjąć tak ważne decyzje, dajmy możliwość wszystkim radnym przynajmniej przeczytać projekt uchwały i ofertę spółki. Jeśli przyjmiemy zmianę porządku to jest przekonany, że uchwałą przejdzie. Jest przeciwny przyjęciu projektu uchwały na dzisiejszej sesji.

         Kazimierz Tutur – zauważył, że projekt uchwały wyraża jedynie wolę Rady na podjęcie działań. Rada Powiatu wyraża zamiar wydzierżawienia nieruchomości i przekazania świadczeń zdrowotnych w drodze przetargu lub rokowań. Naszą wolę możemy lub nie musimy zrealizować.

 

         Starosta poinformował, ze w spotkaniu Zarządu Powiatu z panem Sławomirem Nawrockim – dyrektorem operacyjnym Spółki Akcyjnej „Szpitale Polskie” w Katowicach na temat propozycji współpracy tej Spółki z ZOZ                  w Połczynie – Zdroju udział wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący komisji zdrowia i przewodniczący komisji budżetu oraz dyrektor ZOZ.

Dyrektor Nawrocki poinformował, że oferowana współpraca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Powiatu, tzn., utrzymanie wszystkich oddziałów, ich reorganizację, doposażenie i unowocześnienie. Proponowane rozwiązanie pozwoli uratować szpital i rozwinąć jego potencjał bez wydatków ze strony Powiatu.

Proponowany wariant zachowuje 100 % własności budynków i infrastruktury szpitalnej, zapewnienie kompleksowych świadczeń medycyny szpitalnej zgodnie            z oczekiwaniami społecznymi. Ponadto spółka zabezpieczy pakiet socjalny dla pracowników, dostępność do usług w pełnym profilu szpitala powiatowego oraz kontynuację świadczeń w ramach świadczeń finansowych przez NFZ.

 

 

         Starosta poinformował, że propozycja współpracy Spółki ze szpitalem była przedstawiona na posiedzeniu komisji zdrowia w dniu 16 czerwca b.r. Komisja opowiedziała się pozytywnie, wyrażając zgodę na podjęcie działań zmierzających do wydzierżawienia nieruchomości będących własnością powiatu użytkowanych  przez ZOZ i podjęciem przez Zarząd Powiatu działań do przyjęcia działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

         Projekt proponowanej uchwały odnosi się do zamiaru wydzierżawienia, otwiera zaledwie drogę dla rozpoczęcia procedur przekazania prowadzenia świadczeń medycznych. Wybór zostanie dokonany w drodze przetargu bądź rokowań spośród złożonych ofert. Rada Powiatu oddzielną uchwałą podejmie decyzję o wydzierżawieniu nieruchomości oraz kontynuację świadczeń medycznych usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

         Zenon Diakun – przypomniał, że projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, upoważniającą Zarząd Powiatu do podjęcia rozmów. Proponował, aby dyskusję nad projektem uchwały prowadzić w pkt 6 obrad sesji.

         Janusz Podpora – stwierdził, że projekt uchwały jest przygotowany pod Spółkę „Szpitale Polskie”. Uchwała wprowadza machinę działań zmierzających do przekazania świadczeń medycznych bez możliwości dyskusji na komisjach Rady. Chciałby mieć możliwość spotkania z upoważnionym przedstawicielem spółki. Sprawa jest o tyle poważna, że wymaga rozwagi i namysłu.

         Kazimierz Tutur – uważał, że jeśli nie wprowadzimy do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały to nadal będziemy mieli mniej informacji, będziemy dreptać w miejscu. Opowiedział się za wprowadzeniem zmiany porządku sesji, w innym przypadku odkładamy sprawę szpitala w czasie.

         Paweł Rydz – poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z panem Nawrockim. Zależy nam wszystkim na utrzymaniu szpitala świadczącego usługi  w dotychczasowym zakresie za darmo. Walczyliśmy o 20 mln zł z jakim skutkiem wiadomo. Szpital musi być wyremontowany, podjęcie dzisiaj uchwały do niczego nas nie zobowiązuje, ale daje nam możliwości prowadzenia rozmów. Do września b.r. trzeba podpisać kontrakt z NFZ na usługi w 2010 r. Nadal będzie możliwość leczenia w powiecie, jeżeli chociaż w połowie zostaną spełnione deklaracje to jesteśmy „w czepku urodzeni”.

Spółka planuje powstanie nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej i udarowej wraz z rehabilitacją tj. pracownia diagnostyki naczyniowej, intensywny nadzór kardiologiczny i udarowy oraz kardiologia z neurologią udarową. Ponadto neurochirurgia szczególnie w zakresie operacji kręgosłupa.

         Kazimierz Kławsiuć – opowiedział się za poszerzeniem porządku obrad            o projekt uchwały sugeruje przyspieszenie jej omówienia w porządku obrad. Dajmy sobie szansę przedyskutowania złożonej oferty i podjęcia słusznej decyzji.

         Jerzy Jacewicz – w swej wypowiedzi zgodził się z opiniami radnych                 w temacie szczegółowego omówienia złożonej oferty. Jest wiele obaw                           wątpliwości ze strony radnych i obaw pracowników szpitala.

 

         Henryk Klaman – nie podzielił opinii radnego Kazimierza Tutura, ze jeśli nie wprowadzimy do porządku obrad projektu uchwały to nie będziemy rozmawiać o szpitalu. Sugerował poszukiwanie wielu firm, gdyż firma, która zakłada na 1 lipca b.r. podpisanie umowy na dzierżawę szpitala w Sztumie                  i rekomendację może udzielić Starosta Sztumski jest mało miarodajna.

        

         Starosta przypomniał, że zgodnie z pkt 5 § 19 Statutu Powiatu Świdwińskiego „Projekty uchwał niecierpiące zwłoki doręcza się radnym na sesjach. Po przyjęciu uchwały Zarząd Powiatu będzie prowadził rozmowy                  a ewentualny wybór dzierżawcy nastąpi w przetargu lub w drodze rokowań.

         Kazimierz Tutur – zwrócił uwagę czy w tej Radzie jest większość, która podejmie decyzję na wyłożenie kwoty 20 mln zł na program restrukturyzacji szpitala, zamykając wszelkie inwestycje w powiecie na lat 20. Opowiedział się za wyszukaniem operatorów prowadzących szpitale dające gwarancję powodzenia.

Proponował  zobowiązanie Zarządu Powiatu do comiesięcznego informowania Rady o przebiegu działań dot. restrukturyzacji ZOZ.

         Henryk Klaman – zadał pytanie kto na spotkaniu w dniu wczorajszym zgłosił wniosek o konieczność przyjęcia uchwały?

 

         Przewodniczący Rady poinformował, że dyr. Nawrocki prosił, że dla czystości rozmów pertraktacji dobrze by było, aby była to intencja Rady Powiatu.

 

         Janusz Podpora – stwierdził, że nie wyobraża sobie powiatu bez szpitala                 w Połczynie – Zdroju i będziemy musieli znaleźć pieniądze na jego utrzymanie. Wiele Powiatów stać na utrzymanie szpitali wykładając odpowiednie fundusze.  W Białogardzie, Drawsku Pomorskim, szpitale są inwestowane.                                My nie angażowaliśmy większych środków na szpital, chociaż wsparliśmy kwotą 3 mln zł restrukturyzację szpitala. Wyraził przekonanie, że okres dostosowania szpitala do nowych warunków będzie wydłużony poza rok 2012. Na utrzymaniu szpitala zależy nie tylko lekarzom. Dodał, że Przewodniczący Rady, który kieruje Radą Powiatu jest „hersztem” i powinien tak pokierować działaniami, aby do rozmów z przyszłym operatorem włączyć większą grupę radnych.

 

         Przewodniczący Rady stwierdził, że nie czuje się „hersztem” i oczekuje ze strony radnego Janusza Podpory wycofania obraźliwego jego zdaniem określenia i przeprosin.

 

         Radny Janusz Podpora przeprosił za użyte w wypowiedzi sformułowanie, wypowiedziane pod wpływem emocji.

 

         Jacek Firmanty – poparł radnego Pawła Rydza w staraniach o podjęcie rozmów i poważne potraktowanie złożonej oferty. Uznał, że należy „kuć żelazo póki gorące”.

 

         Przewodniczący zamknął dyskusję i przedstawił wniosek o wprowadzenie do pkt „6. Podjęcie uchwał.” projektu uchwały w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju.

 

         Za zmianą porządku obrad opowiedziało się 13 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się w głosowaniu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

?         stwierdzenie quorum

?         przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.      

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju
  • przystąpienia do realizacji projektu pt. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”
  • wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego
  • o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Świdwińskiego na 2009 rok

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych

        

         Jerzy Jacewicz – wniósł o pilną interwencje w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej Nr 163 w sąsiedztwie sklepu „Biedronka” w Połczynie – Zdroju.

         Henryk Klaman – zapytał czy coś się zmieniło w kwestii możliwości dofinansowania inwestycji oświatowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych             w Świdwinie?

- co ze sprzedażą budynku przychodni zdrowia przy ul. Drawskiej?

- oraz o jakie środki pozabudżetowe występowało Starostwo na restrukturyzację szpitala? Wicestarosta białogardzki na łamach Głosu Koszalińskiego chwali się, że otrzymali 30 mln zł na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie.

 

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.   

    

         Starosta informując pracy Zarządu Powiatu powiedział, że Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia. Podjętych zostało 15 uchwał.

Dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania.

Po zmianach budżet powiatu zamyka się:

dochodami w wysokości - 49.357.464 zł

wydatkami w wysokości -  50.638.512 zł

deficyt budżetowy wynosi - 1.281.048 zł.

         Zarząd Powiatu  podjął dwie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych  i dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Staszica 6 w Połczynie - Zdroju.

W wyniku rozstrzygnięć konkursu na dyrektorów placówek oświatowych ,

kandydatem na dyrektora nowo tworzonego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju został pan Stefan Myca, a w Domu Wczasów Dziecięcych

pan Krzysztof Łazarz.

         Zarząd Powiatu zgodnie z treścią art. 48 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym w drodze uchwały udzielił upoważnienia do składnia oświadczeń woli dyrektorom jednostek oświatowych.

Oświadczenia dotyczyć będą wszelkich działań dyrektorów jednostek oświatowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Zarząd Powiatu podjął również uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Pracy w Świdwinie.

 Podjęcie tej uchwały wynikało z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia              i instytucjach rynku pracy , w związku z którą to zaistniała konieczność utworzenia w PUP komórki organizacyjnej -Centrum Aktywizacji  Zawodowej.

         Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego z dnia 22 maja br. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej w Ustroniu Morskim nr 0273Z i zaliczeniu jej do kategorii drogi gminnej, Zarząd w drodze uchwały pozytywnie zaopiniował powyższą propozycję.

         Na posiedzeniu Zarządu w dniu 2 czerwca br. Zarząd Powiatu zapoznał się ze szczegółowym sprawozdaniem finansowym z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju w  roku 2008., .oraz zapoznał się z planem działalności ZOZ-u na  rok 2009.

         Szczegółową analizę przygotował i przedstawił dyrektor ZOZ pan Tomasz Żukowski.

Przedstawiony plan finansowy na rok 2009 zakłada wynik finansowy stratą                  w wysokości 1 miliona 231 tys. zł. Na dzień 30 kwietnia br. wynik finansowy ZOZ, to strata w wysokości 455 tys. zł. W drodze uchwały Zarząd  zatwierdził rocznego sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju za rok 2008.

W dniu wczorajszym Zarząd zapoznał się z ofertą przedłożoną przez „Szpitale Polskie” SA  . W wyniku szczegółowej analizy tej oferty, Zarząd przedkłada Radzie Powiatu w dniu dzisiejszym projekt stosownej uchwały .

Zarząd omówił projekty uchwał przygotowanych na dzisiejszą Radę Powiatu.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, ze dwa kandydaci pani Anna Zielińska i pan Roman Niemir złożyli odwołania do decyzji konkursowej                   w sprawie powołania dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie – Zdroju.

 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

         Dyrektor PCPR Paweł Drzewiecki omawiając sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2008 poinformował,                           że w Centrum w 2008 r. zatrudnionych było siedmiu pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy:

Sześciu pracowników centrum ma wykształcenie wyższe, jedna osoba kontynuowała naukę na studiach licencjackich, a dwoje na studiach podyplomowych. Na terenie powiatu świdwińskiego w 2008r. funkcjonowało            71 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 115 dzieci.

W 2008 r. 26 dzieci (23% ogólnej liczby dzieci) przebywało w 15 rodzinach niespokrewnionych, a 89 dzieci przebywało w 42 rodzinach spokrewnionych
(77% ogólnej liczby rodzin).    W roku 2008 powierzono opiekę 12 dzieci                  9 nowym rodzinom zastępczym.  Rodziny te mieszkają na terenie:

         Ogólnie w 37 rodzinach przebywało po 1 dziecku, w 24 rodzinach                       po 2 dzieci, w 7 rodzinach po 3 dzieci, w 3 rodzinach po 4 dzieci.

         Pracownicy PCPR odwiedzili wszystkie rodziny zastępcze w celu sprawdzenia ich sytuacji materialno - bytowej.

Oceniali sytuację opiekuńczo-wychowawczą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz zasadność dalszego pobytu dzieci w tych rodzinach. W okresie sprawozdawczym 9 dzieci ukończyło 18 lat i rozpoczęło proces usamodzielnienia. Pracownicy Centrum skompletowali niezbędną dokumentację, zaznajomili                  się z planami i zamierzeniami wychowanków, opracowali wraz z nimi indywidualne programy usamodzielnienia. Na terenie powiatu świdwińskiego             w 2008 roku przebywało 7 dzieci z terenu innych powiatów.

         Pracownicy PCPR przygotowali porozumienia między powiatami                    w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz noty obciążeniowe na łączną kwotę
55.455,60 zł.

         Ośmioro dzieci z naszego powiatu przebywało w rodzinach zastępczych           na terenie powiatu białogardzkiego, czarnkowsko - trzcianeckiego, szczecineckiego, drawskiego. Łączny koszt pobytu wyniósł 80.433,76 zł.   

W 2008r. PCPR w Świdwinie zorganizowało szkolenie rodziców zastępczych.
         W szkoleniu udział wzięło 13 rodzin pełniących rolę spokrewnionych
i niespokrewnionych rodzin zastępczych poprowadzonym przez psychologa.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują cztery powiatowe jednostki.

 

         W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o pomocy społecznej zmieniły się zasady odpłatności               za pobyt w domach pomocy społecznej. Dotacja z województwa przyznawana jest tylko na mieszkańców umieszczonych bądź skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. i ma charakter wygasający.

         W związku z waloryzacją emerytur i rent w marcu wydano 122 decyzje zmieniające wysokość opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

         Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu w okresie sprawozdawczym zapewniał całkowitą opiekę 94 mężczyznom niepełnosprawnym intelektualnie.  Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy w wieku 41-60 lat.

         Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 1.923,00 zł.  Do PCPR wpłynął 1 wniosek z prośbą o umieszczenie w DPS w Modrzewcu.  W 2008 roku cztery osoby zmarły.

Na koniec roku sprawozdawczego w DPS w Modrzewcu przebywało 85 osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 roku oraz 7 osób za pobyt, których opłatę ponosiła gmina kierująca. W Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu przeprowadzono bieżące remonty:

pomalowano pokoje, dzienny pokój, stołówkę, wymieniono balustrady schodowe, zamontowano pochwyty na korytarzach, wymieniono wykładziny na korytarzach  i klatce schodowej, wykonano elewację budynku Nr 2 ułożono kostkę brukową  na drodze i chodniku przy budynku głównym. Zakupiono samochód osobowy                 i zmywarkę.

         Mieszkańcy DPS w kwietniu uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjno -wypoczynkowym w Pogorzelicy.

Wyjeżdżali na Przegląd Piosenki Cygańskiej do DPS w Policach, Spartakiadę            do DPS w Żydowie. We wrześniu zorganizowano wycieczkę do Torunia - Solca Kujawskiego-Bydgoszczy.

         Dom Pomocy Społecznej w Krzecku przeznaczony jest dla 70 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych.

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosił 2.063,20 zł.

         Na koniec 2008 roku w DPS w Krzecku przebywało 66 osób, w tym:

36 osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 roku,30 osób na nowych zasadach za pobyt, których opłatę ponosiła gmina kierująca.

         Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący przy DPS w Krzecku podobnie jak w latach ubiegłych przygotowany był do interwencyjnego przyjmowania osób znajdujących się w kryzysowej sytuacji. W ośrodku obowiązuje regulamin przyjęcia i pobytu.

         Powiat zapewnienia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie                      lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

         Na terenie naszego powiatu funkcjonuje Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Socjalizacyjna „Dzieciowisko” w Świdwinie dla 35 dzieci.

W okresie sprawozdawczym opieką całodobową objętych było 42 dzieci.

         Do szkoły podstawowej uczęszczało 21 dzieci, 14 wychowanków uczyło się w gimnazjum oraz dwoje uczniów w Ochotniczym Hufcu Pracy, 5 wychowanków uczęszczało do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 2 uczniów do szkoły średniej.

W okresie sprawozdawczym 12 wychowanków opuściło placówkę.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w naszej placówce socjalizacyjnej
w 2008 roku wynosił 2.180,00 zł.

         Przygotowaliśmy porozumienia między powiatami w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach. Koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu w roku 2008 zamknęły się kwotą w wysokości 90.687,08 zł.

Koszty pobytu dzieci z innych powiatów w naszej placówce wyniosły 96.853,37zł.

W okresie letnim dzieci przebywały na obozie w Jarosławcu, którego koszt został sfinansowany przez sponsorów.

         Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczyi młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zwana osobą usamodzielnianą, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą.

Oprócz tego wychowankowie są objęci pomocą w postaci poradnictwa, aktywizowania, wspierania psychicznego i społecznego.

Wszystkie formy finansowego wsparcia przyznawane są w trybie administracyjnym, postępowanie w tej sprawie prowadzone jest na wniosek wychowanka. W 2008 r. na pomoc pieniężną wydatkowano łączną kwotę 257.293,33 zł.

Wysokość jednorazowej, obligatoryjnej pomocy pieniężnej uzależniona jest              od czasu przebywania wychowanka w placówce bądź rodzinie oraz od typu placówki i kształtuje się w wysokości od 1.647,00zł do 6.588,00 zł.

         W 2008 roku w PCPR w Świdwinie rozpoczęto realizację projektu systemowego „Samodzielność zobowiązuje - osoby usamodzielniane
w Powiecie Świdwińskim” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         W projekcie udział wzięło 20 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, rodziny zastępcze. Była to młodzież w wieku od 18 do 25 lat, kontynuująca naukę w systemie dziennym i zaocznym, a także nie ucząca się.

Budżet projektu wyniósł  276.981,00 zł, w tym 28.000,00 zł wkład własny  PCPR. Realizacja projektu systemowego przewidziana jest do 2013 roku.

         W grudniu 2008 roku rozpoczęliśmy przygotowania do kontynuacji projektu systemowego pod nazwą „Samodzielność zobowiązuje”, który będzie realizowany w 2009 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie wzorem lat ubiegłych, realizowało zadania zlecone przez PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie otrzymało w 2008r.  środki finansowe  na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości  642.585,42 zł. W porównaniu do lat ubiegłych była               to najwyższa kwota na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Otrzymane środki finansowe wykorzystaliśmy w 100% przyznając dofinansowania 1.049 osobom niepełnosprawnym.

         W okresie sprawozdawczym dofinansowaliśmy koszt pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 253 osobom niepełnosprawnym, w tym 45 opiekunom. Najczęściej w turnusach uczestniczyły osoby starsze w wieku pozaprodukcyjnym.

         Kwota wykorzystanych środków finansowych na dofinansowanie turnusów                               wyniosła 158.615 zł.

Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych  w komunikowaniu się               i technicznych wykorzystano środki finansowe w wysokości 227.387 zł.

- barier architektonicznych                    22 osobom

- barier w komunikowaniu się                  4 osobom

- barier technicznych                                 2 osobom

        

         W jednej imprezie integracyjnej zorganizowanej w Połczynie Zdroju uczestniczyło około 600 osób niepełnosprawnych (w tym 300) dzieci.                    Koszt dofinansowania imprezy ze środków PFRON wyniósł 6.026 zł.

W 2008 r. pozytywnie zaopiniowaliśmy 168 wniosków przyznając dofinansowania ze środków PFRON na ogólną kwotę 250.557 zł na refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

         Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Modrzewcu jest placówką pobytu dziennego czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.

W Warsztatach w roku sprawozdawczym uczestniczyło 25 osób (9 kobiet
i 16 mężczyzn). Najliczniejszą grupę uczestników stanowiły osoby w wieku                 od 21 do 29 lat. Wszyscy uczestnicy mieli orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.  Terapia Zajęciowa odbywała się w 4 pracowniach w grupach 5 osobowych. Uczestnicy brali udział w imprezach integracyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych. Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał z PFRON środki finansowe w wysokości 301.815 zł. Starostwo Powiatowe w Świdwinie przekazało kwotę 33.535 zł. Koszt działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2008 r. wyniósł 335.350 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedkłada Radzie Powiatu wykaz potrzeb na rok 2009:

 

 

1.     Zabezpieczenie środków finansowych na utworzenie rodzinnego pogotowia opiekuńczego,

2.     Zabezpieczenie środków na tworzenie zawodowych niespokrewnionych          z dzieckiem rodzin zastępczych,

3.     Przygotowanie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków placówek.

4.     Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie                  w PCPR psychologa.

 

         Jerzy Jacewicz – wyraził pozytywną opinię o pracy pracowników Centrum w zakresie współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz zaangażowaniu realizacji zadań realizowanych w ramach pomocy PFRON

 

         Przewodniczący Rady podziękował za pracę w roku 2008 i uznał, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2008 zostało przez Radę Powiatu przyjęte.

 

6. Podjęcie uchwał.

 

         Starosta Mirosław Majka przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju .

Organem tworzącym dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju jest Rada Powiatu w Świdwinie.

Obecnie ZOZ działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w formie prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nieodpłatnie i samodzielnie gospodaruje przekazanymi nieruchomościami będącymi własnością Powiatu. Gospodaruje również majątkiem własnym.

SP ZOZ w Połczynie – Zdroju udziela bezpłatnych świadczeń medycznych ogółowi ludności na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

         Mimo działań podejmowanych przez kolejne dyrekcje Zespołu, Zarządy               i Rady Powiatu w Świdwinie dotychczasowa działalność SP ZOZ przynosi straty.

Działania zarządcze podjęte w ostatnich latach oraz wsparcie finansowe udzielone przez Radę Powiatu usprawniły funkcjonowanie zakładu i poszerzyły zakres usług, polepszyły wyniki finansowe i nie dopuściły do istotnego zwiększenia zadłużenia.

         Przeprowadzona i zakończona w 2007r. restrukturyzacja finansowa umożliwiła spłatę wieloletnich, przeterminowanych zobowiązań cywilno                      i publicznoprawnych, w tym zaspokojenie przeterminowanych roszczeń pracowniczych, ZUS i dostawców.

         Spłata zobowiązań objętych restrukturyzacją umożliwiła uzyskanie umorzeń finansowych. To, oprócz działań zarządczych spowodowało, że bilans SP ZOZ za 2007 r. zamknął się zyskiem.

         Zakończenie restrukturyzacji i uzyskanie umorzeń było możliwe również dzięki pożyczce w kwocie 327 tys. zł udzielonej w 2007r. przez Radę Powiatu              w Świdwinie, a poręczenie udzielone przez Radę Powiatu w 2006 r. umożliwiło ZOZ zaciągnięcie 3 mln zł kredytu, który wykorzystano na wykonanie koniecznych remontów bazy, zakup aparatury medycznej oraz na spłatę zobowiązań. 

         Mimo poprawy organizacji ZOZ, np. skoncentrowanie medycznej                        i administracyjnej działalności szpitala w jednym budynku, bilans za rok 2008 wykazał stratę – 278 tys. zł  i zobowiązania w kwocie 5 mln 725 tys. zł, w tym długoterminowe 3 mln 451 tys. zł  i krótkoterminowe 2 mln 274 tys. zł.  Plan finansowy SP ZOZ na rok 2009 przewiduje stratę w kwocie 1 mln 231 tys. zł.

         W tej trudnej sytuacji Rada Powiatu, mając na celu utrzymanie działalności ZOZ jako gwaranta dostępności mieszkańców powiatu świdwińskiego do usług medycznych, jak również w trosce o rozwój tego zakładu i poprawę ochrony zdrowia mieszkańców, zobowiązała dyrektora ZOZ                       do przygotowania medycznego planu dalszego funkcjonowania zakładu, a także udzieliła w bieżącym roku 152 tys. zł dotacji na zakup aparatury medycznej.              W marcu br. dyrektor ZOZ przedłożył Zarządowi Powiatu „Koncepcję restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                      w Połczynie – Zdroju”, w której wskazał kierunki zmian i zakres remontów koniecznych do wykonania w terminie do 2012r. w celu dostosowania obiektu szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

         Szpital jest główną częścią SP ZOZ, jest urządzony w budynku z połowy XIX w., który nie spełnia wielu wymogów fachowych i sanitarnych. Szpital ma charakter zabiegowo – zachowawczy, dysponuje 139 łóżkami, w którym działają: oddział wewnętrzny, chirurgiczny, położniczo – ginekologiczny, noworodkowy                i dziecięcy.

         Wdrożenie restrukturyzacji i kierunków zmian, a także dostosowanie obiektu  do wymogów Ministra Zdrowia wymaga wielomilionowych nakładów inwestycyjnych (20 mln zł wg szacunków zawartych w „Koncepcji …”), które należy ponieść do 2012r.

         Struktura dochodów i bieżących wydatków powiatu, a także już posiadane zobowiązania, czynią wielomilionowe nakłady inwestycyjne nierealnymi, ponieważ doprowadziłyby budżet powiatu do przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

 

Jednakże troszcząc się o utrzymanie i rozwój działalności ZOZ, a także                      o poprawę jakości świadczeń medycznych, Rada Powiatu wyraża zamiar wydzierżawienia nieruchomości i przekazania świadczeń zdrowotnych ZOZ                w Połczynie – Zdroju uprawnionemu podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu lub rokowań, który sfinansuje i wykona inwestycje dostosowawcze                w budynku szpitala, a także utrzyma i rozwinie jego działalność medyczną, zwiększając tym samym dostępność mieszkańców powiatu do świadczeń zdrowotnych.   

Podjęcie uchwały stwarza Zarządowi Powiatu możliwość poszukiwania uprawnionego podmiotu, który spełni wyżej wymienione zadania.

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:

 

         Kazimierz Kławsiuć – w swej wypowiedzi wyraził zaufanie pod adresem osób prowadzących rozmowy ze Spółką „Szpitale Polskie” w sprawie ewentualnej dzierżawy szpitala.

Dodał do wypowiedzi radnego Jerzego Jacewicza pozytywną opinię o pracy nowo powołanego dyrektora PCPR pana Pawła Drzewieckiego.

         Józef Pietraszek – stwierdził, że generalnie jest za poparciem propozycji współpracy szpitala ze Spółką „Szpitale Polskie”. Innych możliwości mamy niewiele albo prawie wcale. Prosił, aby jeszcze przed głosowaniem dyrektor szpitala powiedział kilka słów w tym zakresie. Dodał, że musimy mieć na uwadze zobowiązania wobec szpitala w kwocie 5.700 zł, które zapewne Rada Powiatu będzie musiała wziąć na siebie bez przerzucania ich na nowo rodzącą się spółkę. Wyraził nadzieje, że spółka zatrudni kadrę specjalistyczną, która stworzy możliwości rozwojowe szpitala.

         Tomasz Żukowski – mając na uwadze realia finansowe Powiatu                      od dłuższego czasu poszukuje rozwiązań dających gwarancje utrzymania                    a następnie rozwoju szpitala. Jest wiele szpitali w kraju w rekach prywatnych  np. Kamień Pomorski, Goleniów. Przekazanie tych szpitali nastąpiło w drodze przetargu, gdzie startowało po czterech oferentów. Na dzień dzisiejszy nie widzi innych możliwości jak wydzierżawienie szpitala na kilkanaście lat.

 

Uchwała Nr XXX/153/09  w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Powiatu Świdwińskiego użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju została podjęta pozytywnie, 14 głosach  za uchwałą, 1 głos  przeciw, 1 głos wstrzymujący (głosowało 16 radnych)

 

         Za zgodą Przewodniczącego Rady obrady sesji opuścili radni: Ali Al – Mohamad, Paweł Rydz, Kazimierz Tutur.

 

 

 

         Krystyna Wojnicka - przedstawiając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

         Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wystąpił do Powiatu Świdwińskiego z propozycją  udziału w projekcie pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie  Dorzecza Parsęty” w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w ramach  Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. .

            W związku z tym, że Powiat Świdwiński posiada opracowane projekty budowlane na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej                           w Modrzewcu, Domu Pomocy Społecznej w Krzecku, Zespole Opieki Zdrowotnej                     w Połczynie – Zdroju, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzieciowisko”                        w Świdwinie, Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego                              im. S. Żeromskiego w Świdwinie oraz istnieje konieczność modernizacji instalacji grzewczych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju i Zespole  Szkół Ponadgimazjalnych  w Połczynie - Zdroju przy ul. Świerczewskiego 2  należy podejmować działania w celu pozyskiwania środków na realizację inwestycji.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXX/154/09  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” została podjęta pozytywnie, jednogłośnie (głosowało 13 radnych)

 

         Następnie przedstawiając projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody              na poręczenie kredytu bankowego Krystyna Wojnicka poinformowała,                       że nieruchomość o powierzchni 0,3323 ha położona Świdwinie w części stanowi własność Powiatu Świdwińskiego. Spośród 18 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku posadowionym na w/w gruncie 5 lokali nie zostało nabytych przez ich najemców. Właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową Szczecińska 87a w Świdwinie podjęli Uchwałę o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez Wspólnotę Mieszkaniową kredytu bankowego w celu realizacji inwestycji polegającej na remoncie dachu, elewacji i ocieplenia stropów budynku mieszkalnego. Uchwała opiewa na kredyt w kwocie 115.000,00 zł. jednak                   ze względu na fakt, iż Powiat posiada udział we Wspólnocie a planowane inwestycje nie mogą być sfinansowane ze środków pochodzących                                   z gromadzonego funduszu remontowego, ponieważ jest on niewystarczający, zaciągnięcie  kredytu przez Wspólnotę jest zdaniem współwłaścicieli najlepszym rozwiązaniem. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XXX/155/09  w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego

została podjęta pozytywnie, jednogłośnie (głosowało 13 radnych)

 

         Kolejnym projektem uchwały, który przedstawiła Krystyna Wojnicka dotyczył zmiany uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Świdwińskiego na 2009 rok.

         Zwiększenie dochodów o kwotę 272.321 zł nastąpiło na skutek przyjęcia do budżetu dotacji rozwojowych w kwocie 269.901 zł na finansowanie, w 2009 roku  projektu systemowego „Samodzielność zobowiązuje – osoby usamodzielniane                w Powiecie Świdwińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                    na podstawie Aneksu  Nr UDA-POKl.07.01.02-32-018/08-03 z dnia 27.05.2009roku do  Umowy Ramowej Nr UDA-POKL.07.01.02-32-018/08-00 z dnia 29.04.2008 roku.

Zwiększenia zaplanowanych dochodów,  na wniosek dyrektora  POWS ”Dzieciowisko” w Świdwinie  o kwotę 2.420 zł .

         Zwiększenie wydatków o kwotę 272.321 zł nastąpiło na skutek zwiększonych dochodów, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie o kwotę 269.901 zł na finansowanie realizacji projektu, w POWS ”Dzieciowisko” o kwotę 2.420 zł   na finansowanie bieżącej działalności .

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr XXX/156/09  o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Świdwińskiego na 2009 rok została podjęta pozytywnie, jednogłośnie (głosowało 13 radnych)

 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

         Starosta poinformował, ze złożony jest wniosek do RPO na infrastrukturę w oświacie ponadgimnazjalnej na budowę nowego obiektu. Na modernizację obiektów oświatowych zostały przeznaczone środki pomocowe wyłącznie                   na szkolnictwo zawodowe na 13 sal lekcyjnych o wartości ok. 3 mln zł, ubiegamy się o zwrot 1.477 tys. zł z czego 1.302 tys. zł na zakup środków dydaktycznych.

         Planujemy wyprzedzenie harmonogramu zakończenia I etapu do końca września b.r. co da nam możliwość o ubieganie się o środki pomocowe                     na wyposażenie nowo powstałego obiektu z rezerwy oświatowej Ministerstwa Edukacji.

         Odpowiadając na pytanie dot. przychodni lekarskiej poinformował,                  że na ogłoszone negocjacje nikt się nie zgłosił. Być może uda nam się namówić Spółkę „Szpitale Polskie” do dzierżawy budynku przychodni.

 

         Wicestarosta poinformował, że droga wojewódzka w granicach miasta               w Połczynie – Zdroju jest przygotowana do przebudowy ale do tego czasu najgorsze fragmenty drogi muszą i będą naprawiane. Drobne naprawy przy niesprzyjającej pogodzie są mało efektywne i skuteczne.

         Odpowiadając na zapytanie radnego Henryka Klamana poinformował,               że Zarząd Powiatu dwukrotnie zajmował się sprawą przyłączenia ZOZ do sieci teleinformacyjnej. Przedsięwzięcie realizowane jest przez stronę niemiecką                  i polską. Zobowiązaliśmy się do dofinansowania udziału w programie. Spółka „Szpitala Polskie” jest zainteresowana kompleksową informatyzacją szpitala, ucyfrowieniem kardiologii wraz z wprowadzeniem systemów informatycznych odciążających personel medyczny od czynności biurowych i innych pozamedycznych. W całym programie jest kilkanaście szpitali, koordynatorem jest Polska Akademia Medyczna. Całe przedsięwzięcie jest szacowane                       na 7.600 tys. euro.

         Jakie korzyści może dać nam komercjalizacja naszego ZOZ? Przewiduje się pomoc finansową od SP ZOZ pod warunkiem sporządzenia planu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Następnie utworzenie spółki. Płacąc zobowiązania publiczno – prawne na kwotę ponad 1.200 tys. zł możemy uzyskać zwrot ok. 100 tys. zł.

         Jerzy Jacewicz – postulował o szeroką informację w sprawie działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu dot. przewidywanych zmian                             w funkcjonowaniu szpitala.

 

8. Wolne wnioski.

 

         Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał od pana Henryka Macieszka z NTV Rega ofertę współpracy w zakresie emisji i archiwizacji obrad sesji Rady Powiatu. Nagrane obrady sesji są emitowane w całości przez 3 dni w miesiącu na kanale telewizyjnym NTV Rega. Koszt realizacji 300 zł miesięcznie, w przypadku podpisania rocznej umowy koszt 3.000 zł. Zwrócił się do radnych z zapytaniem czy jest zgoda na realizacje emisji wraz z archiwizacją  obrad sesji ze środków Rady Powiatu.

         Józef Pietraszek – poparł ofertę pod warunkiem rzetelności emisji przekazu obrad sesji.

 

         Wobec nie zgłoszenia sprzeciwu wobec emisji, Przewodniczący Rady uznał, że otrzymał aprobatę ze strony radnych do podjęcia działań dla sfinansowania złożonej oferty przez NTV Rega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zakończenie obrad sesji.

        

         W związku z wyczerpaniem porządku obrad 30 sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Rady o godz. 16.30 zamknął obrady sesji.

         Przewodniczący Rady poinformował, że planowana najbliższa sesja Rady Powiatu, zgodnie z planem, odbędzie się 27 sierpnia b.r.

 Na tym protokół zakończono.

 

 

   Protokołował                                                                                 Przewodniczący Rady

 

Wielisław Płoszaj                                                                              Kazimierz Szafrański


protokół Nr XXX 09

164 KBPobierz